Zakoni i propisi - Pravni savjeti 12 16.03.1991 Odluka o utvrđivanju osnovice i stope za obračunavanje doprinosa Privrednoj komori regije Varaždin u 1991. godini
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

PRIVREDNA KOMORA REGIJE VARAŽDIN

Na temelju člana 41. Zakona o udruživanju u privredne komore ("Narodne novine", br. 42/86), člana 73. i 138. Statuta Privredne komore regije Varaždin, Skupština Privredne komore regije Varaždin na svojoj sjednici od 27. veljaće l991. godine, donosi

ODLUKU

o utvrđivanju osnovice i stope za obračunavanje doprinosa Privrednoj komori regije Varaždin u 1991. godini

I.

Osnovica za obračunavarlje doprinosa Privrednoj komori regije Varaždin u 1991. godini odnosi se na:

-poduzeća u društvenom, zadružnom, mješovitom i privatnom vlasništvu, složene oblike udruživanja odnosno organiziranja poduzeća, banke, mješovite banke i njihove filijale odnosno predstavništva, zajednice osiguranja imovine i osoba i njihove filijale odnosno predstavništva, zajednice rizika, zajednice reosiguranja i druge financijske organizacije, te druge pravne osobe koje obavljaju privrednu djelatnost na području regije Varaždin,

- poslovne jedinice, odnosno dijelove poduzeća, koji se nalaze na području regije Varaždin, a u sastavu su poduzeća sa sjedištem na području drugih komora. Osnovica je ostvareni dohodak iz periodičnog obračuna odnosno godišnjeg obračuna bez umanjenja osnovice, oslobođenja i olakšica. Članice Osnovnog zadružnog saveza ZO Varaždin nisu obavezne plaćati doprinos Privrednoj komori regije Varaždin, već ga plaćaju Savezu, u skladu s odlukom Skupštine Osnovnog zadružnog saveza ZO Varaždin.

II.

Stopa za obračunavanje doprinosa za organizacije iz točke I. ove odluke u 1991. godini utvrđuje se u visini od 0,22% na osnovicu.

III.

Osnovica za obračunavanje doprinosa samostalnih privrednika, i to putem Saveza udruženja samostalnih privrednika regije Varaždin, Komori je 0,10% od naplaćenog doprinosa za 1991. godinu.

IV.

Doprinos iz točke I, II. i III. ove odluke obračunava se i plaća kod nadležne Službe društvenog knjigovodstva do 30. (31.) u mjesecu za protekli mjesec na žiro-račun Privredne komore regije Varaždin broj: 34800-637-523.

Ako organizacije iz točke I. ne izdaju u propisanom roku nalog za plaćanje doprinosa, Služba društvenog knjigovodstva izdat će nalog za naplatu prema odredbi člana 21. Zakona o službi društvenog knjigovodstva u SR Hrvatskoj ( " Narodne novine", br. 11 /86).

Akontacija za pojedine mjesece u godini se utvrđuje prema poznatoj osnovici iz periodičnog obračuna, odnosno završnog računa, sastavljenog za zadnje razdoblje, koje prethodi mjesecu uplate akontacije doprinosa.

Organizacije iz točke I, po utvrđenoj obavezi iz periodičnog obračuna odnosno godišnjeg obračuna, za pojedino razdoblje podnose nadležnoj Službi društvenog knjigovodstva nalog za uplatu razlike manje obračunatog doprinosa po obračunu odnosno nalog za povrat više uplaćenog doprinosa.

V.

Obračun i naplatu doprinosa iz točke III. ove odluke vrše općinske uprave prihoda zajedno s doprinosom Savezu udruženja samostalnih privrednika regije Varaždin u skladu sa zaključenim samoupravnim sporazumom.

VI.

Ovlašćuje se Izvršni odbor Privredne komore regije Varaždin da prati ostvarivanje ove odluke i da po potrebi donosi objašnjenja i uputstva za njezino provođenje.

VII.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. ožujka 1991. godine.

Broj : 01-28/ 1991.

Varaždin, 27. veljaće 1991.

Predsjednik Radnog predsjedništva Skupštine

Privredne komore regije Varaždin

Mato Kopjar, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.