Zakoni i propisi - Pravni savjeti 2 24.01.1991 Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Privredne komore Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

PRIVREDNA KOMORA HRVATSKE

Na temelju člana 37. točke 1. Statuta Privredne komore Hrvatske ("Narodne novine", br. 22/90), Skupština PKH na 8. sjednici održanoj 26. studenoga 1990. godine donijela je

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Statuta Privredne komore Hrvatske

Član 1.

U članu 42. stavu 2. Statuta Privredne komore Hrvatske ("Narodne novine", br. 22/90) iza broja "26" dodaje se riječ "biranih". Iza stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi: "Članovi Izvršnog odbora po položaju su predsjednici osnovnih privrednih komora"

Član 2.

Član 69. mijenja se i glasi: "Funkcionar Komore ima pravo ostati u radnom odnosu u Komori do 6 mjeseci po prestanku funkcije".

Član 3.

U članu 70. stavu 1. riječi "koje mu je utvrdio organ koji ga je izabrao" zamjenjuju se riječima "koji su mu utvrđeni". U stavu 2. brišu se riječi "i Izvršni odbor", a riječ "ocjenjuju" zamjenjuje se riječu "ocjenjuje". U stavu 3. brišu se riječi "i Izvršni odbor", a riječ "mogu" zamjenjuje riječju "može".

Član 4.

Iza člana 80. dodaje se novi član 80a, koji glasi: " Član 80a. U cilju unapređenja i promocije izvoza Komora može u inozemstvu osnivati svoja trgovačka, turistička i informativno-propagandna predstavništva. Komora može uspješnim poslovnim ljudima - stranim državljanima dodijeliti titulu počasnog predstavnika komore za pojedinu zemlju ili grupu zemalja".

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Broj : I-3003/8-1990.

Zagreb, 26. studenoga 1990.

Predsjedavajući Radnog predsjedništva Skupštine

Ivan Tudić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.