Zakoni i propisi - Pravni savjeti 19 23.04.1991 Ukaz o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zapošljavanju
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, a u svezi s člancima 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zapošljavanju

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zapošljavanju kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća udruženog rada 18. travnja 1991, Vijeća općina 18. travnja l991 i Društveno-političkog vijeća 18. travnja 1991. godine.

Klasa: 011-01/91-0l/29

Urbroj:71-91-1

Zagreb, 22. travnja 1991.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

ZAKON

o izmjenama i dopunama Zakona o zapošljavanju

Članak 1.

U članku 1. Zakona o zapošljavanju ("Narodne novine" br. 55/90 - prečišćeni tekst) riječi "osniva Republički zavod za zapošljavanje" brišu se.

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

"Poslove zapošljavanja i poslove u svezi sa zapošljavanjem obavlja Zavod za zapošljavanje u sastavu Ministarstva rada i socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: Zavod).

Iznimno pojedine poslove iz djelatnosti Zavoda mogu obavljati i drugi pravni subjekti pod uvjetom da pribave suglasnost od Ministarstva rada i socijalne skrbi.

Pravnim subjektima iz stavka 2. ovoga članka, ministar rada i socijalne skrbi svojim propisom utvrđuje opseg, uvjete i način obavljanja poslova, a nadzor nad njihovim radom provodi Ministarstvo rada i socijalne skrbi".

Članak 3.

U člancima: 3., stavak 1. i 5.; 5., stavak 1. i 3., alineja 5.; 8., 9., 10., stavci od 1. do 3.; 20., stavak 2.; 24., 26., 27., stavak 1; 28., 29., 30., stavci od 1. do 4.; 31., 33., stavak 3.; 35., stavak 1. i 2. ; 36., 37., stavak 1. i 2.; 3., 47., stavak 4.; 61, stavak 1. i 2.; 62., stavak 1.; 63., stavak 2.; 6., stavak 1. i 3.; 68., 69., stavak 3.; 70., stavak 7.; 72., 74. i 75, stavak 1. i 3. briše se riječ "Republički" u različitim padežima, a riječ "zavod" u različitim padežima piše se velikim početnim slovom.

Članak 4.

Članak 4. mijenja se i glasi:

"Zavod obavlja svoju djelatnost na temelju zakona i drugih propisa donijetih na temelju zakona, međunarodnih konvencija, uredbi, odluka, smjernica i uputa ministra rada i socijalne skrbi i za svoj rad odgovara ministru rada i socijalne skrbi".

Članak 5.

Članak 7. briše se.

Članak 6.

U članku 8. iza riječi "statutom" dodaje se zarez i riječi : "aktom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ministarstva rada i socijalne skrbi".

Članak 7.

Članak 11. briše se.

Članak 8.

Članak 12. mijenja se i glasi:

"Zavod obavlja slijedeće poslove:

- prati, analizira i istražuje gospodarstvena, socijalna i druga kretanja i njihov utjecaj na zaposlenost, zapošljavanje i nezaposlenost te na temelju toga predlaže mjere za unapređivanje zapošljavanja;

- pri zapošljavanju radnika posreduje izmedu poslodavaoca i nezaposlenih i drugih osoba koje traže zaposlenje te prati ponudu slobodnih radnih mjesta;

- organizira izvršavanje programa profesionalne orijentacije, strućnog osposobljavanja, prekvalifikacije i dokvalifikacije;

- suraduje s obrazovnim organizacijama radi usklađivanja obrazovnih programa s potrebama za radnicima i provođenja profesionalnog usmjeravanja;

- provodi međunarodne konvencije i međudržavne sporazume ;

- obavlja poslove glede zapošljavanja radnika u inozemstvu i ostvarivanja njihovih prava te odobrava zapošljavanje stranih državljana u Republici Hrvatskoj;

- osigurava i usmjerava sredstva za materijalno-pravnu zaštitu nezaposlenih osoba i predlaže mjere unapređivanja njihove socijalne sigurnosti;

- rješava o pravima radnika za vrijeme nezaposlenosti i obavlja isplatu na temelju donijetih rješenja;

- obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, statutom i općim aktima".

Članak 9.

Članak 27. mijenja se i glasi:

"Upravni odbor Zavoda broji 9 članova.

- tri člana imenuju sindikalni savezi

- tri člana imenuje Privredna komora Hrvatske i udruženje poslodavaca

- tri člana imenuje Vlada Republike Hrvatske".

Članak 10.

Članak 35. mijenja se i glasi:

"Zavod može sredstva za aktivnu politiku zapošljavanja:

- usmjeriti u osnivanje poduzeća;

- ulagati i udruživati sredstva s drugim poduzećima odnosno poslodavcima radi novog zapošljavanja;

- ulagati u sanaciju postojećih poduzeća radi održavanja pune zaposlenosti ili dijela zaposlenosti;

- koristiti za zapošljavanje trenutno nezaposlene radne snage.

Sredstva se mogu ulagati u obliku dionica i ostalih vrijednosnih papira, u obliku kredita ili dotacije poduzeću, umjesto isplate novčane naknade radnicima".

Članak 11.

Iza članka 35. dodaju se novi članci koji glase:

"Članak 35a.

Dobit, koju eventualno ostvari po osnovu udruženih ili uloženih sredstava iz članka 35. Zavod koristi isključivo radi provođenja aktivne politike zapošljavanja.

Članak 35b.

Zavod će surađivati na organiziranju društveno korisnih poslova i uputit će nezaposlene radnike da pružaju pomoć starim i nemoćnim osobama, djeci, da rade na planovima za očuvanje i zaštitu čovjekove okoline, komunalnim poslovima, izgradnji prometne infrastrukture, očuvanju i obnovi gradskih jezgri, te uređenju i obnovi spomeničkih cjelina, kao i na prikupljanju, selekciji i čuvanju sekundarnih sirovina, te i drugih sličnih poslova.

Ove poslove obavljaju nezaposleni radnici, koji primaju novčanu naknadu kao i drugi nezaposleni radnici.

Članak 35c.

Radi stvaranja uvjeta za brži razvoj samozapošljavanja osniva se u okviru Zavoda Hrvatska agencija za poticanje i razvoj poduzetništva i malih poduzeća (skraćeni naziv HAMP)

Poslovi HAMP-a su:

- davanje savjeta i pomoći kod obavljanja potrebnih radnji oko osnivanja, prijave i registracije vlastitih radnji ili bilo kojeg oblika legalne djelatnosti;

- ukazivanje na području djelatnosti na kojima bi se mogla ostvariti dobit;

- promotivne aktivnosti radi stvaranja svijesti kod nezaposlenih da se mogu i trebaju sami angažirati u stvaranju uvjeta za vlastiti rad.

Usluge HAMP-a su besplatne.

Upravni odbor Zavoda može osnovati podružnice HAMP-a i u područnim službama Zavoda u kojima se ukaže mogućnost i potreba za obavljanjem ovih poslova".

Članak 12.

U članku 41. stavku 2. iza riječi "odnosa" umjesto zareza stavlja se točka, a riječi "odnosno privremene spriječenosti za rad" brišu se.

Članak 13.

U članku 42. u točki 15. riječ "volja" zamjenjuje se rječju "pristanak".

Članak 14.

U članku 46. stavak 1. mijenja se i glasi:

"Nezaposlenom radniku pripada novčana naknada u trajanju od:

1. 78 dana ako je proveo na radu neprekidno 9 mjeseci ili 12 mjeseci s prekidima u posljednjih 18 mjeseci;

2. 104 dana ako je proveo na radu 12 mjeseci neprekidno ili 16 mjeseci s prekidima u posljednja 24 mjeseca:

3. 130 dana ako je proveo na radu više od 3 godine;

4. 156 dana ako je proveo na radu više od 4 godine;

5. 182 dana ako je proveo na radu više od 5 godina;

6. 208 dana ako je proveo na radu više od 6 godina;

7. 234 dana ako je proveo na radu više od 7 godina;

8. 260 dana ako je proveo na radu više od 8 godina;

9. 286 dana ako je proveo na radu više od 9 godina;

10. 312 dana ako je proveo na radu više od 10 godina;

11. 338 dana ako je proveo na radu više od 11 godina;

12. 364 dana ako je proveo na radu više od 12 godina;

13. 390 dana ako je proveo na radu više od 13 godina;

14. 416 dana ako je proveo na radu više od 14 godina;

15. 442 dana ako je proveo na radu više od 15 godina;

16. 468 dana ako je proveo na radu više od 16 godina.

lza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: "U broj dana za koje nezaposlenom radniku pripada novčana naknada ne računaju se nedjelje".

Stavak 2. postaje stavak 3.

Raniji stavak 3. postaje stavak 4. te se u tom stavku riječi "tri mjeseca" zamjenjuju riječima "78 dana".

Stavak 4. postaje stavak 5.

Članak 15.

U članku 47. stavak 2. briše se.

Stavak 3. i stavak 4. postaju stavak 2. i stavak 3.

Članak 16.

U članku 49. stavak 2. briše se.

Članak 17.

U članku 51., stavku 1, toćki 1. iza riječi "radni odnos" dodaju se riječi: "ili bude zatečen na radu bez zasnovanog radnog odnosa;".

Članak 18.

Članak 53. mijenja se i glasi:

"Zavod usklađuje visinu novčane naknade prema kretanju iznosa zajamčenog osobnog dohotka nakon objavljivanja službenih podataka".

Članak 19.

Članak 71. i 72. brišu se. Umjesto njih novi članak 71 glasi :

"Sredstva za zadovoljavanje potreba u oblasti zapošljavanja osiguravaju se:

- doprinosom iz bruto plaća radnika po stopi od 2%

- iz sredstava što ih uplaćuju radnici privremeno zaposleni u inozemstvu

- iz drugih izvora.

Doprinos se uplaćuje Zavodu".

Članak 20.

Članak 77. mijenja se i glasi:

"Novčanom kaznom od 2.000 do 20.000 dinara kaznit će se za prekršaj pravni subjekt koji obavlja poslove zapošljavanja bez prethodno pribavljene suglasnosti, odnosno suprotno utvrđenom opsegu, uvjetima i načinu obavljanja poslova (članak 2., stavak 2. i 3.).

Za prekršaj iz stavka 1. kaznit će se i odgovorna osoba pravnog subjekta novčanom kaznom od 1.000 do 3.000 dinara".

Članak 21.

U članku 78., stavku 1. brojke "od 1.000 do 10.000" zamjenjuju se brojkama "od 2.000 do 20.000".

U stavku 2. brojke "od 500 do 1.500" zamjenjuju se brojkama "od 1.000 do 3.000".

Članak 22.

U članku 79. stavku 1. brojke "od 800 do 8.000" zamjenjuju se brojkama "od 1.500 do 15.000".

U stavku 2. brojke "od 300 do 1.200" zamjenjuju se brojkama "od 500 do 1.500".

Članak 23.

Nezaposleni radnici koji su ostvarili pravo na novčanu naknadu prema prijašnjim propisima, a po odredbama ovog zakona ostvarili bi pravo u kraćem trajanju, nastavljaju se koristiti tim pravom do njegova isteka.

Radnici koji su prema odredbama prijašnjeg zakona imali pravo podnijeti zahtjev za ostvarivanje naknade u roku 30 dana do šest mjeseci od dana prestanka radnog odnosa ili privremene spriječenosti za rad, imaju pravo taj zahtjev podnijeti u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona.

Članak 24.

Propis iz članka 2., stavka 3. ovoga zakona donijet će ministar rada i socijalne skrbi u roku tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga zakona.

Pravni subjekti koji su registrirani za obavljanje djelatnosti zapošljavanja dužni su uskladiti obavljanje djelatnosti prema odredbama ovoga zakona u roku dva mjeseca od dana donošenja odluke iz stavka 1. ovoga članka.

Ukoliko pravni subjekti iz stavka 2. ovoga članka ne usklade djelatnost prema odredbama ovoga zakona u utvrđenom roku, nakon isteka tog roka izvršit će se njihovo brisanje po službenoj dužnosti.

Članak 25.

Imenovanje novih članova Upravnog odbora izvršit će se u roku od mjesec dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona.

Članak 26.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 100-01/90-03/01

Zagreb, 18. travnja 1991.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r

. Predsjednik Vijeća udruženog rada

Ivan Matija, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Vijeća općina

Luka Bebić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.