Zakoni i propisi - Pravni savjeti 2 24.01.1991 Pravilnik o kriterijima za određivanje gradova i naseljenih mjesta u kojima se moraju graditi skloništa i drugi objekti za zaštitu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO OBRANE

Na temelju članka 159. stava 3. Zakona o općenarodnoj obrani ("Narodne novine", broj 27/84 i 47/90), ministar obrane donosi

PRAVILNIK

o kriterijima za određivanje gradova i naseljenih mjesta u kojima se moraju graditi skloništa i drugi objekti za zaštitu

Članak 1.

Ovim se pravilnikom utvrđuju kriteriji za određivanje gradova i naseljenih mjesta u kojima se moraju graditi skloništa i drugi objekti za zaštitu stanovništva, stupnjevi ugroženosti gradova i naseljenih mjesta, otpornost skloništa ovisno o zonama gdje se grade i način određivanja zona ugroženosti.

Članak 2.

Skloništa i drugi objekti za zaštitu stanovništva odnosno samo drugi objekti za zaštitu stanovništva grade se u gradovima i naseljenim mjestima u kojima živi preko 2000 stanovnika.

Izuzetno od stava 1. skloništa i drugi objekti za zaštitu stanovništva odnosno samo drugi zaštitni objekti grade se i u gradovima i naseljenim mjestima sa manje od 2000 stanovnika ako se nalaze na području označenom sa stupnjem ugroženosti 1. do 4.

Skloništa se ne grade u neposrednoj blizini skladišta zapaljivih materija, ispod zgrada viših od 10 etaža, u razini nižoj od podruma zgrade, u plavnim područjima i u okviru objekata turističkih naselja.

Članak 3.

Prema stupnju ugroženosti od ratnih opasnosti i opasnosti u miru od kontaminacije zraka uslijed havarija na postrojenjima nuklearnih elektrana i tvornica za proizvodnju opasnih tvari gradovi i naseljena mjesta svrstavaju u 1. do 4. stupnja ugroženosti.

Gradovi i naseljena mjesta iz stava 1. razvrstavaju se u jednu ili više zona u kojima se grade skloništa određene otpornosti ili osigurava zaštita stanovništva na drugi način.

Članak 4.

Gradovi i naseljena mjesta 1. stupnja ugroženosti ili jako ugroženi gradovi i naseljena mjesta su:

- gradovi u kojima živi preko 30000 stanovnika;

- gradovi u kojima su sjedišta županija:

- gradovi i naseljena mjesta u kojima su locirane tvornice za proizvodnju opasnih tvari i sredstva i

- gradovi i naseljena mjesta sa značajnim prometnim čvorištima, a na morskoj obali i otocima gradovi i naseljena mjesta sa lukama za pristajanje prekomorskih brodova.

Područja gradova i naseljenih mjesta iz stava 1. trebaju se razdijeliti u jednu ili više zona: u kojima se moraju graditi skloništa otpornosti 100 kPa, jednu ili više zona u kojima se grade skloništa dopunske zaštite otpornosti 50 kPa, te jednu ili više zona u kojima se osigurava zaštita stanovništva u zaklonima.

Članak 5.

Gradovi i naseljena mjesta 2. stupnja ugroženosti ili ugroženi gradovi i naseljena mjesta su gradovi i naseljena mjesta u kojima živi preko 10000 do 30000 stanovnika.

Područja gradova i naseljenih mjesta iz stava 1. trebaju se razdijeliti u jednu ili više zona u kojima se grade skloništa dopunske zaštite otpornosti 50 kPa i skloništa za zaštitu od radijacije, te jednu ili više zona u kojima se osigurava zaštita stanovništva u zaklonima.

Članak 6.

Gradovi i naseljena mjesta 3. stupnja ugroženosti ili malo ugroženi gradovi i naseljena mjesta su gradovi i naseljena mjesta u kojima živi preko 5000 do 10000 stanovnika.

Područja gradova i naseljenih mjesta iz stava 1. trebaju se razdijeliti u jednu ili više zona u kojima se grade skloništa za zaštitu od radijacije i jednu ili više zona u kojima se osigurava zaštita stanovništva u zaklonima.

Članak 7.

Gradovi i naseljena mjesta 4. stupnja ugroženosti ili manje ugroženi gradovi i naseljena mjesta su gradovi i naseljena mjesta u kojima živi preko 2000 do 5000 stanovnika.

Područja gradova i naseljenih mjesta iz stava 1. trebaju se razdijeliti u jednu ili više zona u kojima se osigurava zaštita stanovništva u zaklonima.

Članak 8.

Porodična skloništa se grade u gradovima i naseljenim mjestima razvrstanim u 1. do 3. stupnja ugroženosti u svim zonama u kojima je obvezna izgradnja skloništa bilo koje otpornosti.

Skloništa iz stava 1. se grade otpornosti od 30 kPa.

Članak 9.

Skloništa za zaštitu od radijacije moraju štititi od zračenja radioaktivnih padavina gustinom zbijenog materijala na stropnoj ploči ukupne težine ploče 750 kg/m2 ako se gradi izvan zgrade ili 500 kg/m2 ako se gradi u zgradi.

Težina vanjskih zidova ako nisu u kontaktu s tlom mora biti 750 kg/m2.

Članak 10.

Općina određuje zone ugroženosti u gradovima i naseljenim mjestima, na temelju kriterija određenih ovim pravilnikom.

Članak 11.

Zone ugroženosti se omeđuju krivuljama drugog reda određenim duljinama radijusa ili pravcima na odredenoj daljini od objekata koji bi mogli biti cilj napada u ratu i od objekata kod kojih bi veliki kvarovi (havarije) na postrojenjima mogli uzrokovati kontaminaciju zraka i okoliša, a prema procjenama ugroženosti i stupnju ugroženosti grada ili naseljenog mjesta.

Članak 12.

U gradovima i naseljenim mjestima 1. stupnja ugroženosti u radijusu ili na udaljenosti od 150 m od objekata iz članka 11. ovog pravilnika treba planirati izgradnju skloništa osnovne zaštite otpornosti 100 kPa.

Na udaljenosti od objekata iz stava 1. do 650 m i u gusto naseljenim urbanim sredinama (kvartovima) treba graditi skloništa dopunske zaštite i skloništa za zaštitu od radijacije.

Zaštitu stanovništva u gradovima i naseljenim mjestima iz stava 1. treba planirati u zaklonima na cijelom području.

Članak 13.

U gusto naseljenim urbanim sredinama gradova i naseljenih mjesta 2. stupnja ugroženosti treba planirati

izgradnju skloništa dopunske zaštite i skloništa za zaštitu od radijacije.

Zaštitu stanovništva u gradovima i naseljenim mjestima iz stava 1 treba planirati u zaklonima na cijelom području.

Članak 14.

U gradovima i naseljenim mjestima 3. stupnja ugroženosti treba odrediti zone, u gusto naseljenim dijelovima, u kojima se grade skloništa za zaštitu od radijacije, a na cijelom području treba planirati zaštitu stanovništva u zaklonima.

Članak 15.

U gradovima i naseljenim mjestima 4. stupnja ugroženosti treba na cijelom području planirati zaštitu stanovništva u zaklonima.

Članak 16.

Ministarstvo obrane može dodatno postaviti zahtjev ili odobriti da se u određenim zonama gradova i naseljenih mjesta grade skloništa veće otpornosti od 100 kPa uključujući i sklonište pojačane zaštite.

Članak 17.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 810-04/91-01/01

Broj : 512-05-01-91-1

Zagreb, 10. siječnja 1991.

Ministar

Martin Špegelj, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.