Zakoni i propisi - Pravni savjeti 12 16.03.1991 Pravilnik o tehničkim pregledima automata za igre na sreću i zabavne igre
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na temelju članka 15. stavak 3. Zakona o igrama na sreću i zabavnim igrama ("Narodne novine", br. 19/90. i 59/90) i na temelju članka 91. Zakona o upravi ("Narodne novine", br. 16/78, 50/79, 29/85, 48/85, 41/90 i 47/90) ministar financija donosi

PRAVILNIK

o tehničkim pregledima automata za igre na sreću i zabavne igre

Članak 1.

Tehničkim pregledom automata za igre na sreću i zabavne igre utvrđuje se njihova tehnička ispravnost u pogledu sigurnosti rada i funkcioniranja njihovih uređaja za uključivanje i isključivanje iz pogona, zvučnih, signalnih i kontrolnih uređaja te uređaja za njihovo upravljanje i igranje i da li automati za igre na sreću i zabavne igre odgovaraju tehničkim uvjetima i normativima iz Zakona o igrama na sreću i zabavnim igrama.

Članak 2.

Tehničkom pregledu, prema odredbama ovog pravilnika, podliježu svi automati za igre na sreću i zabavne igre, prije njihovog stavljanja u eksploataciju i za vrijeme eksploatacije, bez obzira da li su proizvedeni u zemlji ili uvezeni iz inozemstva.

Članak 3.

Tehnički pregled automata obavlja se na zahtjev vlasnika ili korisnika automata.

Zahtjev za tehnički pregled mora sadržavati

- naziv odnosno ime i prezime podnosioca zahtjeva,

- naznaku vrste i tipa automata za igre na sreću ili zabavne igre,

- naziv proizvođača ili uvoznika i godinu proizvodnje. Uz zahtjev podnosi se odgovarajuća tehnička dokumentacija proizvođača o proizvodnji automata te tehničko-eksploataciona dokumentacija koja sadrži tehnički opis i uputstvo za rukovanje, održavanje i popravak automata te podatke o visini postotka dobitaka.

Članak 4

Tehnički pregled automata za igre na sreću i zabavne igre obavljaju pravne osobe koje ovlasti za obavljanje te djelatnosti Ministarstvo financija.

Pravne osobe iz stava 1. ovoga članka moraju udovoljavati ovim uvjetima:

- da je registrirana za obavljanje djelatnosti proizvodnje ili održavanje automata ili za poslove pružanja tehnoloških usluga, te tehničke kontrole kvalitete i količine roba, ako posjeduje opremu propisanu ovim pravilnikom,

- da raspolaže slijedećom opremom: instrumente digitalne i analogne za kontrolu mjera zaštite od indirektnog i direktnog dodira dijelova pod naponom i izolacije električnih vodiča, zaporne ure - štoperice, komplete za mjerenje pojačanja elektronskih sklopova i druge odgovarajuće instrumente kojima se utvrđuje tehnička ispravnost,

- da ima radnike osposobljene za obavljanje tehničkog pregleda, uz uvjet da moraju imati najmanje jednog inžinjera elektrotehnike.

Članak 5

Tehnički pregled automata obavlja se ili u poslovnom prostoru pravne osobe ovlaštene za obavljanje tehničkog pregleda ili u poslovnom prostoru u kojem se automat eksploatira.

Članak 6.

Uvjerenje (atest) o tehničkom pregledu pravna osoba ovlaštena za obavljanje tehničkog pregleda može izdati ako se prilikom tehničkog pregleda utvrdi da je automat tehnički ispravan u pogledu sigurnosti rada, da ima sve propisane i ispravne uređaje za igranje, da ispunjava propisane uvjete iz čl. 8, 10, 12, 13, 16, 17. i 18. Zakona o igrama na sreću i zabavnim igrama, odnosno da ima ugrađen uređaj za kontrolu rada automata za igre na sreću i zabavne igre.

Članak 7.

Pravne osobe ovlaštene za obavljanje tehničkog pregleda prilikom prvog tehničkog pregleda dužne su u automate za igre na sreću i zabavne igre ugrađivati uređaj za kontrolu rada automata, ako ti automati nemaju već ugrađene brojače koji osiguravaju podatke iz člana 17. Zakona o igrama na sreću i zabavnim igrama.

Uređaji za kontrolu rada automata mogu ugrađivati samo pravne osobe iz stavka 1. ovoga članka, koje imaju radionicu za održavanje automata, a pored opreme iz članka 4. ovoga pravilnika imaju još osciloskop i logik-tester.

Troškove nabave i ugradnje kontrolnog uređaja snosi podnosilac zahtjeva za obavljanje tehničkog pregleda.

Članak 8.

Nakon obavljenog tehničkog pregleda, pravna osoba ovlaštena za obavljanje tehničkog pregleda dužna je na vidljivom mjestu istaknuti oznaku (pločicu) s brojem izdanog atesta, datumom i nazivom pravne osobe. Istaknuta oznaka mora biti u zapečaćenom prostoru.

Članak 9.

O tehničkom pregledu automata za igre na sreću i zabavne igre vodi se zapisnik u dva primjerka, od kojih se jedan uručuje podnosiocu zahtjeva.

Zapisnik sadrži osobito:

- naziv odnosno ime i prezime podnosioca zahtjeva za tehnički pregled,

- naziv i sjedište pravne osobe koja obavlja tehnički pregled,

- podatke o proizvođaču, vrsti i tipu automata za igre na sreću ili zabavne igre, godinu proizvodnje i tehničke podatke,

- ime i prezime i stručnu spremu osoba koje obavljaju tehnički pregled.

- datum početka i završetka tehničkog pregleda,

- podatke o tehničkoj dokumentaciji koja je korištena pri tehničkom pregledu,

- podatke o uređenjima i opremi koji su korišteni pri tehničkom preglegledu,

- opis ispitnih radnji po redosljedu kojim se one obavljaju, te podatke o rezultatima dobivenih ispitivanja.

Zapisnik potpisuje osoba koja je obavila ispitivanje.

Članak 10.

Na temelju podataka dobivenih ispitivanjem i utvrđenih u zapisniku o tehničkom pregledu ovlaštena pravna osoba izdaje uvjerenje (atest) o ispravnosti automata za igre na sreću ili zabavne igre.

Članak 11.

Pravna osoba ovlaštena za obavljanje tehničkog pregleda vodi evidenciju o obavljenim tehničkim pregledima automata za igre na sreću i zabavne igre i evidenciju o izdanim uvjerenjima (atestima).

U evidenciju o obavljenim tehničkim pregledima unose se slijedeći podaci: redni broj, datum podnošenja zahtjeva za tehnički pregled, prezime i ime odnosno naziv i sjedište podnosioca zahtjeva, podaci o automatu za igre na sreću ili zabavne igre (proizvođač, vrsta i tip automata, godina proizvodnje), datum i mjesto tehničkog pregleda, rezultat tehničkog pregleda (automat ispravan, automat nije ispravan) te redni broj o izdanom uvjerenju o ispravnosti automnata (datum i broj iz evidencije o izdanim uvjerenjima).

U evidenciji o izdanim uvjerenjima (atestima) unose se slijedeći podaci: redni broj, prezime i ime odnosno naziv i sjedište podnosioca zahtjeva za izdavanje uvjerenja o ispravnosti automata, datum i mjesto tehničkog pregleda, datum izdavanja uvjerenja i redni broj iz evidencije o obavljenom tehničkom pregledu.

Dokumentacija vezana uz obavljanje tehničkog pregleda čuva se najmanje pet godina.

Članak 12.

Pravne osobe ovlaštene za obavljanje tehničkog pregleda dostavljaju izvještaj o obavljenim tehničkim pregledima i izdanim uvjerenjima (atestima) Ministarstvu financija do desetog u tekućem mjesecu za protekli mjesec.

Članak 13.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Narodnim novinama"

Klasa : 461-03/91-01 /40

Urbroj : 513-02/91-1

Zagreb, 5. ožujka 1991.

Ministar financija

prof. dr. Marijan Hanžeković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.