Zakoni i propisi - Pravni savjeti 8 21.02.1991 Opći uvjeti isporuke električne energije
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 23. Zakona o elektroprivredi ("Narodne novine", br. 3 1 /90 i 47/90) Vlada Republike Hrvatske nasjednici održanoj 13. veljače 1991. godine donijela je

OPĆE UVJETE

isporuke električne energije

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Općim uvjetima isporuke električne energije (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) definiraju se energetski i tehnički uvjeti, te gospodarski odnosi između, isporučitelja električne energije i korisnika (potrošača) električne energije.

Članak 2.

Isporučitelj električne energije je Hrvatska elektroprivreda na čije objekte se priključuje novi potrošač, odnosno na čije je objekte već priključen postojeći potrošač električne energije.

Isporučitelj električne energije mogu biti i građani, poduzeća i druge pravne osobe koje se bave proizvodnjom i distribucijom električne energije (u daljnjem tekstu: ostali isporučitelji), pod uvjetima iz Zakona o elektroprivredi i ovim Općim uvjetima.

Članak 3.

Potrošačima električne energije prema, ovim Općim uvjetima, smatraju se svi korisnici električne energije koji preuzimaju električnu energiju iz elektroenergetskog sustava Hrvatske elektroprivrede ili iz elektroenergetskih objekata ostalih isporučitelja, u skladu s ovim Općim uvjetim.

Članak 4.

Električna energija isporučuje se potrošačima na temelju pisanog ugovora ili ugovora o pristupanju.

II. IZDAVANJE ELEKTROENERGETSKE SUGLASNOSTI I PRIKLJUČIVANJE POTROŠAČA

Članak 5.

Potrošači električne energije priključuju se na objekte distribucije Hrvatske elektroprivrede (u daljnjem tekstu: mrežu distribucije) ili objekte ostalih isporučitelja električne energije.

Iznimno od stavka 1. ovog članka, potrošači čija godišnja potrošnja električne energije iznosi više od 100 milijuna kWh mogu biti priključeni na objekte prijenosa Hrvatske elektroprivrede (u daljnjem tekstu: mrežu prijenosa), ukoliko se svojim karakteristikama potrošnje mogu prilagođavati zahtjevima Hrvatske elektroprivrede.

Postojeći potrošači priključeni na mrežu prijenosa do 31. prosinca 1990. godine ne moraju ispunjavati uvjete iz stavka 2. ovog članka.

Članak 6.

Isporučitelj opskrbljuje potrošače električnom energijom na mjestima predaje reda napona od 0,4 kV do 110 kV.

Članak 7.

Mjesto predaje električne energije je mjesto na kojem isporučitelj isporučuje, a potrošač preuzima električnu energiju.

Mjesto predaje električne energije nalazi se, u pravilu, na granici između osnovnih sredstava isporučitelja i osnovnih sredstava, odnosno elektroenergetskih objekata potrošača.

Članak 8.

Mjesto mjerenja je mjesto na kojem se mjeri isporučena i preuzeta električna energija.

Mjesto mjerenja nalazi se na mjestu predaje električne energije, ako ugovorom nije drugačije određeno.

Mjesto mjerenja mora biti pristupačno potrošaču i isporučitelju.

Članak 9.

Za priključenje novih potrošača ili za povećanje angažirane snage postojećih potrošača, potrebna je elektroenergetska suglasnost.

Ako se gradi novi objekt koji treba potrošače opskrbljivati električnom energijom ili ako je zbog rekonstrukcije postojećeg objekta potrebno povećati angažiranu snagu, odnosno potrošnju električne energije, elektroenergetsku suglasnost ili prethodnu elektroenergetsku suglasnost pribavlja u postupku utvrđivanja uvjeta uređenja prostora organ nadležan za utvrđivanje tih uvjeta.

Zahtjev za davanje elektroenergetske suglasnosti ili prethodne elektroenergetske suglasnosti podnosi se isporučitelju električne energije.

Troškove oko izdavanja elektroenergetske suglasnosti ili prethodne elektroenergetske suglasnosti snosi podnositelj zahtjeva.

Članak 10.

Prethodna elektroenergetska suglasnost za izgradnju novog i rekonstrukciju postojećeg objekta sadrži energetske i tehničke uvjete i rok za podnošenje zahtjeva za izdavanje konačne suglasnosti za priključenje objekta, a izdaje se radi sagledavanja mogućnosti osiguranja električne energije i projektiranja.

Zahtjev za prethodnu elektroenergetsku suglasnost isporučitelju podnosi :

- organ nadležan za utvrđivanje uvjeta uređenja prostora za nove objekte i rekonstrukciju postojećih objekata u postupku utvrđivanja uvjeta uređenja prostora;

- građani, poduzeća i druge pravne osobe radi sagledavanja mogućnosti opskrbe električnom energijom za objekte koje namjeravaju graditi ili rekonstruirati.

Na temelju prethodne elektroenergetske suglasnosti ne može se priključiti objekt, odnosno povećati vršna snaga.

Članak 11.

Pisani zahtjev za davanje elektroenergetske suglasnosti mora sadržavati:

- lokaciju objekta,

- vrijeme priključenja,

- namjenu potrošnje električne energije,

- vršno opterećenje,

- nazivnu snagu svakog električnog trošila (po potrebi),

- režim korištenja snage i energije,

- broj stanova, odnosno broj prostorija.

Ako na mjestu predaje ima više mjernih mjesta, tada treba naznačiti i mjesto mjerenja na kojem se povećava snaga, odnosno potrošnja.

Članak 12.

Isporučitelj je dužan donijeti odluku o zahtjevu za davanje elektroenergetske suglasnosti, ili prethodne elektroenergetske suglasnosti odmah, a najduže u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva.

Članak 13.

Elektroenergetska suglasnost prestaje važiti ako se ne iskoristi, odnosno ne ostvari priključenje na mrežu isporučitelja, u roku od 3 godine od dana izdavanja.

Članak 14.

Isporučitelj električne energije dužan je dati elektroenergetsku suglasnost ako postoje energetske i tehničke mogućnosti za priključenje novog potrošača ili za povećanje angažirane snage ili ako je predviđeno povećanje potrošnje električne energije, u skladu s planovima razvoja i izgradnje elektroenergetskih objekata.

Ako potrošač zahtijeva da mu se elektroenergetska suglasnost izda prije nego to omogućuju energetske i tehničke mogućnosti, isporučitelj može ugovorom urediti pitanje uvjeta pod kojima daje elektroenergetsku suglasnost, s tim da povećana sredstva potrošača dana radi financiranja izgradnje elektroenergetskih objekata isporučitelja, isporučitelj može uzeti samo u vidu zajma.

U slučaju iz stavka 2. ovog članka, ugovorom se uređuju i uvjeti davanja odnosno primanja zajma.

Članak 15. .

Elektroenergetska suglasnost sadrži energetske, tehničke uvjete i ekonomske obveze za priključenje i to:

a) uvjete za lokaciju objekta;

b) mjesto i napon priključka, vrijeme priključenja i mjesto predaje električne energije;

c) način izvedbe priključka i dopušteno vršno opterećenje;

d) energetske obveze isporučitelja u svezi s opskrbljivanjem potrošača; kao i obveze potrošača u svezi s režimom korištenja električne energije;

e) karakteristike mjernih, zaštitnih, upravljačkih i drugih uređaja;

f) iznos i način plaćanja ekonomskih obveza;

g) rok važenja elektroenergetske suglasnosti i rok za zaključivanje ugovora o isporuci električne energije.

Članak 16.

Vršno opterećenje u elektroenergetskoj suglasnosti odobrava se prema zahtjevu potrošača, a isporuka se uvjetuje bilo mjerenjem snage, bilo sredstvima za ograničenje snage, kao što su osigurači, limitatori i slično.

Članak 17.

Ako potrošačangažira snagu veću od odobrene, a ne postoje tehničke mogućnosti za povećanu snagu, isporučitelj će pozvati potrošača da svede preuzimanje snage u granice odobrene vršne snage ili da podnese zahtjev za izdavanje nove elektroenergetske suglasnosti.

Ako potrošač ne svede preuzimanje snage u granice odobrene vršne snage, isporučitelj će ograničiti preuzimanje snage na tehnički bilo koji mogući način, a kao krajnju mjeru koristit će obustavu isporuke električne energije.

Potrošaču koji angažira snagu veću od odobrene, a postoje tehničke mogućnosti za povećanu snagu, isporučitelj će bez prethodne obavijesti i bez njegovog zahtjeva izdati novu elektroenergetsku suglasnost i ujedno dostaviti račun za nastale obveze koje se utvrđuju za razliku postignute i odobrene vršne snage.

Članak 18.

Ako potrošač gradi elektroenergetski objekt preko kojeg će isporučitelj opskrbljivati električnom energijom i druge potrošače, odnosi koji iz toga proizlaze za isporučitelja, potrošača koji gradi elektroenergetski objekt i potrošača koji će se preko njega opskrbljivati, uređuju se ugovorom.

Članak 19.

Elektroenergetska suglasnost se izdaje, odnosno zahtjev za njeno izdavanje odbija u pisanom obliku.

Članak 20.

Elektroenergetski objekti i postrojenja potrošača, koji se nalaze iza mjesta predaje, priključuju se na elektroenergetske objekte, odnosno postrojenja isporučitelja preko priključka.

Pod elektroenergetskim objektima potrošača smatraju se vodovi, trafostanice i vlastiti izvor električne energije, a pod postrojenjima potrošača instalacije, zaštitni uređaji i brojila potrošača.

Članak 21.

Elektroenergetski objekti i postrojenja potrošača moraju biti projektirani, izvedeni i održavani u skladu sa propisanim tehničkim uvjetima, tako da ne prouzrokuju smetnje pri isporuci i korištenju električne energije i pri rukovanju tim objektima, odnosno da osiguraj sigurnost ljudi, imovine i elektroenergetskog sustava.

Na zahtjev isporučitelja potrošač je dužan dostaviti isporučitelju projekt.

Članak 22.

Električni uređaji i trošila potrošača, koji mogu prouzročiti strujne udare, nedopuštenu promjenu napona (po veličini i obliku) ili visokofrekventne smetnje, mogu biti u pogonu ako se te smetnje svedu na dopuštene granice.

Ako dopuštene granice smetnji iz stavka 1. ovog članka nisu propisane, njih sporazumno određuju isporučitelj i potrošač, primjenjujući odgovarajuće propise i pravila struke.

Članak 23.

Priključenje elektroenergetskih objekata potrošača na elektroenergetske objekte isporučitelja i njihovo isključenje obavlja isporučitelj pod uvjetima i na način koji su određeni ugovorom, važećim propisima, ovim Općim uvjetima i pravilima struke.

Članak 24.

Ukoliko isporučitelj utvrđenog dana ne izvede priključivanje, dužan je potrošaču nadoknaditi štetu koju potrošač može radi toga pretrpiti.

Minimalni iznos štete je osam sati izgubljenog vremena potrošača pomnoženog sa cijenom sata kojeg obračunava isporučitelj potrošaču za izvođenje priključaka.

Ukoliko potrošač utvrđenog dana nije omogućio isporučitelju izvodenje priključivanja, isporučitelj će mu zaračunati troškove i obavjestiti ga kojeg dana će mu izvesti priključivanje. Ovaj rok je najmanje 15, a najviše 30 dana.

Članak 25.

Za priključivanje elektroenergetskih objekata i postrojenja potrošača za čije se korištenje, prema poštojećim propisima ne izdaje odobrenje za upotrebu, potrošač je dužan isporučitelju predočiti potvrdu ovlaštenog izvođača radova da su ti objekti i postrojenja izvedeni u skladu s tehničkim propisima i jugoslavenskim standardima.

Članak 26.

Priključkom se smatra sklop električnih vodova i uređaja niskog ili visokog napona kojima se elektroenergetski objekt potrošača povezuje s elektroenergetskim objektom isporučitelja.

Priključak se, u pravilu, sastoji od vanjskog i unutrašnjeg priključka.

Članak 27.

Niskonaponski nadzemni vanjski priključak obuhvaća vod od elektroenergetskog objekta, odnosno postrojenja isporučitelja do izolatora na krovnom nosaču, na konzoli ili na objektu (zgradi, stupu) potrošača, uključujući i same izolatore i mjesta zavješenja.

Ako je niskonaponski nadzemni vanjski priključak izveden direktno do glavnih osigurača objekta potrošača samonosivim kabelom, tada se tretira kao vanjski priključak do prve zatezne pričvrsnice izvan objekta.

Niskonaponski kabelski vanjski priključak obuhvaća kabelski vod od elektroenergetskog objekta isporučioca do kabelske glave (završnice, ormarića) na objektu potrošača, uključujući i kabelsku glavu.

U vanjski priključak iz stavka 1. do 3. ovog članka, spadaju i eventualni osigurači odvojaka, odvodnici prenapona i priključci uzemljenja.

Članak 28.

Visokonaponski nadzemni vanjski priključak obuhvaća nadzemni vod od elektroenergetskog objekta isporučitelja do zateznih izolatora na objektu potrošača, uključujući i izolatore.

Visokonaponski kabelski vanjski priključak obuhvaća kabelski vod od eletkroenergetskog objekta isporučitelja do kabelske glave u objektu potrošača, uključujući i kabelsku glavu.

Ako se objekt potrošača priključuje zamkasto na mrežu isporučitelja, tada u vanjski priključak pored spomenutog spadaju i uređaji i oprema u objektu potrošača koji funkcionalno čine sastavni dio zamkaste mreže.

Članak 29.

Priključak potrošača izgrađuje se o njegovom trošku i, u pravilu, ne čini sastavni dio mreže isporučitelja.

Ako krovni nosači, zidni nosači ili konzola na objektu potrošača služe za potrebe mreže isporučitelja, oni su sastavni dio te mreže.

Sastavni dio mreže iz stavka 2. ovog članka čine i kabelski razdijelni ormarići, kabelski ormarići tipa.Ulaz-izlaz", smješteni na objektu potrošača i vodovi do tog ormarića.

Članak 30.

Niskonaponski unutrašnji priključak čine električni vodovi i drugi uređaji od vanjskog priključka do mjernih uređaja potrošača, uključujući i mjerne uređaje.

Primarni unutrašnji priključak dio je unutrašnjeg priključka, koji počinje od vanjskog priključka do glavnih kućnih osigurača, uključujući i te osigurače.

Sekundarni unutrašnji priključak dio je unutrašnjeg priključka koji počinje od glavnih kućnih osiguraća do mjernih uređaja, uključujući i te uređaje.

Članak 31.

Visokonaponski unutrašnji priključak obuhvaća vodove i uređaje od vanjskog priključka do mjernih uređaja, ako ti uređaji nisu smješteni u objektu isporučitelja.

Članak 32.

Jedan objekt (zgrada, tvornica, pogon) ima, u pravilu, samo jedan vanjski priključak.

Ako objekt ima više vanjskih priključaka na jednu transformatorsku stanicu ili na jednu elektranu isporučitelja, ovi se priključci smatraju jednim mjestom predaje.

Ako objekt ima više vanjskih priključaka, koji su priključeni na više transformatorskih stanica, elektrana ili mjesta priključenja, svaki se priključak smatra posebnim mjestom predaje i mjerenja.

Članak 33.

Vanjski priključak izvodi isključivo isporučitelj. Vanjski priključak izvodi se prema tipskim rješenjima odnosno projektima isporučitelja. Ako vanjski priključak projektira druga ovlaštena osoba, projekt treba dostaviti isporučitelju na suglasnost.

Članak 34.

Odredbe ovih Općih uvjeta koje se odnose na priključak primjenjuju se i prigodom rekonstrukcije i promjena na priključku.

Ako je rekonstrukcija priključaka potrebna zbog radova na preuređenju i rekonstrukciji mreže isporučitelja, troškove rekonstrukcije priključka snosi isporučitelj.

Ako potrošač zahtijeva premještaj mreže isporučitelja, troškove ovog premještaja snosi potrošač.

Članak 35.

Isporučitelj je dužan prisustvovati radu komisije za tehničke preglede objekata koji se priključuju na mrežu isporučitelja, kada se to od njega traži, odnosno dužan je davati komisiji odgovarajuće podatke.

Članak 36.

Isporučitelj će priključiti samo one instalacije potrošača koje je izvelo poduzeće ili zanatska radnja, koja je registrirana za izvođenje takvih radova ili za to ovlaštena osoba.

Ako poduzeća - potrošači električne energije imaju u svom sastavu stručne radnike, mogu na svojim elektroenergetskim objektima i postrojenjima i sami uvoditi nove električne instalacije, odnosno izvoditi radove na rekonstrukciji i popravcima.

Članak 37.

Priključci i instalacije potrošača moraju biti izvedeni po tehničkim propisima i moraju se održavati u ispravnom stanju.

Članak 38.

Vanjski priključak održava isporučitelj.

U sporazumu s isporučiteljem, radove na održavanju vanjskog priključka može izvoditi i potrošač ako raspolaže odgovarajućim stručnim radnicima. .

Troškove održavanja vanjskog priključka snosi vlasnik tog priključka.

Članak 39.

Održavanje unutrašnjih priključaka potrošač može povjeriti :

- isporučitelju, ,

- poduzeću koje raspolaže stručnim radnicima za izvedbu radova na održavanju priključaka, a u sporazumu s isporučiteljem,

- drugim stručnim radnicima ovlaštenim za izvedbu radova na održavanju priključaka, uz obavezni nadzor isporučitelja.

Troškove održavanja unutrašnjeg priključka nosi potrošač.

Članak 40.

Ukoliko radove izvodi isporučitelj, cijene održavanja vanjskog i unutrašnjeg priključka moraju se kretati u granicama tržišnih cijena, odnosno cijena odobrenih za tu vrstu radova.

Članak 41.

Potrošač odgovara za neispravnost svog elektroenergetskog objekta, kao i za štete koje bi nastale uslijed njegove neispravnosti na objektima isporučitelja i drugih potrošača.

Potrošač odgovara za svoj unutrašnji priključak, ukoliko nije isporučitelja pravodobno obavijestio o uočenim neispravnostima i tražio njegovu intervenciju.

Isporučitelj i potrošač dužni su se međusobno obavještavati o neispravnostima koje primijete na njihovim elektroenergetskim objektima odnosno postrojenjima, a koje mogu utjecati na normalan pogon elektroenergetskih objekata isporučitelja ili potrošača.

Članak 42.

Potrošač je dužan omogućiti osobama ovlaštenim od isporučitelja pristup do priključnih vodova, mjernih uređaja, priključaka, instalacija i trošila, radi provjeravanja njihove ispravnosti.

Ako isporučitelj utvrdi da su postrojenja potrošača neispravna, a njihovo bi korištenje moglo dovesti do opasnosti za život i zdravlje ljudi ili oštećenja bilo čije imovine, obavijestit će potrošača o svom nalazu i dati mu primjeren rok za otklanjanje utvrđenih neispravnosti:

Ako potrošač u postavljenom mu roku ne dovede svoje postrojenje u ispravno stanje, isporučitelj će mu privremeno obustaviti isporuku električne energije i o tome obavijestiti elektroenergetskog inspektora.

Isporučitelj je dužan priključiti potrošača u najkraćem mogućem roku, nakon što potrošač otkloni nedostatke i dovede postrojenje u ispravno stanje.

Članak 43.

Zamjenu glavnih osigurača, mijenjanje i podešavnaje releja koji se nalaze ispred mjernih uređaja, mijenjanje mjernih uređaja ili otklanjanje kvara na njima može izvoditi samo isporučitelj.

Radove iz prethodnog stavka isporučitelj izvodi tada kada tehničko stanje tih postrojenja to zahtijeva ili na zahtjev potrošača. Isporučitelj je dužan obavijestiti potrošača kada će izvoditi ove kradove, a potrošač ima pravo prisustvovati njihovu izvođenju.

Članak 44.

Glavni osigurač priključka, razvodna ploča na kojoj se nalazi mjerni uređaj i poklopac priključnice na brojilu moraju biti plombirani plombom isporučitelja, a na zahtjev potrošača također i njegovom plombom.

III. ZAŠTITA ELEKTROENERGETSKIH OBJEKATA

Članak 45.

Zaštita elektroenergetskih objekata potrošača i zaštita elektroenergetskih objekata isporučitelja moraju biti međusobna tehnički usklađene.

Zaštita elektroenergetskih objekata iz stavka 1. ovog članka, obavlja se prema odredbama odgovarajućih tehničkih propisa i jugoslavenskih standarda.

Članak 46.

Ako potrošač to od njega zatraži, isporučitelj je dužan dati potrošaču podatke o jačini očekivane struje zemnog spoja i snage kratkog spoja na priključku potrošača.

Isporučitelj je dužan obavijestiti potrošača o promjeni jačine struje zemnog spoja i snage kratkog spoja na njegovu postrojenju.

Članak 47.

Isporučitelj električne energije određuje vrstu, tip, mjesto postavljanja, vremensko i strujno stupnjevanje zaštite na priključku potrošača, prema odredbama odgovarajućih tehničkih propisa i jugoslavenskih standarda.

Isporučitelj može davati potrošaču upute o primjeni vrsta i stupnjevanja zaštite, kao i o mjestu postavljanja te zaštite na postrojenjima potrošača.

Izmjene vrste zaštite i njezino stupnjevanje na priključku potrošača obavlja se prema uputi i uz suglasnost isporučitelja.

Na zahtjev potrošača, isporučitelj mu je dužan dati obavještenja o izboru vrste zaštite.

Članak 48.

Isporučitelj može, prema potrebi, postaviti kod potrošača podfrekventne releje i podesiti ih prema potrebama opskrbne mreže.

Članak 49.

Isporučitelj i potrošač sporazumno izabiru i podešavaju uređaje koji se postavljaju u svrhu ponovnog brzog uključivanja elektroenergetskih uređaja i postrojenja.

Članak 50.

Isporučitelj i potrošač sporazumno usklađuju vrste prenaponske zaštite na njihovim elektroenergetskim objektima, a osobito u pogledu koordinacije izolacije tih objekata.

Članak 51.

Potrošač može od isporučitelja zahtijevati, a isporučitelj je dužan da mu na njegov zahtjev dostavi sve potrebne podatke za izbor zaštitnih mjera od previsokog napona, dodira i koraka (napon koji je opasan ovisno o dodiru odnosno koraku).

Članak 52.

Plombu sa zaštitnog i mjernog uređaja na mjestu predaje električne energije može skinuti samo za to ovlašteni radnik isporučitelja.

Ako se na mjernom uređaju nalazi plomba isporučitelja i potrošača, skidanje plombe obavlja se u prisutnosti isporučitelja i potrošača.

IV. UGOVOR O ISPORUCI ELEKTRIČNE ENERGIJE

Članak 53.

Električna energija isporučuje se potrošačima na temelju ugovora.

Ugovor o isporuci električne energije s potrošačima na visokom naponu mora biti zaključen u pisanom obliku, u skladu s ovim Općim uvjetima.

Isporučitelj potrošačima na niskom naponu isporučuje električnu energiju na temelju ugovora o pristupanju.

Članak 54.

Ugovor o isporuci električne energije s potrošačima koji su dobili elektroenergetsku suglasnost za priključenje novog postrojenja ili za povećanje korištenja ugovorene snage, odnosno potrošnje električne energije, zaključuje se nakon ugovora o uvjetima za takvo priključenje odnosno povećanje predvidenim u danoj elektroenergetskoj suglasnosti.

Članak 55.

Ugovor o isporuci električne energije, iz stavka 2. članka 53. između isporučitelja i potrošača sadrži odredbe o:

- energetskim veličinama (snaga i energija),

- kvaliteti električne energije,

- načinu i rokovima isporuke,

- cijeni, odnosno tarifnim stavovima,

- mjestu predaje i mjerenja,

- načinu obračuna i plaćanja,

- vremenu trajanja ugovora i džinii otkaznog roka,

- stupnju sigurnosti opskrbljivanja,

- slučajevima i uvjetima u kojima se, kao i za koje uređaje i postrojenja se može odnosno mora pristupiti štednji ili ograničenju isporuke ugovorene električne energije i snage,

- slučajevima u kojima se može promijeniti ugovorna kvaliteta električne energije,

- odgovornost za počinjenu štetu i visina ugovorne kazne za slučaj neizvršenja ili neurednog izvršenja ugovora,

- slučajeve u kojima se ugovorna kazna ne plaća odnosno šteta ne nadoknađuje (slučajevi više sile i drugih izuzetnih okolnosti utvrđenih ovim Općim uvjetima).

Ugovor o isporuci električne energije sadrži i odredbe o naknadi troškova zbog posebnih uvjeta isporuke električne energije, ukoliko se takvi uvjeti isporuke traže odnosno ugovaraju.

Članak 56.

Ugovor o isporuci električne energije, iz stavka 2. članka 53., zaključuje se najkasnije do 31. prosinca tekuće godine za iduće ugovorno razdoblje, odnosno kod postojećih višegodišnjih ugovora, a najkasnije 30 dana prije isteka važenja ugovora.

Članak 57.

Ako se novi ugovor o isporuci električne energije ne zaključi u rokovima iz članka 56., isporučitelj će potrošaču nastaviti isporuku električne energije prema uvjetima iz prethodnog ugovornog razdoblja, u skladu s ovim Općim uvjetima, a isporučena će se energija obračunati i plaćati u skladu s Tarifnim sustavom i tarifnim stavovima važećim u trenutku isporuke.

Članak 58.

Za zaključivanje ugovora o pristupanju potrebno je da potrošač podnese zahtjev isporučitelju.

Smatra se da je ugovor o pristupanju zaključen kada isporučitelj priključi objekt potrošača na svoju mrežu.

Članak 59.

Zaključivanjem ugovora o pristupanju potrošač prihvaća u svemu ove Opće uvjete, Tarifni sustav i tarifne stavove isporučitelja električne energije.

Na zahtjev potrošača, isporučitelj je dužan besplatno uručiti akte navedene u stavku 1. ovog članka.

Članak 60.

U slučaju promjene tarifnih stavova za isporuku električne energije, ugovorne odredbe o tarifnim stavovima električne energije mijenjaju se u skladu s nastalim promjenama.

Članak 61.

Potrošač koji je zaključio pisani ugovor o isporuci električne energije, može taj ugovor otkazati zbog preseljenja, prestanka rada ili iz drugih razloga, uz otkazni rok od 30 dana, ako ugovorom nije određen drugi rok.

Otkaz ugovora iz stavka 1. ovog članka, daje se u pisanom obliku.

Članak 62.

Potrošači kojima se električna energija isporučuje na temelju ugovora o pristupanju mogu otkazati ugovor u svako doba, i to pisano uz otkazni rok od 7 dana ili usmeno uz otkazni rok od 3 dana. Usmeni otkaz može se dati samo u određenim poslovnim prostorijama isporučitelja i u određeno radno vrijeme.

Nakon što potrošač otkaže ugovor, u smislu stavka 1. ovog članka, isporučitelj je dužan očitati kod potrošača brojilo i ispostaviti mu konačni račun za utrošenu električnu energiju. Ako isporučitelj ne može ispostaviti konačni račun zato što potrošač nije otkazao ugovor u skladu sa stavkom 1. ovog članka, ili nije na dan iseljenja omogućio očitanje brojila, potrošač je dužan platiti svu električnu energiju utrošenu do očitanja brojila, nakon otkaza ugovora.

Potrošač koji se doselio na mjesto na kojem je električnu energiju ranije preuzimao, na temelju ugovora o pristupanju, neki drugi potrošač, a nije na vrijeme (prije useljenja) prijavio svoje useljenje, niti je prijašnjem potrošaču ispostavljen konačni račun za utrošenu električnu energiju, dužan je platiti svu električnu energiju utrošenu nakon posljednjeg očitanja utroška električne energije kod bivšeg potrošača.

V. ISPORUKA, OGRANIČENJE I OBUSTAVA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Članak 63.

Isporučitelj će osigurati potrošaču kontinuirano opskrbljivanje električnom energijom ako ugovorom, odnosno ovim Općim uvjetima za pojedine slučajeve nije drugačije određeno.

Članak 64.

Isporučitelj će isporučivati potrošačima električnu energiju nazivnog napona i frekvencije.

Dopušteno odstupanje od nazivnog napona pri normalnim energetskim okolnostima na mjestima predaje može biti u skladu sa propisanim jugoslavenskim standardima.

Izuzetno, ako uslijed kvara na elektroenergetskim objektima isporučitelja prouzrokovanog višom silom, nikakvim mjerama nije moguće uspostaviti naponsko stanje iz stavka 2. ovog članka, dopuštena su i veća odstupanja u kojem je slučaju isporučitelj dužan u što kraćem roku otkloniti kvar i ponovno uspostaviti navedeno naponsko stanje.

Članak 65.

Nazivna frekvencija mreže isporučitelja je 50 Hz, a dopušteno odstupanje +0,1 Hz do -0,1 Hz ako se frekvencija regulira automatski, odnosno + 0,2 Hz do - 0,2 Hz ako se frekvencija regulira ručno.

Izuzetno, u slučajevima više sile, nazivna frekvencija se može smanjiti najviše do 49,5 Hz. U ovom slučaju frekvencija se mora regulirati na vrijednosti iz prethodnog stavka najkasnij u roku od jednog sata.

Ako se iz istih razloga nazivna frekvencija smanji i ispod 49,5 Hz, treba je regulirati na vrijednost 49,5 Hz najkasnije u roku od 15 minuta.

Članak 66.

Potrošače koji preuzimaju električnu energiju na dijelovima distribucijske mreže gdje je kontinuitet isporuke nesiguran i gdje su naponske okolnosti izuzetno loše zbog toga što ta mreža i uređaji nisu osposobljeni u svemu prema propisanim tehničkim normativima, isporučitelj će na prikladan način obavijestiti o energetskom stanju i navesti kada i uz koje uvjete mogu očekivati poboljšanje kvalitete isporuke.

Rokove u kojima se moraju osposobiti pojedine rnreže i pripadajući uređaji radi otklanjanja nedostatka iz stavka 1. ovog članka, odnosno radi osiguranja trajne i kontinuirane opskrbe potrošača električnom energijom propisane kvalitete, utvrđuje upravni odbor isporučitelja.

Članak 67.

Na području gdje elektroenergetska postrojenja omogućuju kvalitetnu i kontinuiranu isporuku električne energije, isporučitelj će zbog neizvršavanja isporuke električne energije ili isporuke nekvalitetne električne energije, ako je do toga došlo krivnjom isporučitelja, nadoknaditi potrošaču štetu.

Potrošač je dužan za vrijeme neizvršavanja ili neurednog izvršavanja isporuke električne energije od strane isporučitelja to prijaviti isporučitelju.

Članak 68.

Standardna sigurnost opskrbe električnom energijom daje se potrošaču električne energije takvim priključkom na mrežu isporučitelja, da prekid u napajanju u slučaju kvara, više sile, remonta i priključka novih potrošača traje samo dok se radovi, odnosno popravak ne završe.

Članak 69.

Isporučitelj i potrošač ugovorom o uvjetima priključenja i ugovorom o isporuci električne energije mogu predvidjeti i veći stupanj sigurnosti opskrbe od standardnog.

Članak 70.

Isporučitelj i potrošač oslobađaju se preuzetih obveza u pogledu isporuke, odnosno preuzimanja električne energije, za vrijeme trajanja više sile i drugih izuzetnih okolnosti, kao i za vrijeme ograničenja potrošnje u slučaju opće nestašice električne energije.

Članak 71.

Višom silom, u smislu ovih Općih uvjeta, podrazumijevaju se nepredviđeni prirodni događaji koji imaju karakter elementarnih nepogoda (poplave, potresi, požari, atmosferska pražnjenja, orkanski vjetrovi, poledica, posolica i sl.) kao i kvarovi a uređajima i postrojenjima do kojih nije došlo krivnjom isporučitelja, odnosno potrošača.

Drugim izuzetnim okolnostima podrazumijevaju se radovi na održavanju, reviziji, remontu i proširenju elektroenergetskih objekata, kao i radovi u vezi s priključenjem novih potrošača električne energije koji su unaprijed planirani i najavljeni.

Članak 72.

Iznimno, isporučitelj može, bez prethodne najave, privremeno ograničiti ili prekinuti isporuku električne energije svojim potrošačima ako pogonski uvjeti, prekidi u mreži isporučitelja, kvarovi na transformatorskim, razvodnim i proizvodnim postrojenjima, raspad elektroenergetskog sustava i preopterećenja postrojenja to zahtijevaju.

Članak 73.

U slučaju prekida ili ograničenja, iz članka 71. stavak 2, isporučitelj će na prikladan način obavijestiti potrošače o početku trajanja prekida ili ograničenja isporuke električne energije, i to:

- potrošače koji preuzimaju električnu energiju na temelju ugovora u pisanom obliku, najmanje 48 sati unaprijed

- ostale potrošače najmanje 24 sata unaprijed putem sredstava dnevnog priopćavanja, radija ili drugih sredstava javnog priopćavanja.

Ako dođe do prekida ili ograničenja u isporuci električne energije zbog kvara na elektroenergetskom objektu, odnosno postrojenju uslijed više sile, isporučitelj će otkloniti kvar u što kraćem roku. Ako bi takvi prekidi ili ograničenja trajali duže, isporučitelj će na prikladan način obavijestiti potrošače o predvidivom trajanju prekida, odnosno o predvidivom trajanju ograničenja isporuke električne energije.

Članak 74.

Neisporučene, odnosno nepreuzete količine električne energije uslijed više sile i drugih izuzetnih okolnosti ne moraju se naknadno isporučivati odnosno preuzimati, osim ako ovim Općim uvjetima ili ugovorom o isporuci električne energije nije drugačije uređeno.

Članak 75.

Isporučitelj i potrošač dužni su voditi pogonsku dokumentaciju u skladu s propisima, a na temelju koje se mogu utvrditi i slučajevi prekida odnosno ograničenja isporuke električne energije iz članka 73.

Članak 76.

Isporučitelj ima pravo isključiti napuštene priključke, tj. one priključke koji se ne koriste više od godinu dana, osim u slučajevima kada oni služe za rezervno napajanje.

Članak 77.

Potrošaču se može obustaviti isporuka električne energije :

1. ako troši električnu energiju bez elektroenergetske suglasnosti ili protivno datoj suglasnosti, odnosno protivno ugovoru o isporuci električne energije;

2. ako njegova postrojenja, uređaji, instalacije i trošila ne ispunjavanju tehničke uvjete;

3. ako troši električnu energiju bez mjernih uređaja, mimo njih ili te uređaje onesposobi za ispravan rad;

4. ako onemogućava pravilno registriranje obračunskih veličina;

5. ako, unatoč opomene isporučitelja, u roku utvrđenom u ugovoru, vršno opterećenje ne svede na ugovorenu mjeru;

6. ako uskrati ili onemogući ovlaštenim osobama isporučitelja električne energije pristup do mjernih uređaja, odnosno električnih postrojenja, uređaja, instalacija i trošila, osim kada je pristup električnim postrojenjima, uređajima, instalacijama i trošilima zabranjen na temelju Zakona;

7. ako za slučaj štednje, odnosno ograničenja potrošnje električne energije ne poštuje i ne provodi propisane mjere;

8. ako ne plati obvezu za isporučenu električnu energiju u roku utvrđenom ovim Općim uvjetima.

U slučajevima iz točke 2. i 4. stavka 1. ovog članka, isporučitelj električne energije je dužan prethodno upozoriti potrošača na nedostatke, odnosno nepravilnosti zbog kojih mu treba obustaviti isporuku električne energije i dati mu primjeren rok za otklanjanje tih nedostataka, odnosno nepravilnosti.

Iznimno od odredbe stavka 2. ovog članka, isporuka električne energije iz točke 2. stavka 1. ovog članka, može se obustaviti i bez prethodnog upozorenja, ako se radi o tehničkoj neispravnosti koja predstavlja opasnost za život ljudi.

Isporučitelj električne energije koji obustavi isporuku električne energije protivno odredbama ovog članka, dužan je o svom trošku ponovno nastaviti isporuku u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 24 sata nakon što se ustanovi da je isporuka električne energije neosnovano obustavljena.

Isporučitelj električne energije koji je obustavio isporuku električne energije prema odredbama ovog članka, dužan je nakon što je potrošač otklonio utvrđene nedostatke ili nepravilnosti, odnosno nakon što je platio obvezu za isporučenu električnu energiju i nastale troškove iskapčanja i ponovnog ukapčanja, te na zahtjev isporučitelja osigurao plaćanje isporuke električne energije za naredno razdoblje u smislu članka 106, nastaviti isporuku električne energije na trošak potrošača u najkraćem mogućem roku.

Potrošač kojemu je isporučitelj električne energije neosnovano obustavio isporuku električne energije ili kojemu ne nastavi isporuku električne energije u skladu s odredbama stavka 4. i 5. ovog članka, ima pravo na naknadu štete koja mu je time prouzrokovana.

Članak 78.

Neovlaštenim trošenjem električne energije smatra se:

1. samovoljno priključenje potrošača na mrežu isporučitelja;

2. korištenje električne energije bez mjernog uređaja, mimo postojećih mjernih uređaja, ako potrošač te uređaje onesposobi za ispravan rad ili troši električnu energiju preko mjernih uređaja, odnosno glavnih osigurača, a koji nisu plombirani od strane isporučitelja;

3. negativno utjecanje na pravilno registriranje obračunskih veličina;

4. davanje isporučitelju netočnih podataka koji utječu na primjenu tarife, odnosno obračun potrošnje električne energije;

5. preprodaja električne energije ili spajanje drugih potrošača na svoju instalaciju.

U slučaju neovlaštene potrošnje električne energije isporučitelj će utvrditi količine utrošene električne energije na temelju nominalne snage trošila u kW i vremena korištenja trošila u satima, i to kako slijedi:

a) Trošila zatečena u kućanstvu bila su priključena:

- usisači za prašinu, fen aparati za kosu, mikseri, mlinovi za kavu, mesoreznice, sokovnici, čistila za parkete po jedan sat dnevno;

- lonci za pečenje, glaćala, strojevi za pranje rublja, strojevi za pranje suđa, strojevi za sušenje rublja, hidrofori dva sata dnevno;

- štednjaci kuhala, žarulje, televizori, radio-aparati, gramofoni šest sati dnevno;

- pumpe za centralno grijanje (u vremenu od 1. listopada do 31. ožujka), bojleri, hladnjaci, klima-uredaji dvanaest sati dnevno;

- termoakumulacijske peći, kaloriferi i grijalice šesnaest sati dnevno (od 1. listopada do 31. ožujka).

Ostala trošila koja služe za potrebe kućanstva, a koja nisu spomenuta u prethodnom stavku ove točke, svrstat će se prema svojoj namjeni u jednu od spomenutih skupina.

b) Količinu neovlašteno potrošene električne energije kod ostalih potrošača, kao i kod potrošača kategorije potrošnje "kućanstvo", za električnu energiju utrošenu putem trošila koja se upotrebljavaju u svrhu privređivanja, isporučitelj će utvrditi procjenom, pri čemu će uzeti u obzir snagu trošila, te vrijeme i način korištenja.

Osim zaračunavanja količina koje su potrošene u smislu stavka 1. ovog članka, isporučitelj ima pravo zaračunati i sve izvanredne troškove koji su izazvani utvrđivanjem, obračunom i naplatom neovlaštene potrošnje, kao i ponovnim priključenjem potrošača.

Članak 79.

Neovlašteno potrošene količine utvrđene na način iz prethodnog članka, zaračunavaju se po važećem tarifnom stavu za višu dnevnu tarifu (VT), za viši sezonski tarifni stav u momentu utvrđivanja neovlaštene potrošnje i to za cijelo razdoblje za koje se obračunava neovlaštena potrošnja.

U slučajevima iz stavka 1. točke 5. članka 78. isporučitelj će osnovni doprinos za obračunsku snagu obračunati u dvostrukom iznosu.

Članak 80.

Ako se ne može točno utvrditi početak potrošnje električne energije pod uvjetima iz članka 78, smatrat će se da je neovlaštena potrošnja električne energije počela od posljednjeg pregleda priključenih vodova i mjernih uređaja, a najduže u roku zastare.

Članak 81.

Ako potrošač ne plati račun ili pretplatničku ratu u roku koji je odredio isporučitelj u skladu s ovim,Općim uvjetima, može mu se obustaviti ili ograničiti isporuka električne energije i snage, ako račun ne plati ni u roku od 5 dana od dana primitka opomene.

Ako potrošač ne plati račun ili pretplatničku ratu u roku koji je odredio isporučitelj u skladu s ovim Općim uvjetima, može mu se obustaviti ili ograničiti isporuka električne energije i snage bez opomene ako je potrošač bio zbog kašnjenja u plaćanju opominjan u prethodna dva mjeseca ili tri puta u prethodnih šest mjeseci.

Ako potrošač ne podmiri račun ili pretplatničku ratu za električnu energiju bilo kojeg mjesta mjerenja, isporučitelj može potrošaču obustaviti ili ograničiti daljnju isporuku električne energije i snage na svim mjestima predaje.

Iznimno od odredbe stavka 1. do 3. ovog članka, ne može se obustaviti isporuka električne energije za objekte, postrojenja i uređaje čiji bi prekid rada doveo do neposredne opasnosti za život ili zdravlje ljudi, kao ni u drugim objektima od vitalne važnosti za privredni život i život građana, te obranu zenilje, a koje utvrdi Vlada Republike Hrvatske.

Članak 82.

Kao objekti, postrojenja, odnosno uređaji, za koje se ne može obustaviti isporuka električne energije, jer bi prekid njihova rada, doveo do neposredne opasnosti za život ili zdravlje ljudi, smatraju se:

1. domovi zdravlja, bolnice, medicinski centri, zavodi za zaštitu zdravlja, zavodi za socijalno-zdravstvenu zaštitu, zavodi za transfuziju krvi, zavodi za ispitivanje i kontrolu lijekova i stanice za hitnu medicinsku pomoć;

2. objekti ustanova socijalne zaštite za smještaj invalidnih i drugih osoba ometenih u psihičkom ili fizičkom razvoju ;

3. uređaji za crpljenje i za pročišćavanje otpadnih voda, te uređaji i postrojenja za odvodnju;

4. objekti, uređaji i postrojenja za opskrbu pitkom vodom;

5. krematorij.

Kao objekti za koje se ne može obustaviti isporuka električne energije, jer su od posebnog značenja za privredni život i život građana, te za sigurnost i obranu zemlje, mogu se utvrditi:

1. pekare ;

2. hladnjače ;

3. mljekare;

4. mliječne farme;

5. peradarske farme;

6. sušare i silosi za vrijeme žetve i berbe;

7. objekti, postrojenja i uređaji organa unutrašnjih poslova;

8. objekti za smještaj ljudi i opreme profesionalnih vatrogasnih jedinica i dobrovoljnih vatrogasnih društava s organiziranim stalnim dežurstvom;

9. kazneno-popravni domovi, okružni zatvori i domovi za preodgoj maloljetnika;

10. objekti organizacija za njegu i odgoj djece predškolskog uzrasta;

11. objekti Jugoslavenske narodne armije;

12. objekti narodne obrane;

13. objekt sjedišta Vlade Republike Hrvatske;

14. objekti, postrojenja i uređaji pogranično carinske službe;

15. postrojenja i uređaji željezničkog, trolejbuskog i tramvaj skog prometa;

16. uređaji za prometnu signalizaciju u cestovnom i željezničkom prometu ;

17. aerodromi;

18. lučka i pristanišna mehanizacija, obalne radio-stanice, svjetionici, obalna i lučka svjetla, ako im je električna energija jedini izvor napajanja;

19. poštanski, telegrafski i telefonski objekti, postrojenja i uređaji;

20. objekti za emitiranje osnovriog informativnog radio i televizijskog programa;

21. ugljenokopi;

22. plinare i plinovodi s pripadajućim uređajima;

23. toplane za opskrbu naselja toplinskom energijom;

24. bušotine nafte, naftovodi i rafinerije nafte;

25. postrojenja i uređaji meteoroloških i hidroloških stanica i radarskih centara.

Na koje objekte se odnosi odredba iz stavka 2: točke 1. do 6. ovog članka, utvrđuje izvršno vijeće općine.

Članak 83.

Ukoliko potrošač električne energije iz članka 82. ne podmiri svoje novčane obveze za potrošenu električnu energiju ni u roku od 30 dana od dana nastanka obveze plaćanja, isporučitelj će dostaviti tu obvezu na podmirenje njegovom osnivaču, odnosno za objekt iz stavka 2. točke 1. do 6. izvršnom vijeću općine koje ih je utvrdilo kao zaštićene objekte.

Članak 84.

Ako se potrošač električne energije ne pridržava zadanog opsega određenog redosljeda i načina ograničenja potrošnje električne energije, kojeg prema članku 24. Zakona o elektroprivredi donese Vlada Republike Hrvatske i time ugrožava stabilnost opskrbe ostalih potrošača može mu se obustaviti isporuka električne energije dok traju mjere ograničenja isporuka.

Odredba stavka 1. ovog članka, ne odnosi se na isporuku električne energije za objekte, postrojenja i uređaje izuzete stavkom 4. članka 81.

Članak 85.

Mjere ograničenja isporuke električne energije za slučaj opće nestašice električne energije moraju biti unaprijed najavljene putem sredstava javnog informiranja, odnosno na drugi primjeren način.

VI. MJERNI UREĐAJI I MJERENJE ISPORUČENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Članak 86.

Obračunske veličine električne energije utvrđuju se mjernim slogovima koji se sastoje od ovih mjernih uredaja:

1. naponskih i strujnih mjernih transformatora,

2. brojila za radnu i jalovu energiju,

3. uklopnih satova,

4. ograničavaća opterećenja,

5. spojnih vodova (mjernih i pomoćnih),

6. pomoćnih uređaja

a) MTK prijemnika, b) sumarnih brojila,

c) registratora i pokazivača snage,

d) ostalih pomoćnih naprava (osigurača i drugo).

Mjerni uređaji navedeni pod točkom 1. do 4. stavka 1. ovog članka, moraju biti propisano baždareni i pečaćeni, oni pod točkom 1, 2, 3, 4. i 6. moraju biti plombirani od strane isporučitelja, kao i od strane potrošača, ako on to zatraži.

Isporučitelj ima pravo provjeriti ispravnost mjernih uređaja i prije njihove ugradnje.

Članak 87.

Isporučitelj električne energije određuje vrstu, proizvođača, tip, klasu točnosti, potreban broj i mjerni opseg uređaja za mjerenje, kao i mjesto i način njihovog smještaja, u skladu s tehničkim uvjetima za obračunsko mjerno mjesto koje utvrđuje Hrvatska elektroprivreda.

Članak 88.

Ako potrošač ima više priključaka na jednoj građevinskoj cjelini, koji su smješteni tako da je jedan priključak udaljen od drugoga, a želi da mu se istodobno utvrđuje vršno opterećenje, potrebno je da u suglasnosti s isporučiteljem osigura mjerne uređaje koji omogućuju takvo mjerenje.

Članak 89.

Ako potrošač zahtijeva izmjenu postojećeg mjernog uređaja s uređajem koji omogućava korištenje veće snage ili korištenje povoljnije tarife, troškove nabave tog uredaja i njegove izmjene snosi potrošač.

Članak 90.

Ako se potrošač prijavljuje na mjerno mjesto na kojem je ranije bio drugi potrošač, ima pravo na isti mjerni uređaj kakvog je imao bivši potrošač ako je mjerni uređaj u vlasništvu Hrvatske elektroprivrede.

Članak 91.

U slučaju odjave mjernog mjesta (ruši se objekt, preuređuje i sl.), potrošač ima pravo na isti takav mjerni uređaj, ako ga prijavljuje na novo mjerno mjesto na području Hrvatske elektroprivrede.

Članak 92.

Održavanje mjernih uređaja obavlja isporučitelj o svom trošku.

U momentu stavljanja mjernih uređaja u rad, pečat godine baždarenja mora biti za tekuću ili prethodnu godinu.

Članak 93.

Potrošač je odgovoran za oštećenje i nestanak mjernih uređaja koji su smješteni u sklopu objekta potrošača, kao i za posljedice koje iz toga proizlaze.

Potrošač je dužan izvijestiti isporučitelja o nestanku kao i o svim smetnjama ili oštećenjima na dijelovima mjernog sloga (članak 86), plombama i osiguračima.

Isporučitelj je dužan obavijestiti potrošača o svim smetnjama ili oštećenjima na mjernim uređajima instaliranim kod isporučitelja.

Članak 94.

Ako potrošač izvijesti isporučitelja o prestanku rada uklopnog sata ili se utvrdi da uklopni sat neko vrijeme nije obavljao svoju funkciju, ukupno registrirana potrošnja električne energije u tom razdoblju rasporedit će se u istom omjeru ostvarenih vrijednosti u prethodnom obračunskom razdoblju kad je registracija bila ispravna.

Članak 95.

Redovna kontrola mjernih uređaja na obračunskom mjernom mjestu u pravilu se obavlja jednom godišnje, i to na onim mjernim mjestima gdje se mjerenje obavlja pomoću indirektnog ili poluindirektnog spoja mjernog sloga.

Vrijeme i način redovne kontrole isporučitelj i potrošač će odrediti sporazumno.

Isporučitelj i potrošač mogu zahtijevati izvanrednu kontrolu mjernih uređaja, koja se mora učiniti najkasnije 10 dana nakon zahtjeva. Ako se kontrolom utvrdi da je uređaj ispravan, troškove izvanredne kontrole snosi ona stranka koja je zahtijevala kontrolu.

Ako se utvrdi pogreška mjernog uređaja, izvršit će se ispravak obračuna količine energije i snage od nominalnog iznosa klase točnosti do ustanovljene greške. Ispravak obračuna izvršit će se za polovicu vremena od posljednje kontrole, a najviše za šest mjeseci.

Ako uređaji prigodom kontrole pokažu grešku veću od nominalne klase točnosti, oni se moraju zamijeniti.

Ako se potrošaču obračunava prekomjerno potrošena jalova energija na temelju periodičnih mjerenja faktora snage, potrošač može zalitijevati kontrolu mjerenja. Vrijeme i način mjerenja (utvrdit) odredit će isporučitelj. Ako se prigodom kontrolnog mjerenja utvrdi da se faktor snage nije popravio, troškove mjerenja snosi potrošač.

Članak 96.

Ako se utvrdi da je obračunska konstanta mjernog uređaja bila pogrešno utvrđena ili je pogrešno obračunavana energija zbog pogrešno očitanih cijelih, odnosno decimalnih mjesta na brojčaniku brojila, izvršit će se naknadni obračun prema ispravnoj konstanti, odnosrlo točnom broju cijelih i decimalnih mjesta i to od dana kada je greška nastala.

Prigovor na pogrešno utvrđenu konstantu ili pogrešno obračunavanu energiju zbog pogrešno očitanih cijelih, odnosno decimalnih mjesta na brojčaniku brojila, mogu podnijeti bilo potrošač ili isporučitelj.

Članak 97.

Ako se utvrdi da mjerni uređaj određeno vrijeme nije registrirao energiju i snagu, odnosno da je registriranje bilo nepotpuno, sporazumno će se izvršiti procjena neregistrirane energije i snage.

Ako do sporazuma iz stavka 1. ovog članka ne dođe, umjesto procjene energije i snage uzet će se vrijednosti koje su postignute u iste sate sličnog vremenskog razdoblja kad je registracija bila ispravna.

Ako postoje kontrolna mjerenja, dogovorno se mogu uzeti podaci tih mjernih slogova.

Članak 98.

Ako se utvrdi razlika između pokazivanja brojčanika temeljnog impulsnog brojila i kontrolnih brojčanika na zbrojnim brojilima i registratorima snage veća od + -0.2 posto, obračun će se izvršiti prema brojčaniku temeljnog impulsnog brojila.

Članak 99.

Ni potrošač ni isporučitelj nemaju pravo sami pristupiti bilo kakvim mjerenjima ili izmjenama na obračunskim mjernim uređajima, već o tome moraju prethodno izvijestiti drugu stranu, koja ima pravo prisustvovati tim mjerenjima, odnosno izmjenama.

O izmjenama se sastavlja odgovarajući dokument koji potpisuju obje strane.

Članak 100.

Mjerne uređaje očitavaju ovlaštene osobe isporučitelja ili na zahtjev isporučitelja sam potrošač. U slučaju da ovlaštena osoba ne može ući u prostoriju potrošača u svrhu očitanja brojila, isporučitelj će procijeniti potrošnju na temelju proteklog razdoblja. Stvarno očitanje, koje će naknadno uslijediti, primjereno će se užeti u obzir.

VII. NAČIN NAPLATE I OBRAČUNA ZA KORIŠTENU ELEKTRIČNU ENERGIJU

Članak 101.

Isporuka električne energije se obavlja između isporučitelja i potrošača kontinuirano u utvrđenim obračunskim razdobljima.

Za različite grupe potrošača mogu se utvrditi i različita obračunska razdoblja koja su jednomjesečna u svih potrošača koji imaju ugrađene kompletne mjerne uređaje (mjerenje snage, radne energije i jalove energije), a u ostalih potrošača mogu biti i duža.

Pravo je isporučitelja da, izuzetno od stavka 2. ovog članka, obračunava isporuku električne energije za razdoblje od deset dana ili 1/3 obračunskog razdoblja s tim da se za to razdoblje obračunava 33 posto ugovorenih količina prema važećim tarifnim stavovima, a za potrošače s kojima nije zaključen pisani ugovor 33 posto količina iz prethodnog mjeseca, odnosno prethodnog obračunskog razdoblja prema važećim tarifnim stavovima.

Članak 102.

Isporučitelj može potrošačima na niskom naponu, u kojih se snaga ne mjeri, obračunavati i naplaćivati isporuku električne energije putem jednomjesečnih ili dvomjesečnih pretplatničkih rata (obroka).

Iznos jednomjesečnih ili dvomjesečnih pretplatničkih rata (obroka) tijekom jedne godine, određuje se na temelju prosječne mjesečne ili dvomjesečne sezonske potrošnje prethodnog razdoblja i primjenom važećih tarifnih stavova. Utvrđeni iznos uvećava se za 10 posto.

Utvrđen iznos obveze (pretplatničke rate) prema odredbama iz prethodnih stavaka ovog članka, predstavlja račun za električnu energiju za pretplatničko razdoblje ako potrošač nije u roku od 15 dana od prijema pretplatničkih rata uložio prigovor na njihovu visinu.

Rok plaćanja pretplatničke rate (obroka) za isporuku električne energije iz stavka 1. ovog članka, je sredina obračunskog razdoblja na kojeg se pretplatnička rata odnosi.

Članak 103.

Prigodom promjene cijene električne energije, a prije njene primjene, isporučitelj je obvezan o tome u sredstvima javnog priopćavanja izvijestiti potrošače i odrediti rok u kojem potrošači mogu očitati stanje brojila i dostaviti ga u propisanom obliku. U slučaju da potrošač ne dostavi stanje brojila izvršit će se obračun procijenjene količine električne energije, na temelju proteklog razdoblja primjenom važećih tarifnih stavova.

Članak 104.

Isporučitelj je obvezan račun, odnosno obračun, za električnu energiju dostaviti potrošaču u roku od 8 dana, a potrošač svoju obvezu plaćanja izvršiti u roku od 15 dana od dana nastanka obveze plaćanja, tj. od dana utvrđivanja obračunskih veličina ili u tom roku dostaviti isporučitelju jedan od instrumenata osiguranja plaćanja.

Članak 105.

Potrošač električne energije koji plaća električnu energiju preko inkasatora (direktna naplata). dužan je račun platiti odmah.

Potrošač koji električnu energiju plaća pretplatničkom ratom (obročnim računom) dužan je platiti račun u roku utvrđenom u pretplatničkoj rati(obročnom računu).

Članak 106.

Kad potrošač ne podmiri svoju obvezu za isporučenu električnu energiju uzastopno posljednja dva mjeseca, ili tri mjeseca u prethodnom šestomjesečnom razdoblju, isporučitelj može za daljnju isporuku električne energije tražiti plaćanje unaprijed ili zahtijevati jedan od instrumenata osiguranja plaćanja.

U slučaju da potrošač ne postupi u skladu s odredbom stavka 1. ovog članka, može mu se obustaviti daljnja isporuka električne energije.

Članak 107.

Potrošač koji ne plati dospjelu obvezu u roku i na način utvrđen ovim Općim uvjetima, dužan je platiti zateznu kamatu.

VIII. UGOVORNA KAZNA

Članak 108.

Isporučitelj će potrošaču u slučaju odstupanja ostvarene potrošnje električne energije, za više od 5 posto snage, odnosno za više od 10 posto u odnosu na ugovorene količine, zaračunati ugovornu kaznu osim u slučajevima predviđenim člankom 70. ovih Općih uvjeta.

Visina ugovorne kazne je 50 postotni iznos odgovarajućeg tarifnog stava za svaki više ili manje preuzeti kilovatsat (kWh), odnosno. kilovat (kW) izvan dopuštenih odstupanja iz stavka 1. ovog članka.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 109.

Stupanjem na snagu ovih Općih uvjeta prestaju važiti opći uvjeti za isporuku električne energije ("Narodne norine", br. 35/83 i 53/89).

Članak 110.

Tumačenje odredbi ovih Općih uvjeta daje Vlada Reublike Hrvatske.

Članak 111.

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu osmog dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 310-02/91-02/03

Urbroj : 5030116-91-7

Predsjednik

Josip Manolić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.