Zakoni i propisi - Pravni savjeti 14 25.03.1991 Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o utvrđivanju koeficijenata za obračun osobnih dohodaka funkcionara koje bira ili imenuje Sabor Republike Hrvatske, Predsjedništvo Republike Hrvatske, Vlada Republike Hrvatske i Ustavni sud Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 6. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, člana 35. Poslovnika Sabora Republike Hrvatske i člana 5. Zakona o osobnim dohocima i ostalim primanjima funkcionara koje bira ili imenuje Sabor Republike Hrvatske, Predsjedništvo Republike Hrvatske, Ustavni sud Hrvatske i Vlada Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 19/90), Sabor Republike Hrvatske, na sjednici Vijeća udruženog rada 21. ožujka 1991, Vijeća općina 21. ožujka t991. i Društveno-političkog vijeća 21. ožujka 1991. donio je

ODLUKU

o izmjenama i dopuni Odluke o utvrđivanju koeficijenata za obračun osobnih dohodaka funkcionara koje bira ili imenuje Sabor Republike Hrvatske, Predsjedništvo Republike Hrvatske, Vlada Republike Hrvatske i Ustavni sud Hrvatske.

I.

U nazivu Odluke o utvrđivanju koeficijenata za obračun osobnih dohodaka funkcionara koje bira ili imenuje Sabor Republike Hrvatske, Predsjedništvo Republike Hrvatske, Vlada Republike Hrvatske i Ustavni sud Hrvatske ("Narodne novine", broj 42/90 i 48/90) brišu se riječi "Predsjedništvo Republike Hrvatske", a iza riječi "Ustavni sud Hrvatske" dodaju se riječi "i utvrđivanju osobnih dohodaka članova tijela koje imenuje predsjednik Republike Hrvatske".

II.

U točki lI. podtočki I. briše se redni broj "2. Potpredsjednici - članovi Predsjedništva Republike Hrvatske 6,8" i briše se podtočka "lI. Funkcionari koje imenuje Predsjedništvo Republike Hrvatske". U podtočki IV. redni broj 17. mijenja se i glasi: "Načelniku Centra državne sigurnosti i načelniku policijske uprave utvrđuje se koeficijent 3,7-3,9".

III.

Iza točke VIl. dodaje se nova točka VIIa. koja glasi: "Predsjednik Republike Hrvatske utvrđuje osobne dohotke članova tijela koje imenuje u smislu članka 106. Ustava Republike Hrvatske".

IV.

Ova odluka stupa na snagu i primjenjuje se osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 120-01/90-01/22

Zagreb, 21 ožujka 1991.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Ivan Matija, v.r.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Vijeća općina

Luka Bebić, v. r

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r


ttp://www.nn.hr/search/iaquery.exe">