Zakoni i propisi - Pravni savjeti 20 30.04.1991 Odluka o utvrđivanju osnovice i stope za obračunavanje doprinosa Privrednoj komori Dalmacije u 1991. godini
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

PRIVREDNA KOMORA DALMACIJE

Na temelju člana 41. Zakona o udruživanju u privredne komore, člana 60. i 130. Statuta Privredne komore Dalmacije - Split, te ovlaštenja Skupštine Komore od 25 siječnja 1991. godine, Izvršni odbor Komore na sjednici 26. ožujka 1991. godine donosi

ODLUKU

o utvrđivanju osnovice i stope za obračunavanje doprinosa Privrednoj komori Dalmacije u 1991. godini

Članak 1.

Doprinos Privrednoj komori Dalmacije, u skladu sa zakonom, plaćaju članice Komore:

- poduzeća u državnom, društvenom, zadružnom, mješovitom i privatnom vlasništvu, složeni oblici udruživanja odnosno organiziranja poduzeća, te druge pravne i fizičke osobe koje obavljaju privrednu djelatnost,

- banke, mješovite banke i druge financijske organizacije,

- zajednice osiguranja, zajednice rizika, zajednice reosiguranja i drugi oblici udruživanja djelatnosti osiguranja.

Članak 2.

Osnovica za obračunavanje doprinosa članica Komori je bruto osobni dohodak. Osnovica za samostalne privrednike koji porez plaćaju u paušalnom godišnjem iznosu je osnovica koju utvrdi nadležni općinski organ za obračun doprinosa republičkim fondovima. Članak 3. Stopa za obračunavanje doprinosa za sve članice Komore utvrđuje se u visini od 0,25% na osnovicu.

Članak 4.

Ukupna stopa za obračunavanje doprinosa samostalnih privrednika Privrednoj komori Dalmacije, Savezu udruženja samostalnih privrednika Dalmacije i udruženjima samostalnih privrednika utvrduje se u visini od 1.26%.

Članak 5.

Doprinos samostalnih privrednika raspoređuje se

- općinskim udruženjima samostalnih privrednika 51,59%

- Savezu udruženja samostalnih privrednika 28,57%

- Privrednoj komori Dalmacije 19,84%

Članak 6.

Doprinos poljoprivrednih zadruga ustupa se Zadružnom savezu Dalmacije za obavljanje poslova iz programa rada. Zadružni savez Dalmacije utvrđuje osnovicu i stopu, te preuzima odgovornosti i obaveze u pogledu naplate i korištenja sredstava doprinosa.

Članak 7.

Doprinos Komori uplaćuje se na račun Privredne komore Dalmacije - Split broj 34400-637-1744 kod Službe društvenog knjigovodstva na dan uplate poreza i doprinosa iz osobnih dohodaka.

Članak 8.

Obračun i naplatu doprinosa samostalnih privrednika vrše općinske uprave prihoda u skladu sa zaključenim ugovorima.

Članak 9.

lzvršni odbor Komore će u slučaju zakonske izmjene obračuna i iskazivanja osnovice za obračun doprinosa Komori izvršiti korekciju stope doprinosa na način da obaveze članice ostane na razini utvrđenoj ovom odlukom.

Članak 10.

Izvršni odbor Komore daje obavezna objašnjenja za provođenje odredaba ove odluke i u slučaju potrebe pojedine njene odredbe usklađuje s propisima i primjedbama nadležnih organa.

Članak 11.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se na isplaćene osobne dohotke od 1. sijećnja 1991. godine. Članice Komore izvršit će obračun uplaćene akontacije prema odredbama članka 2. i 3. ove odluke prilikom prve isplate osobnih dohodaka.

Broj : 01-25/2-91

Split, 26. ožujka 1991.

Predsjednik Privredne komore Dalmacije

dr. Špiro Gizdić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.