Zakoni i propisi - Pravni savjeti 13 21.03.1991 Uputa o obračunu i udruživanju dijela sredstava rezervi u fondove zajedničkih rezervi po godišnjem obračunu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SLUŽBA DRUŠTVENOG KNJIGOVODSTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju člana 22. Zakona o fondovima zajedničkih rezervi ("Narodne novine" br. 9/78,12/78,13/78,15/78 i 7/88) generalni direktor Službe društvenog knjigovodstva u Republici Hrvatskoj u suglasnosti s republičkim ministrom za financije donosi

UPUTU

o obračunu i udruživanju dijela sredstava rezervi u fondove zajedničkih rezervi po godišnjem obračunu

Obveznici udruživanja Poduzeća u društvenom vlasništvu i poduzeća u mješovitom vlasništvu (u daljnjem tekstu: obveznici) udružuju dio sredstava rezervi u skladu sa Zakonom o sredstvima rezervi ("Službeni list SFRJ" br. 62/77, 41/83, 10/84, 71/84 i 83/89) i Zakonom o fondovima zajedničkih rezervi, u fondove zajedničkih rezervi u opčini, zajednici općina i Republici. Sastavljanje obračuna na obrascu OZR Utvrdivanje obveze udruživanja dijela sredstava rezervi u fondove zajedničkih rezervi u općini i Republici, obavlja se na obrascu OZR koji je sastavni dio ovih uputa. Ne postoji obveza udruživanja u fondove zajedničkih rezervi ako obveznik iskaže gubitak po godišnjem obračunu (konto 051- Gubitak tekuće godine, AOP oznaka 060 Bilance stanja).

Redni broj 1.

Na ovom rednom broju upisuje se stanje konta 920 - Zakonske rezerve (bez raspoređivanja revalorizacijskih rezervi) sa stanjem na dan sastavljanja godišnjeg obračuna, što ujedno čini i osnovicu za udruživanje u fondove.

Redni broj 2.

Na ovaj redni broj se upisuje prosječni jednomjesečni obračunati osobni dohodak, a izračunava se zbrajanjem iznosa sa AOP oznaka 957, 958, 959, 960 i 961 iz obrasca Tromjesečni izvještaj za razdoblje za koje se sastavlja godišnji obračun, te dobiveni iznos podijeli s brojem mjeseci poslovanja.

Redni broj 3.

Na ovaj redni broj upisuje se razlika iznosa s rednog broja 2 i rednog broja 1, koja predstavlja svotu do koje se sredstva rezervi mogu prema članu 15. Zakona o sredstvima rezervi udruživati. Kada je svota na ovom rednom broju negativna ne postoji obveza udruživanja te se dalje ne popunjava obrazac

Redni broj 4.

Na ovaj redni broj upisuje se (u skladu s članom 15. stav 1. Zakona o sredstvima rezervi) 50% svote sa rednog broja 1.

Redni broj 5.

Na ovaj redni broj upisuje se (u skladu s članom 5. stav 1. Zakona o fondovima zajedničkih rezervi) pod:

a) svota sa AOP oznake 363 - dio za rezerve odnosno konto 835 - Zakonske rezerve, iz obrasca Raspored rezultata za 1990. godinu

b) svota sredstava rezervi data bespovratno za pokriće gubitaka drugih poduzeća (prema članu 5. stav 2. Zakona o fondovima zajedničkih rezervi) Kao dokaz o pokriću gubitaka služi dokument o izvršenoj uplati, te dokument o raspoređivanju sredstava rezervi (stav 3. člana 23. Zakona o financijskom poslovanju) i odluka organa upravljanja o pokriću gubitaka.

c) razlika svota (a - b)

Redni broj 6.

Na ovaj redni broj upisuju se stope po članu 6. Zakona o fondovima zajedničkih rezervi i to: a) za republički fond 10% b) za zajednice općina i općine stope ne mogu biti manje od 15% niti više od 30%. Ako su stope izvan ovih okvira, Služba ih neće primijeniti jer su donijete suprotno Zakonu.

Redni broj 7.

Na ovom rednom broju utvrđuje se moguća obveza udruživanja množenjem osnovice s rednog broja 5.

Redni broj 8.

U ovaj redni broj upisuje se svota koja je najmanja medu svotama s rednih brojeva 3, 4 ili 7 obračuna. Upisana svota udružuje se u fondove zajedničkih rezervi razmjerno udjelu propisane stope u ukupnoj stopi udruživanja. Udruživanje - uplata dospjelih obveza Obveznici su dužni namiriti svoje obveze prema fondovima zajedničkih rezervi do 31. ožujka tekuće godine za proteklu godinu. Ako obveznik udruživanja sredstava rezervi ne uplati sredstva do navedenog roka, služba će prenijeti dužne svote s računa obveznika u korist fondova zajedničkih rezervi idućeg dana nakon dospijeća uplate. Uz naloge za uplatu dijela sredstava rezervi u fondove zajedničkih rezervi, obveznici dostavljaju Službi jedan primjerak obračuna na obrascu OZR. Na obrascu OZR kontrolor upisuje datum primitka obračuna i oznaku kontrole te datum predaje naloga na obradu. Na dan stupanja na snagu ovih uputa prestaju važiti Upute o obračunu i udruživanju dijela sredstava rezervi u fondove zajedničkih rezervi po godišnjem obračunu ("Narodne novine", br. 12/90). Ove upute stupaju na snagu slijedećeg dana nakon objave u "Narodnim novinama"

Klasa : 400-05/91-01/07

Urbroj: 321-01/91-1

Generalni direktor

mr. Bogomil Cota, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Obrazac OZR

NAZIV PODUZEĆA_______________________

SJEDIŠTE PODUZEĆA_____________________

OBRAČUN udruživanja dijela sredstava rezervi u fondove zajedničkih rezervi u dinarima _______________________________________________________________________________ Red.br. ELEMENTI SVOTA _______________________________________________________________________________

1. konto 920 - Zakonske rezerve stanje sa 31. 12.1990. _______________________________________________________________________________

2. Prosječni jednomjesečni obračunati OD za 199o. g. (AOP 957 do 961 iz Tromjesečnog izvještaja: broj mjeseci) _______________________________________________________________________________

3. Dio sredstava rezervi iznad jednomjesečnog OD _______________________________________________________________________________

4. 50% Svote sa red: broja 1.

_______________________________________________________________________________

5.a) dio izdvojen u sredstva rezerve AOP 363 - obrazac Raspored rezultata b) svota sredstava rezervi data bespovratno za pokriće gubitaka (član 5. stav 2.) c) (a - b)

_______________________________________________________________________________

6. Stopa za udruživanje - Republičkom fondu - Fondu zajednice općina - Fondu općine _______________________________________________________________________________

7. Dio svote za udruživanje (osnovica s red. broja 5. x stopa s rednog broja 6.) _______________________________________________________________________________

8. Udružuje se najmanja svota iskazana na rednom broju: 3, 4 ili 7. ovog obračuna Od toga za zajedničke rezerve:

- Fondu Republike

- Fondu zajednice općina

- Fondu općine

_______________________________________________________________________________

U____ 199__ godine Osoba odgovorna za sastavljanje obrasca:

Potpis ovlaštenih osoba ________________________________ M.P. _____________________