Zakoni i propisi - Pravni savjeti 9 28.02.1991 Uputa o radnoj knjižici
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI

Na temelju članka 95. stavka 3. Zakona o radnim odnosima ("Narodne novine", br. 19/90) i članka 44. stavka 2. Zakona o upravi ("Narodne novine", br.16/78, 50/79, 29/85, 48/85 i 41/90) ministar rada i socijalne skrbi donosi

UPUTU

o radnoj knjižici

1. Ovom uputom uređuje se: format, sadržaj, postupak izdavanja, način upisivanja podataka, očevidnik i zamjena radne knjižice.

2. Radna knjižica ima tvrdi omot. Omot je od impregnirana platna u plavoj boji.

Format radne knjižice je 10,5 cm širine i 14,5 cm dužine. Radna knjižica sastoji se od 36 strana.

Na prvoj strani omota suho je utisnut grb Republike Hrvatske. Iznad grba je suho utisnut naziv: REPUBLIKA HRVATSKA. Ispod grba je suho utisnut naslov: RADNA KNJIŽICA.

Na unutarnjoj strani omota i na svakoj strani radne knjižice papir je toniran u svijetlo-plavoj boji grbom Republike Hrvatske, a tisak i tablice su crni.

3. U prilogu ove upute ucrtane su strane radne knjižice s označenim sadržajem.

4. Zahtjev za izdavanje radne knjižice podnosi se nadležnom tijelu općinske uprave.

Tiskanica zahtjeva za izdavanje radne knjižice sadrži:

- ime i prezime radnika i prezime prije sklapanja braka;

- dan, mjesec i godina rođenja;

- mjesto rođenja, općina i republika;

- narodnost i državljanstvo;

- serijski i registarski broj, datum i mjesto izdavanja osobne isprave;

- prebivalište;

- podatke o školskoj i stručnoj spremi.

5. Nadležno tijelo općinske uprave vodi registar o izdanim radnim knjižicama i abecedni imenik.

U registar o izdanim radnim knjižicama upisuje se:

- redni broj (ovaj se broj unosi u radnu knjižicu kao registarski broj);

- ime i prezime radnika i prezime prije sklapanja braka;

- dan, mjesec i godina rođenja:

- mjesto rođenja, općina i republika;

- državljanstvo (upisuje se republičko državljanstvo);

- podaci školskoj i stručnoj spremi;

- serijski broj radne knjižice;

- serijski i registarski broj, datum i mjesto izdavanja osobne isprave;

- dan, mjesec i godina izdavanja radne knjižice;

- potpis radnika o primitku radne knjižice;

- primjedbe.

Registar mora imati označene strane i tvrd omot te mora biti ovjeren pečatom organa nadležnog za izdavanje radne knjižice.

U abecedni imenik upisuje se:

- prezime, ime i godina rođenja radnika kojemu je izdana radna knjižica;

- registarski broj izdane radne knjižice.

6. U registar se upisuju podaci iz zahtjeva za izdavanje radne knjižice, a na zahtjevu upisuje se broj pod kojim je knjižica upisana u registar.

7. O zahtjevu za izdavanje radne knjižice odlučuje nadležno tijelo općinske uprave.

Ako zahtjev za izdavanje radne knjižice nije valjano popunjen ili uza nj nisu priložene isprave potrebne za popunjavanje radne knjižice, pozvat će se podnositelj zahtjeva da priloži odgovarajuće isprave i da zahtjev valjano popuni uz pomoć organa uprave nadležnog za izdavanje radne knjižice.

8. U radnu knjižicu upisuju se podaci iz zahtjeva za izdavanje radne knjižice i potrebnih isprava, priloženih uz zahtjev.

9. Strane 1. i 2. radne knjižice popunjavaju se ovako:

- u rubriku "Registarski broj· upisuje se redni broj pod kojim je zahtjev uveden u registar o izdanim radnim knjižicama;

- u rubriku "Osobna isprava" upisuje se naziv isprave, serijski i registarski broj i mjesto i datum izdavanja;

- u rubriku "Jedinstveni matični broj građana" upisuje se jedinstveni matični broj iz osobne karte;

- u rubriku "lme i prezime" upisuje se ime i prezime radnika;

- u rubriku "Prezime prije sklapanja braka" upisuje se prezime koje je radnik imao prije sklapanja braka;

- u rubriku "Dan, mjesec i godina rođenja", upisuje se brojkom dan i godina rođenja, a mjesec slovima;

- u rubriku "Mjesto rođenja, općina" upisuje se mjesto i općina rođenja;

- u rubriku "Republika" upisuje se republika u kojoj je radnik rođen;

- u rubriku "Narodnost" upisuje se narodnost radnika;

- u rubriku "Državljanstvo" upisuje se državljanstvo na temelju uvjerenja o državljanstvu, a za stranca na temeIju putovnice.

10. Na strani 3. radne knjižice u rubriku "Završena škola, stručni ispit, tečaj i sl." upisuju se podaci o završenoj školi, stručnoj spremi, stručnom ispitu, tečaju i sl. iz originalne isprave o obrazovanju, naziv izdavatelja i broj i dan izdavanja.

11. Na strani 4. u rubriku "Broj očevidnika u mirovinskom i invalidskom osiguranju" upisuje se broj pod kojim je radnik uveden u očevidnik mirovinskog i invalidskog osiguranja.

Ovaj podatak upisuje služba mirovinskog i invalidskog osiguranja prigodom prihvaćanja prijave radnika na mirovinsko i invalidsko osiguranje.

12. Na strani 5. u rubriku "Staž osiguranja" upisuje se broj godina, mjeseci i dana osiguranja što ih je radnik ostvario do izdavanja nove radne knjižice.

Ove podatke upisuje nadležna služba mirovinskog i invalidskog osiguranja.

13. Na stranama od 6. do 21. u rubrici "Naziv i sjedište poslodavca odnosno osnova osiguranja" upisuje se:

- naziv i sjedište poslodavca kod kojeg je radnik u radnom odnosu (oduzeće, organizacija društvenih djelatnosti, upravno tijelo, privatni poslodavac i dr.)

Ove podatke upisuje pravna osoba kod koje je radnik u radnom odnosu, a za radnike zaposlene kod privatnog poslodavca nadležna služba mirovinskog i invalidskog osiguranja.

- osnova osiguranja za osobe koje nisu u radnom odnosu, a osigurane su kao individualni poljoprivrednici i ribari, osobe koje obavljaju privrednu djelatnost osobnim radom, osobe koje osobnim radom samostalno u obliku zanimanja obavljaju profesionalnu djelatnost i sl.

Ove podatke upisuje nadležna služba mirovinskog i invalidskog osiguranja.

- produženo i obavezno osiguranje prema propisima o mirovinskom i invalidskom osiguranju.

Ove podatke upisuje nadležna služba mirovinskog i invalidskog osiguranja.

- osnova osiguranja za nezaposlene osobe kojima je radni odnos prestao zbog stečaja ili likvidacije poslodavca.

Ove podatke upisuje nadležna služba za zapošljavanje. U rubriku "Početak rada - osiguranja upisuje se dan zasnivanja radnog odnosa, ili dan priznanja svojstva osiguranika, ili dan priznanja određenog prava na osiguranje.

U rubriku "Prestanak rada - osiguranja" upisuje se dan prestanka radnog odnosa, ili dan prestanka svojstva osiguranika, ili dan isteka priznatog prava na osiguranje.

U rubriku "staž" upisuje se brojkama trajanje zaposlenja, ili svojstva osiguranika, ili priznatog prava na osiguranje u godinama, mjesecima, i danima.

U rubriku "Potpis i pečat" služba ovlaštena za upis podataka stavlja svoj pečat i potpis osobe koja unosi podatke.

14. Na stranama od 22. do 25. u rubriku "Podaci o zaposlenju u inozemstvu" upisuju se ovi podaci: država, naziv i sjedište poslodavca, dan zasnivanja i prestanka radnog odnosa, trajanje zaposlenja, podaci o ispravi, izdavatelju, broj, datum i mjesto izdavanja.

Podatke o zaposlenju u inozemstvu upisuje nadležna služba mirovinskog i invalidskog osiguranja.

15. Na strani 26. u rubriku "Podaci o mirovanju prava za vrijeme trajanja radnog odnosa" upisuje se osnova odsutnosti za vrijeme koje prava radnika miruju (neplaćeni dopust, produženi porodiljski dopust bez prava na naknadu osobnog dohotka, odsluženje vojnog roka, obavljanje funkcije i sl.), vrijeme trajanja odsutnosti, pečat i potpis osobe koja unosi podatke.

16. Na strani 27. u rubriku "Naknadno utvrđeni mirovinski staž" podatke upisuje nadležna služba mirovinskog i invalidskog osiguranja koja je o tome donijela rješenje.

U ovu rubriku upisuje se broj i datum rješenja o naknadno utvrđenom stažu osiguranja i njegovo trajanje.

17. Na strani 28. u rubriku "Dokupljeni i posebni staž" unosi se broj i datum rješenja o dokupljenom ili utvrđenom posebnom stažu i duljini staža.

Podatke o dokupljenom i utvrđenom posebnom stažu upisuje nadležno tijelo mirovinskog i invalidskog osiguranja koje je odobrilo dokup staža ili utvrđilo poseban staž i to potvrđuje svojim pečatom i potpisom ovlaštene osobe.

18. Na strani 29. u rubrici "Podaci o priznatim pravima iz mirovinskog i invalidskog osiguranja" navodi se broj i datum rješenja, vrsta prava (tjelesno oštećenje i stupanj tjelesnog oštećenja u postocima, pravo na njegu i pomoć, pravo s temelja preostale radne sposobnosti, ostvareno pravo na mirovinu i sl.) i vrijeme utvrđivanja odnosno prestanka prava.

Podatke o tome unosi nadležna služba mirovinskog i invalidskog osiguranja koja je priznala određeno pravo.

19. Na stranama 30. do 33. u rubrici "Podaci o evidentiranoj nezaposlenosti i naknadi za vrijeme nezaposlenosti" podatke o trajanju nezaposlenosti i svoti novčane naknade upisuje nadležna služba za zapošljavanje.

20. Na stranama od 34. do 36. u rubriku "Bilješke" upisuju se podaci od značenja za ostvarivanje određenih prava radnika koji se nisu mogli upisati ni u jednu rubriku u radnoj knjižici. U tu rubriku upisuje se i promjena prezimena ili imena radnika.

21. Vrijeme trajanja radnog staža ostvarenog preračunavanjem dužeg radnog vremena na sezonskim poslovima upisuje se u rubriku "Podaci o zaposlenju i stažu" na stranama od 6. do 21. tako da će se upisati dan zasnivanja i prestanka radnog odnosa i ostvareni staž osiguranja, a uz te podatke stavit će se napomena "Vidi na stranici 34. do 36.", koja upućuje na poseban upis radnog staža u rubrici "Bilješke". Na tim stranama treba navesti podatke o radnom vremenu i preračunatom dužem radnom vremenu u radni staž.

Na isti način će se postupiti i pri upisu staža osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem zbog rasporeda na radno mjesto na kojem je rad osobito težak.

Ovaj staž upisuje poslodavac kod kojeg je radnik radio na sezonskim poslovima ili na radnom mjestu na kojem se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem.

22. Podaci u radnu knjižicu upisuju se crnilom i tiskanim slovima. Pogrešni upisi u knjižicu precrtavaju se tako da se precrtani upisi mogu pročitati. Precrtani upis ovjerava ovlaštena osoba potpisom i pečatom.

S uručenjem radne knjižice radniku se predaju isprave koje je priložio uz zahtjev. Uručenje radne knjižice i isprava radnik potvrđuje svojim potpisom u registru.

Radna knjižica koja nije valjano popunjena zamjenjuje se novom na teret nadležnog tijela općinske uprave.

23. Stupanjem na rad radnik predaje radnu knjižicu organizaciji odnosno poslodavcu s kojim je zasnovao radni odnos, o čemu se radniku izdaje pismena potvrda. U potvrdu se upisuje ime i prezime radnika, dan predaje radne knjižice, serijski i registarski broj radne knjižice i naziv tijela koje je izdalo radnu knjižicu.

24. Ako se u radnoj knjižici ne mogu vršiti daljnji upisi jer su sve njene strane i rubrike popunjene, ili ako je radna knjižica izgubljena ili u toj mjeri oštećena da se u njoj upisani podaci više ne mogu čitati, radniku se izdaje nova radna knjižica.

Nova radna knjižica izdaje se na zahtjev radnika.

Uz zahtjev za izdavanje nove radne knjižice radnik prilaže :

- staru radnu knjižicu (kojoj su strane popunjene ili je oštećena);

- potvrdu o izvršenoj uplati za objavu oglasa u "Narodnim novinama", kada se nova radna knjižica izdaje zbog gubitka prijašnje radne knjižice.

Novu radnu knjižicu izdaje nadležno tijelo općinske uprave prema mjestu radnikova zaposlenja.

25. Ako radnik tijekom trajanja radnog odnosa umre, u radnu knjižicu upisuje se dan prestanka rada i staž osiguranja, a potom se radna knjižica predaje jednom od članova uže obitelji; a ako je nema, nadležnom tijelu općinske uprave prema sjedištu poslodavca.

26. Radne knjižice izdane po dosadašnjim propisima ne zamjenjuju se, osim u slučajevima iz točke 24. ove upute.

27. Ova uputa stupa na snagu osmi dan nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 112-07/91-01/04

Urbroj : 524-02-91-2

Zagreb. 12. veljače 1991.

Ministar rada i socijalne skrbi

Marin Črnja, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.___________________________________________________________
            REPUBLIKA HRVATSKAgrb
            RADNA KNJIŽICA
___________________________________________________________


___________________________________________________________

            REPUBLIKA HRVATSKA

        .................................................................
                (općina)


            RADNA KNJIŽICA
            Serija..............................
            Registarski broj.............

            OSOBNA ISPRAVA
_______________________________________________
Isprava     Serijski        Registar-    Mjesto i datum
        broj      ski broj        izdavanja
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Jedinstveni matični
broj građana........................................................

U..........................................
Dne........................................

                -1-
___________________________________________________________________


___________________________________________________________________


Ime.........................................................................

Prezime..................................................................

Prezime prije
zaključenja braka..................................................

Dan, mjesec i godina
rođenja...................................................................

Mjesto rođenja, općina........................................

...............................................................................

Republika .............................................................

Narodnost.............................................................

Državljanstvo........................................................


                        Potpis i pečat


    Vlastoručni potpis vlasnika knjižice

.................................................................................
                -2-
________________________________________________________


PODACI O ŠKOLSKOJ I STRUČNOJ SPREMI
_______________________________________________________
Završena škola, stručni ispit,         Potpis
    tečaj i sl.               i pečat
    (navesti ispravu)
_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________
                -3-


BROJ OČEVIDNIKA U MIROVINSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
                    -4-PODACI O UTVRĐENOM STANJU OSIGURANJA DO IZDAVANJA NOVE RADNE KNJIŽICE
____________________________________________________________________
    Staž osiguranja
_____________________________
godina     mjeseci     dana              Potpis i pečat
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
                    -5-


PODACI O ZAPOSLENJU
____________________________________________________________________
Broj      Naziv i sjedište poslodavca       Početak
očevid-     odnosno osnova osiguranja        rada -
nika                          osiguranja
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
                    -6-

(Tekst na ovoj strani opetuje se na svim parnim stranama radne knji do zaključno s 20. stranom)


I STAŽU
___________________________________________________________________
Prestanak            staž
rada-      ______________________________     Potpis
osiguranja   godina     mjeseci     dana          i pečat
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
                    -7-

(Tekst na ovoj strani opetuje se na svim neparnim stranama radne knjižice do zaključno s 21. stranom)


PODACI O ZAPOSLENJU
___________________________________________________________________
Država, naziv i sjedište    Dan zasnivanja         Dan prestanka
poslodavca           radnog odnosa          radnog odnosa
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
                    -22-

(Tekst na ovoj strani opetuje se i na strani 24. radne knjižice)


U INOZEMSTVU
___________________________________________________________________
Trajanje zaposlenja                   Podaci o ispravi, broj,
____________________________          datum i mjesto
godina     mjeseci     dana          izdavanja i tko je izdao ispravu
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
                    -23-


PODACI O MIROVANJU PRAVA ZA VRIJEME TRAJANJA RADNOG ODNOSA
___________________________________________________________________
                    Vrijeme
Osnova             trajanja
odsutnosti               __________           Potpis
                    od   do           i pečat
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
                    -26-


NAKNADNO UTVRĐENI MIROVINSKI STAŽ
__________________________________________________________________
Broj i datum rješenja te duljina                Potpis
trajanja naknadno utvrđenog                   i pečat
mirovinskog staža
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
                    -27-


DOKUPLJENI I POSEBAN STAŽ
__________________________________________________________________
Broj i datum rješenja o                 Potpis
dokupljenom ili utvrđenom                    i pečat
posebnom stažu, duljina staža
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
                    -28-


PODACI O PRIZNATIM PRAVIMA IZ MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA
__________________________________________________________________
Broj i             Vrsta prava i              Potpis
datum              vrijeme trajanja            i pečat
rješenja
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
                    -29-


PODACI O EVIDENTIRANOJ NEZAPOSLENOSTI I NAKNADI ZA VRIJEME NEZAPOSLENOSTI
__________________________________________________________________
Trajanje
nezaposlenosti         Novčana         Potpis
_______________     naknada         i pečat
od       do
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
                    -30-

(Tekst na ovoj strani opetuje se i na stranama 31, 32. i 33. radne knjižice)

__________________________________________________________________
BILJEŠKE
                    -34-
_____________________________________________________________________

(Tekst na ovoj strani opetuje se i na stranama 35. i 36. radne knjižice)