Zakoni i propisi - Pravni savjeti 6 13.02.1991 Pravilnik o pripravničkom stažu i stručnim ispitima zdravstvenih radnika
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

Na temelju članka 215. a u vezi sa člankom 214. Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine", broj 8/89 i 31/90), ministar zdravstva donosi

PRAVlLNIK

o pripravničkom stažu i stručnim ispitima zdravstvenih radnika

Članak 1.

Ovim pravilnikom utvrđuju se uvjeti koje moraju ispunjavati organizacije zdravstva u kojima se provodi pripravnički staž, sadržaj i način provođenja pripravničkog staža za zdravstvene radnike koji su završili obrazovanje zdravstvenog usmjerenja (u daljnjem tekstu pripravnici), te organizacija i način polaganja stručnog ispita.

Članak 2.

Nakon završenog pripravničkog staža pripravnik polaže stručni ispit radi stjecanja sposobnosti za samostalan rad.

Članak 3.

Pripravnički staž provodi se u organizacijama zdravstva koje ispunjavaju uvjete iz članka 4.

Trajanje pripravničkog staža je 12 mjeseci za sva zdravstvena usmjerenja.

Plan i program pripravničkog staža sastavni je dio ovoga pravilnika (Prilog 1).

Članak 4.

Program pripravničkog staža provodi se u organizacijama zdravstva koje ispunjavaju slijedeće uvjete u odnosu na kadrove, prostor i medicinsko-tehničku opremu:

a) da u svom sastavu imaju sve ili pojedine radne jedinice u kojima se obavljaju stručni poslovi predviđeni u programu pripravničkog staža određenih zanimanja zdravstvenih radnika;

b) da u radnoj jedinici u punom radnom vremenu rade zdravstveni radnici koji imaju viši, a najmanje isti stupanj stručne spreme zanimanja za koje se pripravnik osposobljava;

c) da radna jedinica ima potrebnu medicinsko-tehničku opremu i prostor za uspješno provođenje programom predviđenog osposobljavanja prema zahtjevima suvremene medicinske znanosti.

Članak 5.

Za provođenje cjelokupnog programa pripravničkog staža brine se glavni mentor.

Glavni mentor određuje se svakom pripravniku prije početka provođenja pripravničkog staža. Imenuje ga stručni kolegij organizacije zdravstva koja je pripravnika primila na pripravnički staž.

Glavni mentor mora imati u pravilu viši, a najmanje isti stupanj stručne spreme u zanimanju za koje se pripravnik osposobljava, 5 godina radnog iskustva te sposobnost i sklonost prema stručnom radu.

Za provođenje dijela programa staža u odgovarajućoj radnoj jedinici brine se mentor koji je rukovodilac te radne jedinice ili stručnjak kojega predloži stručni kolegij.

Članak 6.

Glavni mentor i mentor u tijeku pripravničkog staža provjeravaju teoretsko i praktično znanje pripravnika.

Mentor upisuje u pripravničku knjižicu dio programa pripravničkog staža i ovjerava ga svojim potpisom.

Obrazac pripravničke knjižice sastavni je dio ovoga pravilnika (Prilog 2).

Članak 7.

Obavljanje poslova glavnog mentora i mentora sastavni je dio radne obaveze zdravstvenog radnika kojemu su ti poslovi prvjereni.

Članak 8.

Pripravnik obavlja program pripravničkog staža u radnom vremenu od 42 sata tjedno.

Pripravnički staž u pravilu obavlja se bez prekida. Opravdani prekid staža je odsustvo zbog bolesti, porodiljskog dopusta i odlaska na odsluženje vojnog roka - u tim slučajevima staž se produžava za onoliko vremena koliko je prekid trajao.

Članak 9.

Konačno provjeravanje i ocjenjivanje stručne osposobljenosti za samostalan rad obavlja se na stručnom ispitu.

Članak 10.

Pripravnici koji su uspješno završili cjelokupni program pripravničkog staža podnose pismenu prijavu za polaganje stručnog ispita Ministarstvu zdravstva putem organizacije zdravstva u kojoj su u radnom odnosu.

Pripravnici - volonteri mogu podnositi prijavu putem organizacije zdravstva u kojoj su provodili staž ili neposredno.

Članak 11.

Prijava za polaganje stručnog ispita treba sadržavati ovjereni prijepis ili ovjerenu fotokopiju diplome ili svjedodžbe o završnom ispitu, uredno ispunjenu pripravničku knjižicu sa upisanim programom staža kao i molbu kandidata.

Prijava se može podnijeti Ministarstvu najranije mjesec dana prije isteka pripravničkog staža.

Članak 12.

Ukoliko je pripravnik ispunio sve uvjete predviđene ovim pravilnikom, ministar zdravstva odobrava rješenjem polaganje stručnog ispita.

Članak 13.

Ako pripravnik iz opravdanog razloga odustane od polaganja stručnog ispita, dužan je o tome obavijestiti Komisiju Ministarstva najmanje 3 dana prije dana određenog za polaganje ispita.

Ukoliko pripravnik pravodobno ne obavijesti komisiju ili je razlog odustanka neopravdan, smatra se da je ispitu pristupio i troškovi ispita idu na njegov teret.

Članak 14.

Stručni ispit za zdravstvene radnike zdravstvenog usmjerenja sastavljen je od općeg i stručnog dijela.

Opći dio ispita za sve zdravstvene radnike obuhvaća slijedeće ispitne predmete:

a) poznavanje propisa o ustrojstvu državne vlasti

b) poznavanje propisa iz oblasti zdravstvene zaštite I zdravstvenog osiguranja

c) osnovno poznavanje propisa o radnim odnosima mirovinskom i invalidskom osiguranju.

Ispitni predmeti stručnog dijela raspoređeni su prema zdravstvenim usmjerenjima kako slijedi:

1. liječnici - pripravnici

a) opća medicina, medicina rada, hitna medicinska pomoć i zdravstvena zaštita žena

b) zdravstvena zaštita predškolske i školske djece

c)socijalna medicina i epidemiologija

(predmeti se polažu usmeno)

2. zubni liječnici - pripravnici

a) bolesti usta i zubi i parodoncija

b) dječja i preventivna stomatologija

c) socijalna medicina

(predmeti se polažu usmeno)

3. diplomirani farmaceuti - pripravnici

a) izdavanje lijekova, izrada magistralnih i galenskih pripravaka

b) kontrola lijekova

(predmeti se polažu usmeno)

4 medicinski biokemičari - pripravnici

a) medicinska biokemija

b) hematologija

(predmeti se polažu usmeno)

5. viši zdravstveni tehničari radiološkog smjera-pripravnici

a) radioterapija i rtg dijagnostika

b) zaštita od ionizirajućeg zračenja

(predmeti se polažu usmeno)

6. medicinske sestre općeg smjera - pripravnici

a) opća i specijalna njega bolesnika

b) dispanzersko - patronažni rad

(predmeti se polažu usmeno i praktično)

7. medicinske sestre primaljskog smjera-pripravnici

a) njega trudnica, rodilja i babinjača

b) njega ginekoloških bolesnica

c) njega i ishrana novorođenčadi

(predmeti se polažu usmeno i praktično)

8. zdravstveni tehničari fizioterapeutskog smjera-pripravnici

a) kineziterapija

b) fizikalna terapija

(predmeti se polažu usmeno)

9 .zdravstveni tehničari laboratorijskog smjera-pripravnici

a) biokemijska laboratorijska tehnika

b) mikrobiologija

(predmeti se polažu usmeno)

10. zdravstveni tehničari sanitarnog smjera-pripravnici

a) epidemiologija i higijena

b) mikrobiologija

(predmeti se polažu usmeno)

11. zdravstveni tehničari zubotehničkog smjera-pripravnici

a) fiksna i mobilna protetika

b) poznavanje zubotehničkog materijala

(predmeti se polažu usmeno)

12. zdravstveni tehničari farmaceutskog smjera-pripravnici

a) farmaceutska tehnologija

b) poznavanje i čuvanje lijekova

(predmeti se polažu usmeno)

Članak 15.

Pripravnici polažu stručni ispit pred ispitnom komisijom.

Ispitnu komisiju imenuje ministar rješenjem o osnivanju i imenovanju komisije za sva zdravstvena usmjerenja.

Ispitna komisija izvješćuje pripravnika o mjestu i datumu polaganja stručnog ispita najmanje 8 dana prije dana polaganja ispita.

Članak 16.

Ispitna komisija sastoji se od predsjednika i članova komisije koji su ujedno i ispitivači te ispitivača za pojedine predmete.

Predsjedniku komisije, članovima komisije i ispitivačima određuju se zamjenici.

U ispitnu komisiju imenuju se stručnjaci odgovarajuće stručne spreme koji se bave odgovarajućim područjem rada.

Članak 17.

Administrativne poslove ispitne komisije obavlja tajnik komisije koji se imenuje rješenjem o osnivanju komisije. Tajnik mora imati zamjenika.

Članak 18.

Opći uspjeh kandidata na ispitu ocjenjuje se komisijski. Ispitivač sudjeluje u ocjenjivanju uspjeha kandidata samo za predmet koji je ispitivao.

Ocjena uspjeha je položio ili nije položio.

Članak 19.

Kandidat koji na stručnom ispitu nije zadovoljio iz dva predmeta može polagati popravni ispit iz nepoloženih predmeta najranije u roku mjesec dana, a najkasnije u roku 6 mjeseci od dana polaganja ispita.

Ako kandidat u roku iz stavka 1. ovoga članka ne izađe na popravni ispit, polaže ponovno cijeli ispit.

Kandidat koji nije zadovoljio iz najmanje tri predmeta, kao i kandidat koji nije zadovoljio na popravnom ispitu, može ponoviti cijeli ispit po isteku roka od 6 mjeseci.

Članak 20.

Zdravstveni radnik koji je već jednom nakon obavljenog pripravničkog staža položio stručni ispit, a promijenio je u toku daljnjeg obrazovanja zdravstveno usmjerenje može biti oslobođen općeg dijela ispita.

Članak 21.

Nakon završenog općeg i stručnog dijela ispita predsjednik komisije izvješćuje kandidata o uspjehu.

Nezadovoljan kandidat može u roku 24 sata podnijeti žalbu komisiji i tražiti da se njegovo znanje još jednom provjeri. Zahtjevu kandidata se udovoljava, a troškove sastava sazvane komisije snosi kandidat.

Članak 22.

Kandidatu koji je položio ispit izdaje se uvjerenje o položenom stručnom ispitu. Uvjerenje potpisuje ministar i predsjednik komisije.

Propisan obrazac uvjerenja o položenom stručnom ispitu sastavni je dio ovoga pravilnika (Prilog 3).

Članak 23.

Troškove stručnog ispita snosi organizacija zdravstva, odnosno osoba koja zdravstvenu djelatnost obavlja samostalno osobnim radom, a koja je uputila pripravnika na polaganje stručnog ispita.

Pripravnici volonteri sami snose troškove stručnog ispita.

Članak 24.

Predsjednik, članovi komisije, ispitivači i tajnik imaju pravo na naknadu.

Visina naknade određuje se posebnim rješenjem ministra.

Članak 25.

Zdravstveni radnici kojima je priznat u cijelosti pripravnički staž proveden u inozemstvu prema članku 222. Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju, mogu polagati stručni ispit po odredbama ovoga pravilnika.

Članak 26.

Stupanjem na snagu ovoga pravilnika prestaje važiti Pravilnik o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika zdravstvenog usmjerenja ("Narodne novine", broj 21/81).

Članak 27.

Zdravstveni radnici koji su započeli pripravnički staž prije stupanja na snagu ovoga pravilnika završit će taj staž prema programu utvrđenom dosadašnjim propisima a stručni ispit polagat će prema odredbama ovoga pravilnika.

Članak 28.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 500-09/91-02/01

Urbroj 534-0212-91

Zagreb, 22. siječnja 1991.

Ministar zdravstva

prof. dr. Andrija Hebrang, dr. sci., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Prilog 1 Pravilnika o pripravničkom

stažu i stručnim ispitima zdravstvenih radnika

PROGRAM PRIPRAVNIČKOG STAŽA

1. LIJEČNICI

Program pripravničkog staža provodi se u jedinicama stacionarne i polikliničko-konzilijarne zdravstvene zaštite i primarne zdravstvene zaštite.

Stručne cjeline čine:

u stacionarnoj i polikliničko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti - interna medicina, pedijatrija, neurologija, psihijatrija, dermatologija i venerologija, kirurgija, otorinolaringologija, oftalmologija, opstetricija i ginekologija.

Rad liječnika - pripravnika na odjelu kombinira se s radom u polikliničko-konzilijarnim i u prijemnim ambulantama, osobito na dane dežurstva; u primarnoj zdravstvenoj zaštiti - socijalna medicina, higijena i epidemiologija, opća medicina, zdravstvena zaštita dojenčadi, male i predškolske djece, školska, medicina, zdravstvena zaštita žena i trudnica, medicina rada, hitna medicinska pomoć.

Trajanje pripravničkog staža, poslovi i zadaci u pojedinim stručnim cjelinama su slijedeći:

A) RAD U JEDINICAMA STACIONARNE I POLIKLINIČKO-KONZILIJARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE - 5 mjeseci

U svim jedinicama stacionarne i polikliničko-konzilijarne zdravstvene zaštite pripravnik:

- upoznaje organizaciju jedinice u kojoj obavlja pripravnički staž,

- uzima anamnezu (event. heteroanamnezu) i status, vodi povijest bolesti, piše otpusna pisma i otpusnice,

- svladava tehniku osnovnih biokemijskih i hematoloških pretraga koje se obavljaju u jedinici te uzimanje uzoraka za upućivanje na laboratorijske pretrage u druge jedinice,

- upućuje bolesnike na laboratorijske i druge preglede u druge jedinice i svladava interpretaciju laboratorijskih nalaza i nalaza drugih dijagnostičkih jedinica,

- prisustvuje radiološkim pretragama bolesnika iz jedinice,

- prisustvuje patološko-anatomskoj obdukciji umrlih bolesnika,

- upoznaje se sa vođenjem adminiskracije u jedinici, unosi podatke u medicinsku dokumentaciju i evidencije, izrađuje propisane izvještaje za zdravstvenu statistiku i za zdravstveno osiguranje i obavlja druge administrativne poslove.

Osim ovih općih, obavlja i izvršava stručne poslove i zadatke u jedinicama kako slijedi:

1. Interna medicina - 1 mjesec

- obavlja klinički pregled bolesnika,

- izvodi osnovne dijagnostičke i terapeutske postupke i zahvate kao što su: mjerenje krvnog tlaka, davanje raznih injekcija, pleuralne, abdominalne i venepunkcije, uvađanje želučane i duodenalne sonde, kateterizacija muškog i ženskog bolesnika, infuzije raznih otopina i transfuzija krvi i krvnih sastojaka kao i drugi postupci i zahvati koje odredi mentor,

- sudjeluje u izvodenju dijagnostičkih i terapeutskih postupaka kao što su razni bioptički postupci, rekto, gastro i cistoskopija, snimanje EKG, oscilometrija i drugih kompliciranijih postupaka koji se izvode u jedinici a koje odredi mentor,

- sudjeluje u određivanju medikamentozne i druge terapije.

Veći dio radnog vremena pripravnik provodi u specijalističkim internističkim ordinacijama. Jedanput tjedno pripravnik sudjeluje u radu noćne smjene ili dežurstva u stacionarnim internističkim jedinicama kako bi se što bolje osposobio za rješavanje akutnih i urgentnih internističkih slučajeva. Za vrijeme obavljanja pripravničkog staža iz interne medicine pripravnik treba osobitu pažnju posvetiti rješavanju kardiovaskularnih, pulmonalnih, gastroenteroloških i nefroloških slučajeva te dijagnostici i terapiji dijabetesa i zaraznih bolesti. Gdje postoji posebno organizirana stacionarna jedinica i specijalistička ordinacija za zarazne bolesti pripravnik provodi jedan tjedan u tim jedinicama.

2. Pedijatrija - 15 dana

- obavlja klinički pregled bolesnog djeteta primjenjujući specifične metode za djecu,

- sudjeluje u utvrđivanju dijagnoze najčešćih dječjih bolesti, a osobito srčanih bolesti i anomalija, bolesti probavnog i respiratornog trakta dojenčadi, male i predškolske djece,

- upoznaje se sa primjenom dječjih doza u medikamentoznoj terapiji te provodi terapiju najčešćih dječjih bolesti, a osobito terapiju antibioticima i kortikosteroidima,

- uvježbava tehniku davanja raznih injekcija kod dojenčadi i djece,

- izvodi osnovne dijagnostičke i terapeutske postupke kao što su razne punkcije, uvođenje sondi, infuzije otopina i transfuzija krvi te sudjeluje u izvođenju kompliciranijih zahvata kao što su lumbalna punkcija i drugi zahvati koje odredi mentor,

- upoznaje se sa najčešćim cerebralnim oštećenjima djece i sa mogućnostima rehabilitacije mentalno i fizički oštećenog djeteta,

-uvježbava dijetalnu prehranu djece, a osobito dijetalnu prehranu dojenčadi kod raznih gastrointestinalnih poremećaja.

Da bi se osposobio za rješavanje akutnih i urgentnih pedijatrijskih slučajeva sudjeluje jedanput tjedno u radu noćne smjene ili dežurstvu u stacionarnoj pedijatrijskoj jedinici.

3. Neurologija - 7 dana

- obavlja klinički pregled bolesnika primjenjujući specifične neurološke metode,

- sudjeluje u utvrđivanju dijagnoza najčešćih neuroloških bolesti,

- izvodi najčešće osnovne neurološke dijagnostičke postupke kao što su ispitivanje refleksa, raznih neuroloških testova i dr., te sudjeluje u kompliciranijim dijagnostičkim postupcima kao što su elektroencefalografija, elektromiografija i drugim postupcima koje odredi mentor,

- upoznaje se sa hitnim intervencijama kod cerebrovaskularnog inzulta i s mogućnostima rehabilitacije bolesnika poslije inzulta.

Pripravnik provodi pripravnički staž iz neurologije u specijalističkoj ordinaciji, a ako ova ne radi sa punim radnim vremenom, preostali dio radnog vremena obavlja navedene stručne poslove u stacionarnoj jedinici za neurologiju.

4. Psihijatrija - 7 dana

- obavlja psihijatrijski pregled bolesnika, sudjeluje u vođenju psihijatrijskog intervjua, uzimanju psihičkog statusa i profila bolesnika i socijalno-psihijatrijskoj obradi bolesnika,

- sudjeluje u utvrđivanju dijagnoze najčešćih neurotskih bolesti, upoznaje se sa primjenom psihoterapije u praksi i uvježbava postupak prema neurotskim bolesnicima i bolesnicima sa psihoorganskim sindromom,

- sudjeluje u utvrđivanju dijagnoze psihotičkog stanja i uvježbava postupak prema psihotičkim bolesnicima,

- upoznaje se sa primjenom psihofarmaka,

- upoznaje se sa zakonskim aspektima postupka sa psihotičkim bolesnikom opasnim po okolinu i sa upućivanjem psihijatrijskih bolesnika na stacionarno liječenje,

- upoznaje se sa metodama prevencije i liječenja alkoholizma, narkomanije i drugih ovisnosti,

- upoznaje se sa najvažnijim pitanjima socijalne zaštite psihijatrijskog bolesnika (ocjena radne sposobnosti, stav prema zapošljavanju i otpuštanju psihijatrijskog bolesnika itd.),

- upoznaje se sa najčešćim psihijatrijskim problemima i postupcima kod djece,

- upoznaje se sa timskim radom u zaštiti mentalnog zdravlja.

Pripravnik provodi pripravnički staž iz psihijatrije u specijalističkoj ordinaciji, a ako ova ne radi puno radno vrijerne, preostali dio radnog vremena obavlja navedene stručne poslove u stacionarnoj jedinici za psihijatriju. Da bi se što bolje osposobio za rješavanje akutnih i urgentnih stanja sudjeluje u radu dvije noćne smjene ili dežurstva u stacionarnoj psihijatrijskoj jedinici.

5. Dermatologija i venerologija - 7 dana

- vrši klinički pregled dermatoloških bolesnika,

- vrši obradu dermatoloških bolesnika u svrhu utvrđivanja egzaktne dijagnoze najčešćih dermatoloških bolesti odraslih i djece, kao što su oboljenja prouzrokovana dermatofitima i grinjama,

- vrši obradu veneroloških bolesnika u svrhu utvrđivanja egzaktne dijagnoze najčešćih spolnih bolesti, kao što su sifilis, gonoreja, ulkus mole i nespecifični uretritisi,

- upoznaje se i sudjeluje u provođenju dijagnostike, terapije i prevencije profesionalnih alergijskih i nealergijskih dermatoza.

Pripravnik provodi pripravnički staž u specijalističkoj ordinaciji za dermatologiju i venerologiju.

6. Kirurgija - 1 mjesec

- utvrđuje dijagnozu kod najčešćih bolesti kod kojih je potrebna kirurška intervencija, osobito akutnog abdomena, raznih kolika, povreda glave, toraksa i kičme te ekstremiteta i krvnih žila,

- upoznaje osnovne metode pružanja prve pomoći i zbrinjavanja traumatiziranog bolesnika, osobito transportne imobilizacije. zaustavljanja krvarenja, previjanja i metoda za prevenciju terapiju traumatskog šoka,

- vrši obradu rane i razna previjanja, imobilizaciju sadrenim i drugim udlagama, longetama i sl.,

- izvodi male kirurške zahvate kao što su razne incizije, ekstirpacije i drugi zahvati koje odredi mentor (najmanje 10),

- upoznaje se sa osnovnim metodama anestezije i reanimacije te u tu svrhu provodi tri dana uz anesteziologa i u jedinici za intenzivnu njegu kirurških bolesnika.

Pripravnik provodi najmanje 2/3 pripravničkog staža iz kirurgije u specijalističkoj kirurškoj ordinaciji i jedanput tjedno sudjeluje u radu noćne smjene ili dežurstva u stacionarnoj jedinici za kirurgiju.

7. Otorinolaringologija - 7 dana

- obavlja osnovne preglede uha, grla i nosa (najmanje 5 raznih dnevno),

- utvrđuje dijagnozu i provodi terapiju najčešćih ORL oboljenja,

- izvodi najčešće hitne intervencije kao što su tamponada nosa, toaleta otitisa, policer i druge koje odredi mentor,

- izvodi male ORL zahvate kao što su paracenteza, incizija peritonzilarnog apscesa, punkcije sinusa, vađenje stranih tijela iz uha i nosa, osobito kod djece, uzimanje brisa iz uha, ždrijela i nosa, ispiranje zvukovoda (najmanje 5 raznih zahvata dnevno).

Pripravnik obavlja pripravnički staž u specijalističkoj ORL ordinaciji.

8. Oftalmologija - 7 dana

- obavlja osnovne preglede oka (najmanje 5 dnevno),

- utvrđuje dijagnozu i provodi terapiju najčešćih oboljenja oka,

- upoznaje se sa metodama pružanja prve pomoći kod kemijskih i mehaničkih povreda oka te uvježbava vađenje stranog tijela iz oka,

- ispituje vid najjednostavnijim metodama i uvježbava interpretaciju refraktometrijskog nalaza (najmanje 5 slučajeva dnevno),

- upoznaje se sa metodama zaštite i rehabilitacije vida te prevencije slabovidnosti, sljepoće i profesionalnih bolesti oka.

Pripravnik obavlja pripravnički staž u specijalističkoj oftalmološkoj ordinaciji.

9. Opstetricija i ginekologija - 4 tjedna

a) Opstetricija - 15 dana

- obavlja pregled i pripremu trudnica za porod,

- vodi normalne porode od I do III porođajne dobi (najmanje 12),

- sudjeluje u vođenju patoloških poroda,

- obavlja uobičajene zahvate kao što su epiziotomija (najmanje 6),

šivanje međice (najmanje 6), rezanje i podvezivanje pupkovine (najmanje 15), vakuum ekstrakcija, reanimacija novorodenčeta, ekspresija i ljuštenje placente, zaustavljanje krvarenja, postupak kod atonije, kontrola placente, praćenje položaja i intrauterinog života djeteta suvremenim metodama,

- obavlja preglede i prati stanje babinjače i novorođenčeta te rad u neonatalnoj jedinici.

b)Ginekologija-15dana

- obavlja ginekološke preglede i upoznaje se sa najčešćim ginekološkim oboljenjima,

- sudjeluje u hitnim intervencijama kod krvarenja iz uterusa,

- izvodi najčešće dijagnostičke postupke kao što su kolposkopija, uzimanje materijala i određivanje stupnja čistoće, uzimanje materijala i pravljenje razmaza za pretragu po Papanicolau, uzimanje materijala za biopsiju i druge dijagnostičke postupke koje odredi mentor.

10. Radiologija - 7 dana

- upoznaje se sa pripremom bolesnika za pojedine pretrage,

- sudjeluje u izvođenju snimaka torakalnih organa skeleta te kontrastnih metoda,

- analizira indikacije za pojedine radiološke pretrage i zahvate,

- sudjeluje pri izvođenju suvremenih metoda CT-a ultrazvuka i angiografije,

- sudjeluje pri intervencijskim radiološkim zahvatima.

B) RAD U JEDINICAMA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE - 7 mjeseci

1. Rad u socijalnoj medicini, higijeni i epidemiologiji - 15 dana

Na početku pripravničkog staža u jedinicama primarne zdravstvene zaštite pripravnik, u razgovoru sa glavnim mentorom i radom u jedinicama za socijalnu medicinu, higijenu i epidemiologiju, za statistiku i analizu i drugim odgovarajućim jedinicama doma zdravlja i medicinskog centra upoznaje se sa:

- ulogom i zadacima liječnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti,

- strukturom stanovništva, strukturom privrede, brojem i vrstama institucija za obrazovanje, jaslica, vrtića, domova za djecu, omladinu i umirovljenike i drugim važnijim zdravstvenim problemima stanovništva područja na kojem djeluje organizacija udruženog rada primarne zdravstvene zaštite u kojoj pripravnik obavlja pripravnički staž,

- zdravstveno-statističkim i demografskim pokazateljima na tom području,

- propisima u zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju te sa odgovarajućim odlukama Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva,

- propisima o zaštiti od zaraznih bolesti, o zaštiti okoline čovjeka, sa programima i provođenjem cijepljenja sa propisima o nadzoru nad proizvodnjom i prometom živežnih namirnica i zadacima i radom sanitarne inspekcije općine,

- organizacijom zdravstvene zaštite na području općine u kojoj pripravnik provodi pripravnički staž iz primarne zdravstvene zaštite.

Nakon općeg dijela pripravničkog staža u primarnoj zdravstvenoj zaštiti pripravnik obavlja slijedeće poslove i zadatke.

2. Opća medicina - 3 mjeseca

- obavlja preglede, utvrđuje dijagnostiku, određuje terapiju, ocjenjuje radnu sposobnost, propisuje recepte, daje upute bolesnicima svih dobnih grupa,

- izvodi dijagnostičke i terapeutske postupke kao što su otorinolaringologija (prema broju slučajeva u toku dnevnog rada), razne dijagnostičke punkcije, vađenje stranog tijela iz oka, zvukovoda i nosa (oko 5 u toku staža, oftalmoskopija sa ispitivanjem očne pozadine (najjmanje 5 slučajeva), snimanje i interpretacija EKG (najmanje 10 = ako se radi), obavljanje osnovnih laboratorijskih pretraga i testova koji se rade u jedinici upće medicine, ispiranje zvukovoda (najmanje 5), kateteriziranje mjehura bolesnika oba spola, mali kirurški zahvati (najmanje 20 u toku staža), davanje injekcija i previjanja svih vrsta (prema dnevnoj frekvenciji), tamponada nosa, različite blokade, cijepljenja i seroprofilaksa kod odraslih,

- obavlja sistematske, ciljane i kontrolne preglede odraslih (najmanje 10),

- obilazi sa patronažnom sestrom dojenčad, trudnice i bulesnike (najmanje 10 patronažnih posjeta),

- obavlja sistematski pregled dojenčadi, male i predškolske djece, daje savjete roditeljima, provodi cijepljenje dojenčadi i male djece, obavlja preglede i provodi terapiju bolesne djece (ako zdravstvena zaštita dojenčadi, male i predškolske djece nije orgarlizirana u okviru opće medicine pripravnik će ovaj dio programa staža ostvariti u odgovarajućoj jedinici - dispanzeru - radom kroz 2 tjedna),

- sudjeluje u obavljanju zdravstvenog nadzora nad jaslicama, vrtićima, dječjim, đačkim i domovima za umirovljenike i drugim socijalnim institucijama za smještaj djece i odraslih,

- sudjeluje u obavljanju kućnog liječenja i odlazi u kućne posjete (najmanje 10),

- priprema i izrađuje razne medicinske i medikoforenzičke dokumente kao što su liječničke svjedodžbe, potvrde, izvodi iz povijesti bolesti, prijedlozi za liječničku i invalidsko-mirovinsku komisiju, potvrde o smrti, izvještaji o uzroku smrti i sl.,

- upoznaje se sa radom sanitarne inspekcije općine i uz sanitarnog inspektora obavlja rad na terenu (najmanje 2 dana),

- upoznaje se sa radom Crvenog križa - općinskog odbora,

- upoznaje se sa propisima o pregledu umrlih i sa mrtvozornikom - liječnikom obavlja taj pregled (najmanje 2 slučaja).

3. Zdravstvena zaštita dojenčadi, male i predškolske djece - 1 mjesec

- sudjeluje pri provedbi sistematskih pregleda dojenčadi, male i predškolske djece, upoznaje se sa psihomotoričkim razvojem djeteta,

- sudjeluje u radu savjetovališta za djecu,

- sudjeluje u organiziranju i provedbi cijepljenja djece, upoznaje se sa kalendarom cijepljenja,

- sudjeluje u utvrđivanju dijagnoze i liječenju najčešćih bolesti dojenčadi, male i predškolske djece, upoznaje se s primjenom dječjih doza lijekova i dijetalnom terapijom,

- sudjeluje pri kućnim posjetama oboljeloj djeci

4. Školska medicina - 15 dana

- upoznaje se sa zdravstveno-statističkim i drugim dokumentima koji se vode u jedinici, sa propisima koji se odnose na zdravstvenu zaštitu školske djece i omladine, sa veličinom i strukturom populacije i sa zdravstvenom problematikom populacije kojoj jedinica osigurava zdravstvenu zaštitu, sa najvažnijim preventivnim mjerama koje se poduzimaju sa sistematskim i periodičkim pregledima, zdravstvenim odgojem i cijepljenjima, s ulogom i zadacima školskog liječnika u pogledu nadzora nad uvjetima u školi, sa oblicima suradnje sa roditeljima, nastavnicima i školom,

- obavlja sistematske kontrole i ciljane preglede školske djece i omladine,

- provodi cijepljenja učenika uz jedno tematsko predavanje učenicima vezano za cijepljenje,

- obavlja preglede, utvrđuje dijagnozu i odreduje terapiju kod najčešćih bolesti školske djece i omladine (najmanje 50 pregleda),

- uvježbava propisivanje recepata za ovu dobnu skupinu,

- obavlja preglede škola u pogledu higijensko-sanitarnih uvjeta,

- obavlja preglede školskih kuhinja, analizira jelovnike i vrši pregled higijenskih uvjeta u prostorijama za dnevni boravak i društvenu prehranu,

- sudjeluje u izradi prijedloga oblika korektivne gimnastike,

- upoznaje se sa ocjenjivanjem sposobnosti za tjelesni odgoj i druge aktivnosti u školi.

5. Zdravstvena zaštita žena i trudnica-1 mjesec

- radi na poslovima planiranja obitelji, daje savjete o metodama sprečavanja neželjene trudnoće, upoznaje se s propisivanjem i primjenom kontracepcijskih sredstava,

- obavlja ginekološke preglede, utvrđuje dijagnoze i provodi terapiju najčešćih ginekoloških oboljenja, s posebnim naglaskom na rano otkrivanje malignih bolesti ženskih spolnih organa i dojke,

- radi u savjetovalištu za trudnice, obavlja preglede trudnica, izvodi testove trudnoće i upoznaje se s mjerama prenatalne zaštite djeteta,

- izvodi najčešće dijagnostičke postupke kao što su kolposkopija. uzimanje materijala (bris) i utvrđivanje stupnja čistoće rodnice (najmanje 15 slučajeva), uzimanje materijala i pravljenje razmaza za pretragu po Papanicolau (najmanje 5), uzimanje materijala za biopsiju i druge dijagnostičke postupke.

6. Medicina rada - 15 dana

- prisustvuje radu liječničke komisije,

- upoznaje se sa vođenjem medicinske dokumentacije u jedinici,

- prisustvuje pregledu higijenskih uvjeta radne okoline tvornice, osobito radnih mijesta sa posebnim uvjetima rada, higijenskih uvjeta radne okoline, objekata društvene prehrane, jelovnika i kvalitete hrane, sanitarnih čvorova, prostorija za odmor i rekreaciju,

- upoznaje se sa profesionalnim bolestima i traumatizmom,

- upoznaje se sa karakteristikama radne organizacije, strukturom radnika, sa specifičnim zdravstvenim problemima i sa stanjem u pogledu bolovanja

- obavlja preglede radnika, utvrđuje dijagnozu i terapiju te ocjenjuje radnu sposobnost u vezi sa bolesti i povredama,

- upoznaje se s organizacijom sigurnosti na radu, zaštitom na radu žena, omladine, starijih radnika invalida rada i sa programima medicine aktivnog odmora i rehabilitacije radnika.

7. Hitna medicinska pomoć - 15 dana

- upoznaje se sa organizacijom HMP (medicinskim i tehničkim dijelom), cestovne hitne medicinske pomoći i zbrinjavanjem masovnih katastrofalnih stanja,

- uvježbava primjenu reanimatoloških postupaka u terenskim uvjetima (primjena seta za reanimaciju, intubaciju, infuzij u itd.),

- upoznaje se s dijagnostikom i terapijom najčešćih trovanja,

- upoznaje se sa primjenom terapeutskih i dijagnostičkih aparata u terenskim uvjetima (EKG, defibrilator, aparat za masažu srca - tamo gdje postoje, aparat sa kisikom itd.),

- educira se u primjeni transportnih imobilizacija i transportnih pozicija bolesnika,

= radi u ambulanti i ekipama HMP,

- obavlja preglede uz liječnike hitne medicinske pomoći te utvrđuje dijagnozu i terapiju uz primjenu svih postupaka, koji se primjenjuju u djelatnosti,

- sudjeluje u radu prijavno-dojavne jedinice na prijemu, trijaži i distribuciji poziva,

- upoznaje se sa radom ekipa za prijevoz bolesnika.

Pripravnik ostvaruje pripravnički staž iz HMP u organiziranim jedinicima HMP ili kroz dežurstva uz liječnika opće medicine.

II. LIJEČNICI STOMATOLOZI

Stručne cjeline čine:

u polikliničko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti - liječenje bolesti usta, zubi i parodoncija, dječja i preventivna stomatologija, ortodoncija, stomatološka protetika, oralna i maksilofacijalna kirurgija,

u primarnoj zdravstvenoj zaštiti - opća stomatologija.

Trajanje pripravničkog staža, poslovi i zadaci u pojedinim stručnim cjelinama su slijedeći:

A) RAD U JEDINICAMA POLIKLINIČKO-KONZILIJARNE I SPECIJALIZIRANE STOMATOLOŠKE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

- 6 mjeseci

1. Liječenje bolesti usta, zuba i parodoncija-1 mjesec

- prijem i raspored bolesnika,

- uzimanje anamneze bolesnika i oralnog stanja,

- uspostavljanje oralne higijene, stišavanje upala,

- dijagnostički parodontološki testovi i rnedikacija,

- interpretacija rendgenograma,

- terapija oralne sluznice, opća i lokalna,

- kiretaža i uklanjanje parodontalnih džepova,

- testiranje poremetnji okluzije i artikulacije,

- uspostavljanje artikulacije brušenjem,

- fiksacija zubi,

- opća parodontološka terapija, prevencija parodontitisa i oralnih oboljenja,

- dijagnostika i terapija endodontskih periapeksnih i parodontskih oboljenja sa mogućnošću endodontskog tretmana,

-patohistologija zubnog karijesa, pulpalnih i parodontalnih apikalnih procesa.

2. Dječja i preventivna stomatologija-2 mjeseca

- prijem i raspored bolesnika u predškolskoj i školskoj stomatološkoj ordinaciji,

- sistematski pregled predškolske i školske djece sa interpretacijom stanja po grupama na osnovi izračunavanja KEP-a, KIO i KIZ-a,

- pristup i plan sanaciji predškolske djece,

- pristup i plan sanaciji školske djece,

- sanacija stanja usne šupljine i zubi kod predšknlske školske djece,

- provođenje terapije zubnog karijesa, bolesti pulpe, periapscesa mliječnih i trajnih zubi, mekih dijelova sluznice i parodoncije,

- extrakcija mliječnih i trajnih zubi, upoznavanje posljedica nekontroliranih extrakcija,

izvođenje protetske nadoknade kod preranih extrakcija mliječnih i trajnih zubi, te kod kirurških zahvata kod djece,

- provodenje biološke prevencije zubnog karijesa,

- provođenje zdravstvenog odgoja.

3. Ortodoncija - 1 mjesec

- prijem, raspored i plan terapije bolesnika,

- upoznavanje sa mjerama ortodontske preventive i mjerama interceptivnog ortodontskog tretmana,

- upoznavanje sa etiologijom i dijagnostikom anomalija razvoja zuba i čeljusti sa osobitim osvrtom na vanjske faktore koji uzrokuju anomalije,

- upoznavanje sa ortodontskim posljedicama traume u prvoj denticiji,

- upoznavanje sa značajem suradnje ortodonta i stomatologa praktičara,

- značaj extrakcije zuba kao zahvata u ortodontskoj terapiji,

- primjena držaća mjesta, kosine, vestibularne ploče i nodbradak kape,

- upoznavanje sa mioterapijama, sa značenjem dobi bolesnika za ortodontsku terapiju i sa prioritetima ortodontskih zahvata.

4. Stomatološka protetika - 1 mjesec

a) rad u protetskoj ordinaciji

- prijem i raspored bolesnika,

- prioriteti za prijem na liječenje u stomatološku protetsku terapiju odnosno tretman,

- poznavanje bioloških, fizioloških, statističkih i estetskih temelja mobilne i fiksne protetike, utvrđivanje indikacija, izrada plana terapije, te primjena kliničkih faza u izradi fiksnih i mobilnih protetskih radova kao što su: dvodjelna krunica, lijevana krunica, fasetirana krunica, djelomična krunica i krunica na kolčić, nadogradnja, mostovi, djelomične i totalne proteze,

- upoznavanje sa osnovnim pojmovima u mobilnoj i fiksnoj oralnoj rehabilitaciji;

b) rad u protetskom laboratoriju

- upoznavanje laboratorijske stomatološke protetike kao i uvid u rad laboratorija za stomatološku protetiku,

- upoznavanje suradnih odnosa u timskom radu stomatološkog protetskog tima.

5. Oralna i maksilofacijalna kirurgija-1 mjesec

- prijem i raspored bolesnika,

- utvrđivanje početne dijagnoze i uspostavljanje indikacije za oralno-kirurške intervencije,

- izvođenje anestezije,

- indikacije za vađenje zuba i vađenje zuba u oralno-kirurškim organizacionim jedinicama,

- terapija infekcija dentalnog porijekla,

- utvrđivanje dijagnoze i provođenje hitnog zbrinjavanja i terapije kod prijeloma čeljusti i zuba,

- utvrđivanje rane dijagnoze rada usne šupljine,

- urgentna stanja koja nastaju u toku stomatoloških zahvata i hitne medicinske intervencije (kardiokulmonalna resuscitacija, anafilaktički šok i dr.),

- bolesti i stanja koja zahtijevaju specijalni postupak u toku oralnog zahvata stomatološke terapije i radova.

Urgentna stanja u stomatološkoj praksi.

B) RAD U JEDINICAMA PRIMARNE STOMATOLOŠKE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE - 6 mjeseci

Prvih nekoliko dana pripravničkog staža u jedinicama primarne zdravstvene zaštite pripravnik, u razgovoru sa glavnim mentorom upoznaje se sa:

- ulogom i zadacima liječnika stomatologa u primarnoj zdravstvenoj zaštiti,

- strukturom stanovništva, strukturom privrede, vrstama i brojem institucija za odgoj, obrazovanje i socijalnu zaštitu na području na kojem obavlja pripravnički staž,

- epidemiološkom situacijom u pogledu bolesti zubi i usta i njihovom posljedicom na opće stanje zdravlja naroda,

- epidemiološkom situacijom u pogledu zdravstvenog stanja zubi djece, školske djece i radnika,

- organizacijom zdravstvene zaštite a posebno stomatološke zaštite na području,

- načinom i oblicima suradnje s polikliničko-konzilijarnom i bolničkom stomatološkom zaštitom,

- načinom i oblicima suradnje sa ostalim dijelovima primarne zdravstvene zaštite (općom medicinom, školskom medicinom i dr.),

- propisima o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju,

- planiranjem i programiranjem stomatološke zdravstvene zaštite na području gdje obavlja pripravnički staž.

Nakon općeg dijela pripravničkog staža u primarnoj zdravstvenoj zaštiti pripravnik radi u općoj stomatološkoj ordinaciji gdje obavlja slijedeće poslove i zadatke:

- provodi biološku prevenciju zubnog karijesa, fluor tabletama u antenatalnoj zaštiti,

- obavlja stomatološke preglede trudnica (otvaranje kartona, sistematski pregled usta i zubi, upute o načinu prehrane i o njezi zubi, poduka o pravilnom razvoju orofacijalnog sustava djeteta),

- obavlja sistematsku sanaciju usta i zubi trudnice (liječenje usta i zubi prema nađenom stanju, upućivanje na specijalističke preglede i liječenje),

- prima i raspoređuje bolesnika u predškolskoj i školskoj stomatološkoj ordinaciji,

- pristupa, planira i provodi sanaciju usta i zubi kod predškolske i školske djece te provodi liječenje usta i zubi i paradoncije koja spadaju u djelokrug rada primarne stomatološke zaštite,

- provodi biološku prevenciju zubnog karijesa impregnacijom zubnih ploha sa fluorovim spojevima,

- provodi zdravstveni odgoj u svrhu prevencije bolesti usta i zubi (posteri, brošure, filmovi, predavanja i sl.),

-provodi sistematske preglede i rano otkrivanje bolesti usta i zubi kod odraslih (otvaranje zdravstvenog kartona, utvrđivanje svih lezija zubnih ploha, usta i parodoncija, rendgenska dijagnostika, upućivanje na specijalističke preglede, davanje uputa o oralnoj higijeni),

- provodi sanaciju usta i zubi odraslih te organizira i provodi sistematsku sanaciju manjih ili većih skupina odraslih,

-provodi biološku prevenciju zubnog karijesa impregnacijom zubnih ploha sa fluorovim spojevima, nakon sanacije,

-provodi zdravstveno prosvjećivanje odraslih (predavanja, brošure, pismena uputstva) prema epidemiološkoj situaciji i utvrđenim potrebama,

- obavlja protetski pregled, izrađuje plan i prijedlog za izvršenje plana terapije.

- neposredno sudjeluje u protetskom zbrinjavanju od priprema do adaptacije protetskog rada ili pomagala, a prema planu terapije,

- neposredno sudjeluje u davanju uputa o oralnoj higijeni i upotrebi protetskog rada ili pomagala,

- rad u protetskom laboratoriju, ako je takav organiziran.

III. DIPLOMIRANI FARMACEUTI

Stručne cjeline čine:

- izrada magistralnih pripravaka i izdavanje lijekova, izrada galenskih pripravaka, kontrola lijekova, rad u bolničkoj ljekarni.

Trajanje pripravničkog staža, poslovi i zadaci s pojedinim stručnim cjelinama su slijedeći:

A) RAD U LJEKARNI - 11 mjeseci

1. Izrada magistralnih pripravaka i izdavanje lijekova

- 6 mjeseci

- obrada recepta, upoznavanje sa zakonitosti i stručnosti recepta, izdavanje lijekova (najmanje 10 dnevno),

- kontrola doze i izračunavanje dječje doze,

- pripremanje magistralnih pripravaka, kontrola kompatibilnosti primjenjenih ljekovitih supstancija i opravdanosti propisanih kombinacija, signiranje i izdavanje izrađenih pripravaka (najmanje 10 dnevno),

- upisivanje privatnih recepata i upoznavanje s načinom vođenja zakonom propisanih knjiga i evidencija (knjiga kopija recepata, knjiga opojnih droga, knjiga otrova, rokovnik, evidencija prometa i potrošnje lijekova),

- izdavanje lijekova koji se mogu izdati bez recepta, sanitetskog materijala, sredstava za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju,

- izdavanje, čuvanje i označavanje lijekova, reagencija za biokemijske analize, supstanci jakog i vrlo jakog djelovanja, opojnih droga, lako zapaljivih sredstava, kaustičnih sredstava i otrova i upoznavanje propisa o rukovanju ovim sredstvima,

- defektiranje roba,

- upoznavanje s vrstama i djelovanjem ljekovitog bilja i preparata na bazi ljekovitog bilja te njihovo izdavanje,

- upoznavanje i izdavanje predmeta opće upotrebe,

- izdavanje otrova u ručnoj prodaji,

- upoznavanje sa propisima o registraciji s načinom izdavanja lijekova,

- upoznavanje sa skupinama jugoslavenske klasifikacije lijekova, paralelnih lijekova i lijekova sličnog djelovanja,

- upoznavanje inkopatibilnosti i interakcija koje mogu nastati pri zajedničkom uzimanju nekih lijekova.

2. Izrada galenskih pripravaka - 3 mjeseca

- upoznavanje s priborom, aparaturom i tehnikom rada u galenskom laboratoriju,

- priprema destilirane i redestilirane odnosno demineralizirane vode te regeneracija ionskih izmjenjivača (ako ljekarna raspolaže odgovarajućom aparaturom),

- izrada galenskih i sterilnih magistralnih pripravaka prema propisima Jugoslavenske farmakopeje i drugim priznatim propisima (najmanje 100),

- izbor ambalaže te upoznavanje s načinom i uvjetima čuvanja, rokom trajanja i izdavanjem galenskih pripravaka,

- upoznavanje postupaka sterilizacije i izrada sterilnih pripravaka,

- izrada oćnih kapi, masti i kolirija (najmanje 50),

- vođenje laboratorijskog dnevnika i praćenje literature iz farmaceutske tehnologije.

3. Kontrola lijekova - 2 mjeseca

- izrada reagencija (najmanje 10) i volumetrijskih otopina (najmanje 5),

- kontrola identiteta ljekovitih supstancija (najmanje 20),

- kompletna kontrola ljekovitih supstancija (najmanje 5),

- kontrola galenskih pripravaka izrađenih u ljekarni i gotovih lijekova (najmanje 20),

- vođenje dnevnika analiza i praćenja literature iz oblasti analitike lijekova.

B) RAD U BOLNIČKOJ LJEKARNI - 1 mjesec

- upoznavanje prostorija bolničke ljekarne i propisa koji se odnose na rad u bolničkoj ljekarni,

- upoznavanje s timskim radom i organizacijom bolničke ljekarne te sa ulogom bolničkog farmaceuta kao konzultanta u pogledu farmakoterapije u bolnici,

- upoznavanje s vrstama lijekova, ljekovitih supstancija, infuzionih otopina, galenskih i magistralnih pripravaka u bolničkoj ljekarni,

- čuvanje, označavanje i defektiranje lijekova,

- izrada i izdavanje lijekova i ostalog materijala na zahtjevnice bolničkih odjela,

- upoznavanje sa raznovrsnim sanitetskim i laboratorijskim materijalom,

- vođenje knjiga evidencije,

- korištenje kartoteke gotovih lijekova i drugih stručnih publikacija u svrhu davanja informacija o lijekovima.

IV. MEDICINSKI BIOKEMIČARI

Stručne cjeline čine:

- medicinska biokemija, hematologija, bakteriologija i parazitologija.

Trajanje pripravničkog staža, poslovi i zadaci u pojedinim stručnim cjelinama su slijedeći:

1. Medicinska biokemija - 7 mjeseci

Pripravnik priprema i izvodi analize:

- sekreta i ekskreta - rutinske, kemijske i mikroskopske pretrage mokraće, želučanog i duodenalnog soka, stolice i sputuma (najmanje 200),

- eksudata i transudata - razlikovanje punktata (najmanje 10).

- likvora-brojenje stranica, kloridi, glukoza, proteini, lipidi (najmanje 20),

- spojeva s dušikom - proteini (ukupni, razdvajanje elektroforezom, određivanje fibrinogena, albumina, imunoglobulina i dr.), neproteinski dušik, urea, mokraćna kiselina, kreatinin, kreatin, amonijak (najmanje 100),

- lipida - ukupni lipidi, trigliceridi, holesterol, razdvajanje lipoprotetina (najmanje 30),

- elektrolita - natrij, kalij, kalcij, fosfor, kloridi, bokarbonati, magnezij (najmanje 50),

- metala u tragovima - bakar, željezo, TIBC, UIBC, cink (najmanje 50),

- acidobazične ravnoteže - pH, pC02, bokarbonati i dr. (najmanje 20),

- enzima - klasični i kinetički postupci određivanja AF, KF, ALT, AST, CK, AHE, GGT, LDH, amilaze, lipaze, tripsina, te razdvajanje i identifikacija izoenzima (najmanje 200),

- ugljikohidrata - glukoza, ostali šećeri, testovi opterećenja (najmanje 200),

- hormona - određivanje hormona i metabolita klasičnim postupcima, RIA i EMIT, ELISA (prema mogućnosti),

- lijekova - određivanje klasičnim, RIA i imunokemijskim postupcima (prema mogućnosti),

- funkcije jetre - bilirubini, enzimi, BSP i dr. (najmanje 100),

- funkcija bubrega - klirensi kreatinina, ureja (PAHa, insulina), PSP i dr. (najmanje 100),

- rade na suvremenim aparatima i analizatorima.

2. Hematologija - 4 mjeseca

Pripravnik priprema i izvodi analize:

- brojanje eritrocita, leukocita, trombocita, retikulocita, eozinofilnih granulocita, bazofilnih granulocita, bazofilnih punktiranih eritrocita, siderocita i sideroblasta (najmanje 200),

- pravljenje razmaza periferne krvi, bojadisanje krvnog razmaza (Giemsa, Pappenheim), diferenciranje normalnog krvnog razmaza (najmanje 100),

- sedimentaciju eritrocita, osmotske rezistencije eritrocita, hematokrit, MCH, MCHC (najmanje 100),

- vrijeme krvarenja i zgrušavanja, protrobinsko vrijeme, retrakciju koaguluma, fibrinolize (najmanje 30),

- stanice normalnog mijelograma (najmanje 10),

- citološke promjene u krvi i koštanoj srži kod bolesti bijelog, crvenog i trombocitnog reda (najmanje 10),

- funkcija i podjela limfocita.

3. Bakteriologija i parazitologija - 1 mjesec

Pripravnik sudjeluje u:

- izvođenju aglutinacijskih testova na reumatski artritis,

- izvođenje homogenizacije i mikroskopskoj pretrazi sputuma likvora i dr. materijala, na tuberkulozu,

- mikroskopskoj orijentacijskoj pretrazi gnoja, eksudata, punktata - preparata obojenih pod Gramu i Ziehl-Neelsenu, mikroskopskoj dijagnostici fuzispirohetoze u preparatu obojenom po Giemsi,

- mikroskopskoj dijagnostici obojenog sedimenta urina i uretralnog iscjetka po Gramu,

-pretragama stolice na helminte u nativnom preparatu i metodama nagomilavanja, pregledu analnog otiska na jajašca, diferenciranju članaka trakavica, pregledu stolica i duodenalnog soka na lamblijazu,

- mikroskopskom pregledu vaginalnog sekreta, eksprimata prostate i sedimenta urina na Trihomonas vaginalis.

V. VIŠI ZDRAVSTVENI TEHNIČARI RADIOLOŠKOG SMJERA

a) Viši zdravstveni tehničari koji se usmjeravaju za poslove radioterapije obavljaju u toku pripravničkog staža slijedeće poslove i zadatke:

1. Teleterapija - 5,5 mjeseci

- izvode sve poslove i zadatke radiološkog tehničara kod radioterapije kao što su: namještanje bolesnika, provođenje radioterapije, zaštita bolesnika i osoblja od zračenja i dr.

2. Lokalna aplikacija izotopa - 3 mjeseca

- izvode sve poslove i zadatke radiološkog tehničara kod lokalnih aplikacija izotopa i provode zaštitu bolesnika i osoblja od zračenja.

3. Rendgenska dijagnostika - 2 mjeseca

- izvode tipične i specijalne snimke kostiju,

- izvode nativne snimke abdomena i urotrakta.

- pomažu pri izvođenju kontrastnih rendgenskih pretraga kao što su urografija, holangiografija, holescistografija i dr.,

-provode zaštitu bolesnika i osoblja od zračenja.

4. Rendgenska dijagnostika pluća - 1 mjesec

- obavljaju rendgenska snimanja pluća u tipičnim projekcijama,

- obavljaju tomografska snimanja pluća,

- obavljaju snimanja tvrdom i standardnom tehnikom,

- asistiraju pri dijaskopijama pluća i srca.

5. Zaštita od ionizirajućeg zračenja - 15 dana

b) Viši zdravstveni tehničari koji se usmjeravaju za poslove rendgenske dijagnostike

1. Abdominalna dijagnostika - 2 mjeseca

- asistiraju kod dijaskopije želuca, pripremaju kontrastno sredstvo,

- asistiraju kod irigoskopije i pripremaju kontrastno sredstvo,

- daju upute bolesniku pri izvođenju pretraga, provode zaštitu kod mlađih bolesnika upućenih na dijaskopiju

2. Torakalna dijagnostika - 2 mjeseca

- obavljaju snimanje pluća u tipičnim projekcijama.

- obavljaju tomografska snimanja,

- obavljaju snimanja tvrdom i standardnom tehnikom,

- asistiraju pri dijaskopiji pluća i srca,

= asistiraju kod bronhografije,

-provode zaštitu bolesnika od zraćenja.

3. Snimanje kostiju i abdomena - 2 mjeseca

- izvode tipične i specijalne snimke kostiju,

- izvode nativne snimke abdomena i urotrakta,

- izvode snimke traumatiziranih bolesnika, izvode snimke na odjelu (u stacionaru) i u operacionoj dvorani,

-provode zaštitu bolesnika od zračenja.

4. Kontrastna dijagnostika - 2 mjeseca

- izvode snimke kod i. v. i infuzionih urografija,

- asistiraju kod retrogradnih pijelografija, cistografija i ureterografija,

- izvode slojevna snimanja bubrega,

- izvode snimanja kod holangiografije i holecistografije te slojevna snimanja žučnog mjehura,

- asistiraju kod ostalih kontrastnih pretraga

5. Dječja rendgenska dijagnostika - 1 mjesec

- izvode sve rendgenske snimke kod djece uz primjenu mjera zaštite od zračenja,

- asistiraju pri dijaskopijama kod djece.

6. Rad u tamnoj komori - 15 dana

- izvode razvijanje filmova automatskom komorom za razvijanje i pripremanje kemikalije za automatsko razvijanje,

- izvode ručno razvijanje filmova i pripremaju kemikalije za ručno razvijanje.

7. Zaštita od ionizirajućeg zračenja - 15 dana

8. Rad na suvremenim dijagnostičkim

metodama - 1 mjesec

- pripremaju bolesnika i pomažu pri pregledima pomoću kompjutorizirane tomografije,

- asistiraju pri dijagnostičkim ultrazvučnim pregledima,

- sudjeluju pri intervencijskim radiološkim zahvatima i pretragama,

- sudjeluju u pripremi bolesnika za digitalnu angiografiju.

VI. MEDICINSKE SESTRE

Stručne cjeline čine:

u jedinicama stacionarne zdravstvene zaštite - njega internih bolesnika, njega kirurških bolesnika, njega bolesnog djeteta,

u jedinicama primarne zdravstvene zaštite - zdravstvena zaštita trudnica i mladih majki sa planiranjem porodice i ranim otkrivanjem malignih bolesti genitalnih organa žene i dojki, zdravstvena zaštita novorođenčeta, dojenčeta, malog i predškolskog djeteta, rad u jedinici opće medicine i patronaži.

Trajanje pripravničko staža, poslovi i zadaci u pojedinim stručnim cjelinama su slijedeći:

A) RAD U JEDINICAMA STACIONARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE - 7 mjeseci

U svim jedinicama stacionarne zdravstvene zaštite u kojima provodi pripravnički staž medicinska sestra - pripravnik

- upoznaje organizaciju rada u jedinici,

- brine se za higijenu bolesničke sobe i drugih prostorija koje pripadaju jedinici, brine se za inventar, rublje i posuđe jedinice te poduzima mjere za sprečavanje hospitalne infekcije.

- prima i smještava novopridošle bolesnike i pomaže bolesniku prilikom njegovog otpuštanja,

- brine se za osobnu higijenu bolesnika, za odgovarajući ležaj i položaj bolesnika, presvlači i hrani bolesnika (ako je potrebno), važe bolesnika, mjeri temperaturu, puls i krvni tlak bolesnika i bilježi podatke u temperaturnu listu,

- promatra bolesnike i upozorava na eventualne simptome koji ukazuju na pogoršanje ili poboljšanje njegovog stanja,

- priprema bolesnika za razne pretrage i zahvate te prema potrebi, prati bolesnika u druge jedinice,

- daje lijekove bolesnicima i nadzire njihovo uzimanje,

- daje subkutane i instramuskularne injekcije i izvodi manje zahvate koje odredi mentor,

- uzima i priprema uzorke koji se upućuju na laboratorijske pretrage i brine se za dobivanje nalaza iz laboratorija,

- izvodi laboratorijske pretrage koje se obavljaju u jedinici,

- pregledava izlučine bolesnika,

- održava kontakt između bolesnika i liječnika, između bolesnika i njegove obitelji i brine se za medicinsku dokumentaciju u jedinici,

-sudjeluje u dnevnim "vizitama" radi preuzimanja zadataka.

Osim ovih općih, pripravnik obavlja i izvršava slijedeće poslove i zadatke:

I. Njega internih bolesnika - 3 mjeseca

- provodi opću i specijalnu njegu i izvodi medicinsko-tehničke postupke kod kardiovaskularnih bolesnika (najmanje 3 bolesnika), upoznaje dijetu kod kardiovaskularnih bolesnika i dobiva uvid u rad koronarne jedinice,

- provodi njegu i medicinsko-tehničke postupke kod respiratornih bolesnika (najmanje 2 u toku staža), brine se za prehranu takvih bolesnika, vrši vježbe disanja i iskašljavanja, sudjeluje u pripremi pribora i pripremi bolesnika za zahvate kao što su bronhoskopija, pleuralne punkcije i drugi zahvati koje odredi mentor,

- provodi njegu i medicinsko-tehničke postupke kod bolesnika od bolesti digestivnog trakta (najmanje 2 u toku staža), upoznaje se sa dijetalnom prehranom tih bolesnika, osobito sa ulkusnom i hepatalnom dijetom,

- provodi njegu i medicinsko-tehničke zahvate kod bolesnika od bolesti urogenitalnog sustava (najmanje 2 bolesnika), upoznaje se sa dijetom kod tih bolesti i izvodi osnovne funkcionalne pretrage,

- provodi njegu i medicinsko-tehničke postupke kod endokrinoloških bolesnika sa posebnim zadacima u vezi uloge medicinske sestre kod dijabetičkih bolesnika,

-provodi njegu i medicinsko-tehničke postupke kod hematoloških bolesnika, priprema pribor i pomaže kod primjene transfuzije i druge specijalne terapije.

-provodi njegu i medicinsko-tehničke postupke kod bolesnika sa internističkim malignim bolestima i upoznaje se sa postupkom kod neizlječivog i moribundnog bolesnika.

U toku trećeg mjeseca pripravničkog staža iz interne medicine pripravnik najmanje jedanput tjedno sudjeluje u radu noćne smjene ili dežurstva u uže specijaliziranim internističkim jedinicama (ako su organizirane), odnosno u jedinici za interne bolesti.

2. Njega kirurških bolesnika - 3 mjeseca

- priprema bolesnika za operaciju, nadzire pranje i kupanje bolesnika, brije operativno polje, oblači bolesnika za operaciju i prati ga do operacione dvorane,

- priprema bolesničku sobu, ležaj i potreban pribor za prihvat operiranog bolesnika,

- promatra bolesnika i prati promjene stanja, osobito u odnosu na mokrenje, stolicu, kašalj, tjelesnu temperaturu, bolove, puls i tlak i druge simptome važne u postoperativnom periodu,

- obavlja postoperativnu njegu kod najmanje po tri bolesnika nakon gastrointestinalnih, torakalnih i uroloških operacija, operacija hernije, hemeroida, štitnjače i drugih s osobitom pažnjom na higijenu traheostome, gastrostome, kolostome, raznih drenaža, trajnog katetera i sl.,

-priprema pribor i pomaže kod raznih zahvata koji se obavljaju uz bolesnički krevet kao što su: zaustavljanje krvarenja, previjanje, vađenje šavova, incizije, uvođenje sondi i drenova.,ispiranje želuca i drugi zahvati koje odredi mentor,

-poduzima mjere za sprečavanje dekubitusa, respiratornih infekcija, infekcija rane,

- izvodi vježbe za rehabilitaciju u toku liječenja bolesnika,

- priprema materijal (zavojni materijal, instrumenti, štrcaljke, rukavice i dr.,) i provodi sterilizaciju koja se obavlja u jedinici,

- uvježbava postavljanje osnovnih zavoja.

U toku trećeg mjeseca pripravničkog staža iz kirurgije, pripravnik najmanje jedanput tjedno sudjeluje u radu noćne smjene ili dežurstvu u jedinici.

3. Njega bolesnog djeteta - 1 mjesec

- prima dijete u jedinicu, uspostavlja odnos s roditeljima,

- pere i presvlači bolesno dijete, održava higijenu ležaja, hrani bolesno dijete i priprema hranu (koja se priprema u jedinici),

- mjeri puls, disanje, tjelesnu težinu, tjelesnu temperaturu, kvalitetu i kvantitetu izlučina i prati druge indikatore stanja bolesnog djeteta,

- uvježbava oralnu primjenu lijekova kod djeteta i davanje subkutanih i intramuskularnih injekcija kod djeteta,

- priprema pribor i pomaže kod dijagnostičkih i terapeutskih postupaka kod djece kao što su vađenje krvi, razni brisevi, lumbalna punkcija. davanje kisika, aerosol, klizme, infuzije, transfuzije i drugi postupci koje odredi mentor,

- sudjeluje u okupacionoj terapiji,

- upoznaje se sa osobinama i njegom nedonoščeta,

- sudjeluje u hitnim intervencijama kao što su utopljavanje, snižavanje temperature, mehaničke metode reanimacije i drugim koje odredi mentor.

U toku pripravničkog staža pripravnik njeguje najmanje 5 novorođenčadi, 5 dojenčadi i 10 ostale djece.

U toku pripravničkog staža pripravnik jedanput tjedno sudjeluje u radu noćne smjene ili dežurstvu, naizmjenično u jedinici za novorodenčad i dojenčad te u jedinici za veću djecu.

B) RAD U JEDINICAMA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE - 2 mjeseca

1. Zdravstvena zaštita trudnica i mladih majki, planiranje porodice i rano otkrivanje malignih bolesti genitala i dojke - 2 tjedna

- sudjeluje kod prijema trudnica, uspostavlja zdravstvenu dokumentaciju, priprema trudnice za pregled, pomaže liječniku kod pregleda te kod uzimanja i pripreme preparata za citološke i mirkoskopske analize,

- sudjeluje u zdravstvenom odgoju trudnice te u savjetovanju u vezi sa prehranom, osobnom higijenom i higijenom okoline u trudnoći,

- sudjeluje u savjetovanju u vezi sa kontracepcijom i pomaže kod primjene intrauterinih kontracepcijskih pomagala,

- sudjeluje kod sistematskih pregleda žena u svrhu ranog otkrivanja malignih bolesti genitala i dojke,

- mjeri težinu, krvni tlak i obavlja pregled urina na albumen (kod 20 žena),

- daje injekcije,

- ako su organizirani posebni tečajevi za trudnice i mlade majke, za kontracepciju i drugi, sudjeluje u njihovom radu.

2. Zdravstvena zaštita novorođenčeta, dojenečeta malog i predškolskog djeteta - 2 tjedna

- sudjeluje kod prijema djece u savjetovalištu za zdravu djecu, uzima antropometrijske mjere, uspostavlja zdravstvenu dokumentaciju, upoznaje se sa uzimanjem osobne, obiteljske i socijalne anamneze, priprema djecu za pregled i pomaže liječniku kod pregleda,

- izvodi različita cijepljenja djece (najmanje 30 pojedinačnih cijepljenja), sudjeluje u tehničkoj obradi za izvođenje screening testova kao što su testovi u detekciji fenilketonurije, celijakije i tuberkulinski testovi,

- sudjeluje u sistemskim pregledima djece u ustanovama za djecu predškolskog uzrasta (jaslice, vrtići),

- sudjelujeu zdravstvenom odgoju roditelja i davanju savjeta o prehrani i njezi novorođenčeta i dojenčeta te kod demonstracija pripremanja dječje hrane,

- pomaže liječniku kod pregleda bolesnog djeteta, uzima uzorke za laboratorijske pretrage, izvodi laboratorijske pretrage koje se izvode u jedinici ,daje injekcije, obavlja previjanje itd. (najmanje 20 raznih dijagnostičkih i terapeutskih postupaka).

3. Rad u jedinici opće medicine i patronaži-4 tjedna

- sudjeluje kod prijema bolesnika u jedinici opće medicine, uspostavljanju zdravstvene dokumentacije i kod uzimanja osobne, obiteljske i socijalne anamneze,

-prisustvuje zajedničkom sastanku tima opće medicine i dogovorima za rad i rješavanje određenih problema na terenu,

- sudjeluje zajedno sa patronažnom sestrom u kućnim posjetama trudnicama, novorodenčadi, dojenčadi i babinjačama, maloj djeci do 3 godine, kroničnim bolesnicima te sudjeluje u provođenju zdravstvenog odgoja i drugih zdravstvenih mjera koje provodi patronažna sestra.

- sudjeluje u kućnom liječenju kroničnih bolesnika,

- sudjeluje u preventivnim akcijama na terenu kao što su cijepljenja, kemoprofilaksa, fluorografski pregledi stanovništva, akcija za detekciju malignih bolesti i sl.,

- sudjeluje u otkrivanju socijalno ugroženih osoba kao što su starci, nemoćne osobe, alkoholičari i drugi i brine za njihov smještaj u odgovarajuće ustanove,

- upoznaje se sa radom socijalnog radnika i suradnjom patronažne sestre i socijalnog radnika,

- sudjeluje u radu savjetovališta i klubova koji se organiziraju na terenu (za dijabetičare, za hipertoničare, za planiranje porodice, za liječenje alkoholičara i drugih),

- upoznaje epidemiološku sliku na terenu osobito u pogledu kroničnih bolesnika i osoba starijih od 65 godina,

- u toku kućnog liječenja daje injekcije, mjeri krvni tlak, uzima uzorke za laboratorijske pretrage, vrši pretrage u kući bolesnika, vrši previjanja,

- u toku pripravničkog staža obavlja najmanje l0 raznih dijagnostičkih i terapeutskih zahvata u kući bolesnika, najmanje 5 posjeta trudnicama, najmanje 10 posjeta novorođenčetu i babinjači, najmanje 5 posjeta dojenčetu, najmanje 5 posjeta malom djetetu i 5 posjeta kroničnim bolesnicima,

- u toku pripravničkog staža pripravnik izrađuje pismeni izvještaj o svom radu u patronaži.

C) RAD U JEDINICI PREMA POSEBNOM PROGRAMU - 3 mjeseca

Ovaj dio pripravničkog staža pripravnik obavlja prema programu koji mu odredi glavni mentor.

VII. MEDICINSKE SESTRE PRIMALJSKOG SMJERA

Stručne cjeline čine:

u jedinicama stacionarne zdravstvene zaštite - njega novorođenčadi i nedonoščadi, njega trudnica, rodilja i babinjača, njega ginekološkog bolesnika,

u jedinicama primarne zdravstvene zaštite - rano otkrivanje malignih bolesti ženskih genitala, rad u savjetovalištu za trudnice i za kontracepciju.

Trajanje pripravničkog staža poslovi i zadaci u pojedinim stručnim cjelinama su slijedeći:

A) RAD U JEDINICAMA STACIONARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE - 9 mjeseci

U svim jedinicama stacionarne zdravstvene zaštite medicinska sestra primaljskog smjera - pripravnik:

- upoznaje organizaciju rada u jedinici,

- brine se za higijenu bolesničke sobe i drugih prostorija unutar jedinice, brine se za inventar, rublje i posuđe te poduzima mjere za sprečavanje hospitalne infekcije,

- prima i smještava novopridošle bolesnice i pomaže bolesnici prilikom njenog otpuštanja,

- brine se za osobnu higijenu bolesnica, sudjeluje, priprema i pomaže kod pojedinih zahvata,

- daje lijekove bolesnicima i priprema ih za pojedine zahvate i pretrage,

- promatra bolesnicu i upozorava na eventualne simptome koji ukazuju na pogoršanje ili poboljšanje stanja,

- održava kontakt između bolesnica i liječnika, kontakt s obitelji, provodi zdravstveni odgoj te se brine za socijalne i druge potrebe bolesnica,

- brine se za medicinsku dokumentaciju,

- sudjeluje u dnevnim vizitama i prima zaduženja u okviru njenog djelokruga rada u dotičnoj jedinici.

Pripravnik obavlja i slijedeće stručne poslove:

1.Njega novorođenčadi i nedonoščadi-3 mjeseca

- primjenjuje principe asepse - antisepse (dezinfekcija, sterilizacija) u praksi,

- provodi zdravstveni odgoj i prosvjećivanje majki,

- prima dijete, provjerava identifikaciju, obavlja kontrolu vitalnih simptoma i prati promjene pojedinih simptoma (kod najmanje 15-20 djece),

- provodi osnovnu njegu djeteta - kupanje, previjanje, njegu kože, sluznice, kose i noktiju, provodi toaletu pupka (najmanje 20) te njegu pri patološkim promjenama,

- obavlja transport nedonošenog djeteta i osigurava optimalne uvjete za vrijeme transporta (najmanje 5),

- provodi njegu djeteta u inkubatoru (najmanje 5),

- upoznaje se sa prirodnom prehranom i poteškoćama pri dojenju djeteta, daje upute majkama pri prvom dojenju (najmanje 20),

- nadzire pokusno dojenje i napredak djeteta (najmanje 20),

- upoznaje se sa umjetnom prehranom djeteta i higijenskim pripremanjem hrane i pribora (najmanje 15),

- provodi njegu djeteta sa respiratornim smetnjama (najmanje 5), sa neurološkim promjenama i s funkcionalnim i traumatskim oštećenjima,

- uvježbava prepoznavanje acidoze i priprema za korekciju (najmanje 5),

- uvježbava prepoznavanje žutica i provođenje fototerapije (najmanje 5),

- priprema dijete i sakuplja materijal za laboratorijske pretrage (najmanje 5),

-provodi BCG vakcinaciju (najmanje 20) i daje intramuskularne injekcije (najmanje 20),

- priprema dijete i pomaže liječniku kod ekssangvinotransfuzije (najmanje 3 - 5),

- priprema pribor i pomaže liječniku kod reanimacije djeteta.

2. Njega trudnica, rodilja i babinjača-4 mjeseca

- obavlja dezinfekciju i sterilizaciju i provodi mjere za sprečavanje hospitalne infekcije,

- priprema i smještava trudnice na odjel (najmanje 3),

- pomaže liječniku kod ginekološkog pregleda (najmanje 20),

- obavlja obradu trudnica - vanjska mjerenja zdjelice i opsega trbuha, kucanje čedinjeg srca, kvalitativni pregled urina, kontrolu pulsa, tlaka i težine (najmanje 20),

- upoznaje se sa ishranom i dijetama kod dijabetičke trudnoće i kod trudnica sa E, P, H, gestozom (najmanje 5),

- priprema trudnice i instrumentarij za amnioskopiju, ultrazvuk, amniocentezu, serklažu (najmanje po 5),

- daje supkutane, intramuskularne i intravenozne injekcije, infuzije i terapiju "per os",

-prima rodilju u rađaonu,

- upoznaje i uvježbava hitnost kod višerotke i prsnutog vodenjaka (najmanje 10),

-provodi administrativni postupak kod primitka (najmanje 20),

-pomaže liječniku kod vaginalnog pregleda (najmanje 20),

- samostalno izvodi vaginalni pregled (najmanje 8).

- izvodi kvalitativni i kvantitativni pregled urina,

- izvodi inspekciju, palpaciju, mjerenje i auskultaciju (najmanje 30),

- obavlja dezinfekciju (kiruršku) ruku (najmanje 20),

- izvodi rektalne pretrage (najmanje 20).

- priprema i izvodi kateterizacije (najmanje 20),

-provodi kontinuirano praćenje čedinjeg srca (najmanje 30),

- priprema rodilje i aparate za praćenje kucaja i trudova pomoću kardiotokografa (najmanje 5),

- priprema i asistira kod porođaja glavom te provodi zaštitu međice (najmanje 20),

- priprema i asistira kod dovršenja poroda zatkom i vakum-ekstraktorom (najmanje 8).

- priprema pribor i rodilje za dovršenje poroda Carskim rezom (najmanje 5),

- provodi prvu opskrbu djeteta, kupanje, vaganje, mjerenje i označavanje (najmanje 20),

- obavlja pranje i reviziju posteljice (najmanje 20),

- priprema i pomaže kod revizije ušća i obrade epiziotomije (najmanje 20),

- priprema i pomaže kod eksploracije kavuma uterusa,

-provodi kontrolu poslije poroda - općeg stanja, fundusa maternice, krvarenja (najmanje 30),

- priprema i provodi sterilizaciju šprica, instrumenata, rukavica i potrošnog materijala (najmanje 30),

-provodi dnevnu brigu za babinjaču (najmanje 30).

- priprema i izvodi toaletu međice (najmanje 30),

-provodi kontrolu fundusa maternice, lohija i dojki (najmanje 30),

-provodi kontrolu stolice i mokrenja te prema potrebi, klizme i kateterizacije (najmanje 20),

- mjeri i ubilježava u temperaturnu listu temperaturu, puls i tlak (najmanje 30),

- priprema i pomaže kod previjanja i vađenja šavova (najmanje 5),

- priprema pribor i babinjaču za infuzije i transfuzije (najmanje 10),

- priprema, vadi i šalje krv i urin na laboratorijske pretrage (najmanje 10).

- priprema instrumentarij, šprice i potrošni materijal za sterilizaciju.

3. Njega ginekoloških bolesnika - 2 mjeseca

- pomaže liječniku u ginekološkoj ordinaciji, na ranoj detekciji malignih oboljenja, na suzbijanju steriliteta, na prevenciji i liječenju juvenilnih ginekoloških oboljenja,

-prima i smještava bolesnice u jedinicu (najmanje 10),

- brine se za laboratorijsku obradu, prati stanje u od nosu na vitalne funkcije, provodi svakodnevnu osobnu higijenu, redovnu i dijetnu ishranu (najmanje 10 bolesnica u toku staža u jedinici).

- priprema bolesnice za operaciju (najmanje 5),

- priprema pribor i pomaže kod kiretaže (najmanje 10), punkcija, ekscizija i incizija, persuflacija, instilacija i kolposkopija (najmanje po 5),

- provodi postoperativnu njegu bolesnica (najmanje 10),

- priprema pribor i izvodi kateterizacije i uvodenje trajnog katetera (najmanje 10),

- priprema pribor i pomaže kod previjanja i vađenja šavova (najmanje 10).

- priprema pribor i pomaže kod infuzija, transfuzija i drugih zahvata,

-provodi zdravstveni odgoj i zdravstveno prosvjećivanje bolesnica.

B) RAD U JEDINICAMA PRIMARNE ZDRAVSVENE ZAŠTITE - 3 mjeseca

1. Rano otkrivanje malignih bolesti ženskog genitala - 1 mjesec

- vodi zdravstvene kartone, unosi odgovarajuće podatke, vodi dnevne i mjesečne evidencije,

- sudjeluje kod sistematskih pregleda žena (najmanje 1 grupa).

-pomaže liječniku kod pregleda i manjih zahvata te kod uzimanja razmaza za Papanicolau (najmanje 20).

2. Rad u savjetovalištu za trudnice i za kontracepciju - 2 mjeseca

- priprema trudnicu za pregled, izvodi pregled urina, mjeri tlak, važe trudnicu i kontrolira kucanje čedinjeg srca (kod najmanje 10 trudnica),

- vodi trudničku kartoteku, brine o redovnom javljanju trudnice za pregled,

provodi individualni zdravstveni odgoj trudnica (najmanje 30) i sudjeluje u grupnom zdravstvenom odgoju i tečajevima za trudnice,

- sudjeluje u patronažnim posjetama trudnicama i babinjačama prvih 14 dana iza poroda (najmanje 20),

- sudjeluje u savjetovanju i demonstriranju njege i prehrane novorođenčeta (najmanje 20).

- daje savjete u pogledu sprečavanja neželjene trudnoće i mogućnosti kontracepcije,

-pomaže liječniku kod primjene intrauterinih kontracepcijskih pomagala.

VIII. ZDRAVSTVENI TEHNIČARI FIZIOTERAPEUTSKOG SMJERA

Stručne cjeline čine:

kineziterapija i fizikalna terapija

1. Kineziterapija - 6 mjeseci

Pripravnik provodi pripravnički staž iz kineziterapije u jedinici (dvorani) za kineziterapiju i u stacionaru uz bolesnički krevet gdje, ovisno o dnevnoj frekvenciji, najmanje kod 5 =10 bolesnika

primjenjuje kineziterapeutske postupke u rehabilitaciji neuroloških bolesnika (odraslih i djece) kao što su vježbe za relaksaciju, testovi aktivnosti svakodnevnog života, osnovni postupci Kabat i Bobath metode,

- primjenjuje kineziterapeutske postupke u rehabilitaciji traumatiziranih bolesnika (preoperativni i postoperativni tretman),

-primjenjuje kineziterapeutske postupke kod ortopedskih bolesnika kao što su postupci za primjenu ortopedskih pomagala, vježbe (škola) hodanja, vježbe kod skolioza i ostalih deformiteta,

- primjenjuje kineziterapeutske postupke u rehabilitaciji reumatskih bolesnika (kod reumatoidnog artritisa, diskopatija, ankilozantnog spondilitisa),

- primjenjuje kineziterapeutske postupke u rehabilitaciji internističkih bolesnika (u prevenciji infarkta miokarda i postinfarktnoj rehabilitaciji, kod smetnji periferne cirkulacije, kod dijabetesa, kod respiratornih bolesnika, u periodu poslije operacije srca, perifernog krvotoka i pluća kao i kod raznih bolesti koje zahtijevaju rehabilitaciju u toku liječenja).

2. Fizikalna terapija - 6 mjeseci

Pripravnik provodi pripravnički staž iz fizikalne terapije u jedinici za fizikalnu terapiju gdje, ovisno o dnevnoj frekvenciji, najmanje kod 5-15 bolesnika primjenjuje:

- hidroterapiju (kupke, tuševi, vježbe u bazenu, podvodna masaža),

- krioterapij u (kriomasaža, oblozi),

- parafinoterapiju (parafinski omoti, vježbe s parafinom),

- masažu (klasična masaža, manuelna masaža, masaža s aparatima, limfna drenaža),

- elektroterapiju (ultrazvuk, kratki val, analgezija i elektrostimulacija, ultravioletno zračenje, elektroforeza i dr.).

U toku pripravničkog staža u jedinici za fizikalnu terapiju pripravnik se upoznaje sa raznim elektrodijagnostičkim uređajima.

IX. ZDRAVSTVENI TEHNIČARI LABORATORIJSKOG SMJERA

Stručne jedinice čine:

kliničko-kemijske pretrage, hematološke pretrage, serološke, mikrobiološke i parasitološke pretrage.

l. Kliničko-kemijske pretrage - 6 mjeseci

Pripravnik provodi pripravnički staž u kliničko-kemijskom laboratoriju, gdje ovisno o dnevnoj frekvenciji obavlja najmanje po 3 puta,

- komplet standardnih pretraga mokraće sa sedimentom,

- pretrage želučanog soka (određivanje aciditeta i mliječne kiseline te mikroskopske pretrage),

- pretrage stolica (žučne boje, krvi i probavljivost hrane),

- pretrage krvi i seruma (određivanje glukoze u krvi i opterećenja glukozom - OGTT, direktni i indirektni bilirubin, timol sublimat, c. d. reakcija, ALF, KF, LDH, AST, ALT, GGT, određivanje ukupnih proteina ureje, amilaze u serumu,

- pretrage punktata,

- pretrage likvora,

- elektroforezu bjelančevina,

- određivanje mokraćne kiseline, kreatinina, cholesterola, ukupnih lipida,

- određivanje K, N, Ca, Cl, bikarbonata plamenim fotometrom i titracijom,

- određivanje Fe i Cu,

- određivanje alkalne rezerve

2. Hematološke pretrage - 5 mjeseci

Pripravnik provodi pripravnički staž u hematološkom laboratoriju, gdje ovisno o dnevnoj frekvenciji, u toku staža obavlja najmanje po 3 puta:

-brojenje krvnih stanica, određivanje hemoglobina, hematokrita i indeksa boje,

- bojenje krvnih razmaza, brojenje retikulocita, bazofilno punktiranih eritrocita, trombocita i eozinofilnih granulocita,

- sedimentaciju eritrocita,

- osmotsku rezistenciju eritrocita, vrijeme krvarenja, vrijeme zgrušavanja, protrombinsko vrijeme,

- pretrage kod bolesti bijelog reda,

- pretrage kod bolesti crvenog reda,

- određivanje krvne grupe i Ph faktora.

3. Serološke, mikrobiološke i parasitološke

pretrage - 1 mjesec

Pripravnik obavlja pripravnički staž u mikrobiološkom laboratoriju gdje, ovisno o dnevnoj frekvenciji, obavlja u toku staža najmanje po 2 puta:

- vađenje krvi,

-pripremu seruma za izvođenje reakcija na lues (WaR, MKR II, VDLR, Citohol), na brucele (Wright), na salmonele (Wida), na streptokoke (AST),

- uzimanje brisa ždrijela, nosa, uha, rektuma,

-preuzimanje stolice, urina i ostalog materijala koji stiže radi bakteriološke pretrage,

- pripremanje podloga i stakla za sterilizaciju,

- određivanje Ph podloga, punjenje šećera i bujona u epruvete, razlijevanje sterilnih podloga,

- nasađivanje stolica i urina na odgovarajuće podloge, presađivanje sumnjivih kolonija na krute i tekuće podloge,

- očitovanje biokemijskih serija,

- aglutinaciju sumnjivih spojeva odgovarajućim serumima,

- uvođenje nalaza u protokol,

- bojenje i mikroskopiranje preparata,

- obrađivanje stolice za parasitološke pretrage (MIFC, FLOTACIJA),

- mikroskopiranje parasitoloških pretraga.

X. ZDRAVSTVENI TEHNIČARI SANITARNOG SMJERA

1. Rad na sprečavanju i suzbijanju zaraznih bolesti i sanitaciji okoline čovjeka - 8 mjeseci

Pripravnik provodi pripravnički staž u higijensko-epidemiološkim jedinicama doma zdravlja, medicinskih centara i zavoda za zaštitu zdravlja, gdje:

- upoznaje stanje u odnosu na kretanja zaraznih bolesti, na opskrbu vodom i dispoziciju otpadnih tvari i na druge faktore okoline koji utječu na ljudsko zdravlje, na području na kojem djeluje organizacija zdravstva u kojoj provodi pripravnički staž,

- vodi evidenciju zaraznih bolesti i brine se za uredno prijavljivanje zaraznih bolesti,

- obavlja terenska ispitivanja pojave zaraznih bolesti,

- upoznaje propise o nadzoru nad osobama zaposlenim u prometu živežnih namirnica i nad drugim osobama koje podliježu zdravstvenom nadzoru, izdaje i vodi evidenciju izdanih zdravstvenih listova,

- vodi evidenciju kliconoša,

- uzima uzorke za kemijske i mikrobiološke pretrage,

- vodi potrebne evidencije i organizira cijepljenje,

- priprema instrumente i sudjeluje u cijepljenju,

- obavlja pretrage vode i živežnih namirnica koje se provode u jedinici,

- vodi nadzor nad javnim i individualnim vodoopskrbnim objektima,

- vodi nadzor nad objektima za dispoziciju otpadnih tvari,

- sudjeluje u ispitivanju životne i radne okoline čovjeka (zagađenost zraka, buka, prašina, radiološka zagađenja i dr.).

Ovaj dio pripravničkog staža pripravnik može obaviti i u jedinicama medicine rada.

2. Rad na poslovima dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije i na drugim poslovima koje obavlja jedinica u kojoj provodi pripravnički staž-2 mjeseca

3. Upoznavanje sa zadacima i radom Sanitarne inspekcije - 2 mjeseca

XI. ZDRAVSTVENI TEHNIČAR ZUBOTEHNIČKOG SMJERA

Zdravstveni tehničar zubotehničkog smjera - pripravnik provodi pripravnički staž u protetskom laboratoriju gdje po nalogu i narudžbi stomatologa izrađuje stomatološke protetske radove i pomagala.

1. Fiksna stomatološka protetika - 6 mjeseci

- izrađuje (sve faze) dvodjelnih, lijevanih, lijevanih fasetiranih, akrilatnih krunica, lijevanih nadogradnja (najmanje po 10), djelomičnih krunica, krunica na kolčić, teleskop krunica (najmanje po 3). lemljenje dvije ili više krunica, lemljenje krunica s tijelom mosta, lemljenje krunica s retencijskom vezom pomoću paralelometra,

- izrađuje (sve faze) mostova raznih raspona (jednokomadne, dvofazne mostove, s punim, šupljim ili fasetiranim tijelom) i akrilatne mostove (najmanje po 5 raznih).

2. Mobilna protetika - 6 mjeseci

- izrađuje totalne proteze: odljev na bazi anatomskog otiska, akrilatna individualna žlica, odljev na bazi funkcijskog otiska, zagrizna šablona, fiksacija odljeva u artikulator ili okludator, postava zuba, modeliranje baze, ulaganje u kivetu, dobivanje i izoliranje kalupa do obrade i poliranje (najmanje 5 proteza u toku staža). Obavlja popravke na totalnoj protezi (najmanje 10) i podlaganje baze totalne proteze (najmanje 5),

- izrađuje djelomično proteze raznih klasa, odljev na bazi anatomskog otiska, izrada akrilatne individualne žlice, odljev na bazi funkcijskog otiska, zagrizna šablona, kvačice po funkciji (za stabilizaciju, za retenciju i prenos tlaka) fiksacija odljeva u artikulator ili okludator, postavljanje zuba, modeliranje baze, ulaganje u kivetu, dobivanje sadrenog kalupa, izolacija, punjenje kalupa akrilatom, polimerizacija, obrada i poliranje (najmanje 10 proteza u toku staža),

- izraduje akrilatnu nadogradnju na lijevanoj metalnoj bazi za djelomičnu i totalnu protezu: zagrizni bedem, fiksacija odljeva u artikulator ili okludator, postavljanje zuba, modeliranje baze, ulaganje u kivetu, dobivanje sadrenog kalupa, izolacija, punjenje kalupa akrilatom, polimerizacija do obrade i poliranja (najmanje 3 proteze u toku staža),

- izrađuje imedijatne ili provizorne totalne ili djelomične proteze (najmanje 3 u toku staža). Obavlja popravke i podlaganja djelomičnih proteza (najmanje 5 u toku staža).

U toku pripravničkog staža pripravnik vodi evidenciju o primitku u toku izvođenja rada po planu i o pridržavanju ugovorenih rokova te o primitku i obračunu utrošenog materijala.

XII. ZDRAVSTVENI TEHNIČAR FARMACEUTSKOG SMJERA

Zdravstveni tehničar farmaceutskog smjera provodi pripravnički staž u ljekarnama primarne zdravstvene zaštite ili u bolničkim ljekarnama u okviru Programa pripravničkog staža.

U početku pripravničkog staža, pripravnik se upoznaje:

- s organizacijom rada u ljekarni, stručnim poslovima, dužnostima i odgovornostima zdravstvenih radnika svih profila koji rade u ljekarni, osnovnim načelima etike i deontologije,

- s prostorijama i opremom ljekarne u odnosu na uvjete propisane zakonom,

- sa zakonom propisanim stručnim knjigama i vođenjem evidencije (knjiga kopije recepata, laboratorijski dnevnik, dnevnik analize lijekova, kartice otrova, kartice rokova, knjiga deficita),

- s načinom preuzimanja lijekova i robe, koja je predmet poslovanja ljekarne, njihovim uskladištenjem, čuvanjem, rokom trajanja i defektiranjem.

Nakon ovog uvodnog dijela pripravnik se raspoređuje na rad u oficini, galenskom i analitičkom laboratoriju, gdje radi :

1.Izrada i izdavanje galenskih pripravaka-3 mjeseca

- upoznavanje sa priborom, aparaturom i tehnikom rada u galenskom laboratoriju,

- izrada galenskih pripravaka prema propisima Ph. Jug., FM i drugim propisima,

- izrada ekstrakta, sirupa, tinktura, masti, čepića, tableta, čajeva i ostalih galenskih pripravaka,

- priprema destilirane, redestilirane i demineralizirane vode,

- upoznavanje postupka sterilizacije i izrada sterilnih pripravaka (parenteralne otopine, infuzione otopine i drugo),

- upoznavanje s načinom i uvjetima čuvanja (izbor ambalaže), rokom trajanja, načinom izdavanja galenskih pripravaka,

- vođenje laboratorijskog dnevnika,

- sudjelovanje na izradi reagens otopina, te na analizi i kontroli gotovih lijekova, ljekovitih supstancija i galenskih pripravaka u analitičkom laboratoriju.

2. Izrađivanje magistralnih pripravaka, izdavanje gotovih lijekova, pomoćnih ljekovitih sredstava i ostale robe - 8 mjeseci

- upoznavanje pribora i opreme za izradu magistralnih pripravaka,

- obrada recepata, upoznavanje sa zakonitosti i stručnosti recepata,

- izrada magistralnih pripravaka, otopina, dekokta, infuza, mikstura i suspenzija, medicinskih alkohola, kapi za uho i nos, losiona, linimenta, emulzija, ljekovitih masti i pasta, ljekovitih čepića, vagitorija, globula, pudera i ostalog,

- aseptički rad i sterilizacija u ljekarni, upoznavanje aparature, izrada pripravaka za oftalmologiju,

- izdavanje lijekova koji se mogu izdati bez liječničkog recepta,

- suradivanju u izdavanju gotovih lijekova na recept,

- upoznavanje propisa o izdavanju lijekova, izdavanje paralelnih lijekova, obavezno davanje uputa bolesnicima o načinu upotrebe lijeka, upoznavanje sa kartotekom gotovih lijekova,

- upoznavanje s vrstama i djelovanjem pomoćnih ljekovitih sredstava te njihovo izdavanje

(proizvodi i supstancije biljnog, životinjskog i mineralnog porijekla, njihovi pripravci u različitim farmaceutskim oblicima za vanjsku i peroralnu upotrebu, čajevi iz biljnih droga blagog djelovanja, zavojni materijal i sredstva za šivanje rana, stomatološki materijal, implantati, dijagnostička sredstva, medicinski pribor za jednokratnu upotrebu, kontaktna ambalaža i drugo),

izdavanje, čuvanje i označavanje lijekova, ljekovitih supstanci, reagens otopina, lako zapaljivih sredstava, kaustičnih sredstava i otrova, pesticida, sredstava za dezinfekciju, dezinsekciju, deratizaciju, te upoznavanje propisa o rukovanju ovim sredstvima,

- upoznavanje i izdavanje predmeta opće upotrebe i higijenskih potrepština, dijetalnih proizvoda, te ostale robe koja je predmet poslovanja ljekarne,

- slaganje i izdavanje lijekova i ostalih materijala na zahtjevnice bolničkih odjela, domova zdravlja i drugih naručioca.

3. Upoznavanje s administrativnim poslovima u ljekarni - 1 mjesec

- taksiranje recepata,

- kompjuterska obrada podataka,

- blagajničko poslovanje,

- izdatnice, računi.

Prilog 2

Pravilnika o pripravničkom stažu i stručnim ispitima zdravstvenih radnika

Obrazac 1

(vanjska strana korica) (format 14 x 20 cm)

PRIPRAVNIČKA KNJIŽICA

za zdravstvenog radnika

( 1. strana)
_________________________________________________________________________

fotografija
4,5 x 6

_________
                            ______________________________
                                (vlastoručni potpis)

Prezime i ime: _____________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
                    (zdrav. usmjerenja)

Datum i mjesto rođenja:______________________________________________________

Datum diplomiranja i naziv organizacije usmjerenog obrazovenja, te program ___________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Prezime i ime glavnog mentora:________________________________________________

Vrsta i stupanj stručne spreme glavnog mentora __________________________________


                    M. P.
                                ___________________________
                                    (rukovoditelj
                                    organizacije zdravstva)

Napomena: Ovjerava rukovoditelj organizacije koja je pripravnika primila na pripravnički staž.


(2. strana lijevo)

___________________________________________________________________________________


Naziv i sjedište                Radna              Trajanje
organizacije                  jedinica            pripravničkog
zdravstva                                    staža

                                    od ________________

                                    do ________________

____________________________________________________________________________________
                    Opis poslova
____________________________________________________________________________________
                                        Mentor:

                                    _______________________
                                        (potpis)

____________________________________________________________________________________
(ova se strana opetuje pod parnim brojem do zaključno 20. strane)


(3. strana desno)
____________________________________________________________________________________                        Provjeravanje uspjeha
____________________________________________________________________________________
Pripravnik je praktično izvršio ove zadatke odnosno obradio ove slučajeve:
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Pripravnik odgovorio na ova teoretska pitanja:

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Ocjena uspjeha:

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
                        (opisna ocjena)

        Mentor:                         Rukovoditelj jedinice:

    ________________________                ___________________________
        (potpis)                                (potpis)

____________________________________________________________________________________
(ova strana opetuje se pod neparnim brojem do zaključno  21. strane)


Prilog 3
Pravilnika o pripravničkom stažu i stručnim ispitima zdravstvenih radnika
Obrazac 2 (format 21 x 30 cm)
____________________________________________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

ISPITNA KOMISIJA____________________________

Klasa:_________________________________________

Ur. br.:_________________________________________

Broj Ev:________________________________________


Na osnovi članka 14. i 22. Pravilnika o pripravničkom stažu i stručnim ispitima ("Narodne novine", br._________ )

____________________________________________________________________________________
            (naziv organizacije udruženog rada zdravstva koja izdaje uvjerenje)

izdaje ovo


                            UVJERENJE
                        o položenom stručnom ispitu


____________________________________rođen-a _____________________________________
        (prezime i ime)                 (dan. mjesec i godina)


u ______________________ ________________________ ____________________________
        (mjesto)            (općina)            (Republika)

nakon uspješno završenog pripravničkog staža propisanog za

________________________________________________________________________________
                    (zdravstveno usmjerenje)

polagao-la je dana _______________19 _______ godine stručni ispit pred Komisijom Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske

________________________________________________________________________________

Komisija je ocijenila da je kandidat ispit položio-la i stekao-la stručnu osposobljenost za samostalan rad na poslovima
____________________________________________________________________________________
                    (naziv zdravstvenog usmjerenja)

U __________________ dana ____________ 19 _______

    PREDSJEDNIK KOMISIJE                      MINISTAR
                            M.P.
_________________________________                    ______________________

____________________________________________________________________________________