Zakoni i propisi - Pravni savjeti 15 30.03.1991 Odluka o visini prihoda domaćinstva korisnika mirovine o kojima ovisi stjecanje prava na zaštitni dodatak uz mirovinu u godini 1991.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA SAMOSTALNIH PRIVREDNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 92. stavka 3. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", br. 26/83, 5/86, 42/87, 34/89, 57/89, 40/90 i 9/91) i članka 6. točke 13. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske ("Narodne novine", br. 58/90), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske, na sjednici održanoj 19. ožujka 1991. godine. donosi

ODLUKU

o visini prihoda domaćinstva korisnika mirovine o kojima ovisi stjecanje prava na zaštitni dodatak uz mirovinu u godini 1991.

1. Pri utvrđivanju prava na zaštitni dodatak uz mirovinu, koji se po Zakonu o mirovinskom i invalidskom osiguranju osigurava korisnicima mirovine, smatrat će se da ni korisnik mirovine ni članovi njegova domaćinstva nemaju drugih prihoda dovoljnih za uzdržavanje:

a) ako im prihod ostvaren na temelju radnog odnosa (osobni dohodak, naknade, mirovine i drugo) ne prelaze iznos od 788,50 dinara mjesečno po članu domaćinstva, ili

b) ako im osnovica iz osobnog dohotka od poljoprivredne djelatnosti (katastarski prihod) ne prelazi 51,00 dinara godišnje po članu domaćinstva, ili

c) ako im osobni dohodak od obavljanja samostalne djelatnosti kao i drugi dohodak od imovine i prihoda podložnog porezu (ostali dopunski prihodi) ne prelazi iznos od 788,50 dinara godišnje po članu domaćinstva. Prihod ostvaren izvan radnog odnosa, povremenim ili privremenim radom, prihod ostvaren od iznajmljivanja soba, pružanja usluga prehrane turistima, kao i prihod koji bračni drug korisnika ostvari u domaćoj radinosti, izjednačuje se s prihodom ostvarenim na temelju radnog odnosa.

2. Ako korisnik mirovine i članovi njegova domaćinstva imaju istodobno prihode po raznim temeljima iz točke 1. ove Odluke, visina prihoda utvrđuje se tako da se prihod podijeli, i to prihod pod

a) sa 7,88, prihod pod

b) sa 0,51, a prihod pod

c) sa 7.88, pa ako zbroj količnika prelazi 100, smatra se da korisnik mirovine ima drugih prihoda dovoljnih za uzdržavanje.

3. Pri utvrđivanju prava na zaštitni dodatak uz mirovinu primjenom cenzusa prihoda ostvarenih na temelju radnog odnosa ti se prihodi dijele na korisnike mirovine, njegovog bračnog druga, djecu i roditelje koje korisnik i njegov bračni drug uzdržavaju. Ako je bračni drug korisnik mirovine zaposlen u inozemstvu kod inozemnog poslodavca ili se tamo bavi samostalnom djelatnošću, smatra se da korisnik mirovine ima drugih prihoda dovoljnih za uzdržavanje.

4. Pri utvrđivanju prihoda domaćinstva korisnika mirovine u smislu točke 1. ove odluke uzima se:

a) kao prihod ostvaren na temelju radnog odnosa, prosječni mjesečni iznos osobnog dohotka, naknada i drugih primanja iz radnog odnosa izračunat po svim efektivnim primanjima ostvarenim u prethodnoj godini, a za mirovine - mjesečni iznos mirovine ostvaren u mjesecu prosincu prethodne godine odnosno u odgovarajućem mjesecu tekuće godine u kojem je član domaćinstva ostvario pravo na mirovinu,

b) kao katastarski prihod - osnovica iz osobnog dohotka od poljoprivredne djelatnosti iz prethodne godine,

c) kao ostali dopunski prihod - osnovica za plaćanje doprinosa iz osobnog dohotka i poreza iz prethodne godine.

5. U cenzus prihoda domaćinstva korisnika mirovine uzima se i dio katastarskog prihoda od suvlasničkog dijela poljoprivrednog imanja odnosno sunasljedničkog dijela neraspravljene ostavine, koji po nasljednom pravu pripada članu domaćinstva bez obzira na to da li se koristi suvlasničkim odnosno sunasljedničkim dijelom, kao i dio prihoda od suvlasničkog odnosa sunasljedničkog dijela druge imovine.

6. Pri utvrđivanju cenzusa prihoda ne uzimaju se u obzir privremena ili stalna oslobođenja i olakšice u plaćanju doprinosa od osobnog dohotka i poreza građana, osim za zgrade koje korisnicima služe za stanovanje. Prihod koji je oslobođen doprinosa ili poreza uzima se u obzir na temelju idealno utvrđene poreske osnovice.

7. Kada neki od korisnika obiteljske mirovine ispunjavaju, a drugi ne ispunjavaju uvjete za priznanje prava na zaštitni dodatak u smislu odredbe ove Odluke, zaštitni dodatak će se prethodno podijeliti prema čl. 77. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske kao da svi korisnici ispunjavaju uvjete, pa se tako određeni dijelovi isplaćuju onim članovima porodice koji ispunjavaju uvjete. Jednako će se postupiti u slučaju kada korisnici obiteljske mirovine kojima pripada pravo na zaštitni dodatak žive odvojeno.

8. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1991. godine.

Klasa: 142-14-91-23/605

Urbroj: 342-22-01-91/605

Zagreb, 19. ožujka 1991.

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda

mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.