Zakoni i propisi - Pravni savjeti 14 25.03.1991 Ukaz o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Službi društvenog knjigovodstva u Republici Hrvatskoj
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, a u svezi s člancima 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Službi društvenog knjigovodstva u Republici Hrvatskoj

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Službi društvenog knjigovodstva u Republici Hrvatskoj kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća udruženog rada 21. ožujka 1991., Vijeća općina 21. ožujka 1991 i Društveno-političkog vijeća 21. ožujka 1991. godine.

Klasa : 011-01/91-01 /22

Urbroj:71-91-1

Zagreb, 23 ožujka 1991

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r
ZAKON

o izmjenama i dopunema Zakona o Službi društvenog knjigovodstva u Republici Hrvatskoj

Članak 1.

U Zakonu o Službi društvenog knjigovodstva u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine" br. 11/86 i 53/90) naziv zakona mijenja se i glasi:

"Zakon o Službi društvenog knjigovodstva Hrvatske". U odredbama zakona riječi "član" i "stav" zamjenjuju se riječima "članak" i "stavak", riječi "Služba društvenog knjigovodstva u Republici Hrvatskoj" zamjenjuju se riječima "Služba društvenog knjigovodstva Hrvatske", riječi "organizacija udruženog rada" riječima "pravna osoba" u odgovarajućim padežima.

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

"Služba društvenog knjigovodstva Hrvatske (u daljnjem tekstu: Služba) samostalna je organizacija koja za pravne osobe obavlja poslove društvenog knjigovodstva, poslove platnog prometa u zemlji i druge poslove određene zakonom i propisima na temelju zakona.

Služba obavlja poslove iz prethodnog stavka i za fizičke osobe, kada je to zakonom određeno".

Članak 3.

Članak 3. briše se.

Članak 4.

U članku 8. stavak 1. mijenja se i glasi

"U obavljanju poslova iz svog djelokruga Služba surađuje s tijelima Sabora i Vlade Republike Hrvatske, pravnim osobama, organima za planiranje, zavodima za statistiku, jedinicama lokalne samouprave i uprave i njihovim organima, privrednim komorama, te s organima nadležnim za otkrivanje i gonjenje poćinitelja krivičnih djela, privrednih prijestupa i prekršaja."

Članak 5.

U članku 9. riječi "i društveno-političke organizacije" brišu se.

Članak 6.

Članak 10. mijenja se i glasi

"Služba može za pravne osobe na temelju ugovora, obavljati određene poslove evidencije, informativno-analitičke poslove, mjenjačke poslove, konzalting poslove, poslove procjene vrijednosti poduzeća, poslove štednje za račun banaka i druge stručne poslove, ukoliko se time ne dovodi u pitanje uspješno obavljanje poslova iz djelokruga Službe danih joj u nadležnost zakonom i drugim propisirna."

Članak 7.

U članku 12. stavku 1. rijeći "Izvršnog vijeća Sabora" zamjenjuju se riječima "Vlade Republike Hrvatske".

U stavku 2. riječi "skupština gradske zajednice općina ili skupštine općine" zamjenjuju se riječima,"jedinica lokalne samouprave i uprave".

Članak 8.

U članku 14. stavak 2. briše se.

Članak 9.

U članku 15 stavak 2. briše se

Članak 10.

U članku 21. stavku 2. riječi "drugu društveno-političku zajednicu" zamjenjuju se riječima "jedinicu lokalne samouprave i uprave".

Stavak 3. mijenja se i glasi:

"U poslove kontrole od interesa za Republiku spada naroćito kontrola zakonitosti i pravilnosti obračuna. pravovremenosti uplata i pravilnosti usmjeravanja prihoda Republici Hrvatskoj, jedinicama lokalne samouprave i uprave, društvenim fondovima i drugim subjektima po osnovi poreza i doprinosa ili po osnovi obveze udruživanja dijela sredstava društvene reprodukcije, utvrđenih zakonom ili propisom na temelju zakona."

Članak 11.

Članci 22. i 23. brišu se.

Članak 12.

U članku 28. stavku 1. riječi "društveno-političke zajednice" zamjenjuju se riječima "jedinice lokalne samouprave i uprave".

Članak 13.

lza članka 27. dodaje se nova glava i članak koji glase

"Ila. POSLOVI PLATNOG PROMETA,

Članak 27a.

Način i postupak obavljanja platnog prometa od interesa za Republiku propisuje Vlada Republike Hrvatske.

Upute za izvršavanje platnog prometa iz stavka 1 ovoga članka donosi generalni direktor Službe."

Članak 14.

U članku 29. stavku 2. riječi "organima i organizacijama društveno-političkih zajednica" zamjenjuju se riječima "Vladom Republike Hrvatske, jedinicama lokalne samouprave i uprave i njihovim organima".

Članak 15.

U članku 39. točki 3. riječi "u skladu s društvenim dogovorom" brišu se.

Točka 9. mijenja se i glasi:

"Utvrđuje cjenik usluga iz članka 73. stavka 2. točke 1. i 2. ovoga zakona".

U točki 10. riječ "tarifu" zamjenjuje se riječi "cjenik".

Članak 16.

U članku 41. alineji 9. riječ "samoupravnih" briše se. U alineji 11. riječi "po prethodno pribavljenom mišljenju radnih zajednica organizacijskih jedinica i" brišu se.

Alineja 12. briše se.

U alineji 14. riječi "samoupravnog" i "ili pojedinačnog akta radne zajednice" brišu se.

Članak 17.

U članku 48. stavak 2. briše se.

Članak 18.

Članak 54 mijenja se i glasi

"Zadatke i poslove rukovodećih radnika i radnika s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima u Službi ne može obavljati osoba koja je osudena na kaznu zatvora za izvršeno krivično djelo s umišljajem protiv Republike Hrvatske, protiv privrede, protiv društvene i privatne imovine i protiv službene dužnosti.

Zabrana iz stavka 1. ovoga članka traje pet godina od dana oproštene ili zastarjele kazne"

Članak 19.

Članak 55. mijenja se i glasi:

"Rukovodeći radnici i radnici s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima ne mogu obavljati funkcije u izvršnim vijećima skupština lokalne samouprave i uprave."

Članak 20.

Iza članka 55. dodaje se novi članak koji glasi.

"Članak 55a.

Radnici Službe ne mogu biti vlasnici ili suvlasnici poduzeća i radnji za obavljanje djelatnosti koje obavlja Služba niti samostalno obavljati djelatnosti koje obavlja Služba.

Radnik Službe ne smije preuzeti dužnost blagajnika, knjigovođe ili računovođe kod pravne osobe ili zanatske radnje."

Članak 21.

U članku 57. alineja 4. briše se.

Alineja 7. mijenja se i glasi:

" - načela o pravima, obvezama i odgovornostima zaposlenih u Službi".

Alineja 8. mijenja se i glasi.

"- opći akti koje donose organizacijske jedinice". Alineja 9. briše se.

Članak 22.

U članku 58. stavak 2. mijenja se i glasi:

"Programom rada Službe utvrđuju se poslovi iz djelokruga Službe od interesa za Republiku kao i poslovi iz djelokruga Službe od interesa za cijelu zemlju".

Stavak 3, 4. i 5. brišu se.

Članak 23.

Iza članka 61. tekst podnaslova "f) Radne zajednice u Službi" zamjenjuje se podnaslovom: "f) Radni odnosi".

Članak 24.

Članak 62. briše se.

Članak 25.

U članku 63. stavak 1. i 2. brišu se.

Članak 26.

Članci 64, 65, 66, 67. i 68. stavak 2. brišu se.

Članak 27.

Iza članka 68. dodaje se novi članak koji glasi: "Članak 68a.

Radnici organizacijskih jedinica koji obavljaju javne ovlasti, odnosno koji neposredno izvršavaju zakone i druge propise, kao i radnici koji rade na drugim stručnim poslovima kojima se osigurava izvršavanje zakona i drugih propisa, moraju imati propisanu školsku spremu i druge posebne uvjete određene zakonom i općim aktom Službe.

Statutom Službe utvrđuje se koji radnici u smislu stavka prvog ovoga članka obavljaju javne ovlasti, odnosno neposredno izvršavaju zakone i druge propise, odnosno koji radnici rade na drugim stručnim poslovima kojima se osigurava izvršavanje zakona i drugih propisa.

Uvjeti školske spreme i drugi posebni uvjeti koje moraju ispunjavati radnici iz stavka prvog i drugog ovoga članka određuju se općim aktom Službe."

Članak 28.

Članci 69, 70, 71. i 72. brišu se.

Članak 29.

Članak 73. mijenja se i glasi:

"Služba ostvaruje sredstva za rad od pravnih i fizičkih osoba, u skladu s prirodom, vrstom, složenošću, opsegom i kvalitetom za njih obavljenih poslova, i na osnovi cjenika usluga.

Sredstva za rad Službe ostvaruju se iz:

1) naknada za obavljanje poslova platnog prometa koje se naplaćuju od sudionika u platnom prometu s njihovih računa ili u gotovini;

2) naknada za obavljanje:

- poslova kontrole;

- poslova ekonomsko-financijske revizije;

- evidencije i informativno-analitičkih poslova koji se obavljaju za potrebe republičkih organa uprave, jedinica lokalne samouprave i uprave i fondova koje se naplaćuju s njihovih uplatnih i prolaznih računa;

3) naknada za poslove evidencije i informativno-analitičke poslove i poslove ekonomsko-financijske revizije koje se naplaćuju od korisnika tih usluga na temelju ugovora;

4) naknada za obavljanje poslova evidencije; informativno-analitičkih poslova i poslova kontrole od interesa za cijelu zemlju utvrđenih i osiguranih u budžetu federacije;

5) drugih izvora utvrđenih statutom službe, a u skladu sa zakonom."

Članak 30.

Članak 74. mijenja se i glasi

"Cjenik usluga iz članka 73. stavka 2. točke 1. i 2. utvrđuje Upravni odbor na prijedlog generalnog direktora.

Cjenik usluga iz članka 73. stavka 2. točke 3. utvrduje generalni direktor."

Članak 31.

Članak 75. mijenja se i glasi:

"Naknadu iz članka 73. stavka 2. točke 1-3. naplaćuju organizacijske jedinice kod kojih se vode računi i sredstva iz kojih se naplaćuje naknada. odnosno koja je zakljućila ugovor.

U naplati naknade iz stavka 1. ovoga članka sadržana je i naknada za izvršene poslove Službe društvenog knjigovodstva Jugoslavije, razmjerno udjelu poslova Službe Republike Hrvatske u poslovima od interesa za cijelu zemlju, koja se ne osigurava iz proračuna federacije.

Naplaćene naknade u smislu članka 73. pirhod su Službe a statutom Službe se utvrđuje način rasporeda na organizacijske jedinice Službe.

Radi otklanjanja težih poremećaja u obavljanju poslova iz djelokruga Službe ili radi ostvarivanja jedinstvenog programa razvoja i unapređenja tehničke i tehnološke osnove rada Službe, statutom Službe se utvrđuju uvjeti formiranja i korištenja sredstava za te namjene."

Članak 32

Članci 76. i 77. brišu se.

Članak 33.

Članak 78. mijenja se i glasi:

"Sredstva Službe u vlasništvu su Republike Hrvatske. O korištenju i raspolaganju nekretnina Službe odlućuje Upravni odbor, a o korištenju i raspolaganju pokretnina odlućuje generalni direktor."

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 34.

Na dan stupanja na snagu ovoga zakona, radnici u Službi društvenog knjigovodstva Hrvatske koji su do sada ostvarivali svoja prava i dužnosti u radnim zajednicama, nastavljaju s radom na zatećnim radnim mjestima, a ta prava i dužnosti ostvaruju u radnom odnosu sa Službom društvenog knjigovodstva Hrvatske u njezinim organizacijskim jedinicama, prema odredbama ovoga zakona.

Članak 35.

Do usklađivanja statuta i drugih općih akata Službe društvenog knjigovodstva Hrvatske s odredbama ovoga zakona primjenjivat će se statut i opći akti Službe društvenog knjigovodstva u Republici Hrvatskoj ako nisu u suprotnosti s ovim zakonom.

Članak 36.

Ovlašćuje se Zakonodavno-pravna komisija Sabora Republike Hrvatske da utvrdi i izda pročišćeni tekst Zakona o Službi društvenog knjigovodstva u Republici Hrvatskoj.

Članak 37.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 470-02/91-01/01

Zagreb, 21. ožujka 1991.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Ivan Matija, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r

Predsjednik Vijeća općina

Luka Bebić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.