Zakoni i propisi - Pravni savjeti 9 28.02.1991 Ukaz o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o inspekciji rada
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, a u svezi s člancima 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o inspekciji rada

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o inspekciji rada kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća općina 22. veljače 1991. i Društveno-političkog vijeća 22. veljače 1991. godine.

Klasa: 011-01/91-01/15

Urbroj : 71-91- 1

Zagreb, 25. veljače 1991.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

ZAKON

o izmjenama i dopunama Zakona o inspekciji rada

Član 1.

U Zakonu o inspekciji rada ("Narodne novine", br. 9/83 i 17/86) član 1. mijenja se i glasi: "Nadzor nad primjenom zakona i drugih propisa o zaštiti na radu obavlja organ uprave nadležan za poslove inspekcije rada (u daljnjem tekstu organ inspekcije rada), ako zakonom nije određeno da nadzor nad primjenom tih propisa u određenim djelatnostima obavljaju drugi organi. Organ inspekcije rada obavlja i nadzor nad primjenom zakona i drugih propisa o radnim odnosima te općih akata i kolektivnih ugovora kojima se uređuju prava, obveze i odgovornosti radnika. Organ inspekcije rada obavlja i druge poslove određene zakonom."

Član 2.

Član 2. mijenja se i glasi: "Organ inspekcije rada nadzire primjenu propisa o zaštiti na radu i radnim odnosima kod: 1. poduzeća, organizacija društvenih djelatnosti, banaka i drugih financijskih organizacija, organizacija za osiguranje, zadruga i drugih oblika suradnje i zajedničkog poslovanja sa stranim osobama (u daljnjem tekstu: organizacije); 2. radnih ljudi koji samostslno obavljaju djelatnost osobnim radom odnosno osobnim radom i sredstvima u vlasništvu građana odnosno kod građanskih pravnih i fizičkih osoba, poljoprivrednih gospodarstava i predstavništva stranih tvrtki (u daljnjem tekstu: poslodavci), ako zapošljavaju druge osobe; 3. radnih zajednica organa društveno-političkih zajednica, društvenih i političkih organizacija, udruženja građana i drugih organizacija i zajednica, ako zakonom nije drugačije određeno. Organ inspekcije rada vrši nadzor nad primjenom propisa o zaštiti na radu kod poslodavaca iako ne zapošljavaju druge osobe te kod građana i građanskih pravnih osoba ako se koriste radom drugih osoba.

Član 3.

U članu 3. stavu 1. i 2. iza riječi "zaštite na radu" dodaju se riječi "i radnih odnosa".

Član 4.

Član 4. se briše

Član 5.

Član 5. mijenja se i glasi: "Organ inspekcije rada dužan je razmotriti zahtjev u svezi s ostvarivanjem zaštite na radu i prava iz radnih odnosa koji podnose organizacija, poslodavac, radnik, republički fondovi zdravstvenog odnosno mirovinskog i invaIidskog osiguranja, zajednica u kojoj se osiguravaju ljudi od rizika i šteta na radu, privredna komora ili sindikat te drugi organi ili organizacije koji obavljaju javna ovlaštenja i obavijestiti podnosioca zahtjeva o svom stavu i mjerama koje je poduzeo."

Član 6.

Član 6. mijenja se i glasi: "Poslove organa inspekcije rada obavlja Inspektorat rada u sastavu Ministarstva rada i socijalne skrbi (u daljnjem tekstu- Inspektorat rada)."

Član 7.

Član 7. mijenja se i glasi: "Inspektori rada sa sjedištem u Ministarstvu rada i socijalne skrbi:

1. obavljaju nadzor nad radom inspektora koji djeluju na području općina, gradu Zagrebu i u centrima republičkih organa uprave;

2. pružaju stručnu pomoć inspektorima koji djeluju u općinama, u gradu Zagrebu i inspektorima u centrima republičkih organa uprave;

3. brinu se o stručnom osposobljavanju inspektora rada;

4. surađuju pri izradi zakona i drugih propisa;

5. rješavaju o žalbama protiv rješenja koja u prvom stupnju donose inspektori rada koji djeluju na području općina, grada Zagreba i u centrima republičkih organa uprave;

6. koordiniraju rad inspektora na teritoriju Republike;

7. prema potrebi obavljaju neposredni nadzor iz nadležnosti inspektora rada sa sjedištem u općinama, gradu Zagrebu i u centrima republičkih organa uprave. Ministar rada i socijalne skrbi ovlašten je izdavati obavezne upute inspektorima o načinu obavljanja nadzora nad primjenom propisa o zaštiti na radu i radnim odnosima."

Član 8.

Iza člana 7. dodaje se novi član koji glasi: "Član 7a. Inspektori rada u centrima republičkih organa uprave;

1. obavljaju nadzor nad radom inspektora sa sjedištem u općinama na svom području:

2. pružaju stručnu pomoć inspektorima sa svog područja;

3. koordiniraju rad inspektora na svom području;

4. obavljaju nadzor nad radom organizacija koje poslove zaštite na radu obavljaju kao svoju djeletnost;

5. obavljaju neposredni nadzor u smislu određbe člana 1. stava 1. ovoga zakona u slijedećim djelatnostima:

- proizvodnja i prijenos električne energije,

- crna metalurgija te proizvodnja i prerada obojeriih metala,

- prerada i prijenos zemnog plina i sirove nafte, koja se prema posebnim propisima ne smatra eksploatacijom,

- proizvodnja naftnih derivata.

- kemijska industrija,

- brodogradnja,

- željeznički, pomorski, riječni i zračni promet:

6. prema potrebi obavljaju neposredni nadzor iz nadležnosti inspektora rada sa sjedištem u općinama. Centre republičkih organa uprave i područja na kojima djeluju inspektori iz stava 1. ovoga člana određuje ministar rada i socijalne skrbi."

Član 9.

Član 9. mijenja se i glasi: "Inspektori rada se sjedištem u općini koji djeluju na području općina obavljaju neposredno sve poslove iz nadležnosti organa inspekcije rada osim poslova za koje je ovim zakonom utvrđeno da obavljaju inspektori rada sa sjedištem u Ministarstvu rada i socijalne skrbi i u centrima republičkih organa uprave. Inspektor rada sa sjedištem u jednoj općini može prema potrebi, a uz prethodno ovlaštenje ministra, obavljati poslove iz stava 1. ovoga člana i na području druge općine. Za područje više općina može se imenovati jedan inspektor rada."

Član 10.

Član 9a. mijenja se i glasi: "lnspektori rada sa sjedištem u Zagrebu koji djeluju na području grada Zagreba obavljaju sve poslove iz nadležnosti inspektora rada iz člana 8. i 9. ovoga zakona."

Član 11.

Član 10. mijenja se i glasi: "Inspektorat rada prati i proučava stanje zaštite na radu i radnih odnosa te suraduje s drugim inspekcijama, državnim organima, organizacijama, poslodavcima, sindikatom, udruženjima poslodavaca, društveno-političkim zajednicama i udruženjima građana. U svezi s tim pokreće inicijativu i daje mišljenje o unapređenju službe inspekcije rada."

Član 12.

Član 11. se briše.

Član 13.

Član 13. mijenja se i glasi: "Inspektor rada koji djeluje na području općine mora imati najmanje VII stupanj stručne spreme tehničkog usmjerenja i najmanje dvije godine radnog iskustva u toj struci, a za obavljanje poslova iz člana 1. stava 2. ovoga zakona mora imati najmanje VII stupanj pravnog usmjerenja i najmanje dvije godine radnog iskustva u toj struci. Inspektor rada u sjedištu Ministarstva rada i socijalne skrbi te u centrima republičkih organa uprave odnosno gradu Zagrebu za poslove iz člana 8. ovoga zakona mora imati najmanje VII stupanj stručne spreme tehničkog usmjerenja i najmanje pet godina radnog iskustva u toj struci, a za obavljanje postova iz člana 1. stava 2. ovoga zakona mora imati najmanje stručnu spremu sedmog stupnja pravnog usmjerenja i najmanje pet godina radnog iskustva u struci."

Član 14.

Član 14. mijenja se i glasi: "Inspektori rada imenuju se na ćetiri godine. Inspektore rada imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministra rada i socijalne skrbi."

Član 15.

Članu 15. riječi "Izvršno vijeće Sabora- zamjenjuju se riječima "Vlada Republike Hrvatske".

Član 16.

Iza člana 15. naziv poglavlja IV. mijenja se i glasi:" Ovlaštenja i dužnosti Inspektorata rada".

Član 17.

U članu 16. riječi" Organi inspekcije rada dužni su" zamjenjuju se riječima "Organ inspekcije rada dužan je", a riječi "i zanatstvo" brišu se. U istom članu dodaje se novi stav 2. koji glasi: "Inspektorat rada utvrđuje godišnjim programom rada najmanji broj i strukturu nadzora iz oblasti radnih odnosa."

Član 18.

U članu 17. stavu 1. mijenja se druga rečenica tako da glasi: "O dogadaju koji je uzrokovao smrt radnika ili povrede dvaju ili više radnika inspektor rada dužan je odmah izvjestiti Inspektorat rada." Stav 2. mijenja se i glasi: "O izvršenom nadzoru prema odredbi stava 1. ovoga člana inspektor rada je dužan podnijeti izvješće Inspektoratu rada."

Član 19.

U članu 19. stav 1., mijenja se i glasi: "Ako prilikom obavljanja nadzora inspektor rada utvrdi da je povrijeđen zakon ili drugi propis, kolektivni ugovor, odnosno opći akt ćije je provođenje ovlašten nadzirati, dužan je rješenjem." U stavu 1. točki 1. iza riječi -zaštite na radu" dodaju se riječi "odnosno odreba kojom se uređuje radni odnos." U stavu 1. točka 5. mijenja se i glasi: "Zabraniti rad dok se na mjestu rada odnosno u radnoj okolini ne otklone nedostaci ili dok traju okolnosti zbog kojih je neposredno ugrožen život radnika odnosno građana." U stavu 1, dodaje se točka 6. koja glasi: "Zabraniti radniku rad, ako radi suprotno odredbama propisa iz radnih odnosa, čime mu je neposredno ugrožen život ili zdravlje." Iza stava 4. dodaje se novi stav 5. koji glasi: "Ukoliko inspektor rada poduzme mjeru iz stava I. točke 5. ovoga člana, a ne postoje objektivne mogućnosti da se stanje dovede u sklad s postojećim propisima, pokrenut će postupak pred nadležnim organom radi trajne zabrane rada."

Dosadašnji stav 5. postaje stav 6.

Član 20.

U članu 21. iza stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi: "Rješenje iz člana 19. stava 1. točke 1. ovoga zakona koje se odnosi na primjenu određaba o uređenju radnog odnosa ne upisuje se u knjigu nadzora." Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.

Član 21.

Član 22. mijenja se i glasi: "Protiv rješenja koje donese inspektor rada iz člana 8. 9. i 10. može se izjaviti žalba Inspektoratu rada u roku od 8. dana od dana upisa rješenja u knjigu nadzora odnosno od dana dostave rješenja. Protiv rješenja koje donese inspektor rada iz člana 7. nije dopuštena žalba već se protiv toga rješenja može pokrenuti upravni spor.Žalba odgađa izvršenje osim kad je izjavljena protiv rješenja donesenog na temelju člana 19. stava 1. točke 3, 4, 5. i 6. ovoga zakona".

Član 22.

U članu 23. stavu 1. i 2. iza riječi "zaštiti na radu" dodaju se riječi.ili radnim odnosima". Iza stave 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi: "Ako inspektor rada u nadzoru utvrđi da organizacija koja poslove zaštite na radu obavlja kao svoju djelatnost ne ispunjava propisane uvjete ili utvrđi u tri navrata tijekom godine da organizacija ćini povredu propisa koja je privredni prijestup, privremeno će zabraniti obavljanje djelatnosti i pokrenuti postupak za poništenje rješenja za obavljanje poslova zaštite na radu." Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.

Član 23.

U članu 24. stavu 1. riječi "samoupravnim" i "i obavijestiti društvenog pravobranioca samoupravljanja" brišu se. Stav 2. mijenja se i glasi: "Ako organizacija ne uredi provođenje zaštite na radu ni nakon 30 dana od dana dostavljenog upozorenja prema stavu 1. ovoga člana, inspektor rada je dužan o tome obavijestiti skupštinu društveno-političke zajednice."

Član 24.

U članu 25. riječ "samoupravnim" briše se, a na kraju odredbe ovoga člana briše se točka i dodaju riječi "odnosno poslodavca."

Član 25.

U članu 26. iza riječi "upozorenje" dodaju se riječi "odnosno poslodavca".

Član 26.

Iza člana 26. dodaje se novi član koji glasi: "Član 26a. Ako inspektor rada ocijeni da opći akt ili odluka kojim se uređuju prava i obveze iz radnog odnosa nije u suglasnosti s ustavom, zakonom, drugim propisom ili kolektivnim ugovorom dužan je o tome upozoriti organizaciju odnosno poslodavca. Ako organizacija odnosno poslodavac u roku od 30 dana ne postupi po upozorenju iz stava 1. ovoga člana, inspektor rada će rješenjem obustaviti u cijelosti ili djelomično, od izvršenja opći akt ili odluku kojom se povređuje pravo radnika. Inspektor rada će poduzeti mjere iz stava 1. i 2. ovoga člana i u slučaju kada kolektivni ugovor nije u skladu s ustavom, zakonom, drugim propisom ili kolektivnim ugovorom zaključenim na višoj razini. Nakon što je rješenjem obustavljeno izvršenje općeg akta, odluke ili kolektivnog ugovora ministar rada i socijalne skrbi će u roku od 8 dana od dana donošenja rješenja o obustavi, pokrenuti pred ustavnim sudom postupak za ocjenu ustavnosti odnosno zakonitosti obustavljenog akta, odluke ili kolektivnog ugovora. Inspektor rada će postupiti na isti način kada je akt koji uređuje zaštitu na radu u suprotnosti s ustavom, zakonom, drugim propisom ili kolektivnim ugovorom."

Član 27.

U članu 27. stavu 1. i 2. iza riječi "zaštiti na radu" dodaju se riječi "i radnim odnosima."

Član 28.

Član 28. mijenja se i glasi: "Ministarstvo rada i socijalne skrbi podnosi Vladi Republike Hrvatske i Saboru Republike Hrvatske godišnje izvješće o radu inspekcije rada i o problemima zaštite na radu i zaštite prava iz radnog odnosa u Republici s prijedlozima mjera za poboljšanje stanja u tim oblastima."

Član 29.

Iza člana 28. dodaje se novo poglavlje "V. Kaznene odredbe" te novi članovi koji glase: "Član 28a. Novčanom kaznom od 25.000 do 75.000 kaznit će se za prekršaj organizacija, poslodavac ili druga pravna osoba: 1. ako spriječi ili ometa inspektora rada u izvršavanju nadzora ili mu uskrati davanje potrebnih podataka ili uvid u dokumentaciju potrebnu za obavljanje poslova iz njegove nadležnosti ili ako mu dade netočne podatke, 2. ako ne postupi po izvršnom rješenju inspektora rada kojim je naređeno izvršenje neke radnje. Za radnju iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se za prekršaj i odgovorna osoba novčanom kaznom od 5.000 do 15.000. Član 28b. Novčanom kaznom od 5.000 do 30.000 kaznit će se za prekršaj pojedinac ako učini koju od radnji iz člana 28a. ovoga zakona. Član 28c. Na prijedlog inspektora rada organizaciji odnosno poslodavcu može se osim novčane kazne izreći i zaštitna mjera oduzimanja dozvole za bavljenje određenim zanimanjem ili djelatnošću u trajanju do jedne godine u slučaju kada primi na rad radnika prije nego što je na način i uz uvjete određene općim aktom i zakonom zasnovao radni odnos."

Član 30.

Poglavlje V. postaje poglavlje VI.

Član 31.

Nakon stupanja na snagu ovoga zakona Ministarstvo rada i socijalne skrbi preuzima općinske inspektore rada i inspektore rada grada Zagreba kao vršioce dužnosti inspektora rada. U roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga zakona raspisat će se natječaj i izvršiti imenovanje inspektora iz stava 1. ovoga člana. Temeljem natječaja iz stava 2. ovoga člana mogu biti imenovane osobe koje ispunjavaju uvjete iz člana 13. ovoga zakona. Izuzetno inspektori rada zatečeni na dan stupanja na snagu ovoga zakona, koji nemaju odgovarajući stupanj stručne spreme, mogu biti ponovno imenovani.

Član 32.

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 116-01/90-01/02

Zagreb, 22. veljače 1991.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća općina

Slavko Degoricija, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Sabora

dr.Žarko Domljan, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.