Zakoni i propisi - Pravni savjeti 18 16.04.1991 Odluka o osnovici i stopi plaćanja doprinosa Osnovnoj privrednoj komori Sisak u 1991. godini.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

OSNOVNA PRIVREDNA KOMORA SISAK

Na temelju člana 41. Zakona o udruživanju u privredne komore ("Narodne novine", br. 42/86) i člana 28. Statuta Osnovne privredne komore Sisak, Skupština 0snovne privredne komore Sisak na sjednici održanoj 28. ožujka 1991. godine donijela je

ODLUKU

o osnovici i stopi plaćanja doprinosa Osnovnoj privrednoj komori Sisak u 1991. godini.

Član 1.

Doprinos Osnovnoj privrednoj komori Sisak plaćaju članice Komore :

Poduzeća u društvenom, zadružnom, mješovitom i privatnom vlasništvu i drugi oblici organiziranja poduzeća, banke. mješovite banke i druge financijske organizacije, zajednice osiguranja. zajednice rizika. zajednice reosiguranja i druge pravne i fizičke osobe koje obavljaju privrednu djelatnost.

Član 2.

Članice Komore iz člana 1. ove odluke plaćaju doprinos po stopi od 0,25% (posto). Osnovicu članskog doprinosa čini bruto osobni dohodak u realiziranim proizvodima i uslugama (Raspored rezultata AOP 354).

Član 3.

Doprinos kojeg temeljem ove Odluke plaćaju poljoprivredne zadruge i drugi oblici udruživanja poljoprivrednika ustupa se Zadružnom savezu regije Sisak koji će ga neposredno obračunavati i naplaćivati.

Član 4.

Stopa za obračunavanje doprinosa samostalnih privrednika je O,6% na osnovicu u 1991 godini po kojoj se plaćaju doprinosi za invalidsko i mirovinsko osiguranije samostalnih privrednika

Taj dio prihoda ustupa se općinskim udruženjima samostalnih privrednika.

Razrez i naplatu doprinosa obavljat će za samostalne privrednike, koji porez na dobit plaćaju u godišnjem paušalnom iznosu, Općinska uprava prihoda istovremeno s utvrđivanjem poreznih obveza.

Obračun i uplatu doprinosa za samostalne privrednike, koji porez na dobit plaćaju prema ostvarenoj dobiti, vršit će sami porezni obveznici mjesečno putem isplatnih lista u kojima se obračunavaju osobni dohoci te porezi i doprinosi koii se plaćaju iz osobnih dohodaka.

Kontrolu obračuna i plaćanja doprinosa iz stava 4. ovoga člana obavljat će općinske uprave prihoda.

Član 5.

Mjesečna akontacija doprinosa uplaćuje se na račun Osnovne privredne komore Sisak br. 34100-637-406 kod SDK na dan uplate poreza i doprinosa iz osobnih dohodaka. Ako obveznik doprinosa ne izda u propisanom roku nalog za izvršenje ovog doprinosa SDK će izdati nalog za naplatu doprinosa.

Član 6. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Narodnim novinama". a primjenjuje se od 1. siječnja 1991. godine.

Broj : 01-50/8-1991.

Sisak, 28. III. 1991.

Predsjednik Osnovne privredne komore Sisak

Boško Marković, dipl. inž., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.