Zakoni i propisi - Pravni savjeti 15 30.03.1991 Odluka o visini naknade za zaštitu voda
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 135. Zakona o vodama ("Narodne novine", broj 53/90 i 18/91), Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 29. ožujka 1991. godine donijela je

ODLUKU

o visini naknade za zaštitu voda

I.

Ovom se odlukom određuje visina naknade za zaštitu voda (u daljnjem tekstu: naknada) koju plaćaju pravne osobe i građani koji iz članka 135. Zakona o vodama ispuštaju zagađene vode ili druge vode promijenjenih svojstava te druge otpadne tvari kojima se pogoršava kvaliteta i upotrebljivost vode (u daljnjem tekstu: obveznici).

Naknada iz stavka 1. ove točke se plaća prema količini ispuštene zagađene vode ili druge tvari, stupnju njezine zagađenosti, povišenju temperature i kategoriji prijemnika.

II.

Visina naknade koju plaćaju obveznici koji ispuštaju vode ili tvari kojima se pogoršava kvaliteta voda utvrđuju se prema izrazu:

N = N0 x V x k1 x k2 x k3 x k4

u kojem su:

N - visina godišnje naknade u dinarima;

N0 - iznos osnovne naknade za 1 m3 ispuštene zagađene vode;

V - količina ispuštene zagađene vode u m3 godišnje;

k1- korekcijski faktor povećane zagađenosti i štetnosti ispuštene zagađene vode;

k2 - korekcijski faktor propisane kategorije prijemnika;

k3 - korekcijski faktor postupnog povećanja naknade;

k4 - korekcijski faktor za pročišćene otpadne vode.

Visina naknade koju plaćaju obveznici koji ispuštaju vode ili tvari uslijed kojih se mijenja temperatura voda utvrđuje se prema izrazu:

N = A x V x dT

u kojem su:

N - visina godišnje naknade u dinarima;

A - iznos naknade za povišenje temperature 1 m3 vode za 1 K (Kelvina);

V - količina vode s povišenom temperaturom u m3 godišnje;

dT - prosječno povišenje temperature vode u procesu u K (Kelvin).

Rashladne vode koje se ispuštaju u javnu kanalizaciju smatraju se zagađenim otpadnim vodama.

III.

Osnovna naknada za 1 m3 ispuštene zagađene vode (N0) iznosi 17,00 dinara.

Osnovna naknada za povišenje temperature 1 m3 vode za 1 K iznosi 0,17 dinara.

IV.

Sadržaj suspendiranih i organskih i razgradljivih tvari te toksičnost otpadnih voda kao pokazatelji stupnja zagađenosti i štetnosti, u odnosu na prosječnu kvalitetu otpadnih voda iz domaćinstava, vrednuju se zajedno kao korekcijski faktor k1.

Vrijednost korekcijskog faktora k1 utvrđuje se za sve otpadne vode primjenom slijedećeg izraza:

k1 = (0,15 x Sta/80 + 0,85 x OT x B/250 + ((TT/TTD)(0,5

u kojem je:

STa - prosječna koncentracija anorganskih suspendiranih tvari u otpadnoj vodi u mg/dm3;

OT - prosječna koncentracija petodnevne biokemijske potrebe kisika u otpadnoj vodi u mg o/dm3;

B - TKPK/ (2,5 x OT) - korekcijski faktor koji se uvrštava samo kada je veći od 1;

TKPK - prosječna koncentracija kemijske potrošnje kisika u otpadnoj vodi u mg o/dm3;

TT - prosječna koncentracija karakterističnih toksičnih i štetnih tvari u otpadnoj vodi u mg/dm3;

TTD - dozvoljena koncentracija karakteristične toksične ili štetne tvari u otpadnoj vodi u mg/dm3 utvrđena vodoprivrednom dozvolom, odnosno u skladu s Uredbom o maksimalno dozvoljenim koncentracijama otpadnih tvari u vodama i obalnom moru ("Narodne novine", broj 2/84).

Za otpadne vode iz domaćinstava i iz djelatnosti u kojima ne nastaju tehnološke otpadne vode odnosno u kojima se ne koristi voda za hlađenje, vrijednost korekcijskog faktora iznosi k1 = 1.

V.

Kategorija prijemnika, utvrđena u skladu s Uredbom o kategorizaciji vodotoka izražava se korekcijskim faktorom k2 koji iznosi:

- za prijemnike I. kategorije 1,3

- za prijemnike II. kategorije 1,0

- za prijemnike III. kategorije 0,9

- za prijemnike IV. kategorije 0,8

VI.

Nakanda u visni određenoj na osnovi kriterija iz točke II. do V. ove odluke plaća se od 1. siječnja 1995. godine. Do toga roka naknada se plaća u umanjenom iznosu koji se dobija primjenom korekcijskog faktora k3 koji iznosi:

- u 1991. godini - 0,25

- u 1992. godini - 0,35

- u 1993. godini - 0,50

- u 1994. godini - 0,70

- od 1. siječnja 1995. godine - 1,00.

VII.

Obveznici koji pročišćavaju otpadne vode prije njihova ispuštanja u prijemnik, odnosno kanalizacijski sustav, plaćaju naknadu u umanjenom iznosu koji se dobija primjenom korekcijskog faktora k4 koji iznosi:

- 0,70 za otpadne vode koje su prije ispuštanja mehanički pročišćene, a odlaganje mulja riješeno na propisani način;

- 0,60 za otpadne vode koje su prije ispuštanja mehanički i kemijski (koagulacija) pročišćene, a odlaganje mulja je na propisani način;

- 0,30 za otpadne vode koje su prije ispuštanja pročišćene mehaničkim i biološkim postupkom, a odlaganje mulja riješeno je na propisani način;

- 0,15 za otpadne vode kojima je prije ispuštanja mehaničkim i dvostepenim biološkim postupkom pročišćavanja snižen sadržaj organske tvari najmanje za 95%, reduciran sadržaj hranjivih tvari (dušika i fosfora), a odlaganje mulja je riješeno na propisani način.

Korekcijski faktor k4 se može primijeniti samo u slučajevima kada su ispunjeni slijedeći uvjeti:

a) kada korekcioni faktor k1 nije veći od 1,

b) kada uređaj za pročišćavanje stalno radi s učinkom ne manjim od onoga koji je utvrđen odobrenom izvedbenom projektnom dokumentacijom, odnosno vodoprivrednom dozvolom,

c) kada je kontrola kvalitete otpadnih voda obavljena u skladu s člankom 78. Zakona o vodama.

Obveznici su dužni osigurati financijska sredstva potrebna da bi uređaj radio predviđenim učinkom.

VIII.

Količina i stupanj zagađenosti otpadnih voda kod obveznika koji ispuštaju vode korištene u tehnološkom procesu (industrija, zanatstvo i sl.) utvrđuju se u skladu s Uputstvom za vođenje evidencije o učestalosti ispuštanja u vode opasnih i štetnih tvari, količini i sastavu tih tvari i načinu dostavljanja podataka o tome javnim vodoprivrednim poduzećima (u daljem tekstu: Uputstvo).

Kod obveznika iz stavka 1. ove točke koji nemaju uređaje za mjerenje količina otpadnih voda ili ne utvrđuju količine otpadnih voda u skladu s Uputstvom iz stavka 1. ove točke, količina ispuštene otpadne vode utvrđuje se na osnovi količina isporučene vode iz javnih vodoopskrbnih sustava ili vlastitih crpilišta.

Ako obveznici iz stavka 1. ove točke nemaju evidencije o stupnju zagađenosti i štetnosti otpadnih voda utvrđenog u skladu s Uputstvom, stupanj zagađenosti i štetnosti i povećanje temperature se utvrđuje na temelju drugih raspoloživih mjerenja, prema podacima o tehnološkom procesu, upotrijebljenim sirovinama i drugim podacima.

Domaćinstva koja koriste vodu iz javnog vodoopskrbnog sustava plaćaju naknadu prema stvarno utrošenoj količini vode.

Domaćinstva koja koriste vodu iz javnog vodoopskrbnog sustava ili drugih crpilišta, a nemaju podataka o iskorištenoj količini vode plaćaju naknadu u paušalnom iznosu prema količini od 40 m3 po članu domaćinstva godišnje.

Obveznici kojima se količina voda obračunava prema stavcima 1. do 4. točke VIII. ove Odluke, do utvrđivanja stvarnih količina i kvalitete otpadnih voda plaćaju mjesečno akontaciju.

IX.

Obveznici koji ispuštaju otpadne vode korištene u tehnološkom procesu kojima je korekcijski faktor k1 veći od 1, imaju pravo na povrat dijela obračunatog iznosa naknade koji se dobiva primjenom slijedećeg izraza:

N = N0 x V x (k1 - 1) x k2 x k3

u kojem su korekcijski faktori k1, k2 i k3 utvrđeni u točkama IV. do VII.

Sredstva iz stavka 1. ove točke koja se vraćaju obvezniku mogu se upotrijebiti samo za izgradnju uređaja kojim se smanjuje zagađenost ispuštenih otpadnih voda.

Pravo na povrat sredstava iz stavka 1. ove točke obveznik ostvaruje kada ispuni slijedeće uvjete:

a) podnese zahtjev za povrat sredstava uz prilog investiciono-tehničke dokumentacije uređaja za pročišćavanje otpadnih voda,

b) podnese dokaz o vlastitom učešću u izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u iznosu od najmanje 40% predračunske svote uređaja.

X.

Naknada je prihod Javnog vodoprivrednog poduzeća "Hrvatska vodoprivreda".

Iznimno od stavka 1. ove točke naknada koja se plaća za otpadne vode iz domaćinstava na slivnom području grada Zagreba prihod je Fonda za vodoprivredu grada Zagreba i koristi se za namjene utvrđene Planom zaštite voda grada Zagreba.

Javno vodoprivredno poduzeće "Hrvatska vodoprivreda" raspoređuje dio ostvarenih sredstava iz stavka 1. ove točke određen Republičkim planom zaštite voda javnim vodoprivrednim poduzećima slivnih područja za namjene utvrđene tim Planom.

XI.

Kontrola zakonitog izvršavanja prikupljanja i raspoređivanja sredstava naknade vrši se u skladu s odredbama članka 85. Zakona o financiranju javnih potreba ("Narodne novine", broj 58/90).

XII.

Ova odluka stupa na snagu 1. travnja 1991. godine.

Klasa: 325-08/91-01/02

Urbroj: 5030116-91-2

Zagreb, 29. ožujka 1991.

Potpredsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.