Zakoni i propisi - Pravni savjeti 13 21.03.1991 Pravilnik o legitimaciji inspektora za slatkovodno ribarstvo
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

Na temelju članka 56. stavka 2. Zakona o slatkovodnom ribarstvu ("Narodne novine", br. 18/86, 43/86 i 34/89) ministar poljoprivrede i šumarstva donosi

PRAVILNIK

o legitimaciji inspektora za slatkovodno ribarstvo

Članak 1.

Svojstvo inspektora za slatkovodno ribarstvo (u daljem tekstu: inspektor) utvrđuje se posebnom legitimacijom (u daljem tekstu: legitimacija).

Članak 2.

Legitimaciju izdaje :

- za republičkog inspektora, Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva;

- za općinskog inspektora, općinski organ uprave nadležan za poslove slatkovodnog ribarstva.

Članak 3.

Obrazac legitimacije s odgovarajućim sadržajem tiskan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Veličina legitimacije je 95 x 65 mm.

Korice legitimacije su polutvrde i s vanjske strane presvučene kožom tamnoplave boje.

Članak 4.

Legitimacija vrijedi od dana njezina izdavanja do prestanka ovlaštenja za obavljanje inspekcijskih poslova.

Članak 5.

Inspektor koji je razriješen dužnosti inspektora dužan je vratiti legitimaciju organu uprave koji ju je izdao s danom razrješenja.

Članak 6.

U slučaju nestanka legitimacije, inspektor je dužan odmah, a najkasnije u roku tri dana od nestanka legitimacije o tome obavijestiti organ uprave koji ju je izdao.

Članak 7.

Organ uprave koji izdaje legitimaciju vodi evidenciju o izdanim i vraćenim legitimacijama.

Članak 8.

Zamjena legitimacija izdanih po dosadašnjim propisima izvršit će se u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga pravilnika.

Članak 9.

Danom stupanja na snagu ovoga pravilnika prestaje važiti Pravilnik o legitimaciji ribarskog inspektora ("Narodne novine", br. 3/83 i 41/86).

Članak 10.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama"

Klasa: 011-02/91-01/9

Zagreb, 15. veljače 1991.

Ministar poljoprivrede i šumarstva

Ivan Tarnaj, dipl. ing., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


___________________________________________________GRB REPUBLIKE
HRVATSKE

REPUBLIKA HRVATSKA

LEGITIMACIJA
INSPEKTORA ZA SLATKOVODNO
RIBARSTVO

_______________________________________________________
Prva strana legitimacije
(tamnoplava koža)


_______________________________________________________________

________________________________
(naziv organa koji je izdao legitimaciju)
Broj______________


LEGITIMACIJA
INSPEKTORA ZA SLATKOVODNO
RIBARSTVO
___________________


fotografija 35 x 30

______________

                    ___________
                    (ime i prezime)

_____________________
(potpis imaoca legitimacije)

Legitimacija vrijedi do opoziva
__________________________________________________________________
Druga strana legitimacije


_______________________________________________________

OVLAŠTENJE

______________________________ inspektor za slatkovodno ribarstvo ovlašten je da u okviru svoje nadležnosti obavlja nadzor nad izvršavanjem zakona i drugih propisa od strane poduzeća, drugih pravnih osoba i pojedinaca iz oblasti slatkovodnog ribarstva.

Datum________
U____________

                    M.P.
                                ________________
                                (potpis rukovodioca)


____________________________________________________________
Treća strana legitimacije


______________________________________________________________________________________________________________
Zadnja strana legitimacije
(tamnoplava koža) prazna