Zakoni i propisi - Pravni savjeti 9 28.02.1991 Ukaz o proglašenju zakona o Fundaciji Ivana Meštrovića
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, a u svezi s člancima 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju zakona o "Fundaciji Ivana Meštrovića"

Proglašavam Zakon O "Fundaciji Ivana Meštrovića" kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća udruženog rada 22. veljače 1991, Vijeća općina 22. veljače 1991. i Društveno-političkog vijeća 22. veljače 1991.

Klasa: 011-01/91-01/08

Urbroj: 71-91-1

Zagreb, 25. veljače 1991.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

ZAKON

o "Fundaciji Ivana Meštrovića"

Članak 1.

Radi osiguravanja uvjeta za trajnu zaštitu, očuvanje, znanstveno izučavanje, stručno prezentiranje i populariziranje umjetničkih djela koja je akademik kipar Ivan Meštrović, Darovnim ugovorom od 31. siječnja 1952, darovao Republici Hrvatskoj, ovim se zakonom osniva "Fundacija Ivana Meštrovića".

Članak 2.

"Fundacija Ivana Meštrovića" upravlja svim nekretninama i umjetničkim djelima obuhvaćenim Darovnim ugovorom iz članka 1. ovoga zakona i naknadno darovanim od strane njegovih nasljednika, kojima na dan stupanja na snagu ovoga zakona upravljaju radna organizacija "Galerija Meštrović" iz Splita, radna organizacija "Galerije grada Zagreba", stručna radna jedinica "Atelje Meštrović" i radna organizacija "Muzej Drniške krajine" iz Drniša, te onima kojima upravljaju ili ih posjeduju druge pravne i fizičke osobe. Nekretnine i umjetnička djela iz stavka 1. ovoga članka državno su vlasništvo i na njima pravo vlasništva ima Republika Hrvatska. "Fundacija Ivana Meštrovića" ima svojstvo pravne osobe i upisuje se u sudski registar. Sjedište "Fundacije Ivana Meštrovića" je u Zagrebu.

Članak 3.

U obavljanju djelatnosti iz članka 1. ovoga zakona "Fundacija Ivana Meštrovića" (u daljnjem tekstu: Fundacija):

- čuva, stručno održava, znanstvenim metodama obrađuje, izučava, publicira te stalnom i povremenim izložbama prezentira objekte i umjetnine Fundacije,

- donosi program čuvanja, zaštite, izučavanja, prezentiranja i populariziranja Fundacije,

- održava, te provodi sanaciju i rekonstrukciju objekata Fundacije, i to objekata "Galerije Meštrović" i Crikvina (Meštrovićev kaštelet) s okolnim zemljištima u Splitu, objekata "Ateljea Meštrović" s dvorištem u Zagrebu, te Crkvice Presvetoga Otkupitelja (Mauzolej Meštrović) s okolnim zemljištem u Otavicama,

- izučava i razvija oblike populariziranja, propagiranja i prezentiranja Fundacije kao i cjelokupnog djela Ivana Meštrovića, - prikuplja, sređuje i obrađuje dokumentaciju i stručnu građu te izrađuje, izdaje i objavljuje stručna, znanstvena, popularna i propagandna djela o Ivanu Meštroviću i njegovoj zbirci umjetnina,

- surađuje s muzejima i galerijama u zemlji i inozemstvu radi zaštite, izučavanja, populariziranja i prezentiranja djela Ivana Meštrovića. Poslovi Fundacije iz stavka 1. ovoga članka od osobitog su interesa za Republiku.

Članak 4.

Pored poslova iz članka 3. ovoga zakona, Fundacija može izrađivati, izdavati i obavljati promet na malo: reprodukcija, kataloga, mapa, prospekata, plakata, vodiča, kalendara, razglednica, suvenira, propagandnih, znanstvenih i dokumentiranih filmova i videotraka i drugih publikacija.

Članak 5.

U pitanjima koja nisu uređena ovim zakonom na Fundaciju odgovarajuće se primjenjuju propisi kojima se uređuje položaj i djelatnost muzejskih radnih organizacija. Na radnike Fundacije primjenjuju se odredbe propisa kojima se uređuju radni odnosi radnika u muzejskim organizacijama.

Članak 6.

Sredstva za obavljanje djelatnosti Fundacije te za sanaciju i rekonstrukciju objekata Fundacije osiguravaju se iz proračuna Republike Hrvatske preko Republičkog fonda za kulturu.

Članak 7.

Za ostvarivanje ciljeva radi kojih je osnovana, Fundacija može:

- stjecati prihode od obavljanja djelatnosti i stjecati i druge prihode u skladu sa zakonom, te

- primati poklone i legate.

Čtanak 8.

Fundacijom upravlja Upravni odbor kojeg čine predsjednik i četiri člana, koje na prijedlog ministra za prosvjetu i kulturu imenuje Vlada Republike Hrvatske. Marija Meštrović doživotni je član Upravnog odbora. Fundacija ima direktora, kojeg na prijedlog ministra prosvjete i kulture, imenuje Vlada Republike Hrvatske. Prije imenovanja predsjednika i članova Upravnog odbora i direktora Fundacije Vlada Republike Hrvatske pribavit će o predloženim kandidatima mišljenje gospođe Marije Meštrović kao predstavnice nasljednika Ivana Meštrovića. Vlada Republike Hrvatske ne može za predsjednika i člana Upravnog odbora i za direktora Fundacije imenovati osobu čijem izboru bi se pismeno usprotivila gospođa Marija Meštrović.

Članak 9.

Pored ovlasti određenih ovim zakonom, Upravni odbor i direktor Fundacije imaju ovlasti koje u muzejskim radnim organizacijama imaju organ upravljanja i poslovodni organ.

Članak 10.

Upravni odbor donosi Statut Fundacije kojim pobliže uređuje obavljanje djelatnosti, unutrašnju organizaciju i način rada te upravljanje Fundacijom. Vlada Republike Hrvatske daje prethodnu suglasnost na odredbe Statuta Fundacije.

Članak 11.

Statutom Fundacije osigurat će se da se djelatnosti Fundacije obavljaju pod uvjetima i na način utvrdenim Darovnim ugovorom iz članka 1. ovoga zakona.

Članak 12.

Fundacija će osigurati stručnu zaštitu umjetničkih djela Ivana Meštrovića, koja se nalaze u "Spomen-galeriji Ivan Meštrović" u Vrpolju i u "Muzeju Drniške krajine" u Drnišu koja su poklon nasljednika lvana Meštrovića. Fundacija će poduzimati i radnje potrebne da se u odnosu na umjetnička djela Ivana Meštrovića štite vlasnički i drugi interesi njegovih nasljednika, kao nositelja autorskih prava, bez obzira na to gdje se takva umjetnička djela nalaze. Fundacija će odljeve umjetničkih djela Ivana Meštrovića obuhvaćenih Darovnim ugovorom iz članka 1. ovoga zakona i onih naknadno darovanih, odnosno danih na čuvanje, dozvoljavati samo uz suglasnost njegovih nasljednika.

Članak 13.

Danom početka rada Fundacije prestaje s radom "Galerija Meštrović" u Splitu, Šetalište Moše Pijade br. 46, kao samostalna radna organizacija osnovana odlukom NO Split 1955. i nastavtja s radom kao radna jedinica "Fundacije Ivana Meštrovića" - GaIerija Split, Šetalište Moše Pijade 46, Split. Danom početka rada Fundacije, "Atelje Meštrović", stručna radna jedinica "Galerija grada Zagreba" u Zagrebu, Mletačka 8, osnovana 1958. odlukom NO Grada Zagreba nastavlja rad kao radna jedinica Fundacije pod nazivom "Fundacija Ivana Meštrovića" - Atelje Meštrović, Zagreb, Mletačka 8 i 10. Danom početka rada Fundacija preuzima brigu oko Crkvice Presvetoga Otkupitelja, te poslove koje je dosad u vezi s tim objektom vodio Muzej Drniške krajine u Drnišu, a pod nazivom "Fundacija Ivana Meštrovića" - Crkvica Presvetoga Otkupitelja, Otavice.

Članak 14.

Radnike koji su danom stupanja na snagu ovoga zakona zatečeni u radnom odnosu na neodređeno vrijeme "Galeriji Meštrović" u Splitu, u "Ateljeu Meštrović" u sastavu "Galerija grada Zagreba" u Zagrebu i u Muzeju Drniške krajine u Drnišu na poslovima čuvanja Crkvice Presvetoga Otkupitelja, danom početka rada preuzima Fundacija. Radnicima iz stavka 1. ovoga članka koji ne budu raspoređeni na poslove i zadatke u Fundaciji prestaje radni odnos u skladu sa zakonom.

Članak 15.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 612-05/91-01/03

Zagreb, 22. veljače 1991.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Ivan Matija v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Vijeća općina

Slavko Degoricija, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.