Zakoni i propisi - Pravni savjeti 15 30.03.1991 Odluka o visini prihoda domaćinstva korisnika mirovine o kojima ovisi stjecanje prava na zaštitni dodatak uz mirovinu u godini 1991.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA INDIVIDUALNIH POLJOPRIVREDNIKA HRVATSKE

Na osnovi članka 6. točke 10. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poIjoprivrednika Hrvatske ("Narodne novine", broj 58/90), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske na sjednici održanoj 19. ožujka 1991, donosi

ODLUKU

o visini prihoda domaćinstva korisnika mirovine o kojima ovisi stjecanje prava na zaštitni dodatak uz mirovinu u godini 1991.

1. Pri utvrđivanju prava na zaštitni dodatak uz mirovinu koji se po Statutu Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske, osigurava korisnicima mirovine, smatrat će se da ni korisnik mirovine ni članovi njegova domaćinstva nemaju drugih prihoda dovoljnih za uzdržavanje:

a) ako im prihod ostvaren na osnovi radnog odnosa (osobni dohodak. naknade, mirovine i dr.), ne prelazi 1.376,00 dinara mjesečno po članu domaćinstva, ili

b) ako im osnovica iz osobnog dohotka od poljoprivredne djelatnosti (katastarski prihod) ne prelazi 68.00 dinara godišnje po članu domaćinstva, ili

c) ako im osobni dohodak od obavljanja samostalnih djelatnosti, kao i drugoga dohotka od imovine i prihoda podložnog porezu (ostali dopunski prihod) ne prelazi 456,00 dinara godišnje po članu domaćinstva. Prihod ostvaren izvan radnog odnosa povremenim ili privremenim radom, prihod ostvaren od iznajmljivanja soba, pružanja usluga i prehrane turistima, kao i prihod koji bračni drug korisnika ostvari u domaćoj radinosti, izjednačuje se s prihodom ostvarenim na osnovi radnog odnosa.

2. Ako korisnik mirovine i članovi njegova domaćinstva imaju istodobno prihode po raznim osnovama iz točke 1. ove odluke, visina prihoda se utvrđuje tako da se prihod podijeli i to prihod pod

a) sa 13.76, prihod pod

b) 0,68, prihod pod

c) sa 4,56 i ako im zbroj količnika prelazi 100, smatra se da korisnik mirovine ima drugih prihoda dovoljnih za uzdržavanje.

3. Pri utvrđivanju prava na zaštitni dodatak uz mirovinu primjenom cenzusa prihoda, ostvarenih na osnovi radnog odnosa, ti se prihodi dijele na korisnika mirovine, njegova bračnog druga, djecu i roditelje koje korisnik i njegov bračni drug uzdržavaju. Ako je bračni drug korisnika mirovine zaposlen u inozemstvu kod inozemnog poslodavca ili se tamo bavi samostalnom djelatnošću, smatra se, da korisnik mirovine ima drugih prihoda dovoljnih za uzdržavanje.

4. Pri utvrđivanju visine prihoda domaćinstva korisnika mirovine u smislu točke 1. ove odluke, uzima se:

a) kao prihod ostvaren na osnovi radnog odnosa

- prosječna mjesečna svota osobnog dohotka, naknada i drugih primanja iz radnog odnosa, izračunata po svim efektivnim primanjima (isplatama), ostvarenim u prethodnoj godini, a za mirovine

- mjesečna svota mirovine ostvarena u mjesecu prosincu prethodne godine, odnosno u odgovarajućem mjesecu tekuće godine u kojima je član domaćinstva ostvario pravo na mirovinu; b) kao katastarski prihod - osnovica iz osobnog dohotka od poljoprivredne djelatnosti iz prethodne godine: c) kao ostali dopunski prihod - osnovice za plaćanje doprinosa iz osobnog dohotka i poreza iz prethodne godine.

5. U cenzus prihoda domaćinstva korisnika mirovine uzima se i dio katastarskog prihoda od suvlasničkog dijela poljoprivrednog imanja, odnosno sunasljedničkog dijela neraspravljene ostavine, koji po nasljednom pravu pripada članu domaćinstva bez obzira na to koristi li se suvlasničkim, odnosno, sunasljedničkim dijelom kao i dio prihoda od suvlasničkog odnosno sunasljedničkog dijela druge imovine.

6. Pri utvrđivanju cenzusa prihoda ne uzimaju se u obzir privremena ili stalna oslobođenja i olakšice u plaćanju doprinosa od osobnog dohotka i poreza građana, osim za zgrade koje korisnicima služe za stanovanje. Prihod koji je oslobođen doprinosa ili poreza uzima se u obzir na osnovi idealno utvrđene porezne osnovice.

7. Kada neki od korisnika porodične mirovine ispunjavaju, a drugi ne ispunjavaju uvjete za priznanje prava na zaštitni dodatak, u smislu odredaba ove odluke, zaštitni će se dodatak prethodno donijeti prema članku 87. Statuta Zajednice poljoprivrednika, kao da svi korisnici ispunjavaju uvjete, pa se tako određeni dijelovi isplaćuju onim članovima obitelji koji ispunjavaju uvjete. Jednako će se postupiti i u slučaju kada korisnici obiteljske mirovine, kojim pripada pravo na zaštitni dodatak uz mirovinu, žive odvojeno.

8. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. siječnja 1991.

Klasa: 141-13/91-01/825

Urbroj: 343-99-02/1-91-1

Zagreb, 19. ožujka 1991.

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda

mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.