Zakoni i propisi - Pravni savjeti 15 30.03.1991. Odluka o osnovicama osiguranja koje se uzimaju za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za osiguranike - državljane SFR Jugoslavije koji su na teritoriju Republike zaposleni kod stranih i međunarodnih organizacija i ustanova, stranih konzularnih i diplomatskih predstavništava iIi u osobnoj službi stranih državljana za godinu 1991.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKAHRVATSKE

Na temelju članka 196. stavka 1. pod c) Zakona o mirovinskom i invalidskomosiguranju ("Narodne novine", br. 26/83, 5/86, 42/87, 34/89,57/89 i 40/90) i članka 6. točke 7. Statuta Republičkog fonda mirovinskogi invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine",br. 58/90) Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranjaradnika Hrvatske na sjednici održanoj 19. ožujka 1991. godine donosi

ODLUKU

o osnovicama osiguranja koje se uzimaju za obračunavanjei plaćanje doprinosa i za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskogosiguranja za osiguranike - državljane SFR Jugoslavije koji su na teritorijuRepublike zaposleni kod stranih i međunarodnih organizacija i ustanova,stranih konzularnih i diplomatskih predstavništava iIi u osobnoj službistranih državljana za godinu 1991.

1. Osnovice osiguranja koje se uzimaju za obračunavanje i plaćanje doprinosai za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za osiguranike- državljane SFR Jugoslavije koji su na teritoriju Republike zaposlenikod stranih i međunarodnih organizacija i ustanova, stranih konzularnihi diplomatskih predstavništava ili u osobnoj službi stranih državljana(članak 14. stavak 1. točka 5. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju)za godinu 1991, određuje se ovisno o stručnoj spremi osiguranika te iznose:

1) 15.856,00 dinara za osobe koje imaju stručnu spremu sedmog ili osmogstupnja (visoka stručna sprema),

2) 12.119,00 dinara za osobe koje imaju stručnu spremu petog ili šestogstupnja (viša stručna sprema odnosno sprema visokokvalificiranog radnika),

3) 9.511,00 dinara za osobe koje imaju stručnu spremu trećeg ili četvrtogstupnja (srednja stručna sprema odnosno sprema kvalificiranog radnika),

4) 7.402,00 dinara za osobe koje imaju stručnu spremu prvog ili drugogstupnja (niža stručna sprema odnosno sprema polukvalificiranog radnika),

5) 5.795.00 dinara za osobe bez stručne spreme.

2. Kao osnovica za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za određivanjaprava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja uzima se netto ugovoreniosobni dohodak - ako je veći od osnovice osiguranja iz stava 1. ove odluke.

3. Iznimno, kada je ugovoren osobni dohodak (brutto) uzima se kao osnovicaza obračunavanje i plaćanje osobni dohodak (brutto).

4. Za razdoblje koje prethodi godini u kojoj je pokrenut postupak zautvrđivanje svojstva osiguranika, doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranjeobračunava se i plaća prema stručnoj spremi, osnovici i stopi osiguranjautvrđenoj za godinu u kojoj je postupak pokrenut.

5. Doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje osoba iz stava 1.i 2. ove odluke obračunava se i plaća prema Zakonom utvrđenoj stopi zaosiguranike koji su sami obveznici plaćanja doprinosa. U slučaju iz stava3. ove odluke, doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje obračunavase i plaća prema Zakonom utvrđenim stopama za obračunavanje i plaćanjedoprinosa na ukupno obračunate osobne dohotke i iz brutto osobnog dohotka.

6. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o osnovicamaosiguranja koje se uzimaju za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za određivanjeprava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za osiguranike - državljaneSFR Jugoslavije koji su na teritoriju Republike zaposleni kod stranih imeđunarodnih organizacija i ustanova, stranih konzularnih i diplomatskihpredstavništava ili u osobnoj službi stranih državljana za godinu 1990.("Narodne novine" broj 14/90).

7. Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Narodnimnovinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1991.

Klasa: 140-13/91-01/824

Urbroj: 341-99-02/1-91

Zagreb, 19. ožujka 1991.

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda

mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


ttp://www.nn.hr/search/iaquery.exe">