Zakoni i propisi - Pravni savjeti 13 21.03.1991 Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U/I-68/1990. od 21. veljace 1991.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske, na sjednici 21. veljaće 1991. godine, donio je ovu

ODLUKA

1. Ukida se Odluka Skupštine općine Županja urbroj 2212-01-01-89-1 od 24. studenoga 1989. ("Službeni vjesnik" općine Županja, broj 9/89).

2. Ova odluka objavit će se u "Narodnim novinama" i "Službenom vjesniku" općine Županja.

Obrazloženje

Odlukom navedenom u izreci Skupštine općine Županja utvrdila je pravo Izvršnog vijeća Skupštine općine Županja da određuje koeficijente za obračun osnovice osobnih dohodaka radnicima organa uprave i službi na koje se preraspoređuju poslovi i radni zadaci radnih mjesta koja se ukidaju. Rješenjem Suda od 27. prosinca 1990. pokrenut je postupak za ocjenu ustavnosti i zakonitosti te odluke. U ocjeni osporene odluke Sud je pošao od odredaba člana 240. Zakona o upravi ("Narodne novine" broj 16/78,50/78, 29/85, 45/85, 41 /90. i 47/90). Odredbom stava 2. ovoga člana Zakona propisano je da radnici u radnim zajednicama organa uprave, između ostaloga, utvrđuju osnove i mjerila i za raspodjelu sredstava za osobne dohotke i zajedničku potrošnju radnika te provode neposrednu raspodjelu osobnih dohodaka na pojedine radnike u radnoj zajednici. O tome radnici odlučuju i te odnose uređuju samoupravnim općim aktima što ih donose a koji moraju biti u skladu s odredbom stava 1. člana 247. Zakona. Osporenom odlukom, suprotno navedenim zakonskim odredbama, daje se pravo izvršnom vijeću općinske skupštine da ono utvrduje koeficijente, dakle mjerila, za obračun osobnog dohotka pojedinih radnika u općinskim organima uprave. Iz navedenih razloga Sud je odlučio kao u izreci.

Broj : U/I-68/ 1990

Zagreb, 21. veljače 1991.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Zamjenjuje predsjednika sudac

Vjekoslav Čemeljić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.