Zakoni i propisi - Pravni savjeti 2 24.01.1991 Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/I-194/1990. od 15. studenoga 1990.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD HRVATSKE

Ustavni sud Hrvatske, na sjednici održanoj 15. studenoga 1990. godine, donio je

ODLUKA

1. Odbija se prijedlog Osnovnog suda udruženog rada u Osijeku da se ukine odredba člana 12. stava 4. Pravilnika o raspoređivnaju sredstava za osobne dohotke, zajedničku potrošnju i osobnim izdacima na teret materijalnih troškova poslovanja Vukovarske tekstilne industrije "Vuteks" Vukovar od 3. kolovoza 1989. godine.

2. Ova odluka objavit će se u "Narodnim novinama" i u Vukovarskoj tekstilnoj industriji "Vuteks" na način na koji se objavljuju samoupravni opći akti.

Obrazloženje

Odredbama člana 12. Pravilnika navedenog u izreci utvrđen je način raspoređivanja sredstava za osobne dohotke te utvrđena mjerila i kriteriji za odredivanje osobnog dohotka radnika po osnovi tekućega i minulog rada. Kao mjerilo za određivanje osobnog dohotka radnika po osnovi minulog rada radnika utvrđen je radni staž, s tim što je u članu 12. stavu 3. propisano da se osobni dohodak radnika, ostvaren radom i iskazan u bodovima, uvećava za svaku godinu radnog staža 0,5%, dok je u stavu 4. propisano da se pod radnim stažom podrazumijeva radni staž ostvaren u poduzeću i upisan u radnoj knjižici. Osnovni sud udruženog rada u Osijeku predložio je ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredbi člana 12. Pravilnika, osporavajući u svom prijedlogu samo zakonitost odredbe prema kojoj se kod odredivanja osobnog dohotka po osnovi minulog rada uzima u obzir vrijeme efektivnog rada, a ne i cjelokupni mirovinski staž. Prijedlogom je, dakle, osporena zakonitost odredbe člana 12. stava 4. Pravilnika. Prijedlog nije osnovan. Prema odredbi člana 49. stava 1. Zakona o osnovnim pravima iz radnog odnosa ("Službeni list SFRJ", broj 60/89. i 42/90) radniku pripada osobni dohodak u skladu s općim aktom usklađenim s društvenim dogovorom odnosno s kolektivnim ugorovom i zakonom. U članu 61. Zakona o radnim odnosima ("Narodne novine", broj 19/90) pripisano je da radnik ima pravo na osobni dohodak odnosno plaću u visini utvrdenoj općim aktom odnosno ugovorom o zapošljavanju u skladu sa zakonom, društvenim dogovorom odnosno kolektivnim ugovorom. Općim kolektivnim ugovorom, zaključenim između Vijeća Saveza samostalnih sindikata Hrvatske i Privredne komore Hrvatske ("Narodne novine", broj 35/90), kojim su uređena prava i obveze radnika iz rada i na osnovi rada u organizacijama i kod poslodavaca, u članu 23. određeno je da se osnovna plaća radnika povećava za svaku navršenu godinu radnog staža 0,5%. Budući da citirani savezni i republički zakon ne uređuju pitanje osnove i mjerila ta odredivanje osobnih dohodaka radnika, nego uređivanje tih pitanja prepuštaju kolektivnom ugovoru i općem aktu, Sud je ocijenio da osporena odredba Pravilnika nije u suprotnosti sa zakonom. Ta odredba, gledano sa stajališta odredbe člana 61. republičkog zakona, bila bi u suprotnosti sa zakonom samo u slučaju da je pitanje određivanja osobnog dohotka po osnovi radnog staža uredeno protivno Općem kolektivnom ugovor. Kako je predmetno pitanje osporenom odredbom Pravilnika upravo uređeno u skladu s tim ugovorom, proizlazi da je ta odredba zakonita. Iz navedenih razloga odlučeno je kao u izreci.

Broj : U/I-194/1990.

Zagreb, 15. studenoga 1990.

USTAVNI SUD HRVATSKE

Predsjednik

Jadranko Crnić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.