Zakoni i propisi - Pravni savjeti 11 12.03.1991 Uredba o Gospodarskom savjetu Vlade Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 110. a u svezi s člankom 49. stavkom 3. Ustava Republike Hrvatske, Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 27. veljače 1991. donijela je

UREDBU

o Gospodarskom savjetu Vlade Republike Hrvatske

Članak 1.

Radi unapređenja gospodarskih prilika u Republici Hrvatskoj osniva se Gospodarski savjet Vlade Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Savjet).

Članak 2.

Savjet je savjetodavno tijelo Vlade Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada).

Članak 3.

Savjet razmatra pitanja koja se odnose na gospodarske prilike u Republici na zahtjev Vlade ili po vlastitoj inicijativi, a osobito: 1. ocjenjuje gospodarsku situaciju u Republici i za nju značajnom okruženju; 2. daje mišljenje u odnosu na najvažnije mjere u oblasti gospodarskog sustava i gospodarske politike; 3. podnosi inicijative radi unapređenja gospodarskih prilika u Republici; 4. razmatra i druga gospodarska i ekonomska pitanja od interesa za Republiku.

Članak 4.

Savjet ima predsjednika i petnaest članova koje imenuje Vlada iz reda znanstvenika i gospodarskih stručnja

Mandat predsjednika i članova Savjeta traje četiri godine. Predsjednik i članovi Savjeta imaju pravo na naknadu za rad čiju visinu utvrduje Vlada.

Članak 5.

Savjet obavlja poslove iz svojeg djeIokruga samostalno i u skladu s programom rada Savjeta. Proučavanje pojedinih pitanja Savjet može povjeriti i u tu svrhu osnovati radna tijela sastavljena od znanstvenika i drugih gospodarskih stručnjaka iz određenih oblasti. Radna tijela iz stavka 2. ovoga članka pripremaju mišljenje i prijedloge Savjetu. Broj članova i sastav radnog tijela određuje se za svaki konkretan slučaj pri donošenju odluke o njegovom osnivanju.

Članak 6.

Program rada Savjet donosi po prethodno pribavljenom mišljenju predsjednika Vlade. Programom rada Savjeta određuju se i područja čija se obrada povjerava radnim tijelima iz članka 5. ove uredbe.

Članak 7.

Savjet utvrđuje stajališta, mišljenja i prijedloge o pitanjima iz svojega djelokruga na sjednici Savjeta. Za pravodobno obavljanje poslova Savjet je odgovoran Vladi. Predsjednik Savjeta saziva sjednicu Savjeta i rukovodi njegovim radom.

Članak 8.

Savjet donosi poslovnik o svom radu. Poslovnikom Savjeta u skladu s ovom uredbom, podrobnije se uređuje djelokrug i način rada Savjeta.

Članak 9.

Stručne i administrativne poslove za potrebe Savjeta obavlja Republički zavod za plan, analize i prognoze.

Članak 10.

Sredstva za rad Savjeta osiguravaju se u Proračunu Republike Hrvatske.

Članak 11.

Predsjednika i članove Savjeta imenovat će Vlada u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Članak 12.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 306-01/91-01/03

Urbroj : 5030116-91-4

Zagreb, 27. veljače 1991

Predsjednik

Josip Manolić, v. r