Zakoni i propisi - Pravni savjeti 8 21.02.1991 Pravilnik o posebnim uvjetima za uređenje poslovnih prostorija za promet oružja i municije i o evidencijama prometa oružja i municije
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Na temelju člana 30. Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja ("Narodne novine", br. 54/74, 31/86 i 59/90) ministar unutarnjih poslova Republike Hrvatske donio je

PRAVILNIK

o posebnim uvjetima za uređenje poslovnih prostorija za promet oružja i municije i o evidencijama prometa oružja i municije

Članak 1.

Ovim se pravilnikom utvrđuju posebni prostorni i tehnički uvjeti što ih moraju ispunjavati poslovne prostorije u kojima se obavlja promet oružja i municije na malo (prodajni prostori) i priručna skladišta u kojima se oružje i municija čuva do prodaje (u nastavku teksta: poslovne prostorije), te način vođenja evidencije o nabavljenom i prodanom oružju i municiji.

Članak 2.

Oružje i municija koje je nabavljeno zbog prodaje na malo čuvaju se, u pravilu, u priručnom skladištu a mogu se čuvati i u prodajnom prostoru pod uvjetima propisanim ovim pravilnikom.

Poslovne prostorije koje se sastoje od priručnog skladišta i prodajnog prostora moraju činiti jedinstvenu građevinsku cjelinu.

Skladišta u kojima se obavlja promet oružja i municije na veliko kao i skladišta oružja i municije koja su dislocirana od prodajnog prostora moraju ispunjavati uvjete koji su zakonom odnosnopropisima donesenim na osnovi zakona propisani za smještaj i čuvanje eksplozivnih tvari.

Članak 3.

Priručno skladište oružja i municije mora ispunjavati slijedeće uvjete:

l) da je izgrađeno od negorivog materijala minimalne vatrootpornosti zidova od 2 sata, stropova i podova od 1,5 sat, a otvora od 1 sat;

2) da su prozori, ako postoje. zaštićeni pokretnom metalnom mrežom debljine alki najmanje 5 mm ili fiksnim rešetkama najmanje debljine šipki 10 mm;

3) da za smještaj oružja i municije postoji metalni ormar odgovarajuće veličine s bravom, koji je učvršćen za pod ili zid prostorije u kojoj se nalazi.

Negorivim materijalom u smislu odredaba ovogpravilnika smatraju se opeka, beton, kamen i slično.

Članak 4.

Grijanje priručnog skladišta smije se obavljati samo uređajima na toplu vodu, vodenu paru ili topli zrak koji se ubacuje izvana tako da temperatura vanjske površine uređaja ne prelazi 120 C.

Članak 5.

Električna instalacija umjetnog osvjetljenja priručnog skladišta mora se izvesti u stupnju zaštite IP-54 prema jugoslavenskom standardu N.A5.070.

Uključivanje rasvjete mora se izvesti izvan priručnog skladišta.

Nije dopušteno osvjetljavanje poslovnih prostorija s otvorenim plamenom.

Članak 6.

Oružje i municija mogu se čuvati i u prodajnom prostoru koji nema priručno skladište ukoliko su ispunjeni slijedeći uvjeti :

1) da se u prodajnom prostoru nalazi jedan aparat za početno gašenje požara tipa S-12 ili dva aparata tipa S-6;

2) da je prodajni prostor izgrađen od negorivog materijala u smislu stavka 2. članka 3. ovog pravilnika;

3) da je prodajni prostor odijeljen od ostalih dijelova objekta protupožarnim konstrukcijama vatrootpornosti zidova od 2 sata, a stropova i podova od 1,5 sat;

4) da otvori (vrata i dr.) na granicama požarnog sektora imaju vatrootpornost u trajanju od jednog sata, osim izloga i vrata u sklopu izloga;

5) da se u prodajnom prostoru nalazi metalni ormar za smještaj oružja i municije instaliran u skladu s odredbom točke 3. stavka 1. članka 3. ovog pravilnika.

Članak 7.

Izlozi i ulazi u prodajni prostor moraju biti osvijetljeni od prvog sumraka do jutarnje dnevnog svjetla izvorom svjetla koji je smješten unutar poslovnih prostorija.

Članak 8.

Izlozi i vrata prodajnog prostora moraju biti zaštićeni pokretnom metalnom mrežom debljine alki od najmanje 5 mm ili okvirom s rešetkama od punog željeza promjera šipki od najmanje 10 mm. Pritom najveći razmak između okomitih šipki može biti do 100 mm, a između vodoravnog metalnog ukrućenja do 300 mm.

Metalna mreža, odnosno okvir s rešetkama moraju biti jednim krajem fiksirani za vanjsku stijenku objekta u kojem je smještena poslovna prostorija, a drugi kraj mora biti zaključan s dvije brave.

Članak 9.

Izlozi i vrata prodajnog prostora moraju biti zaštićeni metalnom mrežom, odnosno okvirom s rešetkama neprekidno od završetka radnog vremena do početka idućeg radnog dana kao i za vrijeme privremene odsutnosti prodavaoca iz poslovne prostorije.

Članak 10.

Ulaz u poslovnu prostoriju koja nema izlog kao i ostali ulazi u poslovne prostorije moraju biti zaštićeni metalnim vratima ili na način propisan člankom 8. ovog pravilnika.

Članak 11.

Oružje i municija mogu se izlagati u poslovnim prostorijama samo tijekom radnog vremena. Izvan radnog vremena oružje i municija mora se čuvati u zaključanim metalnim ormarima.

Puške se mogu čuvati u poslovnim prostorijama i izvan metalnih ormara, ako su povezane čeličnim užetom ili lancem koji je provučen kroz branike obarača. Čelično uže ili lanac moraju biti pričvršćeni na fiksnu podlogu (zid, pod ili postolje za smještaj oružja) i zaključani na oba svoja kraja.

Oružje i municija ne smiju biti izloženi u prodajnom prostoru na načinrda su neposredno na dohvatu ruke kupca.

Članak 12.

Prostorne i tehničke uvjete propisane ovim pravilnikom utvrđuje stručna komisija policijske uprave na čijem području se nalaze poslovne prostorije. Ako za to postoje opravdani razlozi, pregled poslovnih prostorija može obaviti i stručna komisija Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske.

Komisiju policijske uprave imenuje rukovodilac policijske uprave, a komisiju Ministarstva unutarnjih poslova ministar unutarnjih poslova.

O utvrđenom činjeničnom stanju komisija iz stavka 1. ovog članka sastavlja zapisnik u tri primjerka od kojih jedan predaje korisniku poslovnih prostorija, jedan ostavlja za svoju arhivu, a jedan dostavlja Ministarstvu unutarnjih poslova u sjedištu ako je pregled poslovnih prostorija izvršila komisija policijske uprave.

Članak 13.

Ako komisija iz stavka 1. članka 12. utvrdi da poslovne prostorije ne udovoljavaju svim uvjetima propisanim ovim pravilnikom, takav nalaz će navesti u zapisniku i odrediti rok za otklanjanje nedostataka koji ne može biti duži od 30 dana.

Ako u roku iz stavka 1. ovog članka nedostatak ne bude otklonjen, Ministarstvo unutarnjih poslova odbit će svojim rješenjem zahtjev za izdavanje odobrenja za promet oružja i municije.

Članak 14.

Poduzeća i radnje koje se bave prometom oružja i municije dužne su voditi:

1) Evidenciju o nabavljenom oružju i municiji (obrazac br 1);

2) Evidenciju o prodanom oružju (obrazac br. 2);

3) Evidenciju o prodanoj municiji (obrazac br. 3).

Obrasci evidencija iz stavka 1. ovog članka sastavnim su dijelom ovog pravilnika.

Članak 15.

Poduzeća i radnje koje se bave prometom oružja i municije, a koje imaju veliki promet oružja i municije, mogu evidenciju o nabavljenom oružju i evidenciju o nabavljenoj municiji voditi odvojeno.

Članak 16.

Evidencije iz članka 14. ovog pravilnika mogu se voditi u tvrdom povezu ili u slobodnim listovima ako se vode pomoću računala.

Ako se evidencije iz članka 14. ovog pravilnika vode u tvrdom povezu, svaka stranica uvezane knjige mora biti numerirana rednim brojevima, a podaci se unose tintom ili kemijskom olovkom.

Ako se evidencije iz članka 14. ovog pravilnika vode pomoću računala, slobodni se listovi moraju uvezati na kraju kalendarske godine.

Pogrešno upisani podaci ispravljaju se na način da se pogrešno upisana riječ ili broj precrta tako da ostane čitljiva, a novi upis unese iznad precrtanog. Novi upis ovjerava svojim potpisom odgovorna osoba u poduzeću odnosno radnji.

Članak 17.

Evidencije o prometu oružja i municije vode se za svaku kalendarsku godinu posebno. Istekom kalendarske godine evidencije se zaključuju i ovjeravaju pečatom poduzeća, odnosno radnje i potpisom odgovorne osobe.

Članak 18.

Pravilnost čuvanja oružja i municije i vođenja evidencija iz članka 14. ovog pravilnika utvrđuje nadležni organ na čijem području se nalaze poslovne prostorije poduzeća, odnosno radnje koje se bave prometom oružja i municiji najmanje jedanput godišnje.

Članak 19.

Evidencije iz članka 14. ovog pravilnika čuvaju se najmanje pet godina računajući od dana njihova zaključenja.

Članak 20.

Poduzeća i radnje, koje se bave prometom oružja i municije, nakon prodaje oružja osobi koja posjeduje odobrenje za nabavljanje oružja jedan primjerak odobrenja s popunjenim podacima o nabavljenom oružju i o vlasniku oružja, dostavljaju organu koji je izdao odobrenje u roku od osam dana od dana prodaje oružja.

Članak 21.

Pravne osobe koje se bave prometom oružja i municije a koje su registrirane za takvu djelatnost prije stupanja na snagu ovog pravilnika moraju urediti svoje poslovne prostorije u skladu s uvjetima propisanim ovim pravilnikom u roku od šest mjeseci računajući od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

Članak 22.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaju važiti odredbe članka 9, 10,11,12. i 16. Pravilnika o izdavanju odobrenja za nabavljanje i držanje oružja, o smještaju i čuvanju oružja i o evidenciji prometa oružja ("Narodne novine", br. 19/75 i 42/81).

Članak 23.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Broj: 511-01-33-1483/1-1991.

Zagreb, 6. veljače 1991.

Ministar unutarnjih poslova

Josip Boljkovac, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Obrazac broj 1

EVIDENCIJA O NABAVLJENOM ORUŽU I MUNICIJI
___________________________________________________________________________________
                Datum      Podaci o oružju     Podaci o municiji
Red.  Od koga je nabavljeno   prijema i
br.   oružje i municija    broj dostav-  Vrsta Komada Kalibar Tvornićki Vrsta  Broj ili
nice                    broj            količina    Kalibar
____________________________________________________________________________________
1    2            3        4    5    6        7    8    9    10
___________________________________________________________________________________


Obrazac broj 2

EVIDENCIJA O PRODANOM ORUŽJU

1.Red .br.
2.Datum prodaje oružja
3.Prezime i ime (naziv) kupca
4.Prebivalište (sjedište i adresa)
Podaci o oružju
5.Vrsta
6.Marka
7.Kalibar
8.Tvornički broj
9.Broj i datum odobrenja za nabavu oružja i naziv organa koji ga je izdao


Obrazac broj 3

EVIDENCIJA O PRODANOJ MUNICIJI

1.Red.br.
2.Prezime i ime (naziv) kupca
3.Prebivalište (sjedište i adresa )

Podaci o municiji
4.Vrsta
5.Kalibar
6.Broj ili količina
7.Registarski broj oružnog lista ili odobrenja i naziv organa koji ga je izdao
8.Registarski broj i mjesto izdavanja osobne karte imaoca (donosioca odobrenja)