Zakoni i propisi - Pravni savjeti 18 16.04.1991 Odluka o plaćanju doprinosa Privrednoj komori regije Bjelovar za 1991. godinu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

PRIVREDNA KOMORA REGIJE BJELOVAR

Na osnovi člana 41. Zakona o udruživanju u privredne komore i člana 44 stava 1. točke 2. Statuta Privredne komore regije Bjelovar, Skupština Komore na sjednici od 4. travnja 1991. godine, donosi

ODLUKU

o plaćanju doprinosa Privrednoj komori regije Bjelovar za 1991. godinu

Članak 1.

Doprinos Privrednoj komori regije Bjelovar plaćaju:

1. Organizacije i zajednice koje su prema točki I. stavu

2. Odluke o utvrđivanju privrednih i izvanprivrednih djelatnosti ("Službeni list SFRJ" br. 14/77 i 18/80) razvrstane u privredne djelatnosti. 2. Samostalni privrednici (imaoci radnji).

Članak 2.

Organizacijama i zajednicama iz članka 1. ove odluke smatraju se poduzeća u državnom, društvenom zadružnom, mješovitom i privatnom vlasništvu, složeni oblici udruživanja odnosno organiziranja poduzeća, banke, mješovite banke i druge financijske organizacije, zajednice osiguranja. zajednice rizika i zajednice reosiguranja, te druge pravne osobe koje obavljaju privrednu djelatnost.

Organizacijama i zajednicama iz prethodnog članka smatraju se i dijelovi svih poduzeća koji svoju privrednu djelatnost obavljaju na području djelovanja ove Komore, a u sastavu su poduzeća i drugih organizacija sa sjedištem na području druge komore.

Članak 3.

Članice Komore iz članka 2. plaćaju doprinos iz ostvarenog dohotka po stopi od 0,357%. Osnovicu za obračun članskog doprinosa čini bruto osobni dohodak u realiziranim proizvodima i uslugama (Raspored rezultata AOP 354).

Članak 4.

Samostalni privrednici (imaoci radnji) plaćaju doprinos po stopi od 1,00% na poreznu osnovicu utvrđenu od nadležnog organa Skupštine općine.

Članak 5.

Mjesečna akontacija doprinosa uplaćuje se na žiro-račun Privredne komore regije Bjelovar broj 31200-637-640 koji se vodi kod SDK-a sjedište Bjelovar na dan uplate poreza i doprinosa iz osobnih dohodaka.

Ako obveznik doprinosa ne izda u propisanom roku nalog za izvršenje ovog doprinosa, SDK-a će izdati nalog za naplatu doprinosa.

Članak 6.

Ovlašćuje se Izvršni odbor Komore da u cjelini ili dio doprinosa od samostalnih privrednika (imaoci radnji) iz članka 4. ove odluke ustupi općinskim udruženjima samostlanih privrednika

Članak 7.

Ovlašćuje se Izvršni odbor Komore da prati ostvarivanje ove odluke i da po potrebi donosi objašnjenja i uputstva za njezino provođenje.

Članak 8.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. ožujka 1991. godine.

Za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 1991. godine, članice Komore iz člana 1. ove odluke plaćaju doprinos Komori u skladu s Odlukom o plaćanju doprinosa Privrednoj komori regije Bjelovar za prvo tromjesečje 1991. godine ("Narodne novine", broj 57/1990).

Broj: 01-198/1991

. Bjelovar, 4. travnja 1991

Predsjednik Privredne komore regije Bjelovar

Milan Kovaćić, dipl. oec., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.