Zakoni i propisi - Pravni savjeti 14 25.03.1991 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima, uvjetima i postupku za ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZDRAVSTVA HRVATSKE

Na osnovi članka 22. Statuta Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske ("Narodne novine", broj 48/90), Skupština Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske, na 4. sjednici, održanoj 14. ožujka 1991. godine, donijela je

PRAVILNIK

o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima, uvjetima i postupku za ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja

Članak 1.

U Pravilniku o pravima, uvjetima i postupku za ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja ("Narodne novine". broj 55/90) u članku 44. dodaju se dva nova stavka, koja glase: "Naknada troškova prijevoza pripada i za prijevoz posmrtnih ostataka osiguranika iz stavka 1. ovog članka, kod kojih je smrt nastupila za vrijeme ostvarivanja prava iz ovog pravilnika. Pravo na naknadu iz stavka 3. ovog članka pripada pravnoj ili fizičkoj osobi, koja je o svome trošku izvršila prijevoz, i to u visini stvarnih troškova tog prijevoza".

Članak 2.

U članku 46. uvodni dio rećenice mijenja se i glasi: "Osiguraniku, koji je morao putovati radi ostvarivanja prava, u smislu članka 40. ovog pravilnika pripada naknada za troškove prijevoza pod uvjetom:"

Članak 3.

U članku 101. umjesto stavka 2. dodaju se tri nova stavka, koja glase: "O pravima osiguranika iz zdravstvenog osiguranja, kada se ta prava ostvaruju na teret sredstava Republičkog fonda, u prvom stupnju rješava nadležna ispostava Republičkog fonda, ako nije drukčije propisano. Protiv rješenja ispostave Republičkog fonda osiguranik ima pravo žalbe Direkciji Republičkog fonda. Žalba ne odgađa izvršenje rješavanja." Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4. U dosadašnjem stavku 4. koji postaje stavak 5. iza riječi "pred" daljnji tekst mijenja se i glasi "Upravnim sudom Hrvatske".

Članak 4.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 500-01 /91-01/78

Urbroj : 338-09-91-1

Zagreb. 14. ožujka 1991.

Predsjednik Skupštine Republičkog fonda

prof. dr. sci. Mate Granić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.