Zakoni i propisi - Pravni savjeti 14 25.03.1991 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sudjelovanju osiguranika u troškovima zdravstvene zaštite
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZDRAVSTVA HRVATSKE

Na osnovi članka 22. Statuta Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske ("Narodne novine", br. 48/90), Skupština Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske, na 4. sjednici od 14. ožujka 1991. godine, donijela je

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o sudjelovanju osiguranika u troškovima zdravstvene zaštite

Članak 1.

U Odluci o sudjelovanju osiguranika u troškovima zdravstvene zaštite ("Narodne novine". br. 55/90 i 5/91) u članku 9. stavku 1. točki 3. ispred prve alineje, dodaje se nova alineja, koja glasi: " 25,00 dinara, za EKG". U prvoj alineji, koja postaje alineja druga, riječ "EKG" briše se. Dosadašrlja druga alineja, postaje alineja treća.

Članak 2

U članku 10. stavku t. točka 1. briše se. Točka 2. mijenja se i glasi: "2. za ortopedske cipele iz članka 16. točke 1, 3, 4, 6. i 10. općeg akta Republičkog fonda, u visini 20% od cijene, a za ostalu ortopedsku obuću iz toga članka, u visini 30% od cijene". Točka 2. postaje točka 1. U točki 7. iza riječi "te" dodaje se riječ "lijevane". Dosadašnje točke 3. do 13. postaju točke 1. do 12.

Članak 3.

U članku 10b. u stavku 1. iza točke 1. dodaje se nova točka koja glasi: "2. za vrijeme liječenja u dnevnom stacionaru, u iznosu od 50,00 dinara za svaki dan liječenja". U točki 2. na kraju rečenice umjesto točke, stavlja se zarez i dodaju riječi "osim kad se takvo liječenje ostvaruje kao nastavak bolničkog liječenja (premještaj) i tada se učešće plaća nastavno iznosu plaćenom prema točki 1. ovog stavka". Točka 2. postaje točka 3.

Članak 4.

U članku 14. iza točke 8. dodaje se nova točka 9. koja glasi: "9. osiguranici - štićenici socijalnih ustanova, za koje nadležni organ socijalne zaštite u cijelosti ili djelomično snosi troškove zbrinjavanja".

Članak 5.

U članku 15. u točki 1a. iza riječi "te", dodaju se riječi "koji se liječe od hemofilije i". U točki 3. u trećem retku iza riječi "od" dodaju se riječi "hemofilije, narkomanije i". U točki 4. iza riječi "učešća" dodaju se riječi "za liječenje u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i".

Članak 6.

Iza članka 15. dodaje se novi članak koji glasi "Članak 15a. Ućešće u troškovima zdravstvene zaštite propisano ovom odlukom ne plaća se, kad se zdravstvena zaštita koristi kao hitna medicinska usluga".

Članak 7.

U članku 18. u stavku 1. iza riječi "točaka" dodaje se broj "1", a iza broja "6", riječi "i 8" brišu se.

Članak 8.

U članku 19. riječi "iz članka 13." zamjenjuju se riječima "kada se neplaćanje učešća temelji na bolesti osiguranika prema odredbama".

Članak 9.

U članku 20. iza riječi "konzilijarne" dodaju se riječi "i stacionarne", a iza riječi "fonda" dodaju se riječi "odnosno odredaba ove odluke, kada se neplaćanje učešća temelji na bolesti osiguranika".

Članak 10.

Ovlašćuje se Izvršni odbor Skupštine Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske da utvrdi i izda pročišćeni tekst Odluke o sudjelovanju osiguranika u troškovima zdravstvene zaštite.

Članak 11.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa : 502-10/91-02/42

Urbroj : 338-09-91-1

Zagreb, 14. ožujka 1991.

Predsjednik Skupštine Republičkog fonda

prof. dr. sci. Mate Granić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.