Zakoni i propisi - Pravni savjeti 7 19.02.1991 Odluka o osnovici i stopi za obračunavanje doprinosa Zadružnom savezu zagrebačke regije u 1991. godini
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZADRUŽNI SAVEZ ZAGREBAČKE REGIJE

Na temelju člana 26. stava 2. točke 5. Statuta Zadružnog saveza zagrebačke regije Upravni odbor Zadružnog saveza zagrebačke regije na sjednici održanoj 8. veljače 1991. utvrđuje

ODLUKU

o osnovici i stopi za obračunavanje doprinosa Zadružnom savezu zagrebačke regije u 1991. godini

Član 1.

U skladu sa važećim zakonskim odredbama u Zadružni savez udružuju se, osim zadruga i drugi oblici udruživanja radnih ljudi i građana, u skladu sa zakonom. Sredstva Saveza, prema odredbi člana 38. Samoupravnog sporazuma o osnivanju Zadružnog saveza zagrebačke regije, osiguravaju članice članskim doprinosom.

Član 2.

Organizacije članice Zadružnog saveza zagrebačke regije su poljprivredne zadruge i druge zadružne organizacije, poljoprivredne stanice i specijalne poljoprivredne stanice, veterinarske stanice i druge organizacije udruženog rada i poslovne zajednice, s kojima su poljoprivrednici neposredno ili preko poljoprivredne zadruge i drugih oblika udruživanja udružili rad, zemljište, sredstva rada odnosno druga sredstva, a koje imaju sjedište na području zagrebačke regije.

Član 3.

Druge organizacije iz člana 2. ove odluke, članice Zadružnog saveza zagrebačke regije koje imaju sjedište na području zagrebačke regije su:

1. Pćelarska centrala, Zagreb

2. "Vajda"- "Stočarstvo", Zagreb

3. "Moslavka", poljoprivredna radna organizacija Kutina

4. Poljoprivredno-proizvodna radna organizacija, Zdenčina

5. "Dukat", Mljekara Zagreb

6. "Jaskavino" vinogradarsko voćarsko poduzeće, Jastrebarsko

7. "Sljemestočarstvo", Jastrebarsko

8. " Agrotehnika - Gruda", Poduzeće " Gruda" proizvodnja i promet Zagreb

9. "Sljemestočarstvo", Sesvetski Kraljevec

10. "Voće" export-import, Zagreb, OOUR "Stubičanka" tvornica voćnih sokova, Gornja Stubica

11. " Agrooprema",. Zagreb

12. "Astra" - "Agrimex", poduzeće za vanjsku i unutrašnju trgovnu poljoprivredno-prehrambenim proizvodima, Zagreb

Član 4.

Stope za obračunavanje doprinosa Zadružnom savezu zagrebačke regije su:

1. za poljoprivredne zadruge i druge oblike udruživanja poljoprivrednika 0,58%

2. za poljoprivredne stanice 0,45%

3. za veterinarske stanice 0,25%

4. druge organizacije iz čl. 3 ove odluke 0,58%

Osnovica za obračun doprinosa Zadružnom savezu zagrebačke regije organizacija - zadruga (točka 3) je ostvaren dohodak iz periodičnog obračuna tekuće godine, odnosno zaključnog računa, bez umanjenja osnovice, oslobođenja i olakšica. Osnovica za obračun doprinosa organizacija iz točke 4. je dio dohotka utvrđen periodičnim obračunom, odnosno zaključnim računom, bez umanjenja osnovice, oslobođenja i olakšica i to: osnovica- % dohotka

1. Pćelarska centrala,Zagreb 15

2. "Vajda" - "Stočarstvo",Zagreb 30

3. "Moslavka" PRO Kutina 8

4. Poljoprivredno-proizvodna RO Zdenčina 50

5. "Dukat", Mljekara Zagreb 12

6. "Jaskavino" vinogradarsko voćarsko poduzeće, Jastrebarsko 40

7. "Sljemestočarstvo", Jastrebarsko 50

8. " Agrotehnika - Gruda" Poduzeće "Gruda" proizvodnja i promet, Zagreb 37

9. "Sljemestočarstvo", Sesvetski Kraljevec 50

10. "Voće" export-import, Zagreb, OOUR "Stubićanka" tv. voćnih sokova G. Stubica 40

11. " Agrooprema", Zagreb 20

12. "Astra" - "Agrimex" poduzeće za vanjsku i unutrašnju trgovinu poljoprivredno-prehrambenih proizvodima, Zagreb 11

Član 5.

Doprinos Zadružnom savezu zagrebačke regije plaćaju članice u toku godine u mjesečnim akontacijama razmjerno visini osnovice po zadnjem obračunu poslovnog rezultata.

Akontacija se plaća tako da se iznos mjesečne akontacije utvrđen po zadnjem periodičnom obračunu množi s koeficijentom, koji se dobije kada se masa isplaćenih osobnih dohodaka u mjesecu koji prethodi mjesecu za koji se plaća akontacija podijeli s prosječno isplaćenom masom osobnih dohodaka u razdoblju za koje je sačinjen periodični obračun.

Akontacije se plaćaju do posljednjeg dana u mjesecu za tekući mjesec.

Privremeni obračun doprinosa Zadružnom savezu zagrebačke regije u toku godine utvrđuje se periodičnim obračunom, a konačni obračun utvrđuje se završnim računom. Ako je članica platila u vidu akontacije manji iznos od iznosa utvrđenog po periodičnom odnosno završnom računu, dužna je razliku između uplaćenih akontacija i obračunatog doprinosa platiti u roku od 15 dana od isteka roka za predaju periodičnog obračuna odnosno završnog računa.

Ako je članica u vidu akontacija platila veći iznos doprinosa od iznosa koji je dužna platiti po periodičnom obračunu, odnosno završnom računu, može se od SDK zahtijevati povrat više uplaćenog iznosa.

Ako obveznik ne zahtijeva povraćaj više plaćenog doprinosa, više plaćeni iznos smatrat će se akontacijom za naredno razdoblje.

Sredstva doprinosa uplaćuju se na žiro-račun Zadružnog saveza broj 30102-603-9560.

Član 6.

Kontrolu obračuna doprinosa vrši nadležna služba društvenog knjigovodstva.

Član 7.

Upravni odbor Zadružnog saveza zagrebačke regije u slučaju ocjene da su prihodi iz naplaćenog doprinosa za tekuću godinu dovoljni za pokriće rashoda Zadružnog saveza zagrebačke regije može donijeti odluku o prestanku uplate doprinosa za određeno razdoblje.

Član 8.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od 1. siječnja 1991. godine.

Broj 249/9 1

Zagreb, 12. veljače 1991.

Predsjednik Zadružnog saveza zagrebačke regije

Stjepan Car, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.