Zakoni i propisi - Pravni savjeti 14 25.03.1991 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZDRAVSTVA HRVATSKE

Na osnovi članka 22. Statuta Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske ("Narodne novine", br. 48/90) Skupština Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske, na 4. sjednici održanoj 14. ožujka 1991. godine, donijela je

PRAVILNIK

o izmjenama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu

Članak 1.

U Pravilniku o pravima, uvjetima i načinu korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu ("Narodne novine", br 55/90) u članku 23. stavak 4. mijenja se i glasi: "Protiv rješenja donijetog na osnovi ocjene liječničke komisije iz stavka 3. ovog članka, osiguranik ima pravo žalbe direktoru Republičkog fonda. Žalba se podnosi u roku od 8 dana od dana primitka rješenja."

Članak 2.

U članku 24. stavak 1. mljenja se i glasi: "O žalbi izjavljenoj protiv rješenja u prvom stupnju iz članka 23. stavka 4. ovog pravilnika, direktor Republičkog fonda donosi rješenje koje je konačno u upravnom postupku. U postupku donošenja ovog rješenja, direktor obvezatno pribavlja ocjenu više liječničke komisije Direkcije Republičkog fonda:" Iza stavka 2. dodaje se novi stavak, koji glasi: "Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka, osiguranik ima pravo tužbe Upravnom sudu Hrvatske. Tužba se podnosi u roku od 8 dana od dana primitka rješenja."

Članak 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 504-01/91-01/03

Urbroj : 338-09-91-1

Zagreb, 14. ožujka 1991.

Predsjednik Skupštine Republičkog fonda

prof. dr. sci. Mate Granić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.