Zakoni i propisi - Pravni savjeti 20 30.04.1991 Odluka o osnovici i stopi plaćanja doprinosa Privrednoj komori Karlovac u 1991. godini
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

PRIVREDNA KOMORA KARLOVAC

Na temelju člana 41. Zakona o udruživanju u privredne komore ("Narodne novine", br. 42/85) i člana 37. Statuta Privredne komore Karlovac, Skupština Privredne komore Karlovac na 14. sjednici održanoj 15. travnja 1991. godine, donosi

ODLUKU

o osnovici i stopi plaćanja doprinosa Privrednoj komori Karlovac u 1991. godini

Član 1.

Doprinos Privrednoj komori Karlovac plaćaju članice Komore: 1. poduzeća u društvenom, zadružnom, mješovitom i privatnom vlasništvu i drugim oblicima organiziranja poduzeća, banke, mješovite banke i druge financijske organizacije, zajednice osiguranja, zajednice rizika, zajednice reosiguranja i druge pravne i fizičke osobe koje obavljaju privrednu djelatnost, 2. samostalni privrednici, 3. poslovne jedinice odnosno dijelovi poduzeća koji se nalaze na području Komore Karlovac, a u sastavu su poduzeća sa sjedištem na području drugih komora.

Član 2.

Članice Komore iz člana 1. točke 1. i točke 3. plaćaju doprinos po stopi od 0,316%. Osnovicu članskog doprinosa čini bruto osobni dohodak u realiziranim proizvodima i uslugama. (Raspored rezultata AOP 354).

Član 3.

Stopa za obračunavanje doprinosa samostalnih privrednika je 0,316% na osnovicu u 1991. godini po kojoj se obračunavaju i plaćaju doprinosi za invalidsko i mirovinsko osiguranje samostalnih privrednika. Obračun i naplatu doprinosa obavljat će:

- za samostalne privrednike, koji porez na dobit plaćaju u godišnjem paušalnom iznosu, općinska uprava prihoda istovremeno s utvrđivanjem poreznih obaveza.

- sami porezni obveznici koji porez na dobit plaćaju prema ostvarenoj dobiti, mjesečno putem isplatnih lista u kojima se obračunavaju osobni dohoci, te porezi i doprinosi iz osobnih dohodaka. Kontrolu obračuna i plaćanja doprinosa iz stava dva, druge alineje ovog člana obavljat će općinske uprave prihoda.

Član 4.

Mjesečna akontacija doprinosa uplaćuje se na dan uplate poreza i doprinosa iz osobnih dohodaka na žiro-račun broj 32100-849-399 zbirni račun Privredne komore Karlovac. Ako obveznik doprinosa ne izda u propisanom roku nalog za izvršenje ovog doprinosa, SDK će izdati nalog za njegovu naplatu.

Član.5

Ovlašćuje se Izvršni odbor Komore da donosi bliža tumaćenja za provođenje odredaba ove odluke i da u slučaju potrebe njezine pojedine odredbe uskladi s propisima društvenih organa i ostvarivanjem Financijskog, plana Komore.

Član 6.

Ova odluka stupa na snagu danom objavc u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od l. siječnja 199l. godine.

Broj: 0l-277/4-9l

Karlovac, 15. travnja 1991.

Predsjednik Skupštine Privredne komore Karlovac

Antun Krajačić, dipl. oec., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.