Zakoni i propisi - Pravni savjeti 15 30.03.1991 Odluka o osnovicama za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja osiguranika zaposlenih u inozemstvu za godinu 1991.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 196. stavka 1. pod d) Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", broj 26/83, 5/86, 42/87, 34/89, 57/89 i 40/90) i članka 6. točke 7. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", broj 58/90) Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske na sjednici održanoj 19. ožujka 1991. godine donosi

ODLUKU

o osnovicama za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja osiguranika zaposlenih u inozemstvu za godinu 1991.

1. Osnovica za obračunavanje i plaćanje doprinosa iz mirovinskog i invalidskog osiguranja osiguranika iz člana 15. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju, za godinu 1991. je osobni dohodak ostvaren u kalendarskoj godini koja prethodi godini odlaska u inozemstvo.

2. Kao osnovica za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja, za osiguranike iz stava 1. ove odluke, koji u kalendarskoj godini koja prethodi godini odlaska u inozemstvo nisu ostvarili osobni dohodak, uzima se stalna mjesečna osnovica i to:

1) 15.856.00 dinara za radnike koji rade na poslovima za koje se traži stručna sprema sedmog ili osmog stupnja (visoka stručna sprema) i za radnike zaposlene na stranim brodovima u svojstvu kapetana duge plovidbe ili strojara I klase,

2) 12.119,00 dinara za radnike koji rade na poslovima za koje se traži stručna sprema petog ili šestog stupnja (viša stručna sprema odnosno sprema visokokvalificiranog radnika) i za radnike zaposlene na stranim brodovima u svojstvu kapetana obalne plovidbe, poručnika trgovačke mornarice, strojara II klase, strojara III klase ili radiotelegrafista,

3) 9.511,00 dinara za radnike koji rade na poslovima za koje se traži stručna sprema trećeg ili četvrtog stupnja (srednja stručna sprema odnosno sprema kvalificiranog radnika), te za radnike zaposlene na stranim brodovima u svojstvu vođe palube, vođe stroja, kormilara, ložača, mazača, I kuhara, I konobara, tesara, mehaničara, električara, motorista, brodovođe ili radiofonista,

4) 7.402,00 dinara za radnike koji rade na poslovima za koje se traži stručna sprema prvog ili drugog stupnja (niža stručna sprema odnosno sprema polukvalificiranog radnika) te za radnike zaposlene na stranim brodovima u svojstvu mornara, II kuhara, II konobara, ugljenara, pripravnika palube (kadeta), asistenta stroja ili asistenta radiofonije,

5) 5.795.00 dinara za radnike koji rade na poslovima za koje se ne traži stručna sprema, te za radnike zaposlene na stranim brodovima u svojstvu mladića palube, mladića sobe, mladića kuhinje i čistača.

3. Stupanj stručne spreme iz stava 2. ove odluke utvrđuje se shodno odgovarajućim propisima koji vrijede na teritoriju Republike Hrvatske.

4. Za razdoblje koje prethodi godini u kojoj je pokrenut pnstupak za utvrđivanje svojstva osiguranika, doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje obračunava se i plaća prema osnovici i stopi osiguranja utvrđenoj za godinu u kojoj je postupak pokrenut.

5. Doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje osiguranika iz stava 1. ove odluke obračunava se i plaća prema Zakonom utvrđenim stopama za obračunavanje i plaćanje doprinosa za ukupno obračunate bruto osobne dohotke i iz bruto osobnog dohotka. U slučaju iz stava 2. ove odluke doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje obračunava se i plaća prema Zakonom utvrđenoj stopi za osiguranike koji su sami obveznici plaćanja doprinosa.

6. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o osnovicama za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja osiguranika zaposlenih u inozemstvu za godinu 1990. ("Narodne novine", broj 14/90).

7. Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. siječnja 1991.

Klasa: 140-13/91-01/824

Urbroj: 341-99-02/1-91

Zagreb, 19. ožujka 1991.

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda

mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.