Zakoni i propisi - Pravni savjeti 4 02.02.1991 Odluka o privremenom finanaranju Privredne komore Hrvatske za razdoblje siječanj - ožujak 1991. godine
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

PRIVREDNA KOMORA HRVATSKE

Na temelju člana 44. točke 2. Statuta Privredne komore Hrvatske (prečišćeni tekst), Izvršni dbor PKH na 32. sjednici održanoj 10. siječnja l991. godine utvrdio je

ODLUKU

o privremenom finanaranju Privredne komore Hrvatske za razdoblje siječanj - ožujak 1991. godine

Član 1.

Doprinos Privrednoj komori Hrvatske plaćaju: 1. Organizacije i zajednice s područja privrede prema točki 1. stavu I. Odluke o utvrđivanju privrednih i izvanprivrednih djelatnosti ("Službeni list SFRJ", broj l4/77 18/80), 2. Zadružni savez Hrvatske. 3. Savez udruženja samostalnih privrednika Hrvatske, (u daljnjem tekstu: obveznici doprinosa).

Član 2.

Organizacijama i zajednicama iz člana 1. točke l. ove odluke smatraju se: poduzeća u društvenom, zadružnom, mješovitom i privatnom vlasništvu, složeni oblici udruživanja odnosno organiziranja poduzeća, banke, mješovite banke i druge financijske organizacije, zajednice osiguranja, zajednice rizika, zajednice osiguranja i druge pravne osobe koje obavljaju privrednu djelatnost.

Član 3.

Obveznici doprinosa iz člana l. točke 1. ove odluke, osim organizacija i zajednica iz grana djelatnosti 1101 Bankarstvo i 1102 Osiguranje imovine i osoba, plaćaju doprinos iz dohotka po stopi 1,25 promila. Osnovica je ostvareni dohodak iz periodičnog obračuna odnosno završnog računa bez umanjenja osnovice, oslobodenja i olakšice.

Član 4.

Obveznici doprinosa iz grane djelatnosti 1101 - Bankarstvo i I102 - Osiguranje imovine i osoba plaćaju doprinos u visini: l. banke po stopi od 0.02 promila, na neto kreditni potencijal na dan 31. XII. 1990. 2. štedno-kreditne zadruge 500,00 dinara, 3. zajednice osiguranja, rizika i reosiguranja 30.000,00 dinara, a njihove filijale 20.000.00 dinara, 4. lutrija 250.000,00 dinara.

Član 5.

Zadružni savez Hrvatske plaća doprinos po stopi od 40%. Osnovica je ostvareni prihod Zadružnog saveza Hrvatske po osnovi članskog doprinosa.

Član 6.

Savez udruženja samostalnih privrednika Hrvatske plaća doprinos po stopi od 10%. Osnovica je ostvareni prihod Saveza udruženja samostalnih privrednika Hrvatske po osnovi članskog doprinosa.

Član 7.

Doprinos iz člana 3. i 4. ove odluke obračunavaju i plaćaju obveznici doprinosa. Ako obveznik doprinosa ne izda u propisanom roku nalog za izvršenje ovog doprinosa služba društvenog knjigovodstva će izdati nalog za naplatu doprinosa prema članu 21. Zakona o Službi društvenog knjigovodstva u SR Hrvatskoj ("Narodne novine" broj ll/86 i 53/90). Mjesečna akontacija doprinosa uplaćuje se na račun broj 30102-637-3567 - Privredna komora Hrvatske - kod Službe društvenog knjigovodstva do 30. u mjesecu. Akontacija se utvrđuje:

- za sijećanj i veljaču na bazi osnovice iz periodičnog obračuna za razdoblje I - IX mjesec 1990 godine,

- za ožujak na bazi osnovice po završnom računu za 1990. godinu Mjesečne akontacije doprinosa iz dohotka uvećavaju se za koeficijent koji se dobije kada se masa isplaćenih čistih osobnih dohodaka u mjesecu koji prethodi mjesecu zakoji se plaća akontacija podijeli s prosječno mjesečno isplaćenim čistim osobnim dohocima u razdoblju za koje je saćinjen periodični obračun. Obveznik doprinosa po utvrđenoj obvezi iz periodičnog obračuna odnosno završnog računa za pojedino razdoblje podnosi nadležnoj Službi društvenog knjigovodstva nalog za uplatu razlike manje uplaćenog doprinosa po obračunu odnosno nalog za povrat više uplaćenog doprinosa.

Član 8.

Obveznici doprinosa iz člana 1. točka 2. i 3. ove odluke obračunavaju i plaćaju doprinos Privrednoj komori Hrvatske do 15. travnja 1991. godine. Akontacija za razdoblje 1. siječnja do 31. ožujka utvrđuje se na bazi osnovice po završnom računu za 1990. godinu.

Član 9.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave "Narodnim novinama", a primjenjk:je se od 1. siječnja 1991. godine.

Broj : I-55-11 /9-1991

Zagreb, 10. siječnja 1991.

Predsjednik

Ivica Gaži, dipl. ing., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.