Zakoni i propisi - Pravni savjeti 12 16.03.1991 Uredba o obveznim prebijanjima obveza i potraživanja pravnih osoba u Republici Hrvatskoj
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 110. Ustava Republike Hrvatske, Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 12. ožujka 1991. donijela je

UREDBU

o obveznim prebijanjima obveza i potraživanja pravnih osoba u Republici Hrvatskoj

Članak 1.

Služba društvenog knjigovodstva u Republici Hrvatskoj (u daljem tekstu Služba) provest će drugi, treći, četvrti, peti i šesti ciklus prebijanja obveza i potraživanja pravnih osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj iz oblasti 1 do 11 Jedinstvene klasifikacije djelatnosti (u daljem tekstu pravne osobe). Pojedine cikluse prebijanja obveza i potraživanja Služba će provesti na dane: 30 ožujka 1991 godine, 20. travnja 1991 godine, 18 svibnja 1991. godine, 15. lipnja i 20. srpnja 1991 godine. Prebijanje obveza i potraživanja (multilateralna kompenzacija) obvezno je za sve pravne osobe iz stavka 1. ovog članka

Članak 2.

Pravne osobe prijavit će Službi sve svoje obveze prema pravnim osobama u Republici Hrvatskoj, iz dužničko vjerovničkih odnosa po osnovi prometa robe i obavljanja usluga, obveze s naslova osiguranja i obveze po osnovi otplate kredita koje dospijevaju do dana prijavljivanja a do tog dana nisu izmirene. Izuzetno od odredbe stavka 1. ovog članka, pravne osobe neće prijaviti za kompenzaciju obveze koje prema jednoj pravnoj osobi iznose manje od 1.000,00 dinara, obveze sadržane u instrumentima osiguravanja plaćanja i obveze za koje su podnijeti nalozi za plaćanje prema odredbama Zakona o financijskom poslovanju.

Članak 3.

Služba uključuje u multilateralnu kompenzaciju obveze pravnih osoba, koje su predmet kompenzacije, po akceptnim nalozima i drugim nalozima platnog prometa evidentiranim u Službi u skladu sa člankom 15. Zakona o financijskom poslovanju.

Članak 4.

Pravna osoba je dužna svoje obveze iz članka 2. prijaviti Službi kod koje vodi žiro-račun do 26. ožujka 1991. godine za drugi ciklus, do 16 travnja 1991. godine za treći ciklus, do 14. svibnja 1991 godine za četvrti ciklus, do 11. lipnja I99I. godine za peti ciklus i do 16. srpnja 1991. godine za šesti ciklus obvezne multilateralne kompenzacije. Prijava se podnosi na obrascu "Prijava za sudjelovanje u multilateralnoj kompenzaciji" koji je sastavni dio ove Uredbe.

Članak 5.

Pravne osobe koje nemaju dospjelih obveza koje su predmet kompenzacije, o tome obavještavaju nadležnu Službu društvenog knjigovodstva u rokovima iz članka 4. stavak 1.

Članak 6.

Služba je dužna rezultate multilateralne kompenzacije provesti preko žiro računa sudionika u multilaleralnoj kompenzaciji i o rezulatima multilateralne kompenzacije izvijestiti sudionike.

Članak 7.

Obveze pravnih osoba iz članka 3. koje nisu izmirene u postupku multilateralne kompenzacije, Služba izvršava po redoslijedu upisa u Evidenciju o redoslijedu plaćanja.

Članak 8.

Upute za provođenje ove Uredbe donijet će generalni direktor Službe društvenog knjigovodstva u Republici Hrvatskoj.

Članak 9.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 306-01/91-01/08

Urbroj : 5030105-91-1

Zagreb, 12. ožujka 1991.

Predsjednik

Josip Manolić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

SLUŽBA DRUŠTVENOG KNJIGOVODSTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ

__________________ (broj i naziv sjedišta)

PRIJAVA ZA SUDJELOVANJE U MULTILATERALNOJ KOMPENZACIJI

__________________ __________________ _______________ ________________ (naziv i mjesto podnosioca) (broj raćuna podnosioca) (ukupni iznos dugovanja) (broj vjer.)

____________________________________________________________________________________ Red. br. NAZlV 1 MJESTO VJEROVNIKA BROJ RAČUNA VJEROVNIKA IZNOS DINARA ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

_____________________ _______________________ (žig i potpis podnosioca) (mjesto i datum)