Zakoni i propisi - Pravni savjeti 18 16.04.1991 Proćišćeni tekst Zakona o društvenoj brizi o djeci predškolskog uzrasta.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZAKONODAVNO-PRAVNA KOMISIJA SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 3. Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o društvenoj brizi o djeci predškolskog uzrasta ("Narodne novine", br. 9/91.) Zakonodavno-pravna komisija Sabora Republike Hrvatske na sjednici održanoj 20. ožujka 1991. godine utvrdila je

Proćišćeni tekst Zakona o društvenoj brizi o djeci predškolskog uzrasta.

Proćišćeni tekst Zakona o društvenoj brizi o djeci predškolskog uzrasta obuhvaća Zakon o društvenoj brizi o djeci preškolskog uzrasta ("Narodne novine", br. 28/81) te njegove izmjene i dopune objavljene u "Narodnim novinama", br. 12/89, 20/90, 47/90 i 9/91 u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu

Klasa: 601-01/90-01/03

Zagreb, 20. ožujka 1991.

Predsjednik Zakonodavno-pravne komisije Sabora Republike Hrvatske

Vice Vukojević, v.r.


ZAKON

o društvenoj brizi o djeci predškolske dobi (proćišćeni tekst)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Društvena briga o djeci predškolske dobi dio je posebne društvene brige o djeci kojom se osigurava zadovoljavanje i oštvarivanje zajamčenih prava. Potreba i interesa društva utvrđenih ovim zakonom Društvena briga o djeci predškolske dobi polazi od prava djeteta na sadržaje i aktivnosti koji se ostvaruju različitim oblicima njege, odgoja i zaštite djece a provode se putem:

- društveno organiziranog predškolskog odgoja i obrazovanja,

- specifičnih oblika i sadržaja zaštite materinstva, zdravstvene i socijalne zaštite od prenatalne i dojenačke dobi do polaska u osnovnu školu. Društvena briga o djeci od posebnog je društvenog interesa

Članak 2.

Cilj je društvene brige o djeci:

- ostvarivanje njege, odgoja i zaštite djece za vrijeme rada roditelja,

- ostvarivanje prava djece na minimalni program predškolskog odgoja, posebno prije polaska u osnovnu školu. - pridonošenje planiranju obitelji.

Članak 3.

Financijska sredstva za zadovoljavanje potreba i interesa gradana u području društvene brige o djeci predškolske dobi kada su te potrebe i interesi istodobno potrebe i interesi društva osiguravaju se u republičkom proračunu i u budžetima općina odnosno gradskih zajednica općina.

Članak 4.

Sredstva koja se u republičkom proračunu osiguravaju za financiranje potreba i interesa društva u području društvene brige o djeci predškolske dobi izdvajaju se na račun Fonda društvene brige o djeci predškolske dobi (u daljnjem tekstu Republički fond predškolskog odgoja) pri Ministarstvu prosvjete i kulture i njima raspolaže ovo ministarstvo. Sredstva koja se u budžetu općine odnosno gradske zajednice općina osiguravaju za financiranje potreba i interesa društva u području društvene brige o djeci predškolske dobi izdvajaju se na račun općinskog odnosno gradskog fonda društvene brige o djeci predškolske dobi (u daljnjem tekstu općinski fond predškolskog odgoja odnosno gradski fond predškolskog odgoja) kojima raspolaže općinski odnosno gradski organ uprave nadležan za poslove obrazovanja ako odlukom općinske odnosno gradske skupštine nije drugačije odredeno:

Članak 5.

Pod društveno organiziranim predškolskim odgojem, u smislu ovoga zakona. podrazumijeva se odgoj djece predškolske dobi od navršene prve godine života do polaska u osnovnu školu, koji se ostvaruje po određenom programu za dijete.

Članak 6.

Na područjima na kojima žive pripadnici mađarske, češke. talijanske. slovačke, rusinske, ukrajinske i drugih narodnosti osnivaju se predškolske organizacije ili organiziraju radne jedinice s programima na jeziku narodnosti u skladu sa standardom društvene brige o djeci utvrđenim u fondu odnosno općini. Dogovorom pripadnika narodnosti i fonda odnosno općine mogu se organizirati i posebne grupe na jeziku pojedine narodnosti i u sastavu predškolske organizacije u kojoj se programi ostvaruju na hrvatskom jeziku. Djelatnost predškolskih organizacija iz stavka 1. i 2 ovoga članka organizira se i provodi u skladu s odredbama ovoga zakona i odgovarajućim odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju na jezicima narodnosti.

II. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Članak 7.

Zdravstvena zaštita djece predškolske dobi organizira se i provodi prema odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju te u skladu sa programima pojedinih oblika društvene brige o djeci.

Članak 8.

Predškolske organizacije dužne su voditi brigu o zdravstvenom stanju djece. te o tome obavještavati organizacije zdravstva i roditelje.

Članak 9.

Predškolske organizacije i organizacije zdravstva medusobno surađuju pri rješavanju svih pitanja koja se odnose na zdravlje djece.

Članak 10.

Organizacije zdravstva, predškolske organizacije, te fondovi predškolskog odgoja i fondovi zdravstva i zdravstvenog osiguranja radnika i poljoprivrednika općinski, odnosno gradski, dužne su brinuti se o provođenju programa mjera zdravstvene zaštite djece, a naročito o:

- praćenju i unapređivanju zdravstvenog stanja djece, obavljanju sistematskih, kontrolnih i drugih preventivnih pregleda te vođenju odgovarajuće dokumentacije,

- sistemskim pregledima i sanaciji usta i zubi,

- sprečavanju. ranom otkrivanju i poduzimanju mjera za suzbijanje zaraznih bolesti,

- ranom otkrivanju poremećaja rasta i razvoja djece i poduzimanju odgovarajućih mjera.

- prehrani djece primjenom jedinstvenih normativa i praćenjem utjecaja prehrane na zdravlje djece,

- organiziranju zdravstvene zaštite u različitim oblicima društvene brige o djeci,

- organiziranju i provođenju zdravstvenog odgoja djece u predškolskim organizacijama,

- provođenju zdravstvenog odgoja roditelja,

- stalnom stručnom usavršavanju radnika u predškolskim organizacijama u cilju zaštite i unapređivanja zdravlja djece,

- osiguranju i kontroli održavanja higijenskih uvjeta prostora u kojem borave djeca,

- liječenju lakše oboljele djece u predškolskoj organizaciji gdje za to postoje uvjeti i medicinski je opravdano,

- poduzimanju drugih mjera kojima se zaštićuje ili unapređuje zdravlje djece.

Članak 11.

U interesu očuvanja i unapređenja zdravlja djece predškolske dobi provodi se stalno praćenje zdravstvenog stanja djece i unapređivanja mjera zdravstvene zaštite; stručno usavršavanje zdravstvenih i drugih radnika koji rade u predškolskim organizacijama te potrebna istraživanja u cilju očuvanja i unapređenja zdravlja djece

III. OBLICI DRUŠTVENE BRIGE O DJECI

Članak 12.

Društvena briga o djeci ostvaruje se:

- programima koji obuhvaćaju njegu, odgoj i zaštitu djece u predškolskim organizacijama čiji je rad usklađen s radnim vremenom roditelja i potrebama djeteta:

- određenim oblicima materinstva i prehrane dojenčadi;

- minimalnim programima odgoja i obrazovanja djece koja ne mogu ostvarivati druge programe;

- kraćim programima organiziranih aktivnosti sa sadržajima s područja zdravstva, odgoja. kulture. fizičke i tehničke kulture i društvenog života djece:

- odgojno-zdravstveno-rekreativnim programima u stacionarnim zdravstvenim organizacijama, boravkom na moru ili planinama;

- posebnim i eksperimentalnim programima;

- određenim programima njege odgoja i zaštite djece samostalnim radom građana

- obavljanjem posloaa ćuvanja djece samostalnim osobnim radom građana ili kao sporedno zanimanje.

Članak 13.

Oblici društvene brige o djeci iz članka 12 ovoga zakona ostvaruju se:

- u predškolskoj organizaciji (dječje jaslice i vrtići) i radom u drugoj obitelji;

- u drugim organizacijama.

- u prostorima društvenih organizacija koje imaju programske obveze prema djeci,

- u određenim prostorima mjesnih zajednica,

- samostalnim osobnim radom građana koji obavljaju poslove njege, odgoja i zaštite djece, odnosno čuvanja djece, u određenim prostorima građansko-pravnih osoba.

Članak 14.

Pojedine oblike društvene brige o djeci, uz predškolske organizacije, mogu ostvarivati i odgojno-obrazovne, kulturne, sportske, zdravstvene. socijalne i društvene organizacije u okviru svojih djelatnosti, te građani samostalnim osobnim radom u skladu s programskom orijentacijom Ministarstva prosjvete i kulture.

Članak l5.

Zbog značenja društveno organiziranog predškolskog odgoja za razvoj djeteta sva djeca predškolske dobi moraju biti obuhvaćena,jednim od organiziranih oblika predškolskog odgoja, posebno u godini prije polaska u osnovnu školu, a djeca s teškoćama u razvoju najmanje dvije godine prije uključivanja u osnovno školovanje.

Članak 16.

Djeca s teškoćama u razvoju ostvaruju primarne i druge programe pod odgovorajućim uvjetima u predškolskim organizacijama i radom u drugoj obitelji, u materinskom domu, u stacionarnoj zdravstvenoj organizaciji za vrijeme liječenja ili rehabilitacije, u objektima za odmor i rekreaciju na moru ili planinama, te u drugim organiziranim stalnim ili povremenim oblicima društvene brige o djeci.

Pod uvjetima utvrđenim ovim zakonom i standarda društvene brige o djeci mogu programe njege, odgoja i zaštite djece s teškoćama u razvoju obavljati i građani samostalnim osobnim radom.

Vrstu i stupanj teškoće u razvoju djeteta, te potrebu odgovarajučih uvjeta za njegu, odgoj i zaštitu djece s teškoćama u razvoju, na prijedlog liječnika primarne zdravstvene zaštite utvrduje stručna komisija iz članka 90. stavka 2. Zakona o socijalnoj zaštiti ("Narodne novine", broj 28/83.).

Izuzetno, kad to zahtijeva stupanj i vrsta teškoća u razvoju, djeca iz stavka 1. ovoga članka ostvaruju prava na odgojno-zdravstvene i druge programe u posebnim organizacijama za djecu predškolske dobi s teškoćama u razvoju.

Ako nema uvjeta za ostvarivanje prava iz stavka 1. i 4. ovoga članka, djeca s teškoćama u razvoju ostvaruju odgojno-zdravstvene programe u stanu svoje obitelji radom posebne pedagoške službe.

Članak 17.

Pri organiziranju i ostvarivanju pojedinih oblika društvene brige o djeci, na osnovi utvrđenih potreba obitelji, prvenstveno se osigurava ostvarivanje prava djece na primarne programe u dječjim jaslicama, vrtićima i radom u drugoj obitelji, koji su usklađeni s radnim vremenom roditelja i potrebama djece, i to: za djecu koja žive s jednim roditeljem ili s oba uposlena roditelja, za djecu bez roditelja ili zanemarenog roditeljskog staranja, za djecu s teškoćama u razvoju, za djecu koja žive u teškim socijalnim ili zdravstvenim uvjetima i djecu roditelja na privremenom radu u inozemstvu kojoj je zbog odgojnih nemogućnosti i uvjeta u obitelji neophodno ostvarivanje primarnog programa.

IV. DRUŠTVENO-EKONOMSKI ODNOSI

Članak 18.

Prava, potrebe i interesi društva u području društvene brige o djeci predškolske dobi utvrđuju se osnovama standarda društvene brige o djeci Osnovama standarda društvene brige o djeci utvrđuju se

1. različiti programi prema potrebama zaposlenih roditelja i potrebama djece,

2. potreban broj odgojno-obrazovnih radnika i drugih radnika,

3. normativi zdravstvene zaštite i prehrane djece predškolske dobi,

4. posebni programi na jezicima narodnosti i etničkih grupa,

5. plaće odgojno-obrazovnih radnika i drugih radnika u predškolskoj organizaciji u visini utvrđenoj zakonom i kolektivnim ugovorom,

6. prostor, oprema, sredstva i pomagala potrebna za ostvarivanje programa,

7. program i rad s darovitom djecom,

8. program i rad s djecom s teškoćama u razvoju,

9. programi rada eksperimentalnih predškolskih organizacija.

10. informacijski sustav važan za društvenu brigu o djeci.

11. organizacije i institucije koje su od interesa za društvenu brigu o djeci u cjelini,

12. programi odgoja i obrazovanja djece predškolskog uzrasta u inozemstvu na hrvatskom jeziku.

Osnove standarda društvene brige o djeci utvđuje Sabor Republike Hrvatske.

Članak 19.

Sredstva za ostvarivanje prava, potreba i interesa u članku 18. stavku 2. točki 1. do 6. ovoga zakona osiguravaju se u budžetima općina odnosno gradskih zajednica općina.

Sredstva za ostvarivanje prava, potreba i interesa u članku 18. stavku 2. točki 7. do 12. ovoga zakona osiguravaju se u republičkom proračunu. Općinama koje vlastitim sredstvima ne mogu osigurati ostvarivanje potreba i interesa iz stavka 1. ovoga članka, razlika sredstava osigurava se u republičkom proračunu

Članak 20.

U skladu s osnovama standarda društvene brige o djeci Ministarstvo prosvjete i kulture utvrđuje politiku i programe razvoja društvene brige o djeci predškolske dobi, te se brine o primjeni osnova standarda društvene brige o djeci. Na osnovama elemenata standarda društvene brige o djeci iz članka 18. ovoga zakona, općina utvrduje oblik, opseg. kvalitetu i način zadovoljavanla prava, potreba i interesa društva u području društvene brige o djeci predškolske dobi koji čini općinski standard društvene brige o djeci predškolske dobi. Građani s određenog područja mogu oblik, opseg, kvaIitetu i način zadovoljavanja svojih posebnih prava, potreba i interesa, te prava, potreba i interesa društva utvrditi iznad standarda društvene brige o djeci predškolske dobi u Republici za što se osiguravaju potrebna dodatna sredstva na ugovornoj osnovi i u skladu s općim aktom.

Članak 21.

Doprinos za društvenu brigu o djeci osiguravaju i fondovi mirovinskog i invalidskog osiguranja za korisnike prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja i Zavod za zapošljavanje za privremeno nezaposlene osobe koje primaju novčanu naknadu.

V. FONDOVI PREDŠKOLSKOG ODGOJA

Članak 22.

Kao savjetodavno tijelo u upravljanju sredstvima fondova iz članka 4. ovoga zakona i odlučivanju o njihovom rasporedivanju pri općinskom odnosno gradskom organu uprave nadležnom za poslove obrazovanja i Ministarstvu prosvjete i kulture osnivaju se posebni odbori. Djelokrug i ovlaštenje odbora iz stavka 1 ovoga članka određuje i njegove članove imenuje i razrješava rukovoditelj općinskog odnosno gradskog organa uprave nadležnog za poslove obrazovanja odnosno ministar prosvjete i kulture.

Članak 23.

Fondovi predškolskog odgoja imaju direktora. Direktora Republičkog fonda predškolskog odgoja na prijedlog ministra prosvjete i kulture imenuje Vlada Republike Hrvatske. Direktora općinskog fonda odnosno gradskog fonda predškolskog odgoja na prijedlog rukovoditelja općinskog odnosno gradskog organa uprave nadležnog za poslove obrazovanja imenuje izvršno vijeće društveno-političke zajednice.

Direktor se imenuje na četiri godine.

VI. PREDŠKOLSKE ORGANIZACIJE

Članak 24.

Njega, odgoj i zaštita djece predškolske dobi organizira se i provodi u organizaciji za njegu, odgoj i zaštitu djece predškolske dobi (u daljnjem tekstu: predškolska organizacija).

Članak 25.

Predškolsku organizaciju može osnovati skupština općine, poduzeće, društvene i građansko-pravne osobe.

Članak 26.

Uvjeti za osnivanje predškolske organizacije jesu:

1. da je osnivanje utvrđeno planom i programom razvoja općine,

2. da je općina utvrdila da postoji opravdanost za osnivanje predškolske organizacije, ako općina nije osnivač,

3. da je osiguran standard prostora, opreme i didaktičkih sredstava za ostvarivanje programa društvene brige o djeci u skladu s osnovama standarda.

Članak 27.

Akt o osnivanju predškolske organizacije sadrži

1. naziv osnivača organizacije,

2. naziv i sjedište organizacije

3. djelatnost organizacije,

4. iznos sredstava za osnivanje i početak rada organizacije i način osiguravanja sredstava, te da li se ona osiguravaju uz obvezu vraćanja ili bez te obveze,

5. imenovanje članova komisije za izbor radnika koji će ostvarivati programe društvene brige o djeci i osnivanje savjeta kao organa upravljanja predškolske organizacije u osnivanju te imenovanje privremenog ravnatelja.

Članak 28.

Predškolski odgoj organizira se i provodi na način da

- doprinosi pravilnom psihofizičkom razvoju djeteta i formiranju osnovnih higijenskih navika,

- utječe na razvoj intelektualnih i drugih sposobnosti djeteta.

- razvija radoznalost kod djeteta i omogućava stjecanje elementarnih znanja o prirodi, životu i radu Ijudi. te obogaćuje dječje iskustvo,

- njeguje i obogaćuje dječje stvaralaštvo i sposobnosti izražavanja govorom, pokretom, te likovnim i glazbenim izrazom,

- zadovoljava potrebe djece za igrom i zajedničkim životom, te utječe na pozitivan emocionalni i socijalni razvoj djeteta, formiranje pozitivnih moralnih osobina i radnih i kulturnih navika,

- smanjuje negativne posljedice primarnih teškoća i sprečava nastajanje sekundarnih teškoća kod djece s teškoćama u razvoju,

- priprema djecu za odgoj i osnovno obrazovanje.

Članak 29.

Radi što potpunijeg ostvarivanja predškolskog odgoja, predškolske organizacije sudjeluju u kulturnim i drugim društvenim i javnim aktivnostima u sredini u kojoj djeluju, organiziraju savjetovanja i provode druge oblike suradnje s roditeljima. U obavljanju stoje djelatnosti predškolske organizacije surađuju s obitelji djeteta, organizacijama koje obavljaju djelatnosti u oblasti odgoja i osnovnog obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite, odmora i rekreacije, kulture i fizičke kulture, te drugim radnim i društvenim organizacijama koje imaju programske obaveze prema djeci i obitelji.

Članak 30.

Programi njege i odgoja u predškolskoj organizaciji ostvaruju se u skladu s programskom orijentacijom koju donosi Ministarstvo prosvjete i kulture na prijedlog prosvjetno-pedagoške službe, a programi zdravstvene zaštite djece uključujući ishranu djece ostvaruju se u skladu s programom mjera zdravstvene zaštite i normativima prehrane djece predškolske dobi kojeg donosi Ministarstvo zdravstva. Predškolska organizacija donosi godišnji program rada kojim se utvrđuju sadržaji programa njege, odgoja i zaštite djece.

Članak 31.

Djelatnost predškolske organizacije na programima njege, odgoja i zaštite djece ostvaruje se tako da se:

-predškolskim odgojem osigurava fizički i psihički razvoj djece, socijalno-emocionalni razvoj, društveno-moralni i intelektualni razvoj, te socijalizacija i priprema djece za polazak u osnovnu školu,

- sadržajima i aktivnostima iz oblasti kulture pridonosi estetskom razvoju i njegovanju dječjeg stvaralaštva,

- njegom djece osigurava pravilan psihofizčki rast i razvoj djeteta, a higijenski uvjeti i prilagođavanje organizacije dnevnog boravka djece dobi i životu djeteta u obitelji,

- ishrana djece usklađuje s potrebama odgovarajuće dobi djece radi ostvarivanja pravilnog rasta i razvoja, - čuvanje i unapređivanje zdravlja djece ostvaruje stalnim praćenjem zdravstvenog stanja, sprečavanjem i ranim otklanjanjem poremećaja ili zastoja u razvoju, blagovremenom korekcijom, liječenjem i rehabilitacijom, a naročito u zubno-zdravstvenoj zaštiti, razvoju motorike i otklanjanju smetnji u hodu, držanju i govoru, te formiranjem osnovnih higijenskih navika kod djeteta,

- ostvarivanjem dnevnog odmora i rekreacije djece njeguje zdrav način života djece, podstiče pravilan psihofizički razvoj i uključivanje djece u razne sportske aktivnosti Pojedini sadržaji rada iz stavka 1. ovoga članka mogu se ostvarivati i u suradnji s osnovnim školama, organizacijama u kulturi, fizičkoj kulturi, zdravstvu socijalnoj zaštiti i drugim organizacijama i zajednicama u skladu s ovim zakonom i osnovama standarda društvene brige o djeci. Organizacija života djece i sadržaji djelatnosti predškolske organizacije usklađuju se s organizacijom života djeteta u obitelji i potrebama obitelji za organiziranom društvenom pomoći u njezi, odgoju i zaštiti djece.

Članak 32.

Predškolska organizacija može započeti s radom ako

1. ima program rada,

2. su osigurani uvjeti za stjecanje dohotka,

3. ima radnike koji će ostvarivati programe društvene brige o djeci, a koji su udružili svoj rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom,

4. ima osiguran prostor i opremu za ostvarivanje programa društvene brige o djeci. Predškolska organizacija može započeti s radom kad izvršno vijeće skupštine općine utvrdi da su ispunjeni uvjeti iz stavka 1 ovoga članka.

Članak 33.

Radi ostvarivanja što povoljnijih rezultata u izvršavanju programskih zadataka predškolske organizacije kao i radi ostvarivanja različitih oblika rada i aktivnosti s djecom, mogu se organizirati radne jedinice u sastavu predškolske organizacije Radnici u radnoj jedinici odlučuju na zboru radnika te jedinice o određenim pravima, dužnostima i odgovornostima u opsegu i na način utvrđen statutom predškolske organizacije.

Članak 34. Predškolska organizacija može biti ukinuta ako:

- više ne postoji društvena potreba za obavljanje djelatnosti za koju je osnovana, - ne ispunjava zakonom propisane uvjete za obavljanje djelatnosti,

- ne ispunjava zadaće radi kojih je osnovana,

- se utvrđuje nova mreža predškolskih organizacija. Akt o ukidanju predškolske organizacije donosi skupština općine na području koje je sjedište predškolske organizacije uz prethodnu suglasnost Ministarstva prosvjete i kulture.

Članak 35.

Ako općinski organ uprave nadležan za poslove obrazovanja, prosvjetna inspekcija ili prosvjetno-pedagoška služba utvrdi da postoje nedostaci ili nepravilnosti u radu predškolske organizacije, naredit će da se oni otklone u određenom roku. Ako prosvjetna inspekcija ili općinski orgeni uprave nadležni za poslove obrazovanja utvrde da ne postoje uvjeti za rad predškolske organizacije, odredit će rok u kojem je organizacija dužna ispuniti potrebne uvjete. Ako predškolska organizacija u određenom roku ne ispuni potrebne uvjete prema stavku 2. ovoga članka, Ministarstvo prosvjete i kulture zabranit će njen rad.

Članak 36.

Odredbe članka 34, 35. i 75. ovoga zakona odgovarajuće se primjenjuju na sve oblike i programe društvene brige o djeci predškolske dobi ako ovim zakonom nije drugačije određeno.

Članak 37.

U predškolskoj organizaciji osniva se savjet kao organ upravljanja radom i poslovanjem predškolske organizacije. Savjet predškolske organizacije čine predstavnici radnika predškolske organizacije, te predstavnici osnivača u skladu s aktom o osnivanju, predstavnici skupštine općine na području koje je sjedište predškolske organizacije ako skupština općine nije osnivač i predstavnici roditelja (u daljnjem tekstu: predstavnici društvene zajednice i roditelja). Predstavnici društvene zajednice i roditelja u savjetu predškolske organizacije sudjeluju u odlučivanju o poslovima predškolske organizacije koji su od posebnog društvenog interesa kao i o imenovanju i razrješavanju ravnatelja. Odluka je pravovaljana, kada se za nju izjasni većina svih članova u savjetu.

Članak 38.

Predškolske organizacije imaju ravnatelja. Za ravnatelja predškolske organizacije može biti izabrana osoba koja ispunjava uvjete za odgajatelja ili ima visoku stručnu spremu odgojno-obrazovne struke i ispunjava druge uvjete utvrđene statutom predškolske organizacije. Ravnatelja imenuje i razrješava savjet uz prethodnu suglasnost Skupštine grada Zagreba odnosno skupštine općine na području koje je sjedište organizacije.

Javni natječaj raspisuje savjet, a provodi natječajna komisija. Natječajna komisija za imenovanje ravnatelja sa stoji se od pet članova i to: tri člana koje odreduje savjet iz reda radnika predškolske organizacije, jednog predstavnika roditelja i jednog člana kojeg odreduje skupština općine gdje je sjedište te organizacije.

Ravnatelj se imenuje na četiri godine.

Ako savjet ne imenuje odnosno ne razriješi ravnatelja na način i po postupku utvrđenom u stavku 3. i 4. članka 37. i stavku 3. i 4 ovoga članka. odluku o imenovanju odnosno razrješenju ravnatelja donijet će Ministarstvo prosvjete i kulture. Svaki kandidat koji posjeduje dokaze da postupak u bilo kojoj fazi nije bio u skladu sa zakonom, odnosno da nisu objektivno valorizirane sve prednosti i vrline određenog kandidata ima pravo žalbe Ministarstvu prosvjete i kulture koje donosi konačnu odluku.

Članak 39.

Savjet broji od 7 do 15 članova. Najmanje polovina ukupnog broja članova savjeta bira se iz reda odgojno-obrazovnih radnika tajnim glasovanjem. Djelokrug i način odlučivanja ravnatelja i savjeta utvrduje se statutom predškolske organizacije, u skladu sa zakonom.

Članak 40.

Za provođenje praktičnog rada za učenike i studente koji se pripremaju za zvanje odgajatelja predškolske organizacije mogu se organizirati kao vježbaonice i stručnometodički centri.

Uvjete, način rada i potreba za kadrovima. te mrežu vježbaonica i stručno-metodičkih centara utvrđuje Ministarstvo prosvjete i kulture. Radi unapređivanja programa njege, odgoja i zaštite djece u predškolskim i drugim organizacijama može se organizirati eksperimentalni rad u skladu s osnovama standarda društvene brige o djeci

Članak 41.

Stručni organ predškolske organizacije je odgajateljsko-zdravstveno vijeće. Odgajateljsko-zdravstveno vijeće čine svi odgajatelji, suradnici za predškolski odgoj, medicinske sestre i drugi stručni radnici koji rade na ostvarivanju programa društvene brige o djeci. Odgajateljsko-zdravstveno vijeće izrađuje i predlaže savjetu izvedbeni odgojno-zdravstveni i drugi program rada, brine se o uspješnom ostvarivanju programa, predlaže organizaciju rada na programima, poduzima mjere za unapređivanje cjelokupnog odgojno-zdravstvenog rada, te raspravlja i odlučuje o svim stručnim pitanjima. Način rada odgajateljsko-zdravstvenog vijeća uređuje se statutom predškolske organizacije.

Članak 42.

Poduzeća i organizacije koje obavljaju društvene djelatnosti mogu određene programe društvene brige o djeci za potrebe djece svojih radnika organizirati u organizaciji i drugom obliku unutarnjeg organiziranja, pod uvjetima uvrđenim osnovama standarda društvene brige o djeci.

Članak 43.

Njegu, odgoj i zaštižu djece predškolske dobi u predškolskoj organizaciji ostvaruju odgajatelji. medicinske sestre i drugi stručni radnici koji ispunjavaju uvjete utvrđene za te poslove zakonom i osnovama standarda društvene brige o djeci

Članak 44.

Odgajatelj i stručni radnik u predškolskoj organizaciji može biti osoba koja pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa ima ovim zakonom propisanu školsku spremu i ispunjava uvjete u pogledu opće i posebne zdravstvene sposobnosti.

Članak 45.

Poslove i zadatke odgajatelja sa djecom dobi do tri godine mogu obavljati osobe koje imaju srednju ili višu školsku spremu usmjerenja predškolskog odgoja, kao i suradnik za predškolski odgoj sa završenom srednjom školom pedagoškog smjera, a sa djecom od tri godine do polaska u osnovnu školu osobe koje imaju višu školsku spremu usmjerenja predškolskog odgoja.

Za rad na poslovima njege, odgoja i zaštite djece do tri godine života može biti izabrana i medicinska sestra pedijatrijskog ili općeg smjera. Za odgajatelja za rad s djecom s teškoćama u razvoju može biti izabrana osoba koja je završila studij defektologa - odgajatelja za stjecanje visoke stručne spreme.

U predškolskoj organizaciji koja ostvaruje primarne programe za rad na poslovima zdravstvene zaštite i prehrane djece može biti izabrana medicinska sestra s višom školskom spremom. Za stručnog suradnika (pedagog, psiholog, defektolog, socijalni radnik i drugi) u predškolskoj organizaciji može biti izabrana osoba koja je završila odgovarajući studij za stjeeanje više ili visoke stručne spreme.

Članak 46.

Odgajatelji i stručni radnici u predškolskim organizacijama imaju pravo i dužnost da se bez obzira na stupanj školske spreme i radno iskustvo, radi ostvarivanja ciljeva i zadataka društvene brige o djeci, permanentno usavršavaju u skladu sa zahtjevima suvremenog odgoja i obrazovanja. a prema potrebama radnog mjesta i predškolske organizacije, da prate razvoj i dostignuća znanosti i da unapređuju pedagošku praksu.

Permanentno stručno usavršavanje iz stavka 1. ovoga članka sastavni je dio radnikove radne obaveze u okviru 42-satnog radnog tjedna i provodi se na način određen propisima i općim aktom predškolske organizacije.

Permanentno stručno usavršavanje ostvaruju i građani koji osobnim radom samostalno u vidu zanimanja ostvaruju programe njege. odgoja i zaštite djece predškolske dobi i kod njih zaposleni radnici Općim aktom predškolske organizacije utvrđuje se program usavršavanja radnika i način vrednovanja rezultata rada radnika u skladu s osnovama programa koje donosi Ministarstvo prosvjete i kulture.

Članak 47.

Poslove njege, odgoja i zaštite djece predškolske dobi ne može obavljati osoba koja je pravomoćno osuđena na kaznu zatvora za kaznena djela počinjena protiv dostojanstva ličnosti i morala, odnosno da protiv nje nije otvorena istraga ili se ne vodi kazneni postupak za ta djela, ili da joj nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova u okviru djelatnosti društvene brige o djeci predškolske dobi ili djelatnosti odgoja i obrazovanja

Članak 48.

Kad organ upravljanja predškolske organizacije ili organ nadležan za obavljanje stručno-pedagoškog ili zdravstvenog nadzora ocijeni da se opravdano može pretpostaviti da je radniku predškolske organizacije psihičko i fizičko zdravlje narušeno u mjeri koja bitno umanjuje njegovu sposobnost za obavljanje poslova može donijeti akt o upućivanju na liječnički pregled radi utvrđivanja njegovog psihičkog i fizičkog zdravlja. Ako je stručnim nalazom i mišljenjem liječničke komisije utvrđeno da je psihičko i fizičko zdravlje radnika bitno narušeno i time umanjena njegova sposobnost za obavljanje poslova njege, odgoja i zaštite djece organ upravljanja predškolske organizacije donosi odluku kojom se radnik oslobađa neposrednog obavljanja poslova radnog mjesta na kojem je do tada radio i raspoređuje na druge poslove i radne zadatke koji odgovaraju njegovoj preostaloj radnoj sposobnosti. a ako nema u predškolskoj organizaciji odgovarajućeg radnog mjesta ili ne postoji preostala radna sposobnost kod radnika, radnik ostvaruje pravo u skladu sa propisima o ostvarivanju prava na temelju rada.

Odluka iz stavka 2. ovoga članka može se donijeti i u slučaju kada radnik odbije da se podvrgne liječničkom pregledu radi utvrđivanja njegovog psihičkog i fizičkog stanja. Radniku s preostalom radnom sposobnošću koji odbije raspored na druge poslove i radne zadatke prestaje radni odnos.

Članak 49.

Stručna sprema ostalih radnika potrebna za ostvarivanje programa društvene brige o djeci i ostali uvjeti koje moraju ispunjavati utvrđeni su osnovama standarda društvene brige o djeci.

VII. DNEVNA DRUŠTVENA BRIGA O DJECI U DRUGOJ OBITELJI

Članak 50.

Dnevna društvena briga o djeci u drugoj obitelji oblik je primarnih programa dr-uštvene brige o djeci (u daljnjem tekstu dnevna društvena briga o djeci u drugoj obitelji), kojima se osigurava pravilan psihofizički razvoj djece putem odgovarajuće njege, odgoja i zaštite djece

Članak 51.

Dnevna društvena briga o djeci u drugoj obitelji organizira se u pravilu, za djecu do tri godine starosti.

Članak 52.

Osoba kojoj se može povjeriti obavljanje dnevne dru štvene brige o djeci u drugoj obitelji mora ispunjavati slijedeće uvjete

1. da ima smisla i ljubavi za rad s djecom,

2. da ima opću zdravstvenu sposobnost i da ima psihofizičke sposobnosti potrebne za njegovanje i odgajanje djece.

3. da nije mlađa od 21 godine

4. da ispunjava uvjete za odgajatelja ili da ima najmanje školsku spremu medicinske sestre pedijatrijskog ili općeg srnjera ili da ispunjava uvjete za nastavnika ili stručnog suradnika u predškolskoj organizaciji.

Članak 53.

Dnevna društvena briga o djeci u drugoj obitelji ne može se obavljati u stambenom prostoru u kojem žive osobe

1. čiji su medusobni odnosi poremećeni

2. koje nemaju dobar odnos prema djeci,

3. čije zdravstveno stanje može ugroziti zdravlje djece koja se koriste dnevnom društvenom brigom o djeci u istom stambenom prostoru, ili

4. u kojem živi dijete ili odrasla osoba s poremećajem u ponašanju i ličnosti.

Članak 54.

Ministarstvo prosvjete i kulture na prijedlog posebne komisije utvrđuje da li osoba iz članka 52. ovoga zakona i druge osobe koje žive u stambenom prostoru u kojem će se obavljati dnevna društvena briga o djeci predškolske dobi u drugoj obitelji ispunjavaju uvjete prema odredbama ovoga zakona. Komisiju iz stavka 1. ovoga članka imenuje prosvjetno-pedagoška služba između svojih radnika, radnika predškolske organizacije i radnika općinskog organa uprave nadležnog za poslove obrazovanja.

Članak 55.

Za obavljanje dnevne društvene brige o djeci u drugoj obitleji mora se u stambenom prostoru osigurati poseban odgovarajući prostor i to za petoro djece najmanje 12 kvadratnih metara. Stambene prostorije i sanitarni uređaji u stanu u kojem se obavlja dnevna društvena briga o djeci u drugoj obitelji moraju odgovarati tehničko-higijenskim propisima i moraju se udredno održavati

Članak 56.

Obavljanjem dnevne društvene brige o djeci u drugoj obitelji u stanu ne smatra se obavljanjem djelatnosti u smislu Zakona o stambenim odnosima niti se, u slučaju kada takav stan premašuje potrebe obiteljskog domaćinstva stanara, plaća povišena stanarina za onaj dio stana u kojem se obavlja dnevna društvena briga o djeci u drugoj obitelji.

Članak 57. Predškolska organizacija može zasnovati radni odnos samo s osobom iz članka 52. ovoga zakona za koju je prema članku 53. ovoga zakona utvrđeno da ispunjava potrebne uvjete. Medusobna prava i obaveze između osoba iz članka 52. ovoga zakona i predškolske organizacije iz stavka I. ovoga članka uređuju se posebnim sporazumom kojim se utvrđuje osobito

1. ostvarivanje njege, odgoja, zaštite, te drugih usluga iz programa dnevne društvene brige o djeci u drugoj obitelji,

2. vrijeme trajanja dnevne društvene brige o djeci u drugoj obitelji, dnevno odnosno tjedno,

3. obaveza osobe iz članka 51. ovoga zakona, da će osobno obavljati povjerene joj zadatke i druge obveze i odgovornosti koje proizlaze iz udruživanja njenog rada,

4. način i rokove za otkazivanje sporazuma,

5 način vođenja nadzora nad radom osobe iz članka 51. ovoga zakona i stručne pomoći u pripremi dnevnog odnosno tjednog programa rada s djecom. U skladu s osnovama standarda društvene brige o djeci sporazumom iz stavka 2. ovoga članka određuje se broj djece kojoj se pruža usluga dnevne društvene brige o djeci u drugoj obitelji.

Članak 58.

Ugovorom o korištenju stambenog prostora za dnevnu društvenu brigu o djeci u drugoj obitelji utvrđuju predškolska organizacija i nosilac stanarskog prava (vlasnik stana) međusobna prava i obaveze.

Članak 59.

Poslove dnevne društvene brige o djeci u drugoj obiteIji mogu, ako je to određeno sporazumom iz članka 57. stavka 2. ovoga zakona, u istom stambenom prostoru obavljati i dvije ili više osoba.

VIII. OSTVARIVANJE PROGRAMA DRUŠTVENE BRIGE O DJECI PREDŠKOLSKE DOBI OSOBNIM RADOM SAMOSTALNO U VIDU ZANIMANJA

Članak 60.

Pod uvjetima utvrđenim ovim zakonom, a na temelju programske orijentacije koju donosi Ministarstvo prosvjete i kulture na prijedlog prosvjetno-pedagoške službe, građani mogu obavlajati poslove njege, odgoja i zaštite djece predškolske dobi samostalnim osobnim radom.

Članak 61.

Poslove njege. odgoja i zaštite djece predškolske dobi građanin može obavljati samostalnim osobnim radom ako:

1. ima stručnu spremu utvrđenu ovim zakonom i osnovama standarda društvene brige o djeci,

2. je državljanin Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije,

3. ima opću i posebnu zdravstvenu sposobnost,

4. nije u radnom odnosu i nema svojstvo radnika u udruženom radu,

5. osobnim radom samostalno u vidu zanimanja ili samostalnim osobnim sredstvima u vlasništvu gradana ne obavlja već neku drugu djelatnost,

6. nije pravomoćno osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvra za kaznena djela počinjena protiv dostojanstva ličnosti i morala, odnosno da protiv njega nije otvorena istraga ili se ne vodi kazneni postupak za ta djela. ili da mu nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova u okviru djelatnosti društvene brige o djeci predškolske dobi ili djelatnosti odgoja i obrazovanja,

7. raspolaže odgovarajućim poslovnim ili stambenim prostorom za smještaj, ishranu, održavanje higijene, za potrebe obavljanja djelatnosti,

8. raspolaže odgovarajućom opremom. Iznimno od odredbe stavka 1. točka 1. ovoga članka, poslove njege, odgoja i zaštite djece predškolske dobi može obavljati samostalnim osobnim radom i osoba koja nema odgovarajuću stručnu spremu utvrđenu ovim zakonom ako te poslove obavlja korištenjem rada radnika koji imaju stručnu spremu utvrđenu člankom 61. ovoga zakona i osnovama standarda društvene brige o djeci.

Članak 62.

Osoba koja samostalnim osobnim radom obavlja poslove njege, odgoja i zaštite djece mora imati školsku spremu propisanu ovim zakonom za odgajatelje ili stručnog suradnika, a osoba koja samostalno osobnim radom obavlja poslove njege, odgoja i zaštite djece s teškoćama u razvoju mora imati stručnu spremu propisanu odredbama članka 45. stavka 3. ovoga zakona, izuzev ako se poslovi obavljaju prema uvjetima iz članka 60. stavka 2. ovoga zakona.

Članak 63.

Uvjeti u pogledu uređenja i opremanja prostora i uvjeti u pogledu opreme za obavljanje samostalnim osobnim radom poslova njege, odgoja i zaštite djece predškolske dobi, utvrđuju se osnovama standarda društvene brige o djeci.

Članak 64.

Osoba koja samostalnim osobnim radom obavlja poslove njege, odgoja i zaštite djece predškolske dobi može zaposliti do dvadeset radnika koji moraju ispunjavati uvjete iz članka 61. točka 1-6 ovoga zakona, odnosno uvjete utvrđene osnovama standarda društvene brige o djeci

Članak 65.

Početak obavljanja poslova njege, odgoja i zaštite djece predškolske dobi samostalnim osobnim radom prijavljuje se (s naznakom poslova i programa koji će obavljati o podacima o poslovnom prostoru i radnicima, te naziv pod kojim će djelatnost obavljati) organu uprave nadležnom za poslove odgoja i obrazovanja općine na čijem je području poslovni ili stambeni prostor koji će služiti za obavljanje poslova. Rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje poslova njege, odgoja i zaštite te čuvanje djece predškolske dobi samostalnim osobnim radom građana donosi općinski organ uprave nadležan za poslove obrazovanja općine na području koje je poslovni ili stambeni prostor.

Članak 66.

Osoba koja osobnim radom samostalno u vidu zanimanja obavlja poslove njege, odgoja i zaštite djece predškolske dobi dužna je da ostvaruje ciljeve i zadatke predškolskog odgoja utvrđene člankom 28. ovoga zakona.

Članak 67.

Poslovi njege. odgoja i zaštite djece predškolske dobi samostalnim osobnim radom obavljaju se u pravilu kao stalna djelatnost, a kada to priroda poslova dozvoljava (odgojno-rekreativni program i sl.) mogu se obavljati i samo u određenom razdoblju (sezonska djelatnost).

Članak 68. Pravo na obavljanje poslova njege, odgoja i zaštite djece predškolske dobi samostlanim osobnim radom prestaje:

1 odjavom,

2. po sili zakona.

3 rješenjem nadležnog organa.

Članak 69

Pravo na obavljanje poslova njege, odgoja i zaštite djece predškolske dobi samostalnim osobnim radom prestaje po sili zakona ako osoba:

1. umre.

2. izgubi potpuno ili djelomično poslovnu sposobnost,

3. izgubi državljanstvo Socijalistieke Federativne Republike Jugoslavije.

4. zasnuje radni odnos ili započne samostalnim osobnim radom obavljati neku drugu djelatnost,

5. bude pravomoćno osuđena na bezuvjetnu kaznu zatvora za krivična djela iz članka 60. stavka 1. točke

6. ili joj bude izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz okvira djelatnosti društvene brige o djeci predškolske dobi ili odgoja i obrazovanja, 6 izgubi opću ili posebnu zdravstvenu sposobnost potrebnu za obavljanje poslova,

7. više od tri mjeseca ne podmiruje dospjele obveze za opće društvene ili zajedničke potrebe. Općinski organ uprave nadležan za poslove odgoja i obrazovanja rješenjem utvrđuje prestanak obavljanja poslova njege, odgoja i zaštite djece predškolske dobi.

Članak 70.

Općinski organ uprave nadležan za poslove odgoja i obrazovanja donosi rješenje o prestanku prava na obavljanje poslova njege, odgoja i zaštite djece predškolske dobi ako se utvrđeni nedostaci u obavljanju poslova ne otklone u roku utvrđenom rješenjem nadležnog organa Općinski organ uprave nadležan za poslove odgoja i obrazovanja može donijeti rješenje o prestanku prava na obavljanje poslova njege, odgoja i zaštite djece predškolske dobi

1. ako osoba koja je započela s radom nije prijavila obavljanje djelatnosti, ili ako je započela s radom a ne ispunjava uvjete iz ovoga zakona,

2. ako utvrdi da se poslovi obavljaju protivno programskoj orijentaciji, normativima korištenja prostora, broja djece u grupi, stručne zastupljenosti radnika i drugim normativima utvrđenim osnovama standarda društvene brige o djeci,

3. ako se koristi rad drugih osoba mimo uvjeta utvrđenih ovim zakonom.

4 ako se prema mišljenju organa nadležnog za stručno-pedagoški nadzor poslovi ne obavljaju u skladu s odredbama članka 65. ovoga zakona,

5. ako se utvrdi na, temelju nalaza nadležnog zdravstvenog i sanitarnog organa da ne postoje odgovarajući zdravstveno-sanitarni uvjeti rada.

Članak 71.

Osoba koja obavlja poslove njege, odgoja i zaštite djece predškolske dobi samostalno osobnim radom može privremeno obustaviti poslovanje zbog bolesti, vojne obveze ili drugog opravdanog razloga. O privremenoj obustavi poslova mora se obavijestiti općinski organ uprave nadležan za poslove odgoja i obrazovanja općine na čijem je području poslovni prostor.

U slučajevima bolesti, vojne obveze, specijalizacije, stručnog usavršavanja i osposobljavanja ili zbog drugih sličnih razloga, osoba koja obavlja poslove iz članka 59 ovoga zakona može nastaviti s obavljanjem djelatnosti preko radnika koji ispunjava propisane uvjete u pogledu stručne spreme i drugih uvjeta utvrđenih ovim zakonom.

Članak 72.

Osoba koja obavlja poslove njege. odgoja i zaštite djece predškolske dobi samostalnim osobnim radom može te poslove obavljati neposredno za druge građane kao korisnike usluga, a može ih obavljati i za potrebe poduzeća i drugih organizacija i radnih zajednica.

Članak 73.

Obavljanje poslova njege, odgoja i zaštite djece predškolske dobi može se obavljati na objektima i sredstvirna rada u vlasništvu osobe koja obavlja te djelatnosti, kao i na objektima i sredstvima rada uzetim u zakup od društveno-pravne osobe, građanske pravne osobe ili građana.

Članak 74.

Osobe koje obavljaju poslove njege, odgoja i zaštite djece samostalnim osobnim radom mogu slobodno udruživati svoj rad i sredstva. odnosno samo svoj rad ili samo svoja sredstva u skladu sa zakonom.

Članak 75.

Osobe koje obavljaju poslove njege, odgoja i zaštite djece samostalnim osobnim radom stječu dohodak pod uvjetima pod kojima stječu sredstva društvene predškolske organizacije.

Članak 76.

Stručno-pedagoški nadzor nad radom osoba koje samostalnim osobnim radom obavljaju poslove njege, odgoja i zaštite djece predškolske dobi obavlja prosvjetno-pedagoška služba. Zdravstveni nadzor nad radom osoba koje samostalnim osobnim radom obavljaju poslove njege, odgoja i zaštite djece predškolske dobi obavlja općinski organ uprave nadležan za poslove zdravstva.

Članak 77.

Kada nadležni organ u obavljanju stručno-pedagoškog nadzora, odnosno zdravstvenog nadzora ocijeni da se opravdano može pretpostaviti da je osobi koja samostalnim osobnim radom obavlja poslove njege, odgoja i zaštite djece predškolske dobi psihičko i fizičko zdravlje narušeno u mjeri koja bitno umanjuje sposobnost za obavljanje poslova može donijeti akt o njenom upućivanju na liječnički pregled radi utvrđivanja njenog psihičkog i fizičkog zdravlja. Ako je stručnim nalazom i mišljenjem liječničke komisije utvrđeno da je fizičko ili psihičko zdravlje osobe iz stavka 1. ovoga članka bitno narušeno i time bitno umanjena sposobnost za obavljanje poslova njege, odgoja i zaštite djece, općinski organ nadležan za poslove odgoja i obrazovanja rješenjem će utvrditi prestanak prava na obavljanje djelatnosti. Odredbe stavka 1. i 2. ovoga članka shodno se primjenjuju i na radnike zaposlene kod osobe koja obavlja djelatnosti samostalnim osobnim radom.

Članak 78.

Pod uvjetima određenim odredbama članka 53. i 61. izuzev uvjeta iz stavka 1. točke 1, 4, 5, 7. i 8. toga članka i osnovama standarda društvene brige o djeci građanin može u stambenom prostoru obavljati poslove čuvanja djece samostalnim osobnim radom ili kao sporedno zanimanje ukoliko ima svojstvo radnika, odnosno samostalnim osobnim radom obavlja neku drugu djelatnost. Građani iz stavka 1. ovoga članka u obavljanju poslova čuvanja djece ne mogu koristiti dopunski rad drugih osoba njihovim zapošljavanjem, osim članova obiteljskog domaćinstva Na građane iz stavka l. ovoga članka primjenjuju se odredbe članka 76. stavka 2. i članka 76. ovoga zakona.

IX. DJEČJI TJEDAN

Članak 79.

U svrhu osiguravanja potrebnih sredstava za stvaranje povoljnijih uvjeta za razvoj društvene brige o djeci, proširivanje njene materijalne osnove i populariziranje postignutih rezultata u vrijeme trajanja Dječjeg tjedna naplaćivat će se poseban doprinos za društvenu brigu o djeci

1. na svaku prodanu putničku kartu u međumjesnom i međunarodnom zračnom, željezničkom, brodskom i autobusnom saobraćaju,

2. na ulaznice za sportske utakmice i sportske priredbe,

3. na ulaznice za kazalište, kinematografe i sve druge priredbe za koje se naplaćuju ulaznice,

4. na sve poštanske pošiljke u unutrašnjem prometu Priredbama u smislu stavka 1. točke 3. ovoga članka ne smatraju se izložbe slika, kao i drugih predmeta umjetničke i muzejske vrijednosti, niti priredbe koje organiziraju učenici i studenti u okviru škola, fakulteta i akademija za učenike i studente. Kontrolu naplate prihoda obavlja nadležna služba društvenog knjigovodstva.

Članak 80.

Vlada Republike Hrvatske utvrđuje visinu doprinosa iz članka 79. ovoga zakona.

Članak 81.

Radi ostvarivanja ciljeva iz članka 79. ovoga zakona za vrijeme trajanja Dječjeg tjedna fond može organizirati akciju prikupljanja dobrovoljnih priloga i poklona.

Članak 82.

Poseban doprinos iz članka 79. ovoga zakona naplaćuju organizacije koje prodaju putničke karte, ulaznice za kazališta, kinematografe, sportske i druge priredbe, te poštanske vrijednosnice. Novčana sredstva prikupljena za vrijeme trajanja Dječjeg tjedna uplaćuju se na račun fonda društvene brige o djeci na podrućju na kojem su prikupljena.

Sporazumom koji zaključuju fond i Savez društava "Naša djeca" u skladu s programom rada fonda, utvrđuje se namjena i način korištenja sredstava, te druga medusobna prava i obaveze

Članak 83.

Dječji tjedan je prvi tjedan u mjesecu listopadu svake godine

X. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 84. Postojeće samoupravne interesne zajednice društvene brige o djeci predškolske dobi prestat će s radom i zaključiti svoje poslovanje 31. prosinca 1990. Sredstva, prava i obaveze postojećih samoupravnih interesnih zajednica osnovanih za područje općine prelaze na općine odnosno gradske zajednice općina u kojima je sjedište samoupravne interesne zajednice društvene brige o djeci predškolske dobi, a sredstva, prava i obaveze Republičkog fonda društvene brige o djeci predškolskog uzrasta prelaze raa Republiku Hrvatsku. Radnici samoupravnih interesnih zajednica društvene brige o djeci predškolske dobi prelaze na rad u općinski odnosno gradski organ uprave nadležan za poslove obrazovanja. Radnici Republičkog fonda društvene brige o djeci predškolskog uzrasta prelaze na rad u Ministarstvo prosvjete i kulture Radnici koji nisu raspoređeni prema stavku 2. ovoga članka imaju prava i obaveze utvrđene odredbama člana 381 i 383 Zakona o upravi.

Članak 85.

Od dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o društvenoj brizi o djeci predškolskog uzrasta ("Narodne novine". br. 47/90) do 31. prosinca 1990. sredstva za zadovoljavanje potreba u području društvene brige o djeci predškolskog uzrasta osiguravaju se prema članu 17. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o društvenoj brizi o djeci predškolske dobi ("Narodne novine", broj 20/90.).

Članak 86.

Osnove standarda društvene brige o djeci predškolske dobi iz članka 18. ovoga zakona donijet će Sabor Republike Hrvatske do 31. prosinca 1990. Do donošenja osnova standarda društvene brige o djeci predškolske dobi odgovarajuće će se primjenjivati Odluka o elementima standarda društvene brige o djeci predškolske dobi (" Narodne novine". broj 29/83.) i Odluka o elementima standarda Specifične potrebe djece s teškoćama u razvoju ("Narodne novine", br 47/87.) ako nisu u suprotnosti s odredbama ovoga zakona.

Članak 87.

Ministarstvo prosvjete i kulture donijet će programsku orijentaciju iz članka 30 i 60. ovoga zakona u roku tri mjeseca od dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o društvenoj brizi o djeci predškolskog uzrasta ("Narodne novine". br. 47/90).

Do donošenja programske orijentacije iz stavka 1. ovoga članka program njege. odgoja i zaštite djece ostvarivat će se prema Osnovama programa rada s djecom predškolske dobi u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj koje je donio Prosvjetni savjet Hrvatske na sjednici 20. prosinca 1982. i Skupština Saveza samoupravnih zajednica društvene brige o djeci predškolske dobi Socijalističke Republike Hrvatske na sjednici 24 ožujka 1983.

Članak 88.

Program mjera zdravstvene zaštite i normative prehrane djece predškolske dobi iz članka 30. ovoga zakona donijet će Ministarstvo zdravstva u roku tri mjeseca od dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o društvenoj brizi o djeci predškolskog uzrasta ("Narodne novine". br. 47/90.)

Do donošenja programa mjera iz stavka 1. ovoga članka primjenjivat će se normativi zdravstvene zaštite utvrdeni Odlukom o elementima standarda društvene brige o djeci predškolske dobi ("Narodne novine", broj 29/83.) i Uputama u vezi s realizacijom Programa mjera zdravstvene zaštite u predškolskim organizacijama koje je donijela Skupština Saveza samoupravnih zajednica društvene brige o djeci predškolske dobi Socijalističke Republike Hrvatske na sjednici održanoj 8. srpnja 1983. a normativi prehrane djece u skladu s Normativima za prehranu djece predškolskog uzrasta koje je donijela Skupština Saveza samoupravnih zajednica na sjednici održanoj 22. listopada 1985.

Članak 89.

Ministarstvo prosvjete i kulture dužno je donijeti provedbene propise iz članka 20. 22 i 40. ovoga zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o društvenoj brizi o djeci predškolskog uzrasta, ("Narodne novine", br. 47/90).

Članak 90.

Predškolske i druge organizacije koje obavljaju društvenu brigu o djeci dužne su uskladiti svoju organizaciju. djelatnost i opće akte s odredbama ovoga zakona u roku od dva mjeseca od dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o društvenoj brizi o djeci predškolskog uzrasta ("Narodne novine", br. 47/90).

Predškolske i druge organizacije dužne su obaviti ponovni izbor ravnatelja, prema odredbama ovoga zakona u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o društvenoj brizi o djeci predškolskog uzrasta ("Narodne novine", br. 47/90).

Članak 91.

Radnici predškolskih organizacija i drugih oblika društvene brige o djeci koji na dan stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o društvenoj brizi o djeci predškolskog uzrasta ("Narodne novine", br. 20/90) imaju stručnu spremu koja je bila propisana odredbama Zakona o odgoju i osnovnom obrazovanju ("Narodne novine", br 4/80, 52/82. i 55/88.) mogu nastaviti s obavljanjem poslova za koje su izabrani

Članak 92.

Predškolske i druge organizacije koje obavljaju društvenu brigu o djeci dužne su uskladiti opće akte prema odredbama Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o društvenoj brizi o djeci predškolskog uzrasta ("Narodne novine", br 9/9I) u roku od osam dana od stupanja na snagu toga zakona.

Ako je na dan stupanja na snagu Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o društvenoj brizi o djeci predškolskog uzrasta ("Narodne novine", br 9/91) postupak za izbor ravnatelja bio u toku, treba ga završiti po odredbama toga zakona.

Za ravnatelje predškolskih organizacija koji su izabrani prema odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o društvenoj brizi o djeci predškolskog uzrasta ("Narodne novine", br. 47/90), a za njihovo imenovanje nije pribavljerla suglasnost u skladu s člankom 1. Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o društvenoj brizi o djeci predškolskog uzrasta ("Narodne novine. br. 9/91) savjet predškolske organizacije dužan je tu suglasnost zatražiti od nadležnog organa u roku od 8 dana od dana stupanja na snagu Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o društvenoj brizi o djeci predškolskog uzrasta ("Narodne novine", br. 9/9I).

Ako se ne pribavi suglasnost iz stavka 3. ovoga članka, raspisuje se novi natječaj i to u roku 8 dana od dana donošenja odluke kojom se uskraćuje suglasnost organa iz članka 1. Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o društvenoj brizi o djeci predškolskog uzrasta ("Narodne novine", br. 9/9 I ).