Zakoni i propisi - Pravni savjeti 19 23.04.1991 Ukaz o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji Republike Hrvatske za restrukturiranje i razvoj
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, a u svezi s člancima 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji Republike Hrvatske za restrukturiranje i razvoj

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji Republike Hrvatske za restrukturiranje i razvoj kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća udruženog rada 17. travnja 1991, Vijeća općina 17. travnja 1991. i Društveno-političkog vijeća 17. travnja 1991. godine

Klasa: 011-01 /91-01/27

Urbroj:71-91-1

Zagreb, 22. travnja 1991.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

ZAKON

o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji Republike Hrvatske za restrukturiranje i razvoj

Član 1.

U Zakonu o Agenciji Republike Hrvatske za restrukturiranje i razvoj ("Narodne novine", br. 18/90 i 47/90) u članu 2. stavu 1. rijeć "društvena" briše se.

Član 2.

Član 3. mijenja se i glasi: "Djelatnost Agencije je izvršavanje stručnih i drugih poslova u vezi s pretvorbom društvenih poduzeća, privatizacijom poduzeća, kao i promicanje inozemnih ulaganja i razvoj gospodarstva Republike Hrvatske".

Član 3.

Iza člana 3. dodaju se četiri nova člana koji glase: "Član 3a. U okviru obavljanja djelatnosti Agencija vrši javna ovlaštenja određena zakonom. Član 3b. Agencija u okviru djelatnosti:

- organizira i pruža stručnu pomoć pri privatizaciji i pretvorbi društvenih poduzeća u skladu sa zakonom,

- nadzire pretvorbu poduzeća,

- daje upute za provođenje Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća,

- organizira savjetovanja i seminare za izobrazbu i stručno osposobljavanje i usavršavanje za poslove pretvorbe, privatizacije, razvoja i promicanja inozemnih ulaganja,

- savjetuje poduzeća u svezi s postupkom restrukturiranja, privatizacije i vlasničke pretvorbe u konkretnim slučajevima,

- obavlja u ime i za račun Hrvatskog fonda za razvoj (u daljnjem tekstu: Fond) stručne poslove vezane za prodaju dionica koje je Fond stekao pretvorbom društvenih poduzeća i obavlja za Fond druge poslove određene Zakonom o pretvorbi društvenih poduzeća,

- organizira aktivnosti na promicanju inozemnih ulaganja,

- koordinira interese svih subjekata u Republici Hrvatskoj vezanih za ostvarenje inozemnih ulaganja,

- sudjeluje u izradi studija o razvoju pojedinih grana gospodarstva Republike Hrvatske koja osobito definiraju ključne mehanizme strategije razvoja: privatizacija, zajednička ulaganja inozemnih i domaćih pravnih i fizičkih osoba, javnih poduzeća i dr.,

- daje mišljenje Vladi Republike Hrvatske na zahtjev za izdavanje koncesije,

- daje stručnu pomoć kod statusnih promjena poduzeća i - obavlja druge poslove određene zakonom i drugim propisima. Član 3c. U obavljanju djelatnosti utvrđene zakonom i drugim propisima Agencija surađuje s nadležnim organima Republike Hrvatske i institucijama u Republici Hrvatskoj, te međunarodnim institucijama i organizacijama. Član 3d. Za obavljanje svoje djelatnosti Agencija osniva područne urede."

Član 4.

Članovi od 8a. do 8h. brišu se.

Član 5.

U članu 9. stavu 1. iza prve alineje dodaje se nova alineja koja glasi "- sjedišta područnih ureda",

Član 6.

Ovlašćuje se Zakonodavno-pravna komisija Sabora da utvrdi i izda pročišćeni tekst Zakona o Agenciji Republike Hrvatske za restrukturiranje i razvoj.

Član 7.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 302-01 /90-03/04-

Zagreb, 17. travnja 1991

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Ivan Matija, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Vijeća općina

Luka Bebić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.