Zakoni i propisi - Pravni savjeti 19 23.04.1991 Uputstvo o obračunu i uplati poreza na dobit pravnih osoba
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na temelju članka 91. Zakona o upravi ("Narodne novine", br .18/78, 50/79, 29/85, 48/85 i 41 /90) i članka 16. Zakona o stopama neposrednih poreza i pripadnosti poreza,taksa i drugih prihoda društveno-političkim zajednicama u 1991.godini ("Narodne novine", br 58/90 i 9/91), rninistar financija Republike Hrvatske donosi

UPUTSTVO

o obračunu i uplati poreza na dobit pravnih osoba

1. Pravne osobe koje na području Republike Hrvatske ostvaruju dobit obavljanjem djelatnosti moraju obračunavati i plaćati porez na dobit prema Obrascu PD, koji je sastavni dio ovog upustva.

2. Osnovicu za obračun poreza na dobit pravnih osoba čini dobit utvrđena u skladu sa Zakonom o računovodstvu. U obrazac PD pod redni broj 1 treba unijeti ostvarenudobit iskazanu pod AOP 355 Obrasca Rasporeda rezultata, koji je sastavni dio Zakona o računovodstvu.

3. Ako pravna osoba ima više domaćih ulagača, porez na dobit plaća na osnovicu iskazanu pod AOP 355Obrasca Rasporeda rezultata umanjenu za dio dobiti koji pripada ulagačima, a iskazuje je pod AOP 362 Obrasca Rasporeda rezultata.

Ako pravna osoba ima i stranih ulagača, porez na dobit plaća na osnovicu iskazanu pod oznakomn AOP 355 obrasca Rasporeda rezultata razmjerno postotku uloženih sredstava i obračunava po stopama koje su propisane različito za domaće i strane pravne osobe. Postotak udjela u dobiti dokazuje se ugovorom o zajedničkom ulaganju ili drugim aktom. Obračun poreza na dobit koji pripada stranom ulagaču prikazuje se posebno.

4. Za obračun poreza na dobit osnovica iskazana pod rednim brojem 1 Obrasca PD uvećava se za dio amortizacije obračunate po stopama iznad stopa propisanih prema Uredbi o nomenklaturi sredstava za amortizaciju s godišnjim amortizacijskim stopama (red. br. 4 Obrasca PD).

5. Osnovica poreza na dobit utvrđena pod rednim brojem 5 Obrasca PD umanjuje se za dio dobiti koju pravna osoba reinvestira radi modernizacije ili povećanja proizvodnih kapaciteta u vlastitom poduzeću (red. br. 6 Obrasca PD) ili u drugom poduzeću (red. broj 7 Obrasca PD), što podrazumijeva i ulaganja prema članku 26. stavku 1. Zakona o neposrednim porezima.

Kao dokaz o ispunjavanju uvjeta za korištenje olakšice iz točke 5. ovog uputstva pravnim osobama služi odluka odgovarajućeg organa upravljanja da će dio dobiti reinvestirati radi povećanja ili modernizacije proizvodnih kapaciteta u vlastitom poduzeću, odnosno ugovor o ulaganju sredstava u drugo poduzeće te virmanski nalog da je dio dobiti stvarno korišten za navedene namjene.

Ove olakšice obveznici poreza na dobit mogu koristiti samo na osnovi rasporeda rezultata ostvarenog po godišnjem obračunu, u skladu sa člankom 75. Zakona o računovodstvu.

6. Pod rednim brojem 9 Obrasca PD iskazuje se osnovica za obračun i plaćanje poreza na dobit koju čini svota iskazana pod rednim brojem 5 i umanjena za svotu iskazanu pod rednim brojem 8 ovog obrasca.

7. Stopa poreza na dobit, prema Zakonu o stopama neposrednih poreza i pripadnosti poreza, taksa i drugih prihoda društveno-političkim zajednicama u 1991. godini, za domaće pravne osobe iznosi 40%, a za strane pravne osobc 50% od stope propisane za domaće pravne osobe, odnosno stopa poreza na dobit za strane pravne osobe iznosi 20% (članak 2. stavak 1. i 2. Zakona). Za strane pravne osobe koje na području Republike Hrvatske imaju registrirano poduzeće, a djelalnost obavljaju izvan Jugoslavije stopa poreza na dobit iznosi 1%(članak 2. stavak 3. Zakona).

8. Prema članku 26. stavku 2. Zakona o neposrednim porezima, novoosnovana poduzeća oslobađaju se od plaćanja poreza na dobit u cijelosti u prvoj godini, u drugoj godini rada 50%, a u trećoj godini 25%.

Pod novoosnovanim poduzećem odnosno prvim otvaranjem poduzeća ne smatra se promjena vlasnika poduzeća, promjena djelatnosti i mjesta obavljanja djelatnosti, prelazak iz fizičke osobe u pravnu osobu, kao i prekid rada te nastavljanje obavljanja djelatnosti.

Kao dokaz za korištenje navedene olakšice uzima se dan upisa u sudski registar i ako je upis u sudski registar izvršen nakon 11. svibnja 1990. godine. Pod godinom rada novoosnovanog poduzeća podrazumijeva se godina od dana upisa u sudski registar koja se sastoji od 12 mjeseci bez obzira na kalendarsku godinu.

Za iskazivanje olakšice pod rednim brojem 13 Obrasca PD poduzeća kod predaje periodičnog obračuna odnosno godišnjeg obračuna dostavljaju uz Obrazac PD i postupak obračuna visine oslobađanja ukoliko se olakšica prenosi iz jedne u drugu poslovnu godinu. Visina olakšice u jednoj poslovnoj godini iskazuje se u dvanaestini, počevši od narednog mjeseca ako je u toku mjeseca izvršen upis u sudski registar.

9. Mjesečne akontacije poreza na dobit pravne osobe moraju obračunavati i plaćati prema osnovici utvrđenoj po zadnjem obračunu poslovnog rezultata, i to za siječanj i veljaču na osnovi podataka iz polugodišnjeg obračuna prethodne godine, za ožujak, travanj, svibanj i lipanj iz godišnjeg obračuna za prethodnu godinu, za srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni i prosinac iz polugodišnjeg obračuna tekuće godine. Ako pravna osoba izrađuje periodične obračune za razdoblja kraća od polugodišnjeg i godišnjeg obračuna, mora obračunavati i plaćati mjesečne akontacije poreza na dobit prema tim obračunima.

10. Pravne osobe koje u prethodnoj godini nisu poslovale moraju mjesečnu akontaciju poreza na dobit obračunavati i plaćati po prvom obračunu poslovnog rezultata za tekuću godinu.

11. Pravne osobe koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom, šećerane, pravne osobe koje obavljaju sezonsko-pansionsko-ugostiteljske usluge te pravne osobe koje obavljaju sezonske poslove obračunavaju i plaćaju mjesečne akontacije poreza na dobit, do podnošenja obračuna poslovnog rezultata u toku godine, u visini i prema dinamici ostvarene dobiti po obračunu poslovnog rezultata u prethodnoj godini.

12. Pravne osobe koje vode knjigovodstvo i sastavljaju polugodišnje i godišnje obračune po Kontnom planu za organe i organizacije DPZ-a, za ostale korisnike društvenih sredstava, za stanovite korisnike društvenih sredstava i za budžete društveno-političkih zajednica i umjesto dobiti iskazuju samo višak prihoda nad rashodima ne obračunavaju i ne uplaćuju porez na dobit.

Iznimno od odredbe stavka 1. ove točke, pravna osoba koja obavljanjem proizvodne djelatnosti ili pružanjem intelektualnih i ostalih usluga ostvaruje više od 50% ukupnog prihoda podliježe plaćanju poreza od osnovice koju čini ostvareni višak prihoda nad rashodima.

13. Porez na dobit prema odredbama Zakona o neposrednim porezima i ovom uputstvu moraju obračunavati i plaćati pravne osobe koje imaju sjedište na području Republike Hrvatske i pravne osobe koje imaju sjedište izvan Republike, a na području Republike imaju posebne dijelove poduzeća koji obavljaju stanovitu djelatnost.

14. Pravne osobe moraju Službi društvenog knjigovodstva predati Obrazac PD kao prilog uz periodične obračune i uz godišnji obračun.

15. Ovo uputstvo stupa na snagu sljedećeg dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa:410-01/91-01/104

Urbroj: 513-04/02-1991.

Zagreb, 10.travnja 1991.

Ministar financija

prof. dr. Marijan Hanžeković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

                                            Obrazac PD

ŠIFRA DJELATNOSTI ____________________________
NAZIV PRAVNE OSOBE ____________________________
SJEDIŠTE PRAVNE OSOBE ____________________________

OBRAČUN
poreza na dobit pravnih osoba od ____________________do _______________19____

A.UTVRĐIVANJE OSNOVICE                         u dinarima
___________________________________________________________________________
Red.      ELEMENTI                    Oznaka za AO P Svota
br.
___________________________________________________________________________
1        2                        3            4
___________________________________________________________________________
1. OSTVARENA DOBIT
___________________________________________________________________________
2. dio dobiti koji pripada domaćim ulagačima
___________________________________________________________________________
3. dio dobiti koji pripada stranim ulagačima
___________________________________________________________________________
4. dio amortizacije iznad propisanih stopa po
Nomenklaturi sredstava za amortizaciju s godišnjim
amortizacijskim stopama
___________________________________________________________________________
5. POREZNA OSNOVICA (red br.1minus red.
br.2 minus red.br. 3plus red.br.4)
___________________________________________________________________________
B. UMANJENJE OSNOVICE
___________________________________________________________________________
6.dio dobiti koji pravna osoba reinvestira u cilju
modernizacije ili povećanja proizvodnih kapaciteta
u vlastitom poduzeću (članak 28.Zakona o neposrednim
porezima)
___________________________________________________________________________
7. dio dobiti koji pravna osoba reinvestira u cilju
modernizacije ili povećanja proizvodnih kapaciteta u
drugom poduzeću (članak 28.Zakona o neposred-
nim porezima)
___________________________________________________________________________
8. UKUPNA UMANJENJA OSNOVICE (red.br.6plus red.br.7)
___________________________________________________________________________
9. osnovica za obračun poreza na dobit (red.br.5minus red.br.8)
___________________________________________________________________________
C. OBRAČUN POREZA NA DOBIT
___________________________________________________________________________
10. osnovica za obračun (red.br.9)
___________________________________________________________________________
11. stopa
___________________________________________________________________________
12. obračunata svota poreza na dobit (osnovica x stopa)
___________________________________________________________________________
13. oslobađanja po članku 26.stavku 2.i 3.Zakona o neposrednim
porezima
___________________________________________________________________________
14. oslobađanje po članku 27.Zakona o neposrednim porezima
___________________________________________________________________________
15. oslobađanje po članku 28.stavku 2. Zakona o neposrednim porezima
___________________________________________________________________________
16. oslobađanje po članku 10.Zakona o stopama neposrednih poreza
___________________________________________________________________________
17. oslobađanje po članku 11.Zakona o stopama neposrednih poreza
___________________________________________________________________________
18. umanjenje za plaćeni porez za dijelove poduzeća na području
drugih republika
___________________________________________________________________________
19. sveukupna oslobođenja (red.br.13do 18)
___________________________________________________________________________
20. svota za uplatu (red.br.12minus red.br.19)
___________________________________________________________________________
21. uplaćena akontacija
___________________________________________________________________________
22. razlika za uplatu (red.br.20minus red.br.21)
___________________________________________________________________________
23. razlika za povrat (red.br.21minus red: br.20)
___________________________________________________________________________
24. mjesečna akontacija za naredno razdoblje  
___________________________________________________________________________
Osoba odgovorna za sastavljanje obrasca M.p. Rukovoditelj pravne osobe