Zakoni i propisi - Pravni savjeti 12 16.03.1991 Odluka
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske, na sjednici 14. veljače 1991. godine, donio je ovu

ODLUKU

1. Ukida se odredba stava 2. člana 6. u dijelu kojim se korisnikom usluge smatra stambena zgrada kao pravna osoba i odredba stava 2. člana 8. Odluke Skupštine općine Dubrovnik o načinu plaćanja i izvršenju obaveze plaćanja cijena nekih komunalnih usluga ("Službeni glasnik" općine Dubrovnik, broj 2/86).

2. Ova Odluka objavit će se u "Narodnim novinama" i u "Službenom glasniku" općine Dubrovnik.

Obrazloženje

U dijelu odredbe stava 2. člana 6. Odluke navedene u izreci propisano je da je korisnik komunalne usluge za opskrbu vodom stambena zgrada kao pravna osoba. Odredbom stava 2. člana 8. iste odluke propisano je da vodovodnu instalaciju od zajedničkoga do zasebnog vodomjera održava davalac usluge na teret stanara. Postupak za ocjenu ustavnosti i zakonitosti navedenih odredaba pokrenut je rješenjem Suda donesenim na sjednici 27. studenoga 1990. godine. U ocjenjivanju osporene odredbe stava 2. člana 6. Sud je pošao od odredaba Zakona o komunalnim djelatnostima ("Narodne novine", broj 15l79). Prema odredbi stava 1. člana 23. Zakona cijenu za pruženu uslugu komunalnoj organizaciji plaća korisnik te usluge. Takav odnos korisnika i komunalne organizacije uspostavlja se samo s onim organizacijama koje obavljaju komunalne djelatnosti individualne potrošnje utvrđene odredbom stava 1. člana 19. Zakona. To su djelatnosti kojima se pružaju usluge poznatim korisnicima odnosno korisnicima koji se mogu pojedinačno utvrditi kako je izričito propisano navedenom zakonskom odredbom. Opsrkba vodom je, tu nema dvojbe, djelatnost individualne potrošnje, kojom se u stambenoj zgradi opskrbljuju stanari i korisnici stana u vlasništvu građana i zakupci poslovnih prostorija. Oni su stoga kao korisnici ove komunalne usluge i obveznici plaćanja te usluge komunalnoj organizaciji a ne stambena zgrada. Kako je, dakle, korisnika usluge a time i obveznika plaćanja utvrdio Zakon, Skupština općine Dubrovnik je osporenom odredbom prekoračila ovlaštenje dano joj odredbom člana 23. stava 2. Zakona. Sud je utvrdio da ni odredbama Zakona o stambenim odnosima ("Narodne novine", br. 51/85. i 42/86) nije propisano da stambena zgrada, u ime i na račun stanara, plaća navedenu komunalnu uslugu. U ocjeni osporene odredbe stava 2. člana 8. Odluke Sud je pošao od odredaba stava 2. ćIana 42. Zakona o stambenim odnosima prema kojima se sredstvima stanarine osigurava, između ostalog, i održavanje zajedničkih dijelova i uređaja u stambenoj zgradi u koje spada i vodovodna mreža u zgradi. U zgradi u kojoj postoje posebni vodomjeri za svaki stan zajednički je uređaj i vodovodna instalacija sve do vodomjera za svaki stan. Stoga se općinskom odlukom ne može propisati da će se ova vodovodna instalacija održavati na teret stanara, kao što je to učinjeno osporenom odredbom. Iz ovih razloga Sud je odlučio kao u izreci.

Broj: U/I-183/1990.

Zagreb,14. veljaće 1991.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik

Jadranko Crnić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.