Zakoni i propisi - Pravni savjeti 3 29.01.1991 Pravilnik o stručnoj spremi i o legitimaciji republičkog inspektora cestovnog prometa i cesta
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MIMISTARSTVO ZA PROMET I VEZE

Na temelju člana 63. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu ("Narodne novine", broj 44/89 i 47/89) i člana 57. stavka 1. Zakona o javnim cestama ("Narodne novine",broj 42/90) ministar za promet i veze donosi

PRAVILNIK

o stručnoj spremi i o legitimaciji republičkog inspektora cestovnog prometa i cesta

Član 1.

Poslove republičkog inspektora cestovnog prometa i cesta može obavljati osoba koja ima VII/1 stupanj stručne spreme.

Član 2.

Svojstvo republičkog inspektora cestovnog prometa i cesta dokazuje se legitimacijom republičkog inspektora cestovnog prometa i cesta koju izdaje Ministarstvo prometa i veza.

Član 3.

Veličina legitimacije iz člana 2. ovog pravilnika je 100 x 70 mm.

Legitimacija iz stava 1. ovog člana je od crnog polutvrdog skaja.

Obrazac legitimacije iz stava 1. ovog člana s odgovarajućim sadržajem tiskan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Član 4.

Radi slobodnog kretanja i zadržavanja republičkog inspektora cestovnog prometa i cesta u graničnom pojasu i na graničnim prijelazima, legitimaciju iz člana 2. ovog pravilnika ovjerava Ministarstvo unutarnjih poslova.

Član 5.

Republički inspektor cestovnog prometa i cesta, koji je razriješen dužnosti inspektora, dužan je Ministarstvu prometa i veza vratiti legitimaciju iz članka 2. ovog pravilnika s danom razrješenja.

Član 6.

Ministarstvo prometa i veza vodi evidenciju o izdanim i vraćenim legitimacijama iz člana 2. ovog pravilnika.

Član 7.

Ako republički inspektor cestovnog prometa i cesta izgubi legitimaciju iz člana 2. ovog pravilnika ili na drugi način ostane bez nje, dužan je odmah, a najkasnije u roku od tri dana od dana nestanka legitimacije o tome obavijestiti neposrednog rukovodioca.

Član 8.

Zamjena legitimacija izdanih po dosadašnjim propisima izvršit će se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga pravilnika.

Član 9.

Na dan stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o stručnoj spremi i o legitimaciji inspektora cestovnog prometa ("Narodne novine", broj 54/86) i Pravilnik o legitimaciji inspektora za ceste ("Narodne novine", broj 52/86).

Član 10.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Broj: 011-01/90-03/10

Zagreb, siječanj 1991.

Ministar prometa i veza

prof. dr. Josip Božičević, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

OBRAZAC LEGITIMACIJE REPUBLlČKOG INSPEKTORA CESTOVNOG PROMETA I CESTA
_________________________________________________


GRB REPUBLIKE HRVATSKE

REPUBLIKA HRVATSKALEGITIMACIJA
REPUBLICKOG INSPEKTORA
CESTOVNOG PROMETA I CESTA


_________________________________________________
Prva strana legitimacije (crni skaj)


_________________________________________________


GRB REPUBLIKE HRVATSKE

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO PROMETA I VEZA
Broj: ____________________________

LEGITIMACIJA
REPUBLICKOG INSPEKTORA
CESTOVNOG PROMETA I CESTA

                _____________________

                _____________________

____________________
Potpis imaoca legitimacije


Legitimacija verijedi do opoziva

_________________________________________________
Druga strana legitimacije_________________________________________________


OVLASTENJA

Republicki inspektor cestovnog prometa i cesta ovlasten je da u
okviru svoje nadleznosti obavlja nadzor nad izvrsavanjem zakona
i drugih propis os trane poduzeca, drugih pravnih osoba i pojedinaca
u djelatnosti cestovnog prometa i cesta te da u potupku nadzora
utvrduje identitet fizickih osoba

Datum:_______________
U Zagrebu:____________

                    _______________
                    Potpis ministra
                    prometa i veza

        M.P.

Vrijedi za granicni pojas        _______________
i granicne prijelaze          Potpis ovlastene osobe
______________________     Ministarstva unutarnjih
______________________     poslova

_________________________________________________
Treca strana legitimacije


_________________________________________________
_________________________________________________
Zadnja strana legitimacije (crni skaj) prazna