Zakoni i propisi - Pravni savjeti 15 30.03.1991 Odluka o usklađivanju doplatka za djecu i cenzusa prihoda kao uvjeta za stjecanje prava na doplatak za djecu u godini 1991.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Na temelju člana 46. Zakona o doplatku za djecu ("Narodne novine", br. 44/77, 52/85, 8/90 i 40/90) i članka 6. točke 1. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", broj 58/90) Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 19. ožujka 1991, donosi

ODLUKU

o usklađivanju doplatka za djecu i cenzusa prihoda kao uvjeta za stjecanje prava na doplatak za djecu u godini 1991.

I. USKLAĐIVANJE CENZUSA PRIHODA KAO UVJETA ZA STJECANJE PRAVA NA DOPLATAK ZA DJECU U GODINI 1991.

1. Cenzus prihoda utvrđen u članu 37. stav 1. toč. 1, 2. i 3. Zakona o doplatku za djecu (u daljnjem tekstu: Zakon) odnosno u točki 1. stav 1. pod a), b) i c) Odluke o usklađivanju doplatka za djecu i cenzusa prihoda kao uvjeta za stjecanje prava na doplatak za djecu u godini 1990. ("Narodne novine", broj 14/90 - u daljnjem tekstu Odluka iz godine 1990.) usklađuju se zbog porasta prosječnog osobnog dohotka zaposlenih u Republici Hrvatskoj u godini 1990, odnosno u skladu s Odlukom o valorizaciji katastarskog prihoda ("Narodne novine", broj 55/89), tako da doplatak za djecu u godini 1991. pripada korisniku:

a) ako mu prihod ostvaren po osnovi radnog odnosa ne prelazi 2.148,70 dinara mjesečno po članu domaćinstva;

b) ako mu osnovica poreza iz osobnog dohotka od samostalnog obavljanja poljoprivredne djelatnosti (katastarski prihod) ne prelazi 20,00 dinara godišnje po članu domaćinstva;

c) ako mu osobni dohodak od obavljanja zanatskih i drugih privrednih djelatnosti ili od intelektualnih usluga, kao i od porezu podložnih prihoda od imovine i imovinskih prava (ostali prihod) ne prelazi 604,80 dinara godišnje po članu domaćinstva. Ako korisnik doplatka za djecu i članovi njegova domaćinstva imaju istovremeno prihode po raznim osnovama iz člana 37. Zakona, visina prihoda utvrđuje se tako da se prihod pod a) podijeli sa 21,487, prihod pod b) sa 0,200 i prihod pod c) sa 6,048 pa ako zbroj količnika prelazi 100, korisniku ne pripada pravo na doplatak za djecu (član 38. Zakona).

2. U smislu točke 1. ove odluke usklađuje se i cenzus prihoda utvrđen u članu 40. stav 1. toć. 1, 2. i 3. Zakona, odnosno u točki 2. stav 1. pod a), b) i c) Odluke iz godine 1990, tako da doplatak za djecu u godini 1991. pripada korisniku:

a) ako mu prihod ostvaren po osnovi radnog odnosa ne prelazi 2.791,80 dinara mjesečno po članu domaćinstva;

b) ako mu osnovica poreza iz osobnog dohotka od samostalnog obavljanja poljoprivredne djelatnosti (katastarski prihod) ne prelazi 27,00 dinara godišnje po članu domaćinstva;

c) ako mu osobni dohodak od obavljanja zanatskih i drugih privrednih djelatnosti ili od intelektualnih usluga, kao i od porezu podložnih prihoda od imovine i imovinskih prava (ostali prihod) ne prelazi 772,30 dinara godišnje po članu domaćinstva. Ako korisnik doplatka za djecu i članovi njegova domaćinstva imaju istovremeno prihode po raznim osnovama iz člana 40. Zakona, visina prihoda utvrđuje se tako da se prihod pod a) podijeli sa 27,908, prihod pod b) sa 0,270 i prihod pod c) sa 7,723 pa ako zbroj količnika prelazi 100, korisniku ne pripada pravo na doplatak za djecu (član 41. Zakona).

II. USKLAĐIVANJE DOPLATKA ZA DJECU U GODINI 1991. S KRETANJEM TROŠKOVA ŽIVOTA U PRETHODNOJ GODINI

3. Zbog porasta prosječnih troškova života u godini 1990, svote doplatka za djecu utvrđene u članu 39. Zakona, odnosno u točki 3. stav 1. pod a), b) i c) Odluke iz godine 1990, usklađuju se tako da korisniku iz toga člana pripada u godini 1991. doplatak u punoj mjesečnoj svoti:

a) od 964,10 dinara po djetetu, ako prihod ostvaren po osnovi radnog odnosa iznosi do 1.357,90 dinara po članu domaćinstva mjesečno;

b) od 585.80 dinara po djetetu, ako prihod ostvaren po osnovi radnog odnosa iznosi preko 1.357,90 do 1.720,70 dinara po članu domaćinstva mjesečno;

c) od 522,60 dinara po djetetu, ako prihod ostvaren po osnovi radnog odnosa iznosi preko 1.720,70 do 2.148,70 dinara po članu domaćinstva mjesečno. Ako korisnik osim prihoda ostvarenih po osnovi radnog odnosa ostvaruje i druge prihode (član 39. stav 2. Zakona), usklađena puna svota doplatka za djecu, od koje se određuje doplatak u smanjenoj svoti (član 43. Zakona), iznosi 522,60 dinara po djetetu.

4. U smislu točke 3. ove odluke usklađuju se i svote doplatka za djecu utvrđene u članu 42. Zakona, odnosno u točki 4. stav 1. pod a), b) i c) Odluke iz godine 1990, tako da korisniku iz toga člana pripada u godini 1991. doplatak u punoj mjesečnoj svoti:

a) od 1.406,20 dinara po djetetu, ako prihod ostvaren po osnovi radnog odnosa iznosi do 1.767,30 dinara po članu domaćinstva mjesečno;

b) od 820,40 dinara po djetetu, ako prihod ostvaren po osnovi radnog odnosa iznosi preko 1.767,30 do 2.213,90 dinara po članu domaćinstva mjesečno;

c) od 721,20 dinara po djetetu, ako prihod ostvaren po osnovi radnog odnosa iznosi preko 2.213,90 do 2.790,80 dinara po članu domaćinstva mjesečno. Ako korisnik osim prihoda ostvarenih po osnovi radnog odnosa ostvaruje i druge prihode (član 42. stav 2. Zakona), usklađena puna svota doplatka za djecu, od koje se određuje doplatak u smanjenoj svoti (član 43. Zakona) iznosi 721,20 dinara po djetetu.

III. ZAJEDNIČKE ODREDBE O USKLAĐIVANJU

5. Usklađivanje doplatka za djecu sadašnjim korisnicima obavit će prema odluci, područne službe Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske po službenoj dužnosti u skladu sa zakonom i ovom odlukom.

6. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o iznimnom usklađivanju doplatka za djecu od 1. rujna 1990. ("Narodne novine", broj 36/90).

7. Ova odluka stupa na snagu slijedećeg dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1991.

Klasa: 140-13/91-01/824

Urbroj: 341-99-02/1-91

Zagreb, 19. ožujka 1991.

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda

mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.