Zakoni i propisi - Pravni savjeti 19 23.04.1991 Ukaz o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom fondu za razvoj
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, a u svezi s člancima 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom fondu za razvoj

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom fondu za razvoj kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća udruženog rada 17. travnja 1991, Vijeća općina 17. travnja 1991. i Društveno-političkog vijeća 17. travnja 1991. godine.

Klasa: 011 -01 /91 -01 /28

Urbroj:71-91-1

Zagreb, 22. travnja 1991.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

ZAKON

o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom fondu za razvoj

Član 1.

U Zakonu o Hrvatskom fondu za razvoj ("Narodne novine", br. 18/90 i 42/90) u članu 1. iza riječi "financiranje" dodaju se riječi "ili sufinanciranje".

Član 2.

Član 3. mijenja se i glasi: "Sredstva za osnivanje i rad Fonda formiraju se:

- iz namjenskih dotacija proračuna Republike,

- iz sredstava Republike koja se osiguravaju po posebnim propisima,

- iz sredstava ostvarenih izdavanjem i prodajom vrijednosnih papira Fonda, te prihoda ostvarenih vlastitim poslovanjem,

- iz prenesenih dionica odnosno udjela dioničkog društva odnosno društva s ograničenom odgovornošću (u daljnjem tekstu: društva) koja u postupku pretvorbe nisu prodana odnosno uplaćena,

- iz sredstava ostvarenih prodajom društvenih poduzeća ili dijela društvenih poduzeća,

- iz sredstava ostvarenih prodajom dionica odnosno udjela koje Fond ima u društvu,

- iz sredstava dobiti društva u kojem Fond ima dionice,

- iz sredstava ostvarenih davanjem u zakup društva,

- iz sredstava koja se prenesu Fondu iz ostatka likvidacijske ili stečajne mase u slućaju likdvidacije ili stečaja društvenog poduzeća,

- iz inozemnih kredita, i

- iz drugih izvora. Sredstva iz alineje 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11 i 5% sredstava iz alineje 7. stava 1. ovoga člana vode se na posebnom računu Fonda i koriste se za namjene iz člana 4. Zakona. Sredstva iz alineje 5, 6, 9, i 95% sredstava iz alineje 7. stava 1. ovoga člana vode se na posebnom računu Fonda i koriste se za financiranje razvojnih programa koji su sastavni dio procesa pretvorbe vlasništva, te za druge namjene u skladu s odredbama Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća. Sredstva iz stava 2. i 3. ovoga člana vode se knjigovodstveno razdvojeno. Za obveznice koje izda Fond jamči Republika Hrvatska".

Član 3.

U članu 4. stavu 1. iza riječi "financiranje" dodaju se riječi "ili sufinanciranje", a iza riječi "trajna ulaganja" dodaje se riječ "banke" i stavlja zarez.

Član 4.

Član 5. mijenja se i glasi: "Pravne i fizičke osobe koje kandidiraju za ulaganja iz stava 1. člana 4. Zakona, a po osnovu sredstava Fonda iz stava 2. člana 3. Zakona, moraju izraditi i dostaviti razvojni ili investicijski program i ocjenu tog programa od poslovne banke. Poduzeća koja kandidiraju za ulaganja po osnovu sredstava Fonda iz stava 3. člana 3. Zakona, moraju izraditi i dostaviti razvojni ili investicijski program i ocjenu toga programa od Agencije Republike Hrvatske za restrukturiranje i razvoj."

Član 5.

U članu 6. stavu 2. u alineji 6. riječi "Društvenim planom Republike" zamjenjuju se riječima "razvojnim dokumentima Republike". Stav 3. mijenja se i glasi: "kriteriji iz stava 2. ovoga člana pobliže će se razraditi aktima o poslovnoj politici Fonda".

Član 6.

U članu 12. stavu 1. ispred alineje 1. dodaju se četiri nove alineje koje glase:

"-aktivnost Fonda u procesu pretvorbe društvenih poduzeća i suradnja Fonda s Agencijom Republike Hrvatske za restrukturiranje i razvoj, - način prodaje dionica kojima raspolaže Fond,

- uvjeti za prodaju bonitetnih dionica i slučajevi kada se dionice ustupaju, - način davanja društava u zakup," Dosadašnje alineje l, 2, 3, 4, 5 i 6. postaju alineje 5. 6, 7. 8. 9. i 10.

Član 7.

Ovlašćuje se Zakonodavno-pravna komisija Sabora da utvrdi i izda prečišćeni tekst Zakona o Hrvatskom fondu za razvoj.

Član 8.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 423-02/90-02/01

Zagreb, 17. travnja 1991.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Ivan Matija, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Vijeća općina

Luka Bebić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.