Zakoni i propisi - Pravni savjeti 15 30.03.1991 Pravilnik o legitimaciji republičkog inspektora sigurnosti željezničkog prometa
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO PROMETA I VEZA

Na temelju članka 123. Zakona o upravi ("Narodne novine", broj 16/78, 50/78, 29/85, 48/85 i 41/90), Ministar prometa i veza donosi

PRAVILNIK

o legitimaciji republičkog inspektora sigurnosti željezničkog prometa

Članak 1.

Svojstvo republičkog inspektora sigurnosti željezničkog prometa utvrđuje se legitimacijom republičkog inspektora sigurnosti željezničkog prometa koju izdaje Ministarstvo prometa i veza.

Članak 2.

Veličina legitimacije iz članka 1. ovog pravilnika je 100 x 70 mm.

Legitimacija iz stavka 1. ovog članka je od polutvrdog papira s omotom od skaja bordo boje.

Obrazac legitimacije iz stavka 1. ovog članka s odgovarajućim sadržajem tiskan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 3.

Radi slobodnog kretanja i zadržavanja republičkog inspektora sigurnosti željezničkog prometa u graničnom pojasu i na graničnim prijelazima, legitimaciju iz članka 1. ovog pravilnika ovjerava Ministarstvo unutarnjih poslova.

Članak 4.

Republički inspektor sigurnosti željezničkog prometa, koji je razriješen dužnosti inspektora, dužan je legitimaciju iz članka 1. ovog pravilnika vratiti Ministarstvu prometa i veza s danom razrješenja.

Članak 5.

Nestanak legitimacije iz članka 1. ovog pravilnika republički inspektor sigurnosti željezničkog prometa dužan je odmah, a najkasnije u roku od tri dana od dana nestanka legitimacije o tome obavijestiti neposrednog rukovodioca.

Članak 6.

Ministarstvo prometa i veza vodi evidenciju o izdanim i vraćenim legitimacijama iz članka 1. ovog pravilnika.

Članak 7.

Zamjena legitimacija republičkog inspektora sigurnosti željezničkog prometa izdanih po dosadašnjim propisima izvršit će se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

Članak 8.

Na dan stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o stručnoj spremi i drugim uvjetima koje mora ispunjavati inspektor sigurnosti željezničkog prometa te o legitimaciji inspektora sigurnosti željezničkog prometa ("Narodne novine" broj 5/76).

Članak 9.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Broj: 011-01/91-02/16

Zagreb, ožujak 1991.

Ministar prometa i veza

prof. dr. Josip Božičević, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

OBRAZAC LEGITIMACIJE REPUBLIČKOG INSPEKTORA SIGURNOSTI ŽELJEZNIČKOG PROMETA

________________________________________________________________________


GRB REPUBLIKE
HRVATSKE


REPUBLIKA HRVATSKA


LEGITIMACIJA REPUBLIČKOG INSPEKTORA SIGURNOSTI ŽELJEZNIČKOG
PROMETA


________________________________________________________________________
Prva strana (skaj)


________________________________________________________________________

GRB REPUBLIKE
HRVATSKE

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO PROMETA I VEZA

Broj: ________________

LEGITIMACIJA
REPUBLIČKOG INSPEKTORA SIGURNOSTI ŽELJEZNIČKOG PROMETA


Fotografija           _________________________
3 x 3,5 cm           (ime i prezime)


___________________________
(potpis imaoca legitimacije)

LEGITIMAClJA VRIJEDI DO OPOZIVA
________________________________________________________________________
Druga strana


OVLASTI
Republički inspektor sigurnosti željezničkog prometa ima ovlasti da u okviru svoje nadležnosti obavlja nadzor nad izvršenjem zakona i drugih propisa od strane poduzeća, drugih pravnih osoba i pojedinaca u djelatnosti željezničkog prometa te da u postupku 

U Zagrebu, __________________
                    M. P.      ________________________
                            (potpis ministra prometa i veza)

Vrijedi za granični pojas i granične
željezničke prijelaze:
____________________________________________

____________________________________________

        M. P.                      __________________________
                                (potpis ovlaštene osobe
                                Ministarstva unutarnjih poslova)
______________________________________________________________________________
Treća strana