Zakoni i propisi - Pravni savjeti 14 25.03.1991 Ukaz o proglašenju Zakona o dopunama Zakona o Vladi Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, a u svezi s člancima 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o dopunama Zakona o Vladi Republike Hrvatske

Proglašavam Zakon o dopunama Zakona o Vladi Republike Hrvatske kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća udruženog rada 21. ožujka 1991., Vijeća općina 21. ožujka 1991. i Društveno-političkog vijeća 21. ožujka 1991. godine.

Klasa: 011-01/91-01/21

Urbroj: 71-91-1

Zagreb, 23. ožujka 1991.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

ZAKON

o dopunama Zakona o Vladi Republike Hrvatske

Članak 1.

U Zakonu o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90 i 8/91), iza članka I7. dodaju se novi članci 17a., 17b., 17c. i 17d. koji glase :

"Članak 17a.

Vlada Republike Hrvatske može raspustiti skupštinu općine odnosno razriješiti izvršno vijeće skupštine općine u slučajevima kad one svojim odlukama i radnjama krše Ustav i zakone Republike Hrvatske. Smatra se da su okolnosti iz stavka 1. ovoga članka nastupile osobito u slučajevima:

- odbijanja provedbe odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske odnosno nepostupanja u skladu s takvim odlukama;

- poduzimanja radnji odnosno donošenja odluka kojima se protupravno mijenja teritorijalno ustrojstvo lokalnih jedinica ili ustrojavaju političko-teritorijalne jedinice koje nisu predviđene Ustavom Republike Hrvatske;

- protuzakonitog opozivanja odnosno smjenjivanja predsjednika skupštine općine te predsjednika i članova izvršnog vijeća skupštine općine;

- izjašnjavanja protiv odluka odnosno rezolucija Sabora Republike Hrvatske koje se odnose na ustavni i političko-upravni ustroj Republike i lokalne samouprave odnosno uprave;

- poduzimanja drugih protuustavnih odnosno protuzakonitih postupaka kojima se onemogućavaju tijela državne vlasti da zakonito i pravodobno obavljaju svoje Ustavom i zakonom utvrđene nadležnosti.

Članak 17b.

Danom donošenja odluke o raspuštanju općinske skupštine prestaje mandat svim odbornicima dotične skupštine. Danom donošenja odluke o raspuštanju skupštine općine razrješava se i njezino izvršno vijeće. Istodobno s raspuštenjem općinske skupštine odnosno razrješavanjem izvršnog vijeća, Vlada imenuje povjerenika Vlade u dotičnoj općini.

Članak 17c.

Povjerenik Vlade može imati jednog ili više pomoćnika koje sam imenuje. Povjerenik Vlade ima sve ovlasti, dužnosti i odgovornosti skupštine općine odnosno izvršnog vijeća. Povjerenik Vlade odgovara za svoj rad i djelovanje Vladi Republike Hrvatske.

Članak 17d.

Nadzor nad radom i djelovanjem povjerenika obavlja Vlada Republike Hrvatske odnosno ministarstva u granicama svojeg djelokruga."

Članak 2.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 022-03/91-02/02

Zagreb, 21. ožujka 1991.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada Predsjednik Sabora

Ivan Matija, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
dr.

Žarko Domljan, v.r.

Predsjednik Vijeća općina

Luka Bebić, v. r

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.