Zakoni i propisi - Pravni savjeti 6 13.02.1991 Odluka o ukidanju Kazneno-popravnog doma u Staroj Gradiški
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 29. Zakona o _izvršenju sankcija izrečenih za krivična djela, privredne prijestupe i prekršaje ("Narodne novine", broj 21 i 39/74, 55/88 i 19/90), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 6. veljače 1991. godine donijela je slijedeću

ODLUKU

o ukidanju Kazneno-popravnog doma u Staroj Gradiški

I.

Ukida se Kazneno-popravni dom u Staroj Gradiški.

II.

Ministarstvo pravosuđa i uprave Repulike Hrvatske premjestit će osuđene osobe u druge kazneno-popravne ustanove na području Republike Hrvatske najkasnije do 31. ožujka 1991. godine.

III.

Republika Hrvatska prenosi vlasništvo svih nekretnina koje koristi i upravlja Kazneno-popravni dom Stara Gradiška a koje se nalaze u k.o. Uskoci, k.o. Donja Varoš, k.o. Ladevac, k.o. Cage, k.o. Okučani, k.o. Bodegraj, uključujući osuđeničke nastambe, upravne i poslovne zgrade na Općinu Nova Gradiška bez naknade. Stambene zgrade zajedno sa poslovnim prostorom u njima ostaju u vlasništvu Republike Hrvatske, time da će se stanovi za službene potrebe dati na korištenje Javnom poduzeću iz točke V. ove odluke, koje je dužno putem Stambene komisije Vlade osigurati korištenje tih stanova za službene potrebe poduzeća. Nekretnine u k.o. Gređani, upisane u zk.ul.br. 175, 504 i 506 osim kć.br. 472 iz zk.ul.br. 506 na kojoj su stambeni objekti, prenose se u vlasništvo PPK Nova Gradiška bez naknade. Nekretnine u k.o. Lađevac i k.o. Bodegraj prenose se u vlasništvo Javnog poduzeća za gospodarenje šumama i šumskim zemljištem "Hrvatske šume"Uprava Slavonska Požega - Šumarija Okučani u dijelu kojeg drže u posjedu na osnovi faktične zamjene iz 1964. i 1966. godine.

IV.

Sredstva opreme Kazneno-popravnog doma Stara Gradiška rasporedit-će Ministarstvo pravosuđa i uprave na druge kazneno-popravne ustanove i domove za preodgoj. Oprema koja se ne rasporedi prodat će se i dobivena sredstva koristiti za posebne namjene kazneno-popravnih ustanova.

V.

Privredna jedinica "Kombinat Sava" sa stanjem sredstava i obveza prema izvorima sredstava iz bilance stanja po godišnjem obračunu na dan 5. veljače 1991. godine koji datum se utvrđuje kao dan koji prethodi danu početka poslovanja u novom statusu prenosi se bez naknade na Općinu Nova Gradiška, pod uvjetom da od Kombinata ustroji Javno poduzeće. Republika Hrvatska preuzima pokriće eventualnog gubitka Kazneno-popravnog doma Stara Gradiška nastalog do 6. veljače 1991. godine, ali najviše do 7,500.000 dinara.

VI.

Radnicima i službenicima koji ne budu raspoređeni u smislu odredaba Zakona o upravi, prestaje radni odnos u smislu odredaba članka 381. i 383. Zakon o upravi.

VII.

Prijenos nekretnina i prava iz točke III. i V. ove odluke izvršit će se bez naknade pod uvjetom da Općina Nova Gradiška snosi eventualni gubitak preko iznosa od 7,500.000 dinara prema odredbi stavka 2. točke V. Odluke, a što će se urediti posebnim Ugovorom izmedu Općine Nova Gradiška i Republike Hrvatske. Republika Hrvatska i Općina Nova Gradiška, Republika Hrvatska i PPK Nova Gradiška te Republika Hrvatska i Javno poduzeće "Hrvatske šume" uredit će ugovorima i prijenos nekretnina bez naknade iz točke III. Odluke na temelju kojih će izvršiti uknjižbu u zemljišnim knjigama nadležnog općinskog suda na ime Općine Nova Gradiška, PPK Nova Gradiška i "Hrvatske šume".

VIII.

Ovlašćuje se ministar pravosuđa i uprave da zaključi ugovore u ime Republike Hrvatske, a u svezi točke V. Odluke po prethodno pribavljenoj suglasnosti Ministarstva financija.

IX.

Ovu odluku provest će Ministarstvo pravosuđa i uprave.

X.

Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Urbroj : 5030119-91-3

Klasa : 730-02/91-01 /01

Zagreb, 6. veljače 1991.

Predsjednik

Josip Manolić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.