Zakoni i propisi - Pravni savjeti 19 23.04.1991 Odluka Ustavnog suda republike Hrvatske broj U/I-290/1990 od 14. ožujka 1991.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske, na sjednici 20. ožujka 1991. godine, donio je ovu

ODLUKU

1. Odbija se prijedlog Upravnog suda Hrvatske da se ukinu odredbe točke 33. Provedbenih odredaba Prostornog plana općine Omiš iz člana 1. točke 2a. Odluke o dopuni Odluke o donošenju Prostornog plana općine Omiš ("Službeni glasnik" općine Omiš, br. 9/83).

2. Ova odluka objavit će se u "Narodnim novinama" i "Službenom glasniku" općine Omiš.

Obrazloženje

U točki 22. Provedbenih odredaba utvrđene su međusobne udaljenosti građevinskih objekata kao i njihova najmanja udaljenost od granice parcele (međe) u raznim oblicima izgradnje. Odredbom stavka 6. točke 33. propisano je da u centralnoj zoni Omiša u izuzetnim slučajevima, uz suglasnost međašnika (susjeda), udaljenost objekata od granice parcele može biti i manja od one koja je propisana. Predlagač zastupa stajalište da nadležni organ uvjete uređenja prostora, pa tako i dozvole za gradnju objekata, treba donositi temeljem odredbi člana 58. Zakona o prostornom planiranju i uređivanju prostora ("Narodne novine", broj 54/80. i 16/86) i da se propisom općinske skupštine donošenje ovih akata ne može uvjetovati suglasnošću graditeljevih susjeda. Skupština općine Omiš smatra da osporena odredba nije u neskladu s Ustavom niti je u suprotnosti sa zakonom. Provedbene odredbe Prostornog plana općine Omiš Skupštine općine donijela je u skladu s ustavnim ovlaštenjem iz člana 171. tada važećeg Ustava SR Hrvatske, kojim je bila ovlaštena utvrđivati i provoditi politiku uređenja prostora i usmjeravati izgradnju na svojem području donošenjem prostornih i provedbenih urbanističkih planova u skladu s odredbama Zakona o prostornom planiranju i uređivanju prostora ("Narodne novine", broj 54/80, 16/86. i 18/89). U ocjenjivanju osporene odredbe Sud je pošao od odredaba navedenog Zakona. Prema odredbi stava 2. člana 4. istog Zakona općina utvrđuje i provodi politiku uređivanja prostora svoga područja. Ona to čini donošenjem prostornih i provedbenih planova, čiji sadržaji su propisani naročito odredbama članova 9. i 13. u vezi s odrcdbama članova 47 do 50. Zakona. Posebno treba istaknuti i odredbu stava 3. člana 7. Zakona prema kojoj prostorni planovi obavezno sadrže i odredbe za njihovo provođenje. Iz navedenih zakonskih odredbi proizlazi da uvjete uređenja prostora ne propisuje zakon već na osnovi navedenih zakonskih odredaba i izričitog zakonskog ovlaštenja te uvjete utvrđuje i propisuje općinska skupština. U skladu s ovim zakonskim odredbama Skupština općine Omiš donijela je Provedbene odredbe Prostornog plana općine Omiš kojima je uredila odnose u izgradnji objekata. Među ostalim odnosima ovim je odredbama (točka 22) propisala udaljenosti između objekata kao i udaljenosti objekata od granice parcele u pojedinim oblicima izgradnje (slobodnostojeći objekti, objekti za povremeno stanovanje i drugi). Odr-edba stava 6. točke 33. Provedbenih odredaba iznimka je od pravila utvrđenih odredbama točke 22. Ovom se iznimkom u centralnoj zoni grada Omiša omogućuje izgradnja objekata i na manjoj udaljenosti od granice građevinske parcele pod uvjetom da zainteresirani susjed da suglasnost graditelju, da može graditi objekat na manjoj udaljenosti od granice njegove parcele od one propisane odredbama točke 22. Provedbenih odredaba. Sud je ocijenio da osporena provedbena odredba nije u suprotnosti sa zakonom. Reguliranje odnosa u uređivanjiu prostora na navedeni način nije suprotno zakonu jer zakonske odredbe ne ograničavaju niti obvezuju općinsku skupštinu u pogledu načina i uvjeta uređenja prostora. Stoga općinska skupština može odnose u uređivanju prostora regulirati i na način kao što je učinila u ovom slučaju. Iz navedenih razloga Sud je odlučio kao u izreci

Broj: U/I-290/ 1990

Zagreb, 14. ožujka 1991.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik

Jadranko Crnić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.