Zakoni i propisi - Pravni savjeti 19 23.04.1991 Ukaz o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutarnjim poslovima
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, a u svezi s člancima 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutarnjim poslovima

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unutarnjim poslovima kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća udruženog rada 18. travnja 1991, Vijeća općina 18. travnja 1991. i Društveno-političkog vijeća 18. travnja 1991. godine.

Klasa: 011-01/91-01/37

Urbroj:71-91-1

Zagreb, 22. travnja 1991.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

ZAKON

o izmjenama i dopunama Zakona o unutarnjim poslovima

Članak 1.

U Zakonu o unutarnjim poslovima ("Narodne novine", br 55/89, 18/90 i 47/90) članak 1. mijenja se i glasi:

"Unutarnji poslovi prema ovom zakonu su poslovi koji se odnose na:

1. zaštitu Ustavom utvrđenog poretka (poslovi Službe za zaštitu ustavnog poretka),

2. zaštitu života i osobnu sigurnost Ijudi, zaštitu imovine, sprečavanje i otkrivanje kaznenih djela, pronalaženje i hvatanje učinioca kaznenih djela i njihovo privođenje nadležim organima, održavanje javnog reda i mira, vršenje kriminalističko-tehničkih poslova, sigurnost i kontrolu te regulaciju prometa na cestama, kontrolu prelaska preko državne granice i kretanje i boravak u graničnom pojasu, kretanje i boravak stranaca, putovnice za prelazak preko državne granice i kretanje i boravak u graničnom pojasu, javne skupove, nabavljanje, držanje i nošenje oružja i streljiva, eksplozivne tvari, pružanje neophodne pomoći radi otklanjanja posljedica u slučaju opće opasnosti prouzrokovane elementarnim nepogodama i epidemijama, inspekciju u oblasti zaštite od požara i tehničkih pregleda vozila, osobne karte, vozačke isprave, registraciju vozila, prijavljivanje prebivališta i boravišta građana, državljanstvo (poslovi javne sigurnosti),

3. zaštitu državne granice Republike Hrvatske te zaštitu nepovredivosti državne teritorije, narušavanje javnog reda i mira u većem opsegu, zaštitu od terorističkog i drugog nasilnog djelovanja odnosno oružane pobune, zaštitu zračnih luka i zračnog prometa, zaštitu obale i mora, pružanje pomoći radi otklanjanja posljedica u slučaju opće opasnosti prouzrokovane elementarnim nepogodama i drugih akcidenata. zaštitu određenih osoba, objekata i prostora, te druge poslove utvrđene zakonom (poslovi Zbora narodne garde),

4. ostali unutarnji poslovi određeni zakonom."

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

"Ministarstvo unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zajedno s drugim nadležnim tijelima štiti pravni poredak i Ustavom utvrđeno državno ustrojstvo te nepovredivost državne teritorije i brani teritorijalnu cjelovitost Republike Hrvatske".

Članak 3.

U članku 4. stavak 2. briše se.

Članak 4.

U članku 5. stavku 1, članku 6. stavku 1, članku 7. stavku 1. i 2, članku 84. točki 8. i 9. riječi "radne ljude i" u odgovarajućim padežima brišu se.

U članku 5. stavku 1, članku 6. stavku 1, članku 84. točki 8. riječ "te" iza riječi "građani" zamjenjuje se riječju "i".

U članku 5. stavku 2. i članku 6. stavku 2. riječi "radni ljudi" u odgovarajućim padežima brišu se.

Članak 5.

U članku 6. stavku 1. riječ "službenih" briše se.

Članak 6.

Naziv Glave Il. mijenja se i glasi: "II. Djelokrug i ustrojstvo Ministarstva unutarnjih poslova".

Naziv točke 2. ispred članka 13. mijenja se i glasi:

"2. Služba za zaštitu ustavnog poretka".

Članak 7.

Članak 11. mijenja se i glasi:

"Unutarnje poslove iz članka 1. ovoga zakona obavljaju redarstvene službe ustrojene u Ministarstvu i to:

1. Služba za zaštitu ustavnog poretka,

2. Služba javne sigurnosti (u daljnjem tekstu; Policija)

3. Zbor narodne garde,

U Ministarstvu se osnivaju organizacijske jedinice u kojima se obavljaju i drugi poslovi utvrđeni ovim zakonom i propisima o unutarnjem ustrojstvu.".

Članak 8.

U članku 13. stavku 1, 2. i 3, članku 14, članku 15. stavku 1. i članku 16. stavku 1. riječi "Službe državne sigurnosti" u različitim padežima zamjenjuju se riječima "Služba za zaštitu ustavnog poretka" u odgovarajućim padežima.

U članku 13. stavku 3. riječi "državne sigurnosti" zamjenjuju se riječima "zaštite Ustavom utvrđenog poretka".

Članak 9.

U članku 15, članku 18. i članku 19. stavku 1. riječi "Predsjedništvo Republike Hrvatske" u različitim padežima zamjenjuje se riječima "Predsjednik Republike" u odgovarajućim padežima.

U članku 15. stavku 2. riječi "državna sigurnost" brišu se.

Članak 10.

U članku 16. stavak 2. mijenja se i glasi:

"Komisija za nadzor zakonitosti rada Službe za zaštitu ustavnog poretka nadzire zakonitost rada te Službe naročito u pogledu ostvarivanja Ustavom Republike Hrvatske i zakonom utvrđenih prava i sloboda čovjeka i građanina, pravnih osoba, državnih i drugih organa, te prava i sloboda utvrđenih normama međunarodnog prava".

Članak 11.

U članku 17. stavku 1. i 2, članku 23. i članku 63. stavku 1. riječi "gradske zajednice općina" u različitim padežima zamjenjuju se riječima "Grad Zagreb" u odgovarajućim padežima.

Članak 12.

Članak 20. mijenja se i glasi:

"Policija obavlja poslove iz članka 1. točke 2. ovoga zakona i ostale unutarnje poslove za čije obavljanje nije predviđena nadležnost druge redarstvene službe".

Članak 13.

U članku 21. stavku 1, članku 24. stavku 1, članku 38. stavku 1. i članku 59. stavku 1. riječi "javne sigurnosti" zamjenjuju se riječju "policije", a u članku 74. stavku 2. riječi "javne ili državne sigurnosti" zamjenjuju se riječima "utvrđenim zakonom".

U članku 21. stavci 3. i 4. mijenjaju se i glase: "Vlada Republike Hrvatske određuje ukupan broj zaposlenih u Ministarstvu, osim za Zbor narodne garde.

Ministar donosi akt o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ministarstva".

Članak 14.

Član 23. briše se.

Članak 15.

U članku 24. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

"Ministar unutarnjih poslova može za obavljanje određenih poslova iz članka 1. točke 2. ovoga zakona osnovati policijske ispostave na području za koje je osnovana policijska uprava".

Članak 16.

Iza članka 25. dodaje se nova točka i članci koji glase: "4. Zbor narodne garde

Članak 25a.

Za obavljanje poslova iz članka 1. točke 2. ovoga zakona, osniva se Zbor narodne garde.

Predsjednik Republike propisuje ustroj i broj pripadnika Zbora narodne garde na prijedlog ministra obrane i ministra unutarnjih poslova.

Propise o osposobljavanju pripadnika Zbora narodne garde donosi ministar obrane.

Zbor narodne garde djeluje na cjelokupnom teritoriju Republike Hrvatske.

Članak 25b.

Zbor narodne garde je profesionalna, uniformirana, oružana formacija, vojnog ustroja za obrambeno redarstvene dužnosti.

Zbor narodne garde u obavljanju poslova iz svog djelokruga djeluje samostalno i zajedno sa drugim redarstvenim službama Ministarstva unutarnjih poslova i službama Ministarstva obrane, te pruža pomoć državnim tijelima u slučajevima određenim zakonom.

Članak 25c.

Jedinicama Zbora narodne garde zapovijeda Ministarstvo obrane.

Članak 25d.

Jedinice Zbora narodne garde mogu se upotrijebiti za izvršenje poslova javne sigurnosti i zaštite ustavnog poretka Republike Hrvatske na traženje ministra unutarnjih poslova uz odobrenje predsjednika Republike.

Članak 25e.

Kada obavljaju poslove iz svoje nadležnosti pripadnici Zbora narodne garde imaju posebne dužnosti i ovlaštenja propisana ovim zakonom".

Članak 17.

Glava III. "Međusobni odnosi organa i službi unutarnjih poslova" te članci 26, 27. i 28. brišu se.

Glava IV. postaje Glava III.

Članak 18.

U članku 31. stavku 2. riječi "pripadnici milicije" zamjenjuju se riječima "pripadnici Policije i Zbora narodne garde ".

U stavku 3. riječi "Pripadnici milicije" zamjenjuju se riječima "Pripadnici Policije i Zbora narodne garde".

Članak 19.

U članku 32. iza riječi "zvanjima" dodaju se riječi "i činovima".

Članak 20.

U članku 35. stavku 1. riječi "državne i javne sigurnosti" brišu se.

Članak 21.

Glava V. "Način ostvarivanja samoupravljanja" te članci 48, 49. i 50. brišu se.

Članak 22.

Glava VI. postaje Glava IV.

Članak 23.

Članak 51. mijenja se i glasi:

"U Ministarstvu radni odnos može zasnovati osoba koja, pored općih, ispunjava i slijedeće uvjete:

1. da nije pravomoćno osuđivana za kazneno djelo izvršeno iz koristoljublja ili drugo kazneno djelo izvršeno iz niskih pobuda,

2. da nije pravomoćno osuđivana za kazneno djelo protiv Republike Hrvatske i protiv službene dužnosti,

3. da ima psihičke, fizičke i zdravstvene sposobnosti. Osoba koja zasniva radni odnos u Ministarstvu pored općih uvjeta mora ispunjavati i posebne uvjete.

Posebne uvjete i način utvrđivanja propisuje ministar unutarnjih poslova".

Članak 24.

Članak 52. mijenja se i glasi:

"Radni odnos u Ministarstvu zasniva se bez natječaja".

Članak 25.

Članak 53. mijenja se i glasi:

"Odluku o zasnivanju radnog odnosa donosi ministar unutarnjih poslova odnosno osoba koju za to ovlasti.

Radnik je dužan prije zasnivanja radnog odnosa prihvatiti i potpisati izjavu čiji sadržaj propisuje ministar unutarnjih poslova".

Članak 26.

Članak 55. mijenja se i glasi:

"Za poslove ovlaštene službene osobe Policije, radni odnos može zasnovati osoba koja pored općih ispunjava i slijedeće uvjete :

1. da je regurirala obvezu služenja vojnog roka,

2. da ima III. odnosno IV. stupanj stručne spreme,

3. da nije starija od 25 godina.

Za poslove pripadnika Zbora narodne garde, radni odnos može zasnovati osoba koja pored općih ispunjava i slijedeće uvjete:

1. da je regulirala obvezu služenja vojnog roka,

2. da ima završenu najmanje osnovnu školu,

3. da nije starija od 35 godina.

Odredba stavka 1. točke 1. i stavka 2. točke 1. ne odnosi se na žene, a odredba iz stavka 1. i 2. ovoga članka ne odnosi se na osobe koje zasnivaju radni odnos na poslovima za koje je utvrđen VI. i VII. stupanj stručne spreme".

Članak 27.

Članak 56. mijenja se i glasi:

"Osobe bez odgovarajućeg iskustva zasnivaju radni odnos u svojstvu pripravnika.

Za vrijeme pripravničkog staža pripravnik se osposobljava za samostalno obavljanje poslova.

Trajanje pripravničkog staža i program obuke propisuje ministar unutarnjih poslova a za pripadnike Zbora narodne garde ministar obrane".

Članak 28.

Članak 57. mijenja se i glasi:

"Pripravnik koji u propisanom roku s uspjehom ne završi, odnosno za kojeg se ocjeni da neće moći s uspjehom završiti, pripravnički staž odnosno dopunsko obrazovanje, prestaje radni odnos.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka pripravnik je dužan nadoknaditi troškove školovanja".

Članak 29.

Članak 58. mijenja se i glasi:

"Radnik koji je s uspjehom završio pripravnički staž, odnosno dopunsko obrazovanje, dužan je ostati u radnom odnosu u Ministarstvu najmanje dvostruko duže od vremena provedenog na školovanju, odnosno najmanje dvije godine, ako je školovanje trajalo manje od godinu dana.

Radnik koji ne ispuni obvezu iz stavka 1. ovoga članka dužan je nadoknaditi troškove školovanja, u skladu s ugovorom".

Članak 30.

Članak 80. mijenja se i glasi:

"Primarnu i specifičnu zdravstvenu zaštitu radnika Ministarstva organizira i provodi Dom zdravlja radnika

Ministarstva unutarnjih poslova Hrvatske prema općim propisima o zdravstvenoj zaštiti u Republici Hrvatskoj.

Ministar unutarnjih poslova može svojom odlukom uz pojedine organizacijske jedinice Ministarstva organizirati odgovarajuću zdravstvenu službu.

U slučaju nastupanja izvanrednih prilika zdravstvena zaštita ovlaštenih radnika provodi se prema pravilniku o zdravstvenoj zaštiti.

Pravilnik iz stavka 3. ovoga članka donosi ministar unutarnjih poslova uz suglasnost ministra Obrane Republike Hrvatske".

Članak 31.

Glava VII. postaje Glava V.

Članak 32.

U članku 84. u stavku 1. dodaje se nova točka 18. koja glasi:

"18. povreda propisa kojima se uređuje rad službe, kao i propisa o nošenju službene odjeće i oznaka".

Dodaje se stavak 2. koji glasi:

"Prijedlog za pokretanje i vođenje disciplinskog postupka za teže povrede radne discipline podnosi ministar unutarnjih poslova ili osoba koju on za to ovlasti".

Članak 33.

U članku 86. stavak 2. briše se.

U stavku 3. iza riječi "članove" dodaju se riječi: "prvostepenog i".

Članak 34.

U članku 89. stavku 3. riječ: "samoupravnog" briše se.

Članak 35.

U članku 91. stavak 1. briše se.

Dosadašnji stavci 2, 3, 4. i 5. postaju stavci 1, 2, 3. i 4.

Članak 36.

Glava VIII. postaje Glava VI.

Članak 37.

U članku 100, članku 101, i članku 103. riječ "Budžet" u različitim padežima zamjenjuje se riječju "Proračun" u odgovarajućim padežima.

Članak 38.

Glava IX. postaje Glava VII, a u članku 101. iza riječi "modernizacija službe" dodaju se riječi: "sredstva za zadovoljavanje stambenih potreba".

Članak 39.

Članak 102. briše se.

Članak 40.

Iza članka 106. dodaje se nova Glava i članci koji glase:

"VIII. POSEBNE ODREDBE

Članak 106a.

Radnici Ministarstva ne mogu se stranački organizirati ni politički djelovati u Ministarstvu unutarnjih poslova.

Radnici Ministarstva nemaju pravo na štrajk ako bi se štrajkom onemogućilo obavljanje poslova iz članka 1. ovoga zakona.

Članak 106b.

Ministarstvo surađuje s drugim nadležnim tijelima Republike Hrvatske.

Ministarstvo surađuje s odgovarajućim saveznim organima i nadležnim tijelima drugih republika u obavljanju poslova od interesa za Republiku Hrvatsku.

Ministarstvo unutarnjih poslova u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti može surađivati s tijelima i organizacijama nadležnim za unutarnje poslove drugih država i međudržavnih zajednica.

Članak l06c.

Ministarstvo vodi statistiku i evidenciju o primjeni zakona i drugih propisa iz oblasti unutarnjih poslova.

Propise o načinu vođenja statistike i evidencije u oblasti unutarnjih poslova i davanju podataka iz tih evidencija donosi ministar unutarnjih poslova.

Članak l06d.

Ministar unutarnjih poslova, u okviru ovlasti utvrđenih zakonom, donosi pravilnike. naredbe, obvezatne upute, odluke i druge izvršne akte za primjenu zakona i drugih propisa.

Propise o načinu obavljanja poslova redarstvenih službi Ministarstva donosi ministar unutarnjih poslova.

Ministar obrane u okviru ovlasti utvrđenih zakonom donosi propise o zasnivanju i prestanku radnog odnosa te disciplinskoj odgovornosti pripadnika Zbora narodne garde".

Članak 41.

Glava X. postaje Glava IX.

Članak 42.

U svim odredbama ovoga zakona riječ: "član" zamjenjuje se riječju: "članak", a riječ: "stav" zamjenjuje se riječju: "stavak".

Članak 43.

Ovlašćuje se Zakonodavno-pravna komisija Sabora da utvrdi i izda pročišćeni tekst Zakona o unutarnjim poslovima.

Članak 44.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 200-01/91-04/02

Zagreb, 18. travnja 1991.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Ivan Matija, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Vijeća općina

Luka Bebić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.