Zakoni i propisi - Pravni savjeti 15 30.03.1991 Naredba o određivanju proizvoda i usluga za koje se dostavljaju obavijesti o cijenama radi praćenja
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO TRGOVINE

Na temelju člana 15. Zakona o društvenoj kontroli cijena ("Narodne novine", broj 27/85 i 53/90), ministar trgovine donosi

NAREDBU

o određivanju proizvoda i usluga za koje se dostavljaju obavijesti o cijenama radi praćenja

I.

Obavijesti o cijenama radi praćenja dostavljaju se za slijedeće proizvode i usluge:

__________________________________________________________________________
Grana      Skupina Podskupina           Naziv
1        2        3                4
__________________________________________________________________________
                        PODRUČJE 02 - POLJOPRIVREDA I
                        RIBARSTVO
0202      02020              Poljoprivredne usluge
                020202 Poljoprivredne usluge za stočarstvo:
                        veterinarske usluge, osim obaveznih
                        veterinarsko-sanitarnih pregleda i
                        izdavanja svjedodžbi o zdravstvenom
                        stanju stoke

                        PODRUČJE 06 - PROMET I VEZE
0602      06020              Pomorski promet
                060201 Prijevoz putnika i robe u pomorskom
                        obalnom prometu
0605      06050              Cestovni promet
                060501 Prijevoz putnika u međumjesnom
                        cestovnom prometu
                060503 Usluge u cestovnom prometu: po-
                        sebne naknade za upotrebu auto-
                        cesta, mostova i tunela, naknade za
                        tehnički pregled vozila

                        PODRUČJE 11 - FINANCIJSKE,
                        TEHNIČKE I POSLOVNE USLUGE
1102      11020              Osiguranje imovina i osoba
                110201 Osiguranje motornih vozila i osiguranje
                        kućanstva
1103      11030              Usluge na području prometa
                110301 Javna skladišta i hladnjače
                110304 Tržnice na veliko

        11090              Poslovne usluge
                110901 Usluge kontrole kakvoće i količine robe

                        PODRUČJE 12 - PROSVJETA,
                        ZNANOST, KULTURA I INFORMACIJE
1201                      Prosvjeta
        12019      120190 Ostalo obrazovanje: usluge škola za
                        strane jezike
1203                      Kultura, umjetnost i informacije
        12031      120311 Nakladnička djelatnost: udžbenici za
                        osnovno i srednje obrazovanje
        12035      120350 Radio i televizijska pretplata
__________________________________________________________________________

II.

Poduzeća i druge pravne osobe te samostalni privrednici koji proizvode odnosno obavljaju usluge iz točke I. ove naredbe dužni su obavijesti o cijenama radi praćenja dostaviti Ministarstvu trgovine u roku od 3 dana od dana početka primjena novih cijena.

III.

Obavijest o cijenama radi praćenja mora sadržati slijedeće podatke:

1) naziv proizvoda odnosno usluge i mjernu jedinicu,

2) cijenu proizvoda odnosno usluge

a) cijenu koja se primjenjivala do početka primjene nove cijene,

b) novu cijenu,

c) postotak promjene cijene.

3) vrste popusta,

4) datum primjene nove cijene.

IV.

Stupanjem na snagu ove naredbe prestaje važiti Naredba o dostavljanju obavijesti o cijenama radi praćenja ("Narodne novine", broj 54/88).

V.

Ova naredba stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 307-01/91-01-3

Urbroj: 528-01/91-0001

Zagreb, 20. ožujka 1991.

Ministar trgovine

mr. Petar Kriste, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.