Zakoni i propisi - Pravni savjeti 19 23.04.1991 Ukaz o proglašenju Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, a u svezi s člancima 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća

Proglašavam Zakon o pretvorbi društvenih poduzeća kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća udruženog rada 18. travnja 1991, Vijeća općina 18. travnja 1991. i Društveno-političkog vijeća 18. travnja 1991. godine.

Klasa: O11-O1/91-O1/26

Urbroj : 71-91-1

Zagreb, 22. travnja 1991.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

ZAKON

o pretvorbi društvenih poduzeća

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim zakonom uređuje se pretvorba poduzeća s društvenim kapitalom (u daljnjem tekstu: poduzeće) u poduzeće kojemu je određen vlasnik.

Poduzeća s društvenim kapitalom su prema ovom zakonu društvena poduzeća i poduzeća u mješovitom vlasništvu, kada se na temelju društvenih sredstava koja su u njih uložena ne stjeću vlasnićka prava na poduzeće.

Ovaj zakon odnosi se i na druge pravne osobe koje poslujući sredstvima u društvenom vlasništvu obavljaju gospodarske i društvene djelatnosti, a pretežni dio prihoda stjeću obavljanjem gospodarske djelatnosti.

Ovaj zakon ne primjenjuje se na banke i druge financijske organizacije i organizacije za osiguranje.

Članak 2.

Društveni kapital je prema ovom zakonu razlika između vrijednosti sredstava (ukupne aktive) poduzeća i vrijednosti obveza poduzeća, ukljućujući obveze prema pravnim i fizićkim osobama na temelju njihovih trajnih uloga u poduzeću.

U društveni kapital ne ulazi poljoprivredno zemljište koje je vlasnicima oduzeto nako 15. svibnja 1945.

Organ upravljanja u poduzeću može odlućiti da vrijednost stanova ne ulazi u društveni kapital poduzeća.

Članak 3.

Ovaj zakon primjenjuje se na sva poduzeća sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Poduzeće s društvenim kapitalom može prenijeti sjedište izvan Republike Hrvatske odnosno provoditi statusne promjene kojima poduzeće nastalo takvom promjenom prenosi sjedište izvan Republike Hrvatske ili cijelo odnosno dio poduzeća ulazi u sastav poduzeća ćije je sjedište izvan Republike Hrvatske samo uz suglasnost Agencije Republike Hrvatske za restrukturiranje i razvoj (u daljnjem tekstu: Agencija).

II. PRETVORBA PODUZEĆA

Članak 4.

Pretvorbom poduzeće postaje dionićko društvo ili društvo s ogranićenom odgovornošću koje ima u cjelini poznatog vlasnika.

Članak 5.

Pretvorbom vlasništvo nad poduzećem mogu steći: 1. zaposleni i ranije zaposleni u poduzeću i u složenom obliku udruživanja odnosno organiziranja u koji je poduzeće udruženo uz osnovni popust od 20% i dodatni od l% za svaku godinu radnog staža;

2. zaposleni u pravnim osobama koji rade sredstvima u društvenom vlasništvu koje po ovom zakonu ne podliježu pretvorbi i u pravnim osobama u državnom vlasništvu, te zaposleni u organima državne vlasti i u njima odgovarajućim organima pod istim uvjetima kao i zaposleni u poduzeću;

3. osobe koje bez prava na popust kupe cijelo ili idealni dio poduzeća;

4. ulagači ćiji se dotadašnji ulozi pretvore u dionice ili u udio u poduzeću ili ulože kapital u poduzeće;

5. vjerovnici čija se potraživanja pretvore u dionice ili u udio u poduzeće;

6. Republički fond mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, Republički fond mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske (u daljnjem tekstu: Fondovi);

7. Hrvatski fond za razvoj;

8. nekadašnji vlasnici kojima Hrvatski fond za razvoj prenese dionice ili udio na ime naknade za ono što im je oduzeto nakon 15. svibnja 1945. godine.

Zaposleni i ranije zaposleni iz toćke 1. stavka 1. ovoga članka imaju pravo prvenstva pri kupnji dionica poduzeća koje se pretvara u dioničko društvo ili u društvo s ograničenom odgovornošću.

Za dio vrijednosti poduzeća za koji vlasništvo nisu stekle osobe iz toćke 1 - 5. stavka 1. ovoga članka izdaju se dionice u dioničkom društvu odnosno priznaje udio u društvu s ogranićenom odgovornošću, koja su nastala pretvorbom, te se dvije trećine tih dionica odnosno udjela prenose Hrvatskom fondu za razvoj a jedna trećina Fondovima.

Dionice u dioničkom društvu odnosno udio u društvu s ogranićenom odgovornošću koji na naćin predviđen u stavku 3. ovoga članka treba da pripadnu Fondovima prenose se:

1. Republičkom fondu mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske u 70% dijela

2. Republičkom fondu mirovinskog i

invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske u 30% dijela

Članak 6.

Poduzeće se može pretvoriti u dionićko društvo ili u društvo s ogranićenom odgovornošću na slijedeće naćine:

1. prodajom poduzeća ili idealnog dijela poduzeća; 2. ulaganjem kapitala u poduzeće;

3. pretvaranjem ulaganja na ugovornoj osnovi u poduzeće i potraživanja prema poduzeću u ulog;

4. prijenosom svih dionica odnosno udjela Fondovima i Hrvatskom fondu za razvoj, bez naknade.

Dioničko društvo odnosno društvo s ograničenom odgovornošću iz stavka 1. ovoga članka nastaje upisom u sudski registar. Tako nastalo društvo pravni je sljednik poduzeća koje je pretvorbom prestalo postojati.

Članak 7.

Poduzeće samostalno bira naćin pretvorbe a može koristiti istovremeno i više naćina pretvorbe iz članka 6. ovoga zakona.

Agencija nadzire pretvorbu poduzeća. Troškove postupka pretvorbe snosi poduzeće.

Članak 8.

Poduzeće pri pretvorbi u dionićko društvo izdaje redovne dionice. Poduzeće izdaje dionice koje glase na ime ako se one stječu uz popust ili se plaćaju u obrocima.

Poduzeće u pretvorbi ne može kreditirati kupnju dionica odnosno udjela, ni jamčiti za kredite koji se uzimaju u tu svrhu.

Članak 9.

Poduzeće je dužno obaviti pretvorbu najkasnije do 30. lipnja 1992.

Ne postupi li poduzeće u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, odluku o pretvorbi donijet će Agencija.

Smatrat će se da je poduzeće postupilo u skladu s odredbom stavka 1. ovoga članka ako do roka iz stavka 1. ovoga članka dostavi Agenciji odluku o pretvorbi s propisanom dokumentacijom pod uvjetom da provede pretvorbu u skladu s tom odlukom.

Članak 10.

Odluku o pretvorbi donosi organ upravljana poduzeća. Organ upravljanja poduzeća dužan je odlukom o pretvorbi poduzeća odrediti da se ono pretvara u dioničko društvo ili u društvo s ogranićenom odgovor-nošću, osim ako takvo društvo u mješovitom vlasništvu prodaje vlastite dionice odnosno udio koji samo drži.

Odluku o pretvorbi poduzeće dostavlja Agenciji.

Članak 11.

Uz odluku o pretvorbi poduzeće dostavlja Agenciji:

1. program pretvorbe poduzeća koji sadrži podatke o naćinu pretvorbe i pojedinosti kako se ona provodi;

2. izvještaj Službe društvenog knjigovodstva Hrvatske da je godišnji obraćun za proteklu godinu iskazan u skladu s propisima i računovodstvenim standardima;

3. podatke o proizvodnim, tehnološko-tehničkim, kadrovskim i organizacijskim mogućnostima poduzeća, tržišnom položaju poduzeća i ocjeni boniteta poduzeća;

4. razvojni program poduzeća;

5. podatke i dokaze o pravu korištenja nekretnina;

6 izvod iz sudskog registra:

7. elaborat o procjeni vrijednosti poduzeća.

Elaborat o procjeni vrijednosti poduzeća sadrži knjigovodstvenu i procijenjenu vrijednost poduzeća.

Elaborat o procjeni vrijednosti poduzeća može izraditi samo poduzeće ili njegovu izradu povjeriti pravnoj ill fizićkoj osobi koja je ovlaštena za obavljanje poslova iz te djelatnosti.

Agencija može tražiti od Službe društvenog knjigovodstva Hrvatske ili druge pravne osobe da obavi reviziju elaborata o procjeni vrijednosti poduzeća.

Članak 12.

Ako Agencija ocijeni da se predlaže pretvorba poduzeća u skladu s uvjetima i na naćin propisan ovim zakonom, dat će suglasnost za provođenje namjeravane pretvorbe.

Ako Agencija ocijeni da se predlaže pretvorba poduzeća protivno uvjetima i naćinu propisanim ovim zakonom, zabranit će provođenje predložene pretvorbe.

Rješenja iz stavka 1. odnosno stavka 2. ovoga članka Agencija je dužna donijeti u roku od 60 dana od dana primitka odluke o pretvorbi i propisane dokumentacije. Rješenje se dostavlja poduzeću i nadležnom ministarstvu.

Rješenje Agencije iz stavka 1. odnosno stavka 2. ovoga članka konaćno je i protiv njega poduzeće može pokrenuti upravni spor.

Članak 13.

Pretvorba poduzeća koja imaju procijenjenu vrijednost do dinarske protuvrijednosti od pet (5) milijuna njemačkih maraka obraćunate po srednjem službenom tećaju za tu valutu na dan kada se odluka o pretvorbi i propisana dokumentacija dostave Agenciji, obavlja se u skladu s uvjetima i na naćin propisan ovim zakonom, s time da za nju nije potrebno rješenje Agencije iz članka 12. ovoga zakona.

Poduzeća iz stavka 1. ovoga članka dužna su odluku o pretvorbi donijeti na temelju procjene vrijednosti poduzeća.

Poduzeća iz stavka 1. ovoga članka dužna su odluku o pretvorbi i dokumentaciju iz članka 11. ovoga zakona dostaviti Agenciji.

Ako Agencija u roku od 60 dana od primitka odluke o pretvorbi i priložene dokumentacije ne obavijesti poduzeće o tome da je namjeravana pretvorba protivna ovome zakonu, smatra se da nema primjedbi pa se pretvorba može provesti onako kako je to predočeno Agenciji. Stavi li Agencija poduzeću primjedbe na naćin kako namjerava provesti pretvorbu a poduzeće ih ne prihvati ili ne provede pretvorbu onako kako je to predoćilo Agenciji, ona može u roku od 6 mjeseci nakon upisa provedene pretvorbe u sudski registar osporiti taj upis.

Agencija izdaje poduzeću potvrdu o tome da na namjeravanu pretvorbu nema primjedbi odnosno da je protekao rok iz stavka 4. ovoga članka.

1. Prodaja poduzeća, ili idealnog dijela poduzeća

Članak 14.

Poduzeće se može prodati u cjelini ili u idealnom dijelu domaćoj ili stranoj pravnoj ili fizićkoj osobi.

Poduzeće se prodaje:

(a) javnom dražbom,

(b) nakon javno objavljenog prikupljanja ponuda više ponudilaca bez održavanja javne dražbe,

(c) neposrednom pogodbom, bez prikupljanja ponuda više ponudilaca.

Poduzeće se može prodati neposrednom pogodbom u slućaju da:

- procijenjena vrijednost poduzeća nije veća od dinarske protuvrijednosti od pet (5) milijuna njemačkih maraka obraćunate po tečaju iz članka 13. stavka 1. ovoga zakona,

- ako nije prodano na provedenoj javnoj dražbi odnosno prikupljanjem ponuda.

Članak 15.

Javnu dražbu provodi Agencija.

Agencija može povjeriti provođenje javne dražbe drugoj pravnoj osobi.

Početna cijena na javnoj dražbi određuje se u visini procijenjene vrijednosti poduzeća.

Članak 16.

Ako se ne postigne cijena koja je viša ili jednaka procijenjenoj vrijednosti poduzeća, Agencija može odobriti da se poduzeće proda i po nižoj cijeni od procijenjene.

Članak 17.

Sredstva ostvarena prodajom poduzeća pripadaju Hrvatskom fondu za razvoj.

Članak 18.

Ugovor o prodaji poduzeća kupac sklapa s Hrvatskim fondom za razvoj u pisanom obliku, a u skladu s datom suglasnosti Agencije na pretvorbu poduzeća.

Ugovor koji nije sklopljen u skladu sa stavkom 1. ovoga članka nema pravni učinak.

Ugovorom iz stavka 1. ovoga članka odnosno ugovorom sklopljenim izmedu Hrvatskog fonda za razvoj i poduzeća koje se prodaje, može se ugovoriti da se sredstva ostvarena prodajom poduzeća, koriste za dodatno ulaganje Hrvatskog fonda za razvoj u to isto poduzeće i za razvojne programe na području na kojemu je sjedište poduzeća.

Hrvatski fond za razvoj je dužan ugovor o prodaji poduzeća dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dana njegova sklapanja.

Članak 19.

Osobama iz članka 5. stavka 1. točke 1. i 2. ovoga zakona može se uz popust prodati najviše 50% vrijednosti poduzeća, s time da svaka od njih može kupiti dionice uz popust najviše u nominalnoj vrijednosti do dinarske protuvrijednosti od 20.000 njemačkih maraka obračunate po tečaju iz članka 13. stavka 1. ovoga zakona.

Odlukom o pretvorbi osobama iz članka 5. stavka 1. toćke 1. ovoga zakona osigurava se jednako pravo stjecanja dionica.

Članak 20.

Programom pretvorbe može se predvidjeti da kod prodaje poduzeća osobe iz članka 5. stavka 1. točke 1. i 2. ovoga zakona otplaćuju dionice u obrocima. Ako kupac otplaćuje dionice u obrocima dužan je svoje obveze ispuniti najkasnije u roku od 5 godina od dana sklapanja ugovora o prodaji dionica.

Ako se dionice otplaćuju u obrocima Hrvatski fond za razvoj dužan je godišnje revalorizirati vrijednost neotkupljenog dijela dionica u skladu s porastom cijena na malo.

Ne uplati li imalac dionica njihovu vrijednost u cjelini u roku određenom programom pretvorbe, gubi pravo na onaj dio dionica vrijednost kojih nije uplatio i odgovarajući dio popusta.

Imalac dionica stjeće pravo na udio u dobiti poduzeća razmjerno uplaćenom dijelu vrijednosti tih dionica, uvećanom za razmjerni iznos odobrenog popusta.

Imaoci dionica stjeću pravo na sudjelovanje u upravljanju poduzećem razmjerno nominalnoj vrijednosti tih dionica. Poslove vezane uz otplatu dionica u obrocima Hrvatski fond za razvoj može povjeriti poslovnoj banci.

Članak 21.

Kupci iz članka 5. stavka l. točke 1. i 2. ovoga zakona uplaćuju Hrvatskom fondu za razvoj kupovninu umanjenu za iznos popusta koji im se priznaje na nominalnu vrijednost dionice.

2. Pretvorba poduzeća ulaganjem kapitala u poduzeće

Članak 22.

Pretvorba poduzeća ulaganjem kapitala u poduzeće provodi se izdavanjem i uplatom dionica odnosno unosom uloga u poduzeće.

Dionice mogu uplatiti, odnosno ulog u poduzeće unijeti domaće i strane fizićke i pravne osobe.

Članak 23.

Poduzeće može izdati dionice odnosno u njega se može unijeti ulog radi pribavljanja dodatnog kapitala.

Članak 24.

Osobe iz članka 5. stavka 1. točke 1. i 2. ovoga zakona mogu dionice upisati i uplatiti uz popust koji je tamo naveden s time da ukupan iznos popusta ne može prijeći 40% vrijednosti poduzeća.

Odlukom o pretvorbi osobama iz članka 5. stavka 1. točke 1. ovoga zakona osigurava se jednako pravo stjecanja dionica.

Iznos odobrenog popusta odobrava se na račun vrijednosti poduzeća koje se pretvara u dioničko društvo odnosno društvo s ogranićenom odgovornošću.

3. Pretvorba ulaganja na ugovornoj osnovi i potraživanja prema poduzeću u ulog

Članak 25.

Organ upravljanja poduzeća odlućuje o tome da se sporazumno s ulagaćem koji je na ugovornoj osnovi uložio kapital u poduzeće odnosno s vjerovnikom poduzeća njihov ulog odnosno potraživanje pretvore u ulog u poduzeću na ternelju kojega se izdaju dionice u dioničkom društvu odnosno priznaje udio u društvu s ograničenom odgovornošću koji nastaju takvom pretvorbom poduzeća.

O stjecanju dionica odnosno udjela u društvu na način iz prethodnog stavka ovoga članka poduzeće i ulagač odnosno vjerovnik sklapaju ugovor u pisanom obliku. Ugovor koji nije sklopljen u pisanom obliku nema pravni učinak.

4. Pretvorba u dioničko društvo i u društvo s ograničenom odgovornošću prijenosom dionica odnosno udjela Fondovima i Hrvatskom fondu za razvoj, bez naknade

Članak 26.

Organ upravljanja u poduzeću može odlućiti da se ono pretvori u dioničko društvo ili u društvo s ograničenom odgovornošću. Poduzeće izdaje i prenosi na Fondove i Hrvatski fond za razvoj dionice odnosno udjele u visini ukupne vrijednosti poduzeća.

Dvije trećine dionica dioničkog društva odnosno udjela u društvu s ograničenom odgovornošću koje je nastalo pretvorbom prenose se Hrvatskom fondu za razvoj, a jedna trećina Fondovima. Dionice odnosno udjeli prenose se Fondovima u omjeru iz članka 5. stavka 4. ovoga zakona.

Članak 27.

Poduzeće koje se pretvara može s Fondovima i Hrvatskim fondom za razvoj ugovoriti da nakon pretvorbe zaposleni u poduzeću imaju pravo prvenstva pri kupnji dionica društva.

Članak 28.

Fondovi i Hrvatski fond za razvoj mogu ugovorom vođenje poslova društva iz članka 26. stavka 1. ovoga zakona povjeriti domaćoj ili stranoj pravnoj ili fizičkoj osobi.

Fondovi i Hrvatski fond za razvoj mogu javnom licitacijom ili prikupljanjem ponuda dati u zakup društva iz članka 26. ovoga zakona domaćoj ili stranoj pravnoj ili fizičkoj osobi.

Ugovor iz stavka 1. i 2. ovoga članka sklapa se u pisanom obliku uz suglasnost Agencije. Ugovor koji nije sklopljen u pisanom obliku i na koji nije dana suglasnost Agencije nema pravni učinak.

III. PRAVA I OBVEZE FONDOVA I HRVATSKOG FONDA ZA RAZVOJ

Članak 29.

Ako ovim zakonom nije drugačije određeno Hrvatski fond za razvoj ima prava iz dionica i udjela koje stekne na temelju ovoga zakona koja se po zakonu i statutu društva priznaju imaocu dionice odnosno udjela.

Članak 30.

Na temelju dionica odnosno udjela iz prethodnog članka ovoga zakona Hrvatski fond za razvoj sudjeluje u odlućivanju u dioničkom društvu i u društvu s ograničenom odgovornošću samo o donošenju i izmjeni statuta, podjeli, pripajanju, spajanju i prestanku društva te o povećanju i smanjenju osnovne glavnice.

Iz društva u kojemu ima dionice odnosno udio Hrvatski fond za razvoj može povući samo 5% od onog dijela godišnje dobiti društva na koji bi temeljem odluke skupštine društva imao pravo. Preostali dio dobiti, koji bi mu inače pripao, ulaže se u društvu u kojem je dobit ostvarena, tako da Hrvatski fond za razvoj na temelju toga dobije dionice odnosno da se poveća udio Hrvatskog fonda za razvoj u društvu.

Članak 31.

Hrvatski fond za razvoj je dužan sve dionice odnosno udjele koje stekne u društvima nastalim pretvorbom poduzeća staviti na prodaju. Prodaju dionica dužan je javno objaviti.

Građani Republike Hrvatske imaju pravo na kupnju dionica uz uvjete iz članka 5. stavka 1. točke 1. i u granicama iz članka 19. stavka 1. ovoga zakona, u dijelu u kojem to pravo nisu iskoristile osobe iz članka 5. stavka 1. točke 1. i 2. ovoga zakona. Popust iz članka 5. stavka l. točke 1. ovoga zakona obračunava se na prodajnu cijenu dionice.

Članak 32.

Građani Republike Hrvatske imaju pravo da cijenu za dionice koje kupuju plate u obrocima uz uvjete iz članka 20. ovoga zakona.

Članak 33.

Ovisno o postignutim rezultatima dioničkog društva nastalog pretvorbom poduzeća, Hrvatski fond za razvoj može dionice kojima raspolaže prodati zaposlenima u društvu po povlaštenoj cijeni ili uz povlaštene uvjete.

Članak 34.

Kada ocijeni da je zbog stanja u kojemu se nalazi dioničko društvo, uzimajući u obzir uzroke takvog stanja, te u interesu poboljšanja njegova poslovanja, Hrvatski fond za razvoj može uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske dio dionica koje ima u tome društvu prenijeti zaposlenima bez naknade.

Članak 35.

Hrvatski fond za razvoj je dužan najmanje polovinu sredstava dobivenih prodajom poduzeća ili dijela poduzeća iz članka 14. ovoga zakona te od prodaje dionica odnosno udjela koje ima u društvu koristiti za ostvarenje pozitivno ocijenjenih programa ulaganja na području općine u kojoj je sjedište prodanog poduzeća odnosno društva ćije su dionice odnosno udio u njemu prodani.

Agencija ocjenjuje programe iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 36.

Agencija obavlja u ime i za račun Hrvatskog fonda za razvoj sve strućne poslove u vezi s provedbom ovoga zakona.

Agencija u ime Hrvatskog fonda za razvoj imenuje predstavnike u skupštinu dioničkog društva i društva s ograničenom odgovornošću nastalog pretvorbom.

Članak 37.

Sredstva pribavljena prodajom dionica odnosno udjela u društvima i na temelju isplaćenog dijela dobiti Fondovi mogu koristiti za ostvarivanje svrhe radi koje su osnovani i za ulaganja radi povećanja kapitala kojim raspolažu.

Raspolaganja protivna odredbi stavka l. ovoga članka ništavna su.

Članak 38.

Kada steknu dionice odnosno udio u društvu na temeIju članaka 26. i 39. ovoga zakona, Fondovi su dužni postupati na način propisan u člancima 31.-35. ovoga zakona.

IV. LIKVIDACIJA I STEČAJ

Članak 39.

U slučaju likvidacije ili stečaja poduzeća ostatak likvidacijske ili stečajne mase prenosi se Hrvatskom fondu za razvoj razmjerno udjelu društvenog kapitala u trajnom kapitalu poduzeća.

Tako dobivena sredstva Hrvatski fond za razvoj dužan je koristiti za ostvarivanje pozitivno ocjenjenih programa ulaganja na području u kojem je bilo sjedište poduzeća koje je prestalo postojati.

Agencija ocjenjuje programe iz stavka 2. ovoga članka. Hrvatski fond za razvoj može odlučiti da sredstvima iz stavka 1. ovoga članka osnuje dioničko društvo odnosno društvo s ograničenom odgovornošću i u njemu stekne sve dionice odnosno cijeli udio. Hrvatski fond za razvoj je dužan trećinu dionica odnosno udjela prenijeti Fondovima u omjeru iz članka 5. stavak 4. ovoga zakona. Glede dionica i udjela koje na taj način steknu Fondovi i Hrvatski fond za razvoj imaju pravo i obveze iz članaka 29. - 38. ovoga zakona.

V. ULAGANJE U PODUZEĆE U MJEŠOVITOM VLASNIŠTVU

Članak 40.

Kad se u poduzeće u mješovitom vlasništvu ulažu stvari ili prava u društvenom vlasništvu, Agencija daje suglasnost na procjenu vrijednosti tako uloženih sredstava.

VI. PRODAJA I DAVANJE U ZAKUP SREDSTAVA PODUZEĆA

Članak 41.

Prije sklapanja ugovora o prodaji i o davanju u zakup stvari koja se smatra materijalnim ulaganjem poduzeće je dužno pribaviti suglasnost Agencije. Ugovor na koji nije dana suglasnost Agencije nema pravni učinak.

Agencija je dužna rješenje kojim daje ili uskraćuje suglasnost iz stavka 1. ovoga članka donijeti u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva.

Ako rješenje iz stavka 2. ovoga članka ne bude doneseno u određenom roku, smatrat će se da je dana suglasnost.

Rješenje iz stavka 2. ovoga članka je konačno i protiv njega poduzeće može pokrenuti upravni spor.

Poduzeća koje su prodala ili dala u zakup stvari iz stavka 1. ovoga članka nakon 30. lipnja 1990. godine dužna su primjerak ugovora o prodaji odnosno o zakupu dostaviti Agenciji u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona.

VII. UPRAVLJANJE U DRUŠTVENOM PODUZEĆU

Članak 42

Agencija može odlučiti da se u društvenom poduzeću imenuje upravni odbor koji će preuzeti nadležnost organa upravljanja koji se time ukida u slučajevima:

- ako poduzeće ostvari gubitak iskazan završnirn računom

- ako je po propisima kojima se ureduje financijsko poslovanje poduzeće dužno poduzeti propisane radnjc radi otklanjanja insolventnosti i

- ako su poremećeni odnosi u poduzeću.

Rješenje Agencije iz stavka 1. ovoga članka konačno je i protiv njega poduzeće može pokrenuti upravni spor.

Broj članova upravnog odbora određuje Agencija i imenuje njegove članove, s time da jednoga člana imenuje organ upravljanja u poduzeću prije nego što taj organ zamijeni upravni odbor.

Upravni odbor dužan je bez odgađanja donijeti odluku o pretvorbi poduzeća.

Članak 43.

Vođenje poslova u poduzeću iz članka 42. ovoga zakona može se na temelju odluke upravnog odbora ug-ovorom povjeriti domaćoj ili stranoj pravnoj ili fizičkoj osobi. Ugovor s navedenim osobama sklapa poduzeće.

Na taj ugovor primjenjuje se odredba članka 28. stavka 3. ovoga zakona.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 44.

Poduzeća koja su izdala interne dionice ili potvrde o udjelima odnosno poduzeća koja su pretvorena u dioničko društvo ili društvo s ograničenom odgovornošću temeljem Zakona o društvenom kapitalu ("Službeni list SFRJ" br. 84/89 i 46/90), dužne su o tome obavijestiti Agenciju u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona.

Članak 45.

Direktor Agencije donijet će, po potrebi, upute za primjenu ovoga zakona.

Članak 46.

Nadležni sud obavještava Agenciju o upisu dioničkog društva odnosno društva s ograničenom odgovornošću nastalog pretvorbom poduzeća.

Članak 47.

Dioničko društvo odnosno društvo s ograničenom odgovornošću nastalo pretvorbom društvenog poduzeća koriste zemljište iz članka 2. stavka 2. ovoga zakona dok se na temelju posebnog propisa ne riješe vlasničkopravni odnosi glede tog zemljišta.

Stanovi iz članka 2. stavka 3. ovog zakona čija vrijednost ne ulazi u društveni kapital poduzeća predaju se na gospodarenje fondovima u stambenom i komunalnom gospodarstvu. Dok se na temelju posebnog propisa ne riješe vlasničkopravni odnosi glede tih stanova, fondovi imaju sva prava davaoca stana na korištenje s tim da ih ne mogu otuđiti.

U slučaju kada vrijednost stanova ulazi u vrijednost društvenog kapitala, stanari ostvaruju svoje pravo prema proopisima koji uređuju stambene odnose.

Članak 48.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa : 305/01 /91-01 /01

Zagreb, 18. travnja 1991.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Ivan Matija, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Vijeća općina

Luka Bebić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v.r.