Zakoni i propisi - Pravni savjeti 6 13.02.1991 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu izrade šumskogospodarskih osnova područja, osnova gospodarenja gospodarskim jedinicama i programa za gospodarenje šumama
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

Na temelju člana 100. Zakona o šumama ("Narodne novine", br. 52/90 - pročišćeni tekst), ministar poljoprivrede i širmarstva donosi

PRAVILNIK

o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu izrade šumskogospodarskih osnova područja, osnova gospodarenja gospodarskim jedinicama i programa za gospodarenje šumama

Član 1.

U nazivu Pravilnika o načinu izrade šumskogospodarskih osnova područja, osnova gospodarenja gospodarskim jedinicama i programa za gospodarenje šumama ("Narodne novine", br. 42/85 i 21/86) riječi "šumskogospodarskih osnova" zamjenjuju se riječima "šumskogospodarske osnove".

Član 2.

Član 1. mijenja se i glasi: "Ovim pravilnikom propisuje se način izrade šumskogospodarske osnove područja, osnova gospodarenja gospodarskim jedinicama (u daljem tekstu: osnova) i programa za gospodarenje šumama u državnom vlasništvu Republike Hrvatske i privatnom vlasništvu."

Član 3.

U članu 20. u stavu 5, riječi "odnosno šumskokrškog"brišu se.

Član 4.

U članu 21. u stavu 7. zagrada i riječi "izvan gospodarenja" brišu se.

Član 5.

U članu 23. u stavu 4. u točki 2. crtica i riječi "priprema tla, sadnja, gnojidba i melioracija" brišu se, točka se zamjenjuje točkom zarezom i dodaju nove točke koje glase:

"3. njegu novopodignutih sastojina i kultura iz točke 1. i 2. ovoga stava;

4. mjere zaštite od biljnih bolesti, štetočina i požara do 1 /5 oplodnje;

5. kupnju šuma odnosno šumskog zemljišta;

6. radove na sanaciji i obnovi sastojina koje su oštećene usijed sušenja i propadanja šuma;

7. šumske prometnice koje služe za ostvarivanje programa proširene biološke reprodukcije šuma."

Iza stava 4. dodaje se novi stav 5. koji glasi: "Radovi pod točkama 1, 2. i 6. stava 4. ovoga člana obuhvaćaju i pripremu tla mehaničkim ili kemijskim zahvatima radi stvaranja uvjeta za pošumljavanje, sjetvu odnosno popunjavanje (odstranjivanje drvenastog i zeljastog korova i sl.). gnojidbu i melioraciju za stvaranje boljih stanišnih uvjeta i pošumljavanje odnosno popunjavanje biljkama odnosno sjemenom."

Član 6.

U članu 24. iza stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi: "lzuzetno od stava 1. točke 2. ovoga člana, u sastojinama za koje je osnovom odnosno programom za gospodarenje šumama propisana oplodna sjeća, može se provoditi naplodni sijek i u slučaju unesene dovoljne količine sjemena na temelju znanstvenog eleborata, pod uvjetom da su provedeni pripremni radovi za obnovu sastojine."

Dosadašnji stavovi 2, 3, 4. i 5. postaju stavovi 3, 4, 5. i 6.

Član 7.

U članu 30. stav 2. mijenja se i glasi:

"Podaci iz točaka 2. do 14. stava 1. ovoga člana posebno se iskazuju za šume i šumska zemljišta u državnom vlasništvu kojima gospodare "Hrvatske šume" - javno poduzeće za gospodarenje šumama u Hrvatskoj (u daljem tekstu Poduzeće za šume), a posebno za šume i šumska zemljišta kojima gospodare druge društvene pravne osobe te za šume u vlasništvu drugih pravnih osoba odnosno na kojima postoji pravo vlasništva."

Član 8.

U članku 31. u stavu 1. u točki 17. iza riječi "osnova" dodaje se zarez i riječi "programa za gospodarenje šumama".

Stav 2. mijenja se i glasi: "Podaci navedeni u stavu 1. u točkama 2. do l3. i 15. do 17. ovoga člana iskazuju se u skladu s odredbama člana 30. stava 2. ovoga pravilnika."

Član 9.

U članu 34. u stavu 1. u prvom i drugom retku iza riječi "osnova" dodaju se riječi "i programa za gospodarenje šumama".

Član l0.

U članu 35. riječi "samoupravnim" brišu se, a riječi "organizacije udruženog rada šumarstva" zamjenjuju se riječima "Poduzeće za šume i pravne osobe koje gospodare šumama".

Član 11.

U članu 41. u stavu 1. iza riječi "područjem" dodaje se zarez i riječi "osim za gospodarske jedinice na području krša".

Član 12.

U članu 56. u stavu 4. riječi "organ upravljanja organizacije udruženog rada" zamjenjuju se riječima "Poduzeće za šume".

Član 13.

Iza člana 58. u nazivu glave V. riječi "šumskokrškog područja i užeg područja krša" brišu se i dodaju novi članovi koj i glase :

"Član 58a.

Program za gospodarenje šumama izrađuje se za šume u državnom vlasništvu na području krša i za šume kojima gospodare druge društvene pravne osobe.

Program za gospodarenje šumama izrađuje se i za šume u vlasništvu drugih pravnih osoba.

Član 58b.

Na izradu programa za gospodarenje šumama primjenjuju se odredbe članova 41. i 58. ovoga pravilnika.

Član 58c.

Izuzetno od odredbe člana 15. ovoga pravilnika, za sjemenjače, panjače i makije u kojima se neće utvrđivati etat za vrijeme važenja programa za gospodarenje šumama. Izmjera stabala obavlja se na primjernim površinama 1% od ukupne površine odjela odnosno odsjeka.

Član 58d.

Površina gospodarske jedinice može biti manja od 500 hektara, ako struktura i namjena šuma to zahtijeva."

Član 14.

Članovi 59, 60, 61, 62, 63. i 64, naziv glave "VI Program za gospodarenje šumama u društvenom vlasništvu kojima gospodare odnosno upravljaju druge organizacije udruženog rada ili druge društvene pravne osobe" i članovi 66, 67. i 68 brišu se.

Član 15.

U članu 81. u stavu 1. riječi "organizacije udruženog rada u djelatnosti šumarstva odnosno druge društvene pravne osobe koja gospodari šumama i šumskim zemljištima udruštvenom vlasništvu" zamjenjuju se riječima "Poduzeća za šume odnosno pravne osobe koja gospodari šumama i šumskim zemljištima".

Član 16.

Član 82. mijenja se i glasi: "Program proširene biološke reprodukcije donosi se godišnje i mora biti usklađen s odredbama šumskogospodarske osnove područja, osnovama gospodarenja gospodarskim jedinicama i programima za gospodarenje šumama.

Za gospodarske jedinice na području krša za koje ne postoje programi za gospodarenje šumama, program proširene biološke reprodukcije šuma donosi se u skladu sa šumskogospodarskom osnovom područja. Odredbe člana 81. ovoga pravilnika primjenjuje se i na izradu programa iz stava 1. ovoga člana."

Član 17.

U članu 90. riječi "odnosno užeg područja krša" brišu se, a na kraju točka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi "kao posljedica elementarnih nepogoda, štetnika ili bolesti te sušenja i propadanja šuma."

Član 18.

U članu 91. u stavu 1. u 5. retku iza riječi "jedinicu" dodaju se riječi "zbog elementarnih nepogoda, štetnika ili bolesti, sušenja i propadanja šuma ili sječe većih razmjera za potrebe infrastrukture".

Član 19.

U članu 94. u stavu 1. brišu se alineje 2. i 3, a stav 2. mijenja se i glasi: "Opravdanost odstupanja iz stava 1. ovoga člana utvrđuje komisija koju imenuje Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva (u daljem tekstu: Ministarstvo). Radu komisije obavezno prisustvuje predstavnik pravne osobe koja gospodari šumama u kojima je došlo do odstupanja i predstavnik pravne osobe odnosno građanin koji je izgradio osnovu, odnosno program. Zapisnik o utvrđenom odstupanju od smjernica gospodarenja iz stava 1. ovoga člana prilaže se osnovi odnosno programu i čini njegov sastavni dio."

Član 20.

Iza člana 101. dodaje se novi član koji glasi: "Član 101a. Godišnji plan gospodarenja koji se izuzetno donosi kad ne postoji mogućnost pravovremene revizije odnosno obnove osnove gospodarenja gospodarskom jedinicom i programa za gospodarenje šumama (član 32. stav 7. Zakona o šumama) izrađuje se u skladu s odredbama člana 81. ovoga pravilnika i sadrži:

1. opće podatke (obrazloženje dosadašnjeg gospodarenja, obračun podataka, smjernice gospodarenja, potrebna količina izgradnje prometnica i ostale opreme);

2. plan sječa glavnog i prethodnih prihoda;

3. plan šumskouzgojnih radova;

4. plan radova na zaštiti šuma. Godišnjim planom gospodarenja prvenstveno se predviđaju radovi koji su bili obuhvaćeni dosadašnjom osnovom gospodarenja gospodarskom jedinicom odnosno programom za gospodarenje šumama, a nisu izvršeni. Plan sječe glavnog i prethodnog prihoda, u pravilu, ne može biti veći od prosječnog godišnjeg etata, a plan šumskouzgojnih radova ne može biti manji od godišnjeg prosjeka propisanog osnovom gospodarenja gospodarskom jedinicom odnosno programom za gospodarenje šumama čija je važnost istekla. Godišnji plan gospodarenja donosi se u postupku propisanom za reviziju odnosno obnovu osnova gospodarenja gospodarskom jedinicom odnosno programa za gospodarenje šumama. Evidencija o izvršenim radovima iz godišnjeg plana gospodarenja vodi se prema odredbama člana.56. ovoga pravilnika."

Član 21.

Član 104 briše se.

Član 22.

Član 105. mijenja se i glasi: "Radi odobravanja i revizije šumskogospodarske osnove, Ministarstvo osniva stručnu komisiju u koju imenuje najmanje pet članova. U komisiju se imenuju šumarski stručnjaći sa stečenom stručnom spremom VII/1 stupnja obrazovanja šumarsko-biološkog smjera od kojih jedan član sa stručnom spremom VII/2 stupnja kojim se stiču znanja za obavljanje visokostručnih poslova iz područja uređivanja šuma."

Član 23.

Član l06. mijenja se i glasi: "Radi davanja suglasnosti na osnove gospodarenja, programe za gospodarenje šumama, godišnje planove gospodarenja iz člana 101a. stava 4. ovoga pravilnika i programe za proširenu biološku reprodukciju šuma, Ministarstvo osniva stručnu komisiju u koju imenuje najmanje tri člana. U komisiju se imenuju šumarski stručnjaci sa stečenom spremom najmanje VII/1 stupnja obrazovanja šumarsko-biološkog smjera. Danom osnivanja stručnih komisija iz člana 105. ovoga pravilnika i stava 1. ovoga člana prestaju radom stručne komisije koje je osnovala Samoupravna interesna zajednica šumarstva Hrvatske.

Član 24.

Član 107. briše se.

Član 25.

U članu 108. riječi "105,106. i 107." zamjenjuju se riječima " 105. i 106.", a riječi "organizacije udruženog rada odnosno druge društvene" i riječi "programa za gospodarenje šumama šumskokrškog područja" brišu se.

Član 26.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-05/91-01/4

Zagreb, 23. siječnja 1991.

Ministar poljoprivrede i šumarstva

Ivan Tarnaj, dipl. ing., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.