Zakoni i propisi - Pravni savjeti 15 30.03.1991 Odluka o reviziji svih zapisnika o utvrđenom činjeničnom stanju o poslovima odnosno radnim zadacima na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet usluga



Neslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Na osnovi članka 6. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", broj 58/90) i članka 13. stavka 2. Odluke o utvrđivanju poslova, odnosno radnih zadataka, na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem ("Narodne novine", br. 19/84, 24/85, 24/86, 35/86, 28/87, 15/88, 10/89, 32/89, 57/89, 25/90 i 30/90) Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske na sjednici održanoj 19. ožujka 1991. donosi

ODLUKU

o reviziji svih zapisnika o utvrđenom činjeničnom stanju o poslovima odnosno radnim zadacima na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem

1. Pokreće se revizija svih zapisnika o utvrđenom činjeničnom stanju o poslovima odnosno radnim zadacima na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem.

2. Poduzeća odnosno obveznici uplate doprinosa kod kojih su radna mjesta utvrđena zapisnikom iz točke 1. ove odluke obvezni su najkasnije do 31. prosinca 1991. podnijeti nadležnoj područnoj službi ispunjen obrazac zahtjeva s prilozima za provedbu postupka utvrdivanja činjeničnog stanja o poslovima, odnosno radnim zadacima, na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem.

Propisan obrazac zahtjeva s prilozima za provedbu postupka utvrđivanja činjeničnog stanja o poslovima, odnosno radnim zadacima, na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem sastavni je dio ove odluke. (Prilog 1)

3. Obveza iz točke 2. ne odnosi se na:

1) Poduzeća koja su podnijela zahtjev za provedbu postupka utvrđivanja činjeničnog stanja o poslovima, odnosno radnim zadacima. na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem nakon 1. kolovoza 1989.

2) Poduzeća koja u djelatnosti prometa obavljaju prijevoz robe i putnika u javnom cestovnom saobraćaju.

4. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 140-13/91-01/824

Urbroj: 341-99-02/1-91

Zagreb, 19. ožujka 1991.

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda

mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


Prilog 1

Odluke o reviziji svih zapisnika o utvrđenom činjeničnom stanju o poslovima odnosno radnim zadacima na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem

NAZIV I ADRESA OBVEZNIKA UPLATE DOPRINOSA
_________________________________________________________

REGISTARSKI BROJ OBVEZNIKA UPLATE DOPRINOSA
_______________________________

UR. BROJ: _______________
DATUM: __________________

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE - PODRUČNA SLUŽBA

ZAHTJEV1
za provedbu postupka utvrđivanja činjeničnog stanja o radnim mjestima na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem u poduzeću (obvezniku uplate doprinosa) u kojem se obavljaju poslovi odnosno radni zadaci utvrđeni Odlukom o utvrđivanju poslov
("Narodne novine", broj 19/1984)

Radi provedbe postupka utvrdivanja činjeničnog stanja dostavljamo sljedeće podatke:

1) Jedan Zahtjev se može odnositi isključivo na poslove iz jedne točke Odluke

1. OPĆI PODACI
1.1. Naziv poslova i radnih zadataka (odjeljak ___________________________ pododjeljak __________, točka ____ ) iz Odluke ___________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

1.2. Nazivi radnih mjesta iz sistematizacije radnih mjesta poduzeća, koja se podvode pod točku 1.t1 ovog Zahtjeva
(0/1) __________________________________________________________________
(0/2) __________________________________________________________________
(0/3) __________________________________________________________________
(0/4) __________________________________________________________________
(0/5) __________________________________________________________________
itd.

2. PODACI O RADNOM MJESTU

Napomena:
Ako se u točki 12. traži uvrštavanje većeg broja radnih mjesta pod istu točku Odluke, u nastavku ovog zahtjeva je potrebno tražene podatke prikazati posebno za svako sistematizirano radno mjesto.
Ako za upis podataka nema dovoljno prostora treba ih upisati na poseban list papira s oznakom i nazivom iz točke 12. ovog Zahtjeva.

2.1. Naziv radnog mjesta iz sistematizacije i redni broj iz točke 1.2.
__________________________________________________________________

2.2. Naziv organizacijske jedinice - pogona u kojem se obavljaju poslovi radnog mjesta
__________________________________________________________________

2.3. Kratak opis poslova i radnji radnika raspoređenog na radno mjesto
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2.4. Sažet opis dijela tehnološkog procesa u kojem se obavljaju poslovi iz točke 2.1.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2.5. Navesti godinu postavljanja opisanog dijela tehnološkog procesa
_______________________________________________________________________

3. PODACI O UVJETIMA RADA
3.1. Nacrt radne(ih) prostorije(a) s ucrtanom opremom i označenim mjestima rada radnika (pomoću brojeva).
Nacrt dati kao prilog ovoj točki.

3.2. Navedite vrste štetnosti kojima je radnik izložen
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

3.3. Navesti radne prostorije i mjesta rada u tim prostorijama u kojima radnik obavlja poslove, za svako mjesto rada predočiti prosječno vrijeme u smjeni u kojem jedan izvršilac radi poslove na predmetnom mjestu rada (ukupno vrijeme može biti najviše 450 

__________________________________________________________________
Radna (e)    Mjesto rada           Vrijeme u        Naznaka
prostorije   Pobliža oznaka     min. u         poslova ko-
        mjesta rada u          smjeni ko-       je obavlja
        prostoriji s          je radnik        na mjestu
        oznakom (brojem)        provede na       rada
        iz nacrta            mjestu rada
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

3.4. Kratak opis vrste i količine tereta kojom radnik manipulira prosječno u smjeni i opis položaja tijela radnika i opterećenja u radu s naznakom trajanja pojedinih položaja:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

3.5. Ostali nepovoljni uvjeti rada (smjenski rad, terenski rad, povečana opasnost ili opasnost i sl.):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

4. MJERE ZAŠTITE
4.1. Prozračivanje radne prostorije ostvaruje se pomoću:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

4.2. Lokalno odsisno prozračivanje izvedeno je na slijedećim strojevima, agregatima ili postrojenju:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

4.3. Ostale tehničke mjere zaštite s kojima se umanjuje toplinsko zračenje, buka, vibracije:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

4.4. Osobna zaštitna sredstva koja koriste radnici:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

4.5. Ukoliko tehničke mjere zaštite koje su primijenjene nisu dovoljno efikasne da otklone štetnosti na pojedinim mjestima rada, navedite razlog:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

4.6. Navedite posebne mjere zaštite na radu koje primjenjujete (poslovi s posebnim uvjetima rada, povećan broj odmora, skraćenje radnog vremena, redovno premještanje ili izmjena izvršioca i sl.):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

OBVEZNI PRILOZI UZ ZAHTJEV (FOTOKOPIJE ILI ORIGINAL):
1. Rješenje o registraciji poduzeća iz upisa u sudski registar.
2. Opisi poslova radnog mjesta iz sistematizacije poslova poduzeća.
3. Zapisnik o ispitivanju parametara radne okoline za svaku radnu prostoriju u kojoj se obavljaju poslovi s radnog mjesta.
4. Vrste i opseg opasnosti za radno mjesto za koje se podnosi zahtjev (izvod iz Pravilnika o zaštiti na radu).
5. Službene evidencije i podaci koji su bitni za primjenu beneficiranog radnog staža, ako nisu već obuhvaćeni sadržajima ovog Zahtjeva (npr. broj letova kod pilota, broj pređenih km/god. u cestovnom prometu i sl.).

U ______________________________________ 19________

Direktor poduzeća


REGISTARSKI BROJ OBVEZNIKA
UPLATE DOPRINOSA _____________________         MF broj: __________

SPISAK RADNIKA KOJI RADE NA RADNIM MJESTIMA NA DAN PODNOŠENJA ZAHTJEVA
______________________________________________________________________________
Red.  Prezime Osobni     JMBG      Naziv radnog      Šifra  Stupanj
br.   i ime      broj              mjesta iz važeče        povećanja
    (očevo                     sistematizacije
    ime)                      radnih mjesta
                            poduzeća
______________________________________________________________________________
0    1        2        3            4        5        6
______________________________________________________________________________









______________________________________________________________________________

U _________________datum__________           ČLANOVI KOMISIJE:
                                1. _________________________
                                2. _________________________
                                3. _________________________