Zakoni i propisi - Pravni savjeti 9 28.02.1991 Ukaz o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Narodnoj banci Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SABOR REPUBLIKE HRVATSKEE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, a u svezi s člancima 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Narodnoj banci Hrvatske

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Narodnoj banci Hrvatske kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća udruženog rada 22. veIjače 1991, Vijeća općina 22. veljače 1991. i Društveno-političkog vijeća 22. veljače 1991. godine.

Klasa: 011-01/91-01/12

Urbroj: 71-91-1

Zagreb, 25. veljače 1991.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

ZAKON

o izmjenama i dopunama Zakona o Narodnoj banci Hrvatske

Član 1.

U odredbama Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", broj 55/89), riječ "Socijalističke" ispred riječi "Republika Hrvatska", briše se, a riječi "lzvršno vijeće Sabora", zamjenjuju se u odgovarajućem padežu riječima "Vlada Republike Hrvatske".

Član 2.

U članu 18. dodaje se stav 2. koji glasi: "U okviru obavljanja kontrole iz stava 1. ovoga člana, Narodna banka Hrvatske organizira i obavlja poslove kontrole i utvrđivanja boniteta banaka i drugih financijskih organizacija.

Član 3.

Član 25. briše se.

Član 4.

U članu 29. iza stava 3. dodaje se stav 4. koji glasi: "Savjet Narodne banke Hrvatske može imenovati komisije, odbore ili radne grupe za izvršenje pojedinih zadataka ili razmatranje određenih stručnih pitanja iz njegove nadležnosti".

Član 5.

U članu 31. iza točke 7. dodaje se točka 8. koja glasi: "8. donosi odluke i druge akte s područja uređivanja radnih odnosa radnika u Narodnoj banci Hrvatske za koje je ovlašten propisima i općim aktima".

Član 6.

U članu 35. dodaje se stav 3. koji glasi: "Statut Narodne banke Hrvatske sadrži osobito:

1. osnove organizacije Narodne banke Hrvatske;

2. odredbe o predstavljanju i zastupanju Narodne banke Hrvatske:

3. način donošenja općih i pojedinačnih akata Narodne banke Hrvatske;

4. odredbe o prihodima i rashodima;

5. odredbe o komisijama i drugim organima Savjeta Narodne banke Hrvatske;

6. druga pitanja značajna za rad Narodne banke Hrvatske.

Član 7.

Član 37. mijenja se i glasi: "Radni odnos radnika u Narodnoj banci Hrvatske, zasniva se između radnika i Narodne banke Hrvatske, a uređuje se propisima o radnim odnosima, ako ovim Zakonom i kolektivnim ugovorom nije drugačije određeno. Guverner Narodne banke Hrvatske, rukovodilac je radnicima u Narodnoj banci Hrvatske i ima položaj poslovodnog organa".

Član 8.

U članu 38. u stavu 2. iza riječi "posebne rezerve", stavlja se zarez, a riječi "i za Radnu zajednicu Narodne banke Hrvatske", zamjenjuju se riječima "za zaradu i zajedničku potrošnju radnika u Narodnoj banci Hrvatske".

Član 9.

U članu 39. stavu 2. iza točke 2. dodaje se nova točka 3. koja glasi: "3. zarada radnika". Dosadašnja točka 3. postaje točka 4. mijenja se i glasi: "4. zajedničku potrošnju".

Član 10.

Član 43. mijenja se i glasi: "Višak prihoda nad rashodima iz točke 1. stava 1. člana 38. ovoga zakona utvrđen po završnom računu Narodne banke Hrvatske, prenosi se u korist proračuna Republike Hrvatske".

Član 11.

Član 44. briše se.

Član 12.

Na dan stupanja na snagu ovog zakona, radnici u Narodnoj banci Hrvatske koji su do sada ostvarivali svoja prava i dužnosti u Radnoj zajednici, nastavljaju s radom na zatečenim radnim mjestima, a ta prava i dužnosti ostvaruju u radnom odnosu sa Narodnom bankom Hrvatske prema propisima iz člana 7. ovoga zakona.

Član 13.

Narodna banka Hrvatske uskladit će svoju organizaciju i opće akte s odredbama ovoga zakona u roku tri mjeseca od dana njegovog stupanja na snagu.

Član 14.

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 450-02/90-01/05

Zagreb, 22. veljače 1991.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS web stranice - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA, PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina


IZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. Bero i lako kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, plaćanje karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Ivan Matija, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Vijeća općina

Slavko Degoricija, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.